Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Na

Forbsovoj listi najboljih

zemalja za poslovanje u

svijetu u narednoj godi-

ni Crna Gora je na 68.

mjestu od ukupno 153

države.

Od zemalja regiona,

najbolje rangirana je

Slovenija - na 32. mjestu,

potomHrvatska na 51,

Makedonija na 63, Srbija

na 69, Albanija na 71, BiH

na 97. Velika Britanija je

najbolja zemlja za poslo-

vanje u svijetu u narednoj

godini, uprkos neizvje-

snostima koje proističu iz

Bregzita. Novi Zeland je

druga najbolja zemlja za

poslovanje, potomHolan-

dija, Švedska i Kanada. Na

kraju liste su Avganistan,

Haiti, Gambija i Čad.

Ovaj američki magazin

je mjerio 15 različitih indi-

katora za razvoj biznisa

- poreze, lične i ekonom-

ske slobode, birokratiju,

imovinska prava, inovaci-

je, korupciju, tehnologiju,

monetarne i trgovinske

slobode i zaštitu investi-

tora, ali na bazi ekonom-

skih podataka iz prošle

godine.

M.P.M.

FORBS: Rang lista zemalja za poslovanje

Crna Gora na 68. mjestu

PODGORICA

Industrijska proi-

zvodnja u novembru je u odnosu

na oktobar porasla 11,4 odsto,

pokazuju podaci Monstata.

U odnosu na novembar prethod-

ne godine proizvodnja je pove-

ćana u rudarstvu 147,3 posto i

prerađivačkoj industriji 8,9 odsto,

dok je smanjena u snabdijevanju

električnom energijom, gasom,

parom i klimatizacija za 23,5

odsto. U 11 mjeseci ove godine,

u poređenju sa istimperiodom

prethodne, rudarstvo je zabilježio

rast proizvodnje od 119 postoi,

dok su prerađivačka industrija i

snabdijevanje električnomenergi-

jom, gasom, parom i klimatizacija

pali 2,2, odnosno 28 odsto.

Indeks prometa u industriji u

novembru veći je za četvrtinu u

odnosu na isti mjesec prethodne

godine I za 31,8 odsto u odnosu

na lanjski prosječni promet. Za 11

mjeseci ove godine u poređenju

sa istimperiodomprethodne,

promet u rudarstvu je porastao

79,7 odsto, a u prerađivačkoj

industriji 6,2 odsto.

S.P.

Novembarski podaci Monstata

Rudari obaraju rekorde

HERCEGNOVI

Proteklog

vikendana graničnimprije-

lazimauhercegnovskoj op-

štini zabilježen jepovećan

promet vozila i putnika.

PremapodacimaOdjeljenja

graničnebezbjednostiHer-

cegNovi odpetkadopone-

deljkaujutrugraničnepre-

lazenaDebelombrijegu i

Sitnici prešlo je 26.990oso-

ba i 8.426vozila, što je znat-

novišenegoprethodnogvi-

kendakada je registrovano

10.440putnika i 4.078vozi-

la.

Na Debelom brijegu su zabi-

lježene kilometarske kolone

na ulazu uCrnuGoru, a veći-

na putnika je bila iz zemalja

zapadne Evrope, koji koriste

božićne i novogodišnje pra-

znike za odmor. Prošle godi-

ne taj granični prelaz je kori-

stilo preko 2,5 miliona

putnika ipreko600.000vozi-

la.

Očekujesedaćeovegodineta

brojka biti premašena.

Drugi granični prijelaz sa

Hrvatskom, Kobila-Vitaljina,

zatvoren je od 25. novembra

zbog izgradnjenovogprelaza

na hrvatskoj strani. Izgrad-

njomnovogprijelaza, kakosu

saopštili, zadovoljiće se šen-

genski standardi u pogledu

izgradnje i opremljenosti

graničnog prijelaza Vitaljina.

Ponovno puštanje u promet

najavljeno je za 1. jul naredne

godine.

Ž.K.

Povećan promet na graničnimprijelazima zbog božićnjih i novogodišnjih praznika

Na Debelombrijegu

kilometarske kolone

iju

o“ stalni

nina

Drecun: Potreban je oprez

Ekonomski analitičar Pre-

drag Drecun kaže da nema

sumnje da sivu ekonomiju

treba drastično smanjiti, ali

sugeriše oprez.

- Oprezno i sistematično

treba krenutui u suzbijanje

rada bez ugovora zbog

ranije stečenih navika, men-

taliteta koji nije spreman na

tako rigoroznu sječu. Ukoliko

se dogodi da na neki način

dekretomutičemo na odnos

ponude i tražnje, tržište

može biti još „sivlje“ - kaže

Drecun i dodaje da se može

dogoditi da poslodavci

otpuste te radnike.

Uvijek će, kaže on, biti rad-

nika spremnih da rade na

crno i poslodavaca da plaća-

ju na crno. To je slučaj,

podsjeća Drecun, i

u našem regionu,

ali i razvijenim

državama.

On pita šta

ćemo sa

nastavnicima

koji drže

dopunske

časove, ljeka-

rima koji rade

slično, kuć-

nimpomoćnicama, onima

koji preko interneta, oglasa u

novinama i na druge načine

na crno prodaju raznu robu,

pružaju usluge…

- Ne smijemo zaboraviti da

ćemo postići kontraefekat,

odnosno negativni rezultat

ukoliko udarimo samo na

jedan segment sive eko-

nomije, odnosno rad bez

ugovora. To ne znači da

treba pustiti da stvari teku

dosadašnjim tokom, nego

da se sve treba dobro ana-

lizirati, usaglasiti sa

trenutkom i izaći sa

dobro izvaganim

rješenjem. Svaka

sječa neće dati

željeni efekat -

kaže

Dre-

cun.

krenuti u obračun sa zapošlja-

vanjem radnika na crno. To je

dobro ne samo za zaposlene

nego i državu, jer budžet gubi

ogroman novac zato što poslo-

davci za te radnike ne plaćaju

poreze i doprinose. Posebno je

dobro rješenje da poslodavac

ukoliko inspektor zatekne rad-

nika bez ugovora u roku od tri

danamoradamuda rješenjeza

stalno ili otpremninu. To će, po

procjenama nas u Sindikatu,

značajno smanjiti sivu ekono-

miju, ukoliko te odredbe osta-

nu u zakonu i budu se primje-

njivale u praksi kako se

najavljuje iz Vlade - kaže gene-

ralni sekretar Saveza sindikata

CrneGoreDuškoZarubica. On

dodaje da to nije jedino rješe-

njeunovomzakonuoradukoje

će uticati na smanjenje sive

ekonomije.

M.P.M.

PODGORICA

Novi za-

kono turizmu i ugostitelj-

stvu trebalo jedabude

koraknaprijeduregulisa-

njupitanjanelojalnekon-

kurencije i sive ekonomi-

je, aneogromno, široko

postavljeno štivobezkon-

kretnihrješenja, saopšte-

no je izCrnogorskog turi-

stičkogudruženja.

Utomstrukovnomudruže-

nju smatrajuda ćenovi pri-

jedlog tog zakona, koji je

nedavno usvojila Vlada, vr-

lo brzo pokazati manjkavo-

sti upraksi.

- Predstavnici CTU su prije

tri godine učestvovali u

izradi tog zakona, da

bi finalni dio, dola-

skomnovogmini-

stra, bio urađen

bez konsultacija

sa ljudima iz pri-

vrede - navodi se

u saopštenju, ko-

je je potpisao predsjednik

CTUŽarkoRadulović.

Istakao je da su prethodnih

dana imali priliku da upo-

znaju konačnu verziju

predloženog zakona i da ne

mogu da se ne zapitaju da li

je njegov cilj brzo gašenje

turističkih agencija.

- Poslovanje turističkih

agencijasedodatnooptere-

ćuje rješenjem da se jem-

stvo obezbjeđuje putem

neopozive bankarske ga-

rancije ilinovčanogdepozi-

tanaposebnomračunukod

poslovne banke, a briše se

mogućnost da se ono može

obezbijediti putem polise

osiguranja – navodi se u

saopštenju i ističe

da bi

ministar turizma

Pavle Radulović

saznao da je veliki

broj turističkih

agencija u Crnoj

Gori kre-

ditnozaduženoda jebarem

jednom organizovao sasta-

naksanjihovimpredstavni-

cima.

- Saznao bi i da većina ima

hipoteke na nepokretnosti-

ma i da je gotovonemoguće

da ispune uslove banke za

izdavanje garancije, odno-

sno da preduzeće u okviru

kojeg posluje turistička

agencijanemakreditnihza-

duženja i da pozitivno po-

sluje tri do četiri godine

unazad- saopštili suizCTU

i naglasili da

takvo rješenje čudi s obzi-

romna toda do sada nikada

nije bila aktivirana nijedna

zakonom predviđena

garancija za obe-

štećenje ili na-

knadu korisni-

cima usluga,

kao da polisa

osiguranja

predstavlja

dovoljno kva-

litetno rješenje.

-Odpočetka izradezakona,

insistirali smo da se jasno

odredi da se privremeni

objekti, kiosci sa hranom

koji ne ispunjavaju mini-

malne tehničke uslove, iz-

mjeste 100metara od hote-

la i restorana koji rade

tokom cijele godine. Naža-

lost, ministar ni za taj pri-

jedlog nije imao sluha i nje-

govim dolaskom se neke

ključne stvari za koje se go-

dinama unazad zalažemo,

vraćaju na staro - rekli su iz

CTU i naglasili

da Pavle Radulović možda

misli da je godinu od ime-

novanja savladao svu pro-

blematiku u turizmu i da

poznaje tu materiju

mnogo bolje odCTU.

- Ipak, moramo da za-

ključimoda smo razo-

čarani takvimpristu-

pom i ignorisanjem

rješenja koja godina-

ma ponavljamo – za-

ključili su izCTU.

N.K.

U CTU nezadovoljni prijedlogomzakona o turizmu i ugostiteljstvu

Tvrde daministar Radulović nije

konsultovao ljude iz privrede

s

ŽarkoRadulović

PredragDrecun

PavleRadulović

truji i investicijama

ilovat-sati

mjestima koja su opremljena no-

vim, elektronskim brojilima je 99

odsto.

- Ekipe sektora za održavanje su u

novembru1.980putaintervenisale

na terenu. Vrijednost radova na

održavanju elektroenergetskih

objekata iznosila je oko 425.000

eura - precizirali su izCEDIS-a.

Tokom novembra realizovani su

investicioni projekti vrijedni

640.000 eura. Završena je rekon-

strukcija 22 trafostanice napon-

skog nivoa 10/0,4 kV u Podgorici,

Pljevljima i naCetinju, u iznosuod

282.000 eura.

- Tokom novembra na području

CrneGore jeugrađeno1.520novih

elektronskih brojila. Ukupan broj

mjernih mjesta u Crnoj Gori koja

suopremljena elektronskimbroji-

lima na daljinsko upravljanje je

oko 268.000, čime je pokriveno

oko70odstokonzuma-navelisuiz

CEDIS-a. Saopšteno je da je pret-

hodnog mjeseca na distributivnu

mrežupriključeno877novihkori-

snika, kao i da CEDIS distribuira

električnu energiju za oko

380.000 korisnika na području

CrneGore.

S.P.

Debeli brijeg