Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

Kultura

BUDVA–

Izložbadokumen-

tarnih fotografija „Spomen-

obilježjana teritoriji bud-

vanskeopštine“može se

pogledati do 15. februara

naredne godineugalerij-

skomprostoruSpomen-do-

ma „Crvenakomuna“. Riječ

jeoprojektupovodomobi-

lježavanja jubileja– 100go-

dinaodkrajaPrvog svjet-

skog rata (1918–2018).

Autori izložbe su DušanMe-

din, Dobrila Vlahović i Vesna

Gigović, koji suujedno i auto-

ri stručne monografije u pri-

premi. Izložbenu postavku

čini 15 panoa, dimenzija 70 x

100 cm, od kojih svaki prika-

zujeponekolikoreprodukcija

spomen-obilježja evidentira-

nih duž teritorije opštine

Budva. Za dizajn i tehničko

uredništvo izložbe i pratećeg

materijala bio je zaduženGo-

ran Pajović. Izložbu prati bo-

gato ilustrovani katalog.

Značajne ličnosti

Programu „Crvenoj kommu-

ni“ 23. decembraorganizova-

li suSekretarijatzadruštvene

djelatnosti opštine Budva, uz

podršku JUMuzeji i galerije

Budve, a sufinansiran je nov-

cem Ministarstva kulture.

Izložba fotografija je prvi dio

multidisciplinarnog projekta

ospomen-obilježjimanapro-

storu Budve, Maina, Pobora,

Brajića i Paštrovića. Uz izlož-

bu, održan je i naučni skupna

ovu temu. Drugi dio projekta

odnosi se na izradu stručne

monografije.

Prilikom otvaranja izložbe,

poslovni sekretar Muzeja i

galerija BudveMilica Stanić-

Radonjić predstavila je kon-

cept projekta i dodala da su

autori ovom postavkom že-

ljeli da izrazedubokuzahval-

nost značajnim ličnostima

ovogkrajazanjihoveuspjehe

u različitim oblastima djelo-

vanja, izvojevane pobjede

nadokupatoromi živote date

za čast i sloboduotadžbine.

Razumjetimotive

Izložbu je otvorio pomoćnik

direktora Narodnog muzeja

Miloš Vukanović, koji je tom

prilikom podsjetio na istori-

jat podizanja spomen-obi-

lježja na našem i na širem

prostoruBalkana. Posebnose

osvrnuo na razvoj ove prakse

od početka 20. vijeka u Kra-

ljevini Jugoslaviji, apotomi u

njegovoj drugoj polovini u

SFRJ, odkada i potičenajveći

dio baštine ove vrste. Vuka-

nović je naglasio i da današ-

nje društvo ne treba da ruši i

da uklanja stara spomen-obi-

lježja, već da prevashodno

treba da o njima govori, kako

bi razumjelo motive i kon-

tekst njihovog

podizanja.Na-

učni skupnaovu temu, koji je

održan nakon otvaranja

izložbe, obilježila su izlaga-

nja Zorana Lakića, Dobrile

Vlahović,VesneGigović iDu-

šanaMedina, dok je modera-

tor skupa biti GoranPajović.

J.N.

Fotografije spomen-obilježja na teritoriji Budve u „Crvenoj komuni“

Zahvalnost borcima

za čast i slobodu

Posjetioci izložbe „Spomen-obilježja

na teritoriji budvanskeopštine“

PODGORICA-

Uokviru 10.

Zimskog salonapredstav-

ljena jeknjigaBogićaRa-

kočevića „Povratakkući“.

Ovo djelo nastajalo je u du-

žem vremenskom periodu.

Prethodnu knjigu proze Ra-

kočevićjeobjavio1994.godi-

ne.Umeđuvremenu, kraćim

narativima oglašavao se u

periodičnimpublikacijama.

Opričamauknjizi „Povratak

kući“ kazao je da su one te-

matski razuđene.

- Obuhvataju autobiograf-

ske, urbane motive i teme.

Zajedničko im je večita čo-

vekova nedovršenost i za-

čudnost u svijetu u kojem

živi. Nijedna se ne završava

naočekivaninačin–kazaoje

Rakočević.

Oknjizi jegovorila iOlgaVo-

jičić-Komatina.

