Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

CrnomGorom

KOTOR

-Na tenderuza izvo-

đenje radovanadrugoj fazi

rekonstrukcije zatvorenog

bazena ,,NikšaBućin“najbo-

lje jevrednovanaponuda

podgoričkogpreduzeća ,,Er-

lang“. Utoku je žalbeni po-

stupakkoji trajedokrajade-

cembra. Teknakon isteka tog

rokamoći ćepreciznijeda se

definišekada seočekujepot-

pisivanjeugovora i nastavak

radova– saopštili su izDirek-

cije javnihradova.

Druga faza obuhvata sve rado-

ve na instalacijama jake i slabe

struje, vodovoda i kanalizacije,

termotehničkim i splinker in-

stalacijama, kao i pripadaju-

ći građevinski radovi neop-

hodni za vaterpolo borilište i

svlačionice.Utojfazinije,kako

su kazali, predviđeno oprema-

nje objekta.

- Nakon završetka druge faze,

bazen će se koristiti za trening,

a tek nakon završetka treće fa-

ze i za odigravanje utakmica –

kazali su izDirekcije.

Na pitanje kada će druga faza

biti završena odgovorili su da

je,, tehnički rok izvođenja ra-

dova pet mjeseci od uvođenja

izvođača uposao“.

Procijenjenavrijednostradova

druge faze je 2.500.000, a pri-

jedlogomKapitalnog budžeta

za 2018. godinu za tu namjenu

planirano je 600.000 eura.

Treća faza podrazumijeva sve

preostale radove u administra-

tivnomprostoru,fasadnerado-

ve, uređenje terena i oprema-

nje objekta koji su neophodni

kako bi projekat dobio upo-

trebnu dozvolu, i da bi se oba-

vio tehnički pregled.

Upravnik bazena Slobodan

Pajović prošle sedmice kazao

je da će radovi na drugoj fazi

započeti u drugoj polovini ja-

nuara, te da je relano da budu

okončani umaju.

- Po pesimističkim prognoza-

ma radovi će biti završeni u ju-

nu, a optimisti misle da će se

završitiuaprilu-kazao jePajo-

vić.

Dok rekonstrukcija traje, više

od 200 djece VPK Primorac i

VACattaro i dalje će autobusi-

ma ići u Budvu i Herceg Novi

na treninge. Na bazenu tamoš-

njih klubova prvenstvene uta-

kmice igraće kotorski vaterpo-

listi.

S.M.

Treninzi mogući

od kraja aprila

RADOVEĆEIZVODITIPREDUZEĆE,,ERLANG“:

BazenuŠkaljarima

Nakon završetka druge faze bazen će se koristiti za

trening, a tek poslije okončanja treće i za odigravanje

utakmica. Procijenjena vrijednost radova druge faze je

2.500.000, a prijedlogomKapitalnog budžeta za 2018.

godinu za tu namjenu planirano je 600.000 eura

Prva faza koštala skoro 800.000 eura

Prva faza rekonstrukcije podrazumijevala je

izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji

objekta. Radove je izvodio ,,Erlang“, a stručni

nadzor preduzeće ,,Ding“, takođe iz Podgorice.

- Ta faza obuhvatila je, pored ostalog, demon-

tažu ograda, čeličnih stepenica, sjedišta i

spuštenih plafona u prostoru bazena, zatim

radove na konstruktivnomojačanju armira-

no-betonske konstrukcije bazenske školjke,

ojačanju postojećih stubova, sanacijumanje

oštećenih betonskih površina ploča, greda i

stubova reparaturnimmalterom. Urađena je

sanacija čelične krovne konstrukcije, provjera

dimenzija svih elemenata, izrada novih visilica,

servisiranje ležišta krova i izrađene su revizi-

one staze. Ukupna vrijednost radova iznosila

je 796.698 eura – naveli su iz Direkcije javnih

radova.

CETINJE

– Požar koji je sinoć

oko 19 časova buknuo na po-

dručju Brajića lokalizovan je

brzom intervencijomvatroga-

sacaizBudve,augašenjusuim

pomogle i kolege saCetinja.

