Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 26. decembar 2017.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistemda-

nas nastavlja radove za kvalitet-

nije i sigurnije napajanje elek-

tričnom energijom u više

opština.

Andrijevica:

od 9:30 do 14:30

satiTrešnjevo.

BariSutomore:

od10do14sati

VojskaCGirepetitorinaCrnom

Rtu i repetitorVeljiGrad.

Berane:

od 9:30 do 14:30 sati

Zagrađe; od9do 14:30satiMar-

senića Rijeka, Šekular 1, 2, 3 i 4 i

nakratkoDV10kVDolac.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati Do-

brinje, Sela iLoznice.

Budva:

od 9 do 12 sati Mažići,

Stanišići, Lapčići, Pobori, Sta-

njevići, Duletići, Brajići; od9do

12 sati Novoselje i Medigovići;

od 9 do 15 sati naselja Mainski

put, Plinara iBlokarica.

Cetinje:

od 10 do 14 sati naselje

Gornić; od 10 do 12 sati Podgra-

nicomi dioDonjegPolja.

Herceg Novi:

od 9 do 10 sati:

Mandići, Ubli, Dizdarica, Beci,

Konjevići, Prijevor, Prnjavor i

Lučići.

Kolašin:

od 9 do 14:30 sati Raš-

ko; od 8:30 do 14:30 sati Lokve,

Skrbusa, Matesevo, Jabuka,

Vranjestica, Recine.

Mojkovac:

od 10 do 12:30 sati

Lojanice; od10do11Polja.

Nikšić:

od 9 do 11 sati Pilatov-

ci, Vučji do, Rvana Gora, Obljaj,

Bjelica, Vrbica, Ubla, Crkvice i

Bratogošt; od 10do 12 sati: Škol-

ska ulica u Kličevu; od 11 do 16

sati:Vraćenovići;od10do15sati

Madžarski kraj i Seoca.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Huri-

je, Grhovo,Bulevići, Donja Lov-

nica,Klanac,Sastavci,Ćosovica,

Zloglavlje,Grižice,Honsiće,Lu-

čice, Bašča, Gornja Bašča i Gor-

njaLovnica.

Žabljak:

od9do 15 sati IvanDo,

hotel ,,Jezera“, pumpnopostro-

jenjenaCrnomjezeru.

I.T.

DioRožaja

bez struje

pet i po sati

CEDIS

DANILOVGRAD

- Sindikat

uprave i pravosuđa Crne Gore

uručio vrijednu donaciju Ud-

ruženju ,,Rastimo zajedno.“

Sekcija žena tog sindikata na

čelusaMilkomBajićuručila je

djeci sa posebnim potrebama

opremuvrijednuvišeod2.000

eura koja im je potrebna za

medicinske tretmane.

Predsjednik opštineBranislav

Đuranović kazao jeda deceni-

ju uspješno sarađuju sa Udru-

ženjem i najavio novu, mnogo

uslovniji prostor.

-Na ovoudruženje smopono-

sni, rade svake godine sve bo-

lje i bolje i upravo zbog toga

smosezaložili da imobezbije-

dimo novi prostor koji će

uskorodobiti.Tosmouspjeliu

saradnji sa Vladom - kazao je

Đuranović.

Kako je istakla Milka Bajić,

ustanove za djecu sa poseb-

nim potrebama probudile su

njihovu svijest kao roditelja.

- Naš cilj je da promovišemo

društveni humanizam, a po-

sebno brigu o djeci sa poseb-

nim potrebama, kako bi bili

ravnopravni dio zajednice u

kojoj žive - poručila je Bajić

zahvaljujući donatorima.

U ime roditelja na donaciji se

kao predsjednica udruženja za-

hvalilaseMarinaKljajević.

N.K.

JučeuDanilovgradu

Danilovgrad

Za ,,Rastimo

zajedno“

2.000 eura

KOLAŠIN

-Novaodbornica

DPS-aSvetlanaMilošević

inačepoznata farmerka i

proizvođač lisnatog sira je

jučenapočetku 17. sjednice

Skupštinepodijelilamede-

njakekoje jekupilanaBo-

žićnombazaru. Kazala je

kakona taj načinželi dapo-

drži tumanifestaciju, spusti

tenzijeuparlamentu i da

njegov radusmjeri ka rješa-

vanjuživotnihpitanja. Za

gest jedobila jednoglasnu

podršku i aplauze.

Većinskim glasovima koalici-

je DF-SNP-SDP i uz podršku

odbornika Demokrata usvo-

jenjebudžet zanarednugodi-

nu u iznosu od 2,3 miliona i

obrzaloženje predlagača da je

tomjera mogućeg. U budžetu

jenajdominantnijiprihodkoji

stiže od države jer će kroz

Egalizacioni fond opština do-

biti 950.000 eura. Darko Bra-

jušković, predsjednik odbor-

ničkog kluba DPS-a između

ostalog kritikovao je iznos ka-

pitalnog budžeta od 130.000

eura koji je, kako je kazao, vi-

šestrukomanji od onog koji je

imala prethodna vlast.

-Ne smije se više razmišljati o

svojim platama, a manje o ra-

zvoju grada – poručio je Bra-

jušković.

Odborniku demokrata Vladi-

miruMartinoviću se nije do-

palokakosuobjašnjeni rasho-

diubudžetu, aocijenio jeda je

12.000 eura malo za lokalnu

turističkuorganizaciju.

Odbornik Milosav Bulatović

(DPS) pitao je što je urađeno

napoboljšanjuposlovnogam-

bijenta u Kolašinu. Odgovo-

romkoji jedobioodpredsjed-

nice opštine nije zadovoljan.

-Umjestodamikonkretnoka-

že šta je urađeno, predsjedni-

ca opštine Željka Vuksanović

mi odgovara da konstantnim

postavljanjemtogpitanjapro-

vociram, podmećem i da ona

smišljeno imajudrugi

cilj.Ne-

ma drugog cilja, borim se za

preduzetnički ambijent jer se

tako stvaraju uslovi za razvoj

grada i bolji život građana.

Ako neko misli da ne treba

stvarati uslove da se privuku

preduzetnici i investitori, ne-

ka to javnokaže–kazao jeBu-

latović.

U nastvaku sjendice usvojen

je i Strateški plan razvoja za

period 2018 – 2020. uz pri-

mjedbu Darka Brajuškovića

(DPS)da je ,,neozbiljan i dane

obezbjedjuje kontinuitet“.

Donešena je odluka o stavlja-

njuvansnageodlukeoosniva-

nju regionalne turističke or-

ganizacije i Odluka o otpisu

kamata obveznicima poreza

na promet.

Dr.DRAŠKOVIĆ

SOKolašin usvojila budžet, sjednicu obilježio gest odbornice DPS-a

Svetlana odbornicima

podijelilamedenjake

VLASTIOPOZICIJARAZLIČITOOOPŠTINSKOJKASI:

Sa sjedniceSO

Zakup

suvenirnice

Odbornica Gospava Vujisić

(Grupa građana) kazala je

da je opštinsko rukovod-

stvo nezakonito izdalo

suvenirnicu, bez odluke

Skupštine. Predsjednica

opštine Željka Vuksanović

odgovorila je da je prostor

suvenirnice izdat prema

zakonskoj proceduri.

- Mjesečni zakup je 360

eura koji je će se namjenski

usmjeravati na održavanje

zgrade Doma kulture –

kazala je Vuksanović.

Polumaturantima po laptop

Usvojen je amandman Bojana Zekovića iz SDP-a da se u

budžetu obezbijedi 15.000 eura za kupovinu laptopova svim

polumaturantima na području opštine. Takođe je prihvaće-

na amandmanska dopuna Slađane Živković iz SNP-a da se

socijalna davanja uvećaju na 22.000 eura i da se ta sredstva

usmjere ka nezaposlenimporodiljama.

BAR

– Zaštitna kućica za delegata i sudije sa stolicama na

terenu sa sintetičkompodlogom Sportsko-rekreativnog cen-

tra izgorjeli su u požaru koji je izbio u noći između subote i

nedjelje.

Izvršni direktor Sportsko-rekreativnog centra Branislav Nene-

zić kaže da su požar izazvala nepoznata lica.

- Došlo je do potpunog uništenja zaštitne kućice i stolica, a

takođe i dijela terena u prečniku od tri metra. Brzom interven-

cijom vatrogasne službe spriječeno je širenje požara, kojim je

moglo da dođe do potpunog uništenja terena sa sintetičkom

podlogom - naveo je Nenezić u saopštenju dostavljenom

medijima.

Istakao je kako obraćanjemmedijima želi da skrene pažnju

na još jedan u nizu vandalskih djela na prostoru koji priprada

SRC-u, u nadi da će se izvršioci pronaći i snositi odgovornost.

Nenezić je podsjetio da su objekti koji ulaze u sastav Sport-

sko-rekreativnog centra Bar od opšteg interesa, sa kojima to

društvo obavlja svoju osnovnu djelatnost - pružanje usluga

svim sportskimorganizacijama iz Bara i da su kao takvi mje-

sto okupljanja barske djece i omladine.

V.K.V.

UNIŠTAVAJU

ZAJEDNIČKUIMOVNU:

Zapaljene stolice i kućica

Požar u krugu barskog SRC-a

Vandali pale i

sportske terene

HERCEGNOVI

- Proteklog

vikenda, trećugodinuzare-

dom, naOrjenu, kodplani-

narskogdoma „ZaVratlom“,

uspješno je realizovandoga-

đaj „Kićenjekleke“. Dabi

ukrasili tajmediteranski

bodljikavi grm, ali i uživali

naplanini, naOrjenu seoku-

pilo 100učesnika, članova

planinarske sekcije „Novski

tići“, koja radi priOŠ „Milan

Vuković“, hercegnovskog

odreda izviđača „Orjen“, ko-

jima su sepriključili i odrasli

Novljani.

Organizator dešavanja je bio

Planinarski klub „Subra“.

„Kićenje kleke“ je posljednji

ovogodišnji događaj iz zajed-

ničkog kalendara „Orjen, pla-

nina kraj mora“, čiji je koordi-

nator Agencija za razvoj i

zaštituOrjena. Programse re-

alizuje uz podršku opštine i

Turističke organizacije Her-

cegNovi, a nastavlja se već pr-

vimdanomnove,2018.godine.

Kleka, smreka ili šmreka je

mediteranski bodljikavi grm,

ili nižedrvo, koji jeuBokiKo-

torskoj, ali i šire na primorju,

zajedno sa lovorikom, kori-

šćenzabožićnodrvce.Zauzi-

ma prostrana područja ka-

menjara, od mora pa sve do

1.500 m visine, šireći se sve

više na nekadašnjim pašnja-

cima i čineći teren teško pro-

hodnim.

Ž.K.

UHerceg Novomnjeguju stare bokeljske običaje

Novski tići okitili kleku

ZAOKRUŽILI

KALENDAR

MANIFESTACIJA:

Kićenjena

Orjenu