- U ovoj zbirci novela pred-

stavljeni su stari motivi, lju-

bav, prijateljstvo, sumnja u

prijateljstvo, zasićenost ži-

votom, svakidašnje sumnje

intelektualaca. Tu su i slike

izstarogcrnogorskogživota,

obuhvaćenog tradicijom.

Stare i nove teme obuhvaće-

ne su i prepletene snažnom

poetizacijom, harmoničnim

izrazom i zrelim idiolektom

– kazala je Vojičić-Komati-

na.

Bogić Rakočević je pjesnik,

prozni pisac, književni kriti-

čar, antologičar i TV autor.

Objavio je niz knjiga iz razli-

čitih književnih oblasti. Au-

tor je brojnih dokumentar-

nihfilmovaojugoslovenskim

slikarima i piscima.

Radovi su mu prevođeni na

petnaest jezika. Dobitnik je

više književnih nagrada. Ak-

tuelni je direktor Nacional-

ne biblioteke Crne Gore

„ĐurđeCrnojević“.

R.K.

ZimsKi saloNKNJige:

Predstavljeno djelo Bogića Rakočevića

Kratke priče za

dugo zadovoljstvo

VečeBogićaRakočevića

naZimskomsalonu

CETINJE -

U okviru projekta ,,Preokupacije“

večeras u 18 sati u Crnogorskoj umjetničkoj

galeriji ,,Miodrag Dado Đurić“ gosti progra-

ma biće Stefan Đukić i mr Nikola Zečević

koji će govoriti o temi ,,Kako do solidarnog

društva?“ Ovomprilikombiće prikazan poli-

tički dokumentarac ,,Šta ljevica želi“, autora

Stefana Đukića. Publika će imati priliku da

pogleda dokumentarac Stefana Đukića uz

diskusiju o 100 godina ljevice nakon Okto-

barske revolucije.

Diskusijom ,,Kako do solidarnog društva?“

završava se ovogodišnji ciklus predavanja

,,Razgovori umuzeju.“

a.Đ.

Stefan Đukić i Nikola Zečević

gosti projekta ,,Preokupacije“

DANILOVGRAD-

Izložba

radovana temu„Urbanaob-

novanaseljaOrjaLuka“

otvorena je jučeuholudani-

lovgradskogCentra zakul-

turu. Rješenja zamodernu

obnovu i reaktivaciju sela

OrjaLukapredstavili su stu-

denti Arhitektonskog fakul-

tetaUniverzitetaCrneGore

koji suradili podmentor-

stvomprof. dr SvetislavaPo-

povića i u saradnji sa asi-

stentimamr Jelenom

Bajić-Šestović imscSanjom

Vlahović.

Izložbu je otvorio profesor

Muzičke akademije Cetinje

MiranBegić.

- Studenti urbanističkog

smjerasukrozsemestralnera-

doveprikazali iscrpnuurbani-

stičko-arhitektonsku analizu

postojećeg stanjauOrjoj Luci,

a potom su konačan rezultat

grupisali kroz tri rješenja - re-

kao jeBegić.

On je pojasnio da je rezultat

rada studenata proistekao iz

tri prijedloga obnove Orje Lu-

ke, koji sadrže konkretne in-

tervencije i sugestijezaočuva-

nje arhitektonskog nasljeđa

toga sela.

U ime bratstva Bošković koje

od davnina živi na Orjoj Luci,

novinar i publicista Milorad

Bošković pohvalio je trud stu-

denata i kazao da su planovi-

ma obogatili Danilograd i da

su uspjeli da u „običnom ista-

knuononeobično“.

Studenti koji su izložili svoje

radove na izložbi su Ivana Ka-

petanović, Aida Kujović, An-

đelaMarković,AnjaLješković,

Ana Nenezić, Danica Čvoro-

vić, Marija Petričević, Jovana

Jušković, Marina Dubljanić,

MilošŠćepanović,OgnjenBje-

lica,NikolaPopović,MilanRa-

hović, Vlado Jegdić i Stefan

Mušikić.

Izložba je otvorena narednih

sedamdana.

B.K.

iNoVaTiVNaRJeŠeNJa:

Sa

otvaranja izložbeuCentruzakuturu

Otvorena izložba „Urbana obnova Orje Luke“

Tri prijedloga

za obnovu