Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Hronika/Društvo

PODGORICA/CETINJE

Ek-

splozivna naprava koja je po-

stavljenaispodautomobila ,,pe-

žo“ u kojem su bili Cetinjani

Nikola Kaluđerović i Stevo Vu-

jović aktivirana je daljinskim

upravljačem, potvrđeno je

nezvaničnoPobjedi.

Kaluđerović jeueksploziji, koja

sedogodilausubotuvečenaCe-

tinju, zadobio teške povrede,

dokjesuvozačVujovićlakšepo-

vrijeđen.Obojica susmješteni u

Kliničkom centru Crne Gore i

stabilnog su zdravstvenog sta-

nja. Vujović je juče dao iskaz

pred istražiteljima, ali detalji

saslušanjanijesupoznati.

Vozilo kojim je upravljao Kalu-

đerovićeksplodiralo jeupokre-

tu, dok je čekao zeleno svijetlo

na semaforu. Prema riječima

očevidaca, od jačine eksplozije

oštećen je i asfalt.

Iz policije su u subotu saopštili

da ,,preduzimaju sve mjere i

radnje na utvrđivanju uzroka

eksplozije kao i svih činjenica u

događaju“.

- Biće preduzetemjere i radnje

kako bi se utvrdilo da li je ek-

splozivpodmetnut ili su licako-

ja su bila u vozilu prevozila ek-

sploziv. Na licu mjesta će biti

izvršenuviđaj, uzprisustvo vje-

štakazaPEH(požari,eksplozije

i havarije). Sve dalje aktivnosti

bićepreduzimaneukoordinaci-

ji sa nadležnim tužiocem, radi

utvrđivanja činjenica i potpu-

nog rasvjetljavanja događaja -

kazali su izUpravepolicije.

Kako su saopštili, policija je po

obavještenju odmah izašla na

licemjestaiodogađajujeobavi-

ještentužilac.

M.Ž.-M.L.

Dan nakon eksplozije

Cetinjani stabilnog

zdravstvenog stanja

Bomba

aktivirana

daljinskim

upravljačem

- Ne smijemo dozvoliti da se

naruše najvažnije vrijednosti

društva i ugrozi bezbjednost

bilo kog pojedinca. U rješa-

vanje problema zloupotreba

droga moraju biti uključene

sve institucije koje djeluju

represivno, ali i preventivno -

dodao jeRakočević.

Kaznenapolitika

Krivično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavl-

janje u promet opojnih droga,

jedno je od najzastupljenijihu

ukupnom procesuiranom

kriminalitetu.

AdvokatDušanM.Jovovićob-

jašnjavazaPobjeduda jeKriv-

ičnim zakonikom propisano

da će se kaznom zatvora od

dvije do 10godina kazniti onaj

koneovlašćenoproizvodi,pre-

rađuje, prodaje ili nudi na

prodaju ili ko radi prodaje ku-

puje, drži ili prenosi drogu.

Krivičnodjelojeiposredovan-

je u prodaji ili kupovini ili na

drugi načinneovlašćenostavl-

janje u promet supstance koje

suproglašene za opojne droge

ilibiljkekojesadržetakvesup-

stance.

-Kvalifikovanioblikovogkriv-

ičnogdjelajeslučajkadaosoba

s namjeromunese uCrnuGo-

r u s u p s t a n c e ko j e s u

proglašene za opojne droge ili

biljke koje sadrže takve sup-

stance. Za to jepredviđena ka-

zna od dvije do 12 godina. U

slučajuda jeučinilacovogdje-

la organizovaomrežu prepro-

davaca ili posrednika, kazniće

se zatvoromod tri do petnaest

godina - kazao jeJovović.

Onnavodi da fakultativni osn-

ov za oslobođenje od kazne

postoji u slučaju kada učinilac

ovog djela otkrije od koga

nabavljadrogu.

-Međutim,iakosuzaprijećene

sankcije strogo propisane, u

zavisnostiodobjektivnihokol-

nosti, dokaza, ranije osuđiva-

nosti počinioca, izričuseblaže

kazne. Ovo krivično djelo spa-

da u jedno od težih u našem

zakonodavstvu, međutimono

što prati svaki taj sudski pos-

tupak jesu ,,teškoće“ unjegov-

omdokazivanju. Ipak, radnja

izvršenja široko je definisana.

Osnovni oblik sadrži veći broj

alternativno postavljenih rad-

nji izvršenja, kojesemogusas-

tojati u proizvodnji, preradi,

prodaji ili nuđenju opojnih

drogazanovac,kaoikupovan-

ju, držanju ili prenošenju radi

prodaje opojnih droga - naveo

jeJovović.

Organizovanikriminal

On ističe da je teško zamisliti

bilo kakvu djelatnost koja ima

vezesaopojnomdrogom,osim,

naravno, držanja umanjimko-

ličinama za sopstvenu upotre-

bu, koja nije obuhvaćena ovako

širokomdefinicijom radnje iz-

vršenjakrivičnogdela.

- Uzakonu nije definisano šta

se smatra većom količinom

opojne droge, a ni praksa nije

još iskristalisala u potpunosti

jasan stav. Odluka se donosi

od slučaja do slučaja s obzi-

rom na objektivne okolnosti.

Brojni su slučajevi da se

počiniocikriminalnoudružu-

ju, odnosnoorganizujugrupu

ili drugo udruženje čiji je cilj

vršenje ovog krivičnog djela,

pa im se nerijetko na teret

stavlja i krivičnodjelo izčlana

401 Krivičnog zakonika -

kriminalno udruživanje ili st-

varanje kriminalne organi-

z a c i j e - d o d a o j e n a š

sagovornik.

M.LAZAREVIĆ

Balkanska prečica do

evropskog tržišta

Na našoj teritoriji u nedozvoljenomprometu najučestalije

droge sumarihuana, zatimheroin, kokain, hašiš i sintetičke

opojne droge.

Imajući u vidumeđunarodni karakter zloupotreba droga, ni

naša zemlja ne može biti izuzetak, smatra Rakočević.

- S obziromna značajan geostrateški položaj mi smo još

tranzitno područje preko koga se droga krijumčari na putu

između država proizvođača i država potrošača. Preko naše

teritorije vodi južni krak ,,balkanske rute“, a to je najkraći put

za transport droge sa istoka na zapad. Takođe, sve je prisut-

nija prodaja droga putem interneta naročitomeđumladima

- zaključuje Rakočević.

Najvišemarihuane i skanka

Od zaplijenjenih 3,4 tone narkotika prednjače marihuana i

skank, kojih je policija oduzela 3.359 kilograma od početka

godine.

Oduzeto je 19 kilograma i 351 gramheroina, 1,1 kilogram

kokaina i oko dva kilograma hašiša.

Pokrenuto je ukupno 178 krivičnih prijava protiv 231 osobe

kojima je na teret stavljeno 228 krivičnih djela. U 28 sluča-

jeva osumnjičeni su terećeni za neovlašćenu proizvodnju,

držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a 200 krivičnih

dijela se odnosilo na omogućavanje uživanja opojnih droga.

PODGORICA

- Državljanin

Crne Gore uhapšen je u vozu za

Beograd prilikompokušaja da

u Srbiji prokrijumčari oko dva

kilograma marihuane, piše Blic.

Diler iz Pljevalja pao je u šake

policije kod Brodareva, nedugo

pošto je voz prešao granicu

Srbije prilikom rutinske kontro-

le putnika. Droga je pronađena

u njegovomprtljagu i bila je

spakovana u dvije kese. Policij-

ska uprava Prijepolje odredila

je Pljevljaku zadržavanje do 48

sati poslije kojeg će biti predat

Višem tužilaštvu u Užicu.

C.H.

Pljevljak uhapšen u

vozu za Beograd

Pokušao da

prošvercuje

kilogram

marihuane

VelimirRakočević

Ovegodinenajvišezaplijenjenomarihuane

DušanM. Jovović

ILUSTRACIJA

obezbjeđenje kvaliteta u viso-

kom obrazovanju u vrijednosti

od 1,5 miliona eura, karijernu i

profesionalnu orijentaciju - 1,8

miliona eura i unapređenje in-

kluzivnog obrazovanja za djecu

sa posebnimobrazovnimpotre-

bama, čija je ukupna vrijednost

projekta trimilionaeura.

IzMinistarstvadodajudaukup-

na vrijednost projekta uvođenja