KomandirVatrogasnejedinice

CetinjePredragMoštrokol ka-

že da vatra nije stigla do kuća.

- Čimsmo saznali da je naBra-

jićima požar uputili smo se ta-

mo, ali su kolege iz Budve već

skoro završile posao. Na sreću,

požar nije zahvatio kuće. Gor-

jelojeniskorastinjeiznadputa

–objasnio jeMoštrokol.

J.Đ.

Cetinje

Ugašen

požar kod

Brajića

BERANE

-Ovogodišnjepri-

znanje„Ivangrad“za ličnost

godine izoblasti kulturedodi-

jeljeno je izvođačucrnogor-

skihnarodnihpjesamaIsme-

tuKrciću.Nagrada jeKrciću

uručenanasvečanosti kojuje

NVO„Spona“organizovalau

amfiteatruberanskeGimna-

zije. Svečanosti jeprisustvo-

vaopomoćnikministrakultu-

reŽeljkoRutović.

Krciću je priznanje uručio aka-

demikGojkoKastratović - film-

ski režiser, prethodni dobitnik

Priznanja ,,Ivangrad“ i pred-

sjednik petočlanog žirija u ko-

jem su, pored njega, bili Adem

Ado Softić - prvi dobitnik Pri-

znanja, dva člana UO i izvršni

direktorNVOSpona izBerana.

Kastratović je kazao da niko ta-

ko nije afirmisao Crnu Goru i

svoj rodni kraj kaoIsmetKrcić.

- Sugestivno je opjevao čežnje i

nade ljudi i stamenu ljepotuna-

ših planina pred kojima i Bog

stane da se divi. Ti slikoviti kra-

jolicikodIsmetainjegovegene-

racije izazivali su gordost, a ne

predrasude. Kad jepošao izBe-

rana, sa sobom je ponio prtljag

uspomenanesvakidašnjeljepo-

tezavičaja.Znao jeIsmetdačo-

vjek kad izgubi uspomene iz

svog kraja izgubio je sebe. Veli-

čina tih poratnih beranskih ge-

neracija bila je u tome što su

uložiliciosvojmladalačkientu-

zijazamdadokažudaseuBera-

nama ne živi sa zakašnjenjem

vjekova–kazao jeKastratović.

On je dodao da je ,,Ismet odra-

stao u gradu koji je imao grad-

ski orkestar, poluprofesional-

no pozorište, izložbenu

galeriju, vrhunske sportiste,

sportske klubove, Društvo za

tjelesno vaspitanje“.

- Ismet je u svimtimaktivnosti-

ma intenzivno učestvovao. Be-

rane je u to vrijeme bilo među

prvim gradovima u Crnoj Gori

kojimaseradovraćalo-kazaoje

Kastratović.

OKrciću i njegovomživotu go-

vorio je i predstavnikNVO „Be-

randa“AdemSoftić.

Zahvaljujući na pruznanju, Kr-

cić je kazao da mu je jedno od

najznačajnijih ,,jer pokazuje da

nijesam zaboravljen u gradu u

komsamrođen, a posebno i što

priznanjedolazi odBeranakoje

nezaboravlja svoj Ivangrad“.

U kulturno-zabavnnom dijelu

programa učestvovali su Žen-

ska klapa ,,O dive bell canto“ i

gitarista Vuk Radunović, pola-

znikNižemuzičkeškoleuBera-

nama.

V.J.

NIJE(GA)ZABORAVIORODNIKRAJ:

Kastratović i Krcić

BERANE:

Pjevaču Ismetu Krciću uručena nagrada ,,Ivangrad“

Decenijama glasom izaziva

gordost, a ne predrasude

DANILOVGRAD

- Predstavnici Crnogorskogdruštva za

borbuprotiv rakaposjetili suOsnovnu školu„BožoMrako-

vić“uDonjemZagaraču. Saučenicima surazgovarali opro-

blemimakoje izazivaupotrebaduvanskihproizvodau škol-

skomuzrastu i koliko štetno i nepovoljnoutičenamladi

organizam, pogotovou toj fazi razvoja ličnosti.

-Svi đaci dobili sunapoklonknjiguza lektiru imuzičkiCDdječ-

jegfestivala„Našaradost“.Ovakveposjetespadajuunašustalnu

aktivnost. Cilj nam je da ukažemo na štetnost upotrebe duvan-

skih proizvoda na zdravlje svih, a naročito mladih, jer pušenje

prvenstvenoutičenarazvojkancera,kaoioboljenjasrcaikrvnih

sudova. Stoga uvijek upozoravamo sve da ne počinju nikad da

puše, a ukoliko to čine, da pokušaju da ostave tu lošu naviku –

poručili su izCDPR-a.

I.T.

DANILOVGRAD:

Predstavnici CDPR-a

posjetili OŠ ,,BožoMraković“

Đaci uDonjem

Zagaraču slušali o

štetnosti duvana

DOBILIIPOKLONE:

SaposjeteDanilovgradu

NIKŠIĆ

–Prvabeba rođena

u2018. godini uŽupi dobiće

100eura. Na taj načinbiće

nastavljenapraksa započeta

ove godinekada je stotinu

euradobioViktorLončar.

Predsjednik SavjetaMZ Župa

Dragoljub Radulović kazao je

kako je to jedna od mjera ko-

jomžele doprinijeti da se zau-

stavi pad broja stanovništva.

Podsjetili su na neke od aktiv-

nosti koje su sproveli.

– SavjetMjesne zajednice Žu-

pa jeu2017. godini sproveoniz

aktivnosti, kako bi se stvorili

što bolji uslovi za najmlađe

stanovnikenašemjesnezajed-

nice.Ugodini zanamaorgani-

zovali smo, pored ostalog, be-

splatnu ekskurziju za učenike

devetog razreda i nagrade za

LučonošeOŠ ,,DušanBojović“

koncert Šante Pante, pokloni

za prvake, otvaranje vrtića u

seluZagrad, stipendiranjedva

najbolja studenta – kazao je

Dragoljub Radulović pred-

sjednik SavjetaMZŽupa.

Napomenuo je da je pokrenu-

ta inicijativa za osnivanje ru-

kometnog kluba, kao i inicija-

tiva za izgradnju sportske

dvorane.

S.D.

Savjet MZ Župa nikšićka

Prvoj bebi 100 eura

HERCEGNOVI

-Radovina

rekonstrukciji šetalištaPet

Danica, napotezuodrestora-

na„Mimoza“do„Dominika-

ne“, nastavljeni su.

Rekonstrukcijašetališnestazeu

dužini od 365 m od „Galeba“ u

Igalu do kupališta „Rafaelo“ na

Toploj počela je 2015. godine, a

dosadajeproširendiodopiceri-

je „Tvins“, postavljena javna ra-

svjeta i dio zelenila. Radovi su

bili konzervirani nekoliko puta,

zbog praznika, ljetnje sezone i

preprojektovanja.

Revidovani projekat rekonstru-

cijeposlat jekrajemoktobra In-

stitutuzagrađevinarstvouPod-

gorici, a izmjenomje previđeno

daseinapotezu od„Dominika-

ne“ do „Mimoze“ šetalište pro-

širi samorske strane.

Za nastavak rekonstrukcije če-

kalo se odobrenje građevinske

inspekcije.

Ukupna vrijednost rekonstruk-

cije šetališta iznosi 350.000 eu-

ra, a rok za izvođenje radova na

trasigdjesesadaradije60dana.

Posaonećebitiprekidani,sem1.

i 2. januara, kao i u slučaju loših

vremenskih uslova. Radove

izvodi firma „Đokić grupa“ iz

Bara.

Ž.K.

INSPEKCIJAODOBRILARADOVE:

Radovi na šetalištu

Nastavljena rekonstrukcija šetališta Pet Danica

Posao će

završiti

za dva

mjeseca

KOTOR:

Druga faza

sanacije bazena ,,Nikša

Bućin“ krajem januara

ILUSTRACIJA