Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

Izmjenama

Zakonao izboruodbornika i

poslanika, koje jeRadna gru-

pa zaprimjenuOEBS-ovih

preporukaprocesuirala

Skupštini, predlaže seda je-

danod tri kandidatana iz-

bornimlistamabude žena.

PredsjednicaRadne grupe

MartaŠćepanovićPobjedi je

kazalada je taOEBS-ovapre-

porukabilaupućenapolitič-

kimpartijama, ali da jeRadna

grupa „otišlakorakdalje“ i

takvu sugestijuzakonski de-

finisala.

- OEBS je preporuku uputio

političkim strankama da raz-

motre interne mjere imenova-

nja žena za višepozicijeuokvi-

ru stranačke strukture i da

povećaju vidljivost ženskih

kandidata tokomizborne kam-

panje.To

jepreporukastranka-

ma ali smo, uvažavajući prijed-

log Ženske političkemreže, iza

kojegsustalepredstavnicesvih

stranaka osimDemokrata koje

su povukle potpis, otišli korak

dalje i zakonom definisali da

jedanod tri kandidata bude že-

na –kazala je Šćepanović.

Krovni zakon

Ona je istaklada jeuvođenje ta-

kve odredbe u „krovni“ izborni

zakon „izuzetno pozitivno oci-

jenjeno odOEBS-a“.

Prema obrazloženju prijedlo-

ga, naovaj načinseprocentual-

no povećava učešće manje za-

stupljenogpolauskupštinama,

kako na lokalnom tako i na dr-

žavnomnivou.

Članom novog

prijedloga pro-

pisano je da iz-

borna kampa-

nja počinje 30

dana prije iz-

bora, a zavr-

šava se 24 sata

prije održavanja izbora. Biraču

sedajemogućnostdapotpisom

podrži jednu ili više izbornih

lista za izbor odbornika, odno-

sno poslanika. Na taj način se,

kakojeobrazloženo,ideuprav-

cu jačanja političkog pluraliz-

ma. Važećim zakonskim rješe-

njem birač je svojim potpisom

mogao podržati samo jednu

izbornu listu.

Izmjenama je takođe pred-

loženo da su - opštinska

izbornakomisijaza izbor

odbornika, a Državna iz-

borna komisija za

izbor poslani-

ka - obave-

zne da podatke o broju glasova

koje je dobila svaka izborna li-

sta, odnosno broju mandata,

tabelarno prikažu po svakom

biračkommjestu i objave. DIK

će imati obavezu i da donosi

Etički kodeks organa za spro-

vođenje izbora, kao i godišnji

plan rada.

Javnost

Predloženo je da DIK, radi do-

datnog unapređenja javnosti

rada, na svom veb portalu, bez

odgađanja, objavljuje sve akte i

podatkeodznača-

ja za sprovo-

đenje iz-

bora,kaoiprivremeneikonačne

rezultate glasanja na svakom

biračkom mjestu. Veb portal

DIK-a sadržaće podportale op-

štinskih izbornih komisija, i na

taj način će se stvoriti moguć-

nost da se sa jednogmjestaprati

izborni procesna svimnivoima.

DIK će preuzeti nadležnost

OIKuslučajudaonaneispunja-

vaobaveze. Predloženimizmje-

nama se, osim važećeg rješenja

da se u slučaju raspuštanja bi-

račkog odbora glasanje na tom

mjestu ponovi, uvodi dodatna

obaveza da se imenuje i novi bi-

rački odbor.

Predviđeno je izmjenama i da

su članovi organa za sprovođe-

nje izbora i drugi koji prate rad

organa za sprovođenje izbora

obavezni da potpišu izjavu o

prihvatanju Etičkog kodeksa

organa za sprovođenje izbora.

Radna grupa procesuirala je i

prijedloge zakona, za čijeusva-

janje nije potrebna dvotrećin-

ska većina, a to su o biračkom

spisku, finansiranju političkih

subjekata i izbornih kampanja,

kao i elektronskim medijima.

Predloženi zakoni trebalobi da

budu na dnevnom redu skup-

štinskog zasijedanja krajem

ove sedmice.

I.K.

PODGORICA

Sjednica

GlavnogodboraDemokrat-

skepartije socijalistanako-

joj ćebiti određenkandidat

zapredsjednikaCrneGore

bićeodržananakonnovogo-

dišnjih i božićnihpraznika,

saznajePobjeda. Više izvora

Pobjede iz tepartije je saop-

štilodanemapotrebeda se

žuri saodabiromkandidata

zapredsjedničke izbore.

- Prema Zakonu o izboru

predsjednikaCrneGore, izbo-

re raspisuje predsjednik par-

lamenta najkasnije 120 dana

odistekamandatapredsjedni-

ka, što znači najkasnije do 20.

januara, takodasjednicaGlav-

nog odbora posvećena pred-

sjedničkimizborima trenutno

nije u planu, podsjetio je Po-

bjedin izvor izDPS-a.

Predsjednik DPS-a Milo Đu-

kanović i premijer Duško

Markovićnekolikoputa suka-

zali da bi predsjednički kandi-

datmogaobiti poznat dokraja

godine.

Kako je Pobjeda ranije objavi-

la, mjesne i opštinske organi-

zacije DPS-a zatražile su ple-

biscitarno da kandidat za

predsjednika države bude

predsjednik te partije Milo

Đukanović.

Prema Statutu DPS-a, nakon

sprovedene stranačke proce-

dure, odluku o kandidatu te

partije za predsjednika Crne

GoredonosiGlavniodbor.Đu-

kanović se u ranijim izjavama

nije izjašnjavao da li će biti

kandidat za predsjednika. Na

direktno pitanje da li će se

kandidovati, Đukanović je re-

kao da ne vjeruje da nekom

treba dokazivati da se čovjek,

bavećise20godinajednimpo-

slom umori, ali i podvukao da

zanjega ,,nepostoji preči inte-

res, ukoliko se pokaže da po-

stoji realna potreba države

CrneGore“.

Đukanović je prije nekoliko

dana, na prijevremenoj izbor-

noj konvenciji Opštinskog od-

bora uBudvi, kazaoda je prio-

ritet te stranke pobjeda

njihovog kandidata na pred-

sjedničkimizborima.

N.Z.

CETINJE

Nakonstitutiv-

noj sjednici Skupštineprije-

stoniceCetinje, koja jeodr-

žana juče, nije izabran

predsjednik lokalnogparla-

menta, već susamo v

erifi-

kovanimandati odbornici-

ma, nakončega je

predsjedavajući, najstariji

odbornikdrMiomirPera-

zić, prekinuo sjednicu.

O nastavku sjednice, kako je

kazao,javnostćebitiblagovre-

meno obaviještena.

Nakon lokalnih izbora u no-

vembru, na Cetinju niko nije

osvojio apsolutnu vlast. Prije-

stonički parlament ima 33 od-

bornika,a16mandatajepripa-

lo Demokratskoj partiji

socijalista. Po pet mandata

imajuGPUraiDemokrate,So-

cijaldemokratska partija tri,

dok po dva imaju Socijalde-

mokrate i Stara gardaLSCG.

Tokom prethodnih petnae-

stak dana Socijaldemokrate,

čija će dva mandata presuđi-

vati koćeobavljati vlast naCe-

tinju u naredne četiri godine,

pregovarali su sa DPS-om i

opozicijom. Dogovor još nije

postignut, ali sudeći prema

najavamaizSD-a,prijestonica

bi trebalo do kraja godine da

dobije novu lokalnu vlast i

predsjednika Skupštine.

- Pitanje je dana kada ćemo se

dogovoriti sa jednom ili dru-

gomstranom–kazao jenakon

konstitutivne sjednice Skup-

štine prijestonice Cetinje, od-

bornik Socijaldemokrata, dr

IvanGazivoda.

On je takođe poručioda je „pi-

tanje časa“ kada će njihova

pregovaračka platforma biti

objelodanjena.

- Platforma je ista, bez obzira

da li jeDPS ili neko drugi u pi-

tanju. Mislimda je i to pitanje

časa, kada ćemo jeobjelodani-

ti za javnost – rekao jeGazivo-

da.

Na pitanje da li će predsjednik

gradskog parlamenta biti iza-

brandoNove godine, on jeod-

govorio kako se tome nada, ali

da nije samodonjega i SD-a.

J.ĐUKANOVIĆ

PODGORICA

Predsjednik

Socijalističkenarodnepar-

tijeVladimir Jokovićkazao

jena izbornoj konferenciji

svojepartijeuHercegNo-

vomdanećeviše trpjeti ni-

čijeultimatume.

Na juče održanoj izbornoj

konferenciji SNPHercegNo-

vi, kojoj je prisustvovalo više

od 100 delegata, izabran je

noviopštinskiodborkojibro-

ji 69 članova na čijem čelu je

Danijela Đurović, kadar bli-

zak Jokoviću.

- Poznato je da smo u prošloj

godini imali jedan težakperi-

od za Socijalističku narodnu

partiju, ali budite ubijeđeni

da će sljedeća godina biti

mnogo bolja i mnogo uspješ-

nija i zaHercegNovi i za čita-

vu Crnu Goru. SNP neće tr-

pjeti više ničije ultimatume.

Ni onih koji su izgubili na

kongresu partije i čija je poli-

tikapogubnouticalanaparti-

ju, niti bilo kog drugog. SNP

je 20 godina bila partija ča-

snih ljudi i tako će i nastaviti,

a svaki pojedinac ili grupacija

koji ne poštuju partiju biće

sankcionisani, kazao je Joko-

vić.

Izborna konferencija u No-

vomuslijedila je nakon što je

Izvršni odbor SNP-a raspu-

stiosveopštinskeodbore izu-

zev beranskog i ulcinjskog.

Odluci IO protive se Jokovi-

ćevi oponenti koji su u pismu

lideru stranke osporili tu od-

luku.

Zahvalivši senaposvećenosti

svih delegata i članova na-

pretkuSNP-a ne samouHer-

ceg Novom već i u cijeloj Cr-

nojGori, iskazao jeodlučnost

da SNPčvrstokrenenaprijed

u2018. godini.

Konferenciji jeprisustvovao i

potpredsjednik SNP-a Dra-

goslavDado Šćekić.

R.P.

Izmjene „krovnog“ izbornog zakona dodatno afirmišumanje zastupljeni pol

Svaki treći

kandidat da

bude žena

Izvještaj o troškovima pet dana prije izbora

Izmjenama Zakona o inansiranju političkih

subjekata i izbornih kampanja propisano je

da je politički subjekat obavezan da pet dana

prije izbora dostavi Agenciji za sprečavanje

korupcije privremeni izvještaj o troškovima

izborne kampanje, a Agencija ga na svojoj

internet stranici objavljuje u roku od 24 sata

od prijema.

Propisano je da u svrhu prikupljanja sredstava

za inansiranje troškova izborne kampanje

politički subjekat otvara poseban žiro račun

narednog dana od potvrđivanja izborne liste.

Politički subjekat obavezan je da obavijesti

Agenciju o otvaranju žiro računa tri dana

nakon što ga otvori. Radna grupa predložila

je, kao izuzetak od ovog pravila, u slučaju da

politički subjekt počne izbornu kampanju

prije potvrđivanja izborne liste, obavezan je

da poseban žiro račun otvori prije početka

kampanje.

Izmjenama se precizira obaveza političkog

subjekta da dostavi Agenciji odluku o visini

članarine za tekuću godinu, najkasnije do

kraja januara te godine.

Marta

Šćepanović je objasnila

da je a rmacija žena

bila preporuka političkim

partijama, ali je Radna

grupa uvažila prijedlog

Ženske političkemreže

i uvela novu odredbu

u izborni

zakon

tičkim

Demokratska partija socijalista neće žuriti sa

odabirom ličnosti za predsjedničke izbore

Predsjednički kandidat

DPS-a nakon Nove godine

Konstituisana Skupština prijestonice, bez izbora predsjednika SO

Još bez dogovora

Predsjednik Socijalističke narodne partije u Herceg

Novomodgovorio oponentima i najavio sankcije

Joković: SNP više neće

trpjeti ničije ultimatume

Vladimir Joković

SkupštinaprijestoniceCetinje

Lideri Demokratskepartije socijalista