Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Politika

Ambasador

Močnik je za

Pobjedu objasnio da

se ne radi o dokumentu

koji bi bio alternativa

strategiji EK, već samo

o prijedlogu za koji se

očekuje da bude

uvršten u

strategiju

PODGORICA

–Dvanaest dr-

žava članicaEvropskeunije,

uzkoordinacijuSlovenije i

Italije, predložile suEvrop-

skoj komisiji da seprilikom

izradenove strategije zaZa-

padni Balkanzemljama regi-

onaomogući većeučešćeu

programimaUnije, ali i radu

evropskihagencija, objasnio

je ambasador SlovenijeuCr-

noj GoriMitjaMočniku izja-

vi zaPobjedu.

Ambasador Močnik ovo je na-

javio u srijedu u intervijuu za

Radio televiziju Crne Gore, ali

je ta izjava kako je naveo, u jav-

nosti pogrešno shvaćena.

On je za naš list pojasnio da se

ne radi o dokumentu koji bi bio

alternativa strategiji EK, već o

prijedloguza koji se očekujeda

bude uvrštenu tu strategiju.

- Evropska komisija priprema

strategijukojaćebitiobjavljena

početkomfebruara.A12država

uz koordinaciju Slovenije i Ita-

lije podnijele su dodatan pri-

jedlog na tu strategiju. Suština

tog prijedloga je da se neke

stvari konkretnije postave, ka-

ko su recimo u okviru procesa

Brioni bili predstavljeni stavovi

ikonkretniprijedlozizajačanje

kredibilnosti i perspektivepro-

širenja za države Zapadnog

Balkana. Dakle, mi očekujemo

da će taj papir sa prijedlozima

biti dio šire strategije koju pri-

premaEK–naveo jeMočnik.

AmbasadorSlovenijeobjašnja-

va kako je predloženo da se dr-

žavama članicama omogući

veće učešće u programima EU,

ali i u radu evropskih agencija.

- Kao što su na primjer progra-

mi Erazmus plus, Krijejtiv

Jurop, Kosme, Horizont 2020 i

slične stvari. Predložili smo, ta-

kođe, da se u okviru poglavlja

23 i 24 nekako uskladi pristup

za one države koje uopšte nije-

su u procesu pregovaranja, ka-

ko bi se i tu ušlo u neki dijalog.

Sve to će biti objavljeno nakon

Nove godine. To nije nešto što

jeprotivno strategiji EKveć sa-

mo input na taj dokument –

precizirao je ambasador Moč-

nik.

Time bi se, kako je zaključio,

omogućio dublji pristup budu-

će strategijeEKprema regionu

ZapadnogBalkana.

- Riječ je o nekom novom i du-

bljem pristupu Unije u projek-

tima koji se rade u regionu, a

koji se odnosi na pitanje mla-

dih, oblast transporta i infra-

strukture i uključivanje evrop-

skih firmi – precizirao je za naš

list ambasador SlovenijeMitja

Močnik.

Đ.Ć.

Ambasador Slovenije objasnio što je 12 država

članica Evropske unije predložilo Evropskoj komisiji

MOČNIK:

Tražimo

većuuključenost

ZapadnogBalkana

uprojekteUnije

MitjaMočnik

PODGORICA

-Aktuelna

bezbjednosna situacijauCr-

noj Gori ocijenjena je stabil-

nomi zadovoljavajućom, i u

tomsmisluVijeće jepozdra-

viloaktivnostiMinistarstva

unutrašnjihposlova–Upra-

vepolicije, koje se sprovode

uokviruposebnih i ciljanih

operativnihakcijana suzbi-

janju svihvidovaorganizo-

vanogkriminala, kakona

područjuKotora i Primorja,

tako i udrugimgradovima.

To jasno ukazuje da je država

odlučna i sposobna da obezbi-

jedi stabilnost, mir i sigurnost

građana i imovine, rečeno je

na sjednici Vijeća za nacional-

nu bezbjednost u proširenom

sastavu, kojom je predsjeda-

vao predsjednik Duško Mar-

ković.

Zajednički je konstatovana no-

va dimenziju i kvalitet međuin-

stitucionalnog djelovanja orga-

na za sprovođenje zakona na

planu suprotstavljanja organi-

zovanomkriminalu,posebnona

liniji saradnje Specijalnog dr-

žavnog tužilaštva, Agencije za

nacionalnubezbjednost i Upra-

ve policije. Takva saradnja je

modalitet za dugoročno očuva-

nje bezbjednosti i sigurnosti dr-

žave i građana.

-Vijećezanacionalnubezbjed-

nost osuđuje svaki pokušaj

ugrožavanja i diskreditacije in-

stitucija sistema, kao i ugroža-

vanja autoriteta Suda i Speci-

jalnog državnog tužilaštva sa

ciljem da se sudski proces u

predmetu terorizamu pokuša-

ju izmjesti iz Suda i prenese na

ulicu i u medije. Vijeće je dalo

punupodrškupravosudnimin-

stitucijama i drugim nadlež-

nim organima u sprovođenju

zakonomutvrđenih nadležno-

sti, saopšteno jenakonsjednice

Vijeća za nacionalnu bezbjed-

nost.

R.P.

Bezbjednosna situacija stabilna

Zasijedalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost

SazasijedanjaVijećazanacionalnubezbjednost

Milijarda eura

za projekte

- Riječ je o nekomnovom i

dubljempristupu EU u pro-

jektima, koji se rade u regi-

onu. To se odnosi na pitanje

mladih, na oblast transporta i

infrastrukture, da se tu uklju-

če evropske irme. Obećana

je milijarda eura za čitav

region. Riječ je o projektima,

nekimdrugim aktivnostima,

za koje želimo i insistiramo

da se uključe u tu strategiju

koja će biti objavljena u

februaru, pojasnio je Močnik.