Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Investiciono-razvojni fond pozvao je učesnike

na tržištu hartija od vrijednosti da do 19. januara dostave ponude

za zastupanje te institucije u poslovima trgovine na berzi tokom

naredne godine. Ponude će biti otvorene 19. januara, u prisustvu

predstavnika ponuđača.

- Brokerske kuće i poslovne banke u okviru kojih postoje odjelje-

nja koja se bave brokerskimposlovima imaju pravo da dostave

ponudu.

Komisija IRF za vrednovanje ponuda će izabrati najpovoljniju i

posredstvom tog ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijed-

nosti realizovati berzansku prodaju hartija od vrijednosti tokom

naredne godine - navedeno je iz IRF.

M.P.M.

Investiciono-razvojni fond

Traže brokera

PODGORICA

Ukupna spolj-

notrgovinska robna razmjena

Crne Gore u prvih 11 mjeseci,

prema preliminarnimpoda-

cima Monstata, iznosila je

2,41 milijardu eura, što je 10,3

odsto više u odnosu na isti

period prošle godine.

Iz Monstata je saopšteno da je

izvezena roba vrijedna 334,8

miliona eura, što je 14 odsto

više u odnosu na isti prošlo-

godišnji period. Uvoz je bio

veći 9,7 odsto i iznosio je dvije

milijarde eura.

- Pokrivenost uvoza izvozom

iznosila je 16,2 odsto i veća je

u odnosu na isti period prošle

godine, kada je iznosila 15,6

odsto - navodi se u saopšte-

nju.

U strukturi izvoza najviše su

zastupljeni proizvodi svrstani

pomaterijalu u iznosu od 94,7

miliona eura, koji čine obojeni

metali 65,7 miliona eura i gvo-

žđe i čelik 16miliona eura. U

uvozu su najviše zastupljeni

mašine i transportni uređaji u

Preliminarni podaci Monstata o spoljnotrgovinskoj razmjeni

Do decembra 2,4milijarde

iznosu od 468miliona eura,

od čega je uvoz automobila

144,9miliona eura i električne

mašine, aparati i uređaji 86,7

miliona eura.

Najveći spoljnotgovinski par-

tneri u izvozu bili su Srbija sa

57,5 miliona eura, Bosna i Her-

cegovina sa 42,5 miliona eura

i Mađarska 29miliona eura.

U uvozu, najveći spoljnotrgo-

vinski partneri bili su Srbija sa

455 miliona eura, Kina sa 188,2

miliona eura i Njemačka 174,9

miliona eura.

S.P.

PODGORICA

Cijene goriva ostaće ove sedmice nepromijenje-

ne, dok će od 1. januara, zbog povećanja stope PDV-a na 21 odsto

sve vrste poskupiti po dva centa, saopšteno je iz Ministarstva

ekonomije.

Litar eurosupera 95 i 98 će do nove godine koštati po 1,28 eura,

eurodizela 1,16, a lož ulja za veleprodaju 1,13 eura. Litar eurosupera

95 i 98 će od 1. januara koštati po 1,3 eura, eurodizela 1,18 eura, a

lož ulja za veleprodaju 1,15 eura, U Crnoj Gori se svakih 15 dana

usklađuje cijena goriva sa berzanskom cijenom i kursomdolara.

Posljednja promjena cijena bila je 14. novembra, kada su eurosu-

per 95, eurodizel i lož ulje za veleprodaju poskupili pet centi.

S.P.

Uticaj povećanja PDV-a na tržište na nih derivata

Od 1. januara

skuplje gorivo

Tragomnajave iz Vlade da će dogodine da udari na sivu ekono

PODGORICA

Vlada zana-

rednugodinunajavljuje že-

stoki obračun sa sivomeko-

nomijom, ukojoj prednjači

rad„na crno“. IzMinistarstva

rada suocijenili da će i novi

zakono radu, koji jeu formi

nacrta, značajnopomoći da se

smanji broj radnikakoji rade

bezugovora, čiji jeukupni

broj uCrnoj Gori i daljenepo-

znat. Posljednjeprocjene sta-

re tri godine, koje jeuradio

Ekonomski fakultet, govore

da je tada 24.000radnika ra-

dilona crno, a 27.000 supo-

slodavci osiguravali namini-

malac, odnosno 193 eura.

U Vladi su, kažu, odlučili da

promijene ove brojke i natjera-

juposlodavcedauveduradnike

u legalne tokove, u čemu će im

pomoćičlan27Nacrtazakonao

radu, koji bi, kako očekuju u

Ministarstvu rada, trebalo da

bude usvojen do kraja tekuće

godine.

Taj član predviđa da posloda-

vac radniku na crno kojeg in-

spektor zatekne na poslumora

dati rješenje za stalni radni od-

nosurokuodtridana,aukoliko

togradnogmjestanemausiste-

matizaciji, ondamoradamuda

otpremninu. Podsjetimo da je

djelimično slično rješenje i u

važećemzakonu, ali se nije išlo

sa rigoroznomkontrolomi pri-

mjenom.

Krećuoštrije

Ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić kaže da će

odnarednegodinebitipooštre-

na kontrola i da će to smanjiti

sivu ekonomiju u zapošljava-

nju.

- Svaki treći zaposleni po istra-

živanju Ekonomskog fakulteta

radio je 2014. u neformalnoj

ekonomiji. Državi su na taj na-

čin uskraćeni veliki budžetski

prihodi i zato smo novimzako-

nom o radu, koji je u pripremi,

nastojali da stvorimomehaniz-

me za efikasniju borbu protiv

neformalnog zapošljavanja.

Radeći nazakonuoradunasto-

jalismodapreventivnodjeluje-

mo na izmjene u neformalnom

zapošljavanju na način da za-

prijetimo, odnosno učinimo

rad na crno nepoželjnim – na-

veo jeministar.

Objasniojedasuunijeliinstitu-

tedaje,akoinspektorzatekneu

preduzeću radnika koji nema

ugovor o radu, poslodavac du-

žandamuu rokuod tri dana da

rješenje za stalni radni odnos.

Ukolikosedogodidausistema-

tizaciji u tom preduzeću nije

predviđeno to radno mjesto za

trajno zaposlene, ili radnik ne

ispunjava uslove za taj posao,

onda je poslodavac dužan da

mu isplati neko od prava koja

pripadaju tehnološkim viško-

vima, što je regulisano članom

167 Nacrta zakona o radu -

objašnjavaministar.

I nacrtom zakona je propisano

da se unaprijed mora sklopiti

ugovor o radu sa zaposlenim –

dakle nema nikakvih naknad-

nih opravdanja zašto neko ne-

ma ugovor. Zakonom koji je u

procedurisuzaprijećenekazne

do 20.000 eura za kompaniju

koja krši ovaj zakon.

Uzakonu jepredviđeno, kažuu

Ministarstvu,inizinstitutakoji

suzbijaju sivu ekonomiju, me-

đu kojima je produžetak traja-

nja ugovora na određeno sa

dvije na tri godine. To će, kako

procjenjuju,uticatinarjeđene-

formalno zapošljavanje.

U nacrtu zakona je takođe

predviđeno da će minimalna

zarada moći da se isplati samo

zajednostavneposlove.Tozna-

či, kako pojašnjavaju, da neće

biti moguće da se ova zarada

isplaćuje velikom broju zapo-

slenihukompaniji.

Sindikat zadovoljan

U Sindikatu pozdravljaju naja-

vu Vlade da od naredne godine

krene u obračun sa zapošljava-

njemradnika bez ugovora.

- Ohrabruju najave Vlade da će

Radniku „na cr

posao ili otpre

PODGORICA

Korisnici elektro-

distributivnog sistema su u no-

vembru preuzeli ukupno 219,3mi-

lionakilovat-sati (kWh)električne

energije, što je 14 odsto više u od-

nosuna oktobar.

Iz Crnogorskog elektrodistribu-

tivnog sistema (CEDIS) saopšteno

je da je količina preuzete električ-

ne energije na istomnivoukao lani

unovembru.

- Najviše električne energije, goto-

vo 41 odsto, distribuirano je kori-

snicima na području Podgorice,

DanilovgradaiCetinja-navodiseu

saopštenju.

Od početka godine do kraja no-

vembrapreuzetojeukupno2,4mi-

lijarde kilovat-sati, što je četiri od-

sto više u odnosu na isti period

prošle godine.

- U novembru je očitano ukupno

342.700 mjernih mjesta ili 90 od-

sto od ukupnog broja. Neočitana

mjerna mjesta nalaze se u objekti-

ma koji nijesu stalno nastanjeni -

rekli su izCEDIS-a.

Procenat očitanosti na mjernim

Novembarski podaci CEDIS-a o preuzetoj

Potrošeno 219miliona

PODGORICA

Evropska

agencija za sigurnost vaz-

dušnog saobraćaja (EASA)

objavila je, uoči očekivane

povećane frekvencije avio

saobraćaja zbogpraznika,

sigurnosnupreporukuza

vazdušneprevoznike i put-

nikeo tomekako sigurnoda

letenoseći prenosne elek-

tronskeuređaje.

Preporuka jeda se elektronski

uređaji sa litijumskim bateri-

jama,kaoštosulaptopovi,mo-

bilni telefoni, tableti ili elek-

tronske cigarete, nose u

prtljagu koji se nalazi u put-

ničkoj kabini, a ne u prtljagu

koji se predaje.

Preporuku EASA objavila je i

crnogorska Agencija za civil-

no vazduhoplovstvo.

Kako se navodi, važno je da

vazdušni prevoznici informi-

šu putnike da pomenuti elek-

tronski uređaji treba da se no-

se uputničkoj kabini kada god

je tomoguće.

- Litijumske baterije koje sa-

držeovi uređaji semoguzapa-

liti ukoliko su oštećene ili pre-

više zagrijane. Zbog toga je

važno da su uređaji sa litijum-

skim baterijama smješteni u

putničkoj kabini, kako bi se

omogućiloposadi dabrzodje-

luje u slučaju nezgode - objaš-

njeno je u sigurnosnoj prepo-

ruci EASA.

U slučaju većih prenosnih

elektronskih uređaja, koji se

moraju nositi u predatomprt-

ljagu, postoje posebna pravi-

la. Ti uređaji moraju da budu

potpuno isključeni i efektivno

zaštićeni od slučajnog aktivi-

ranja. Iz Agencije za civilno

vazduhoplovstvo i EASApod-

sjećajuda je konačna odluka u

vezi sa primjenom preporuka

na vazdušnimprevoznicima.

S.P.

Preporuka Evropske agencije za sigurnost

vazdušnog saobraćaja

Elektronske uređaje treba

nositi u ručnomprtljagu

USD

1.13810

JPY 135.46000

GBP 0.74010

Kursna lista

CHF

1.05760

AUD 1.46890

CAD

1.42350

UVladi kažu da su nacrtom zakona o radu nastojali da

neformalno zapošljavanje učine nepoželjnim. Slično rješenje

je i u aktuelnom zakonu, ali se slabo primjenjivalo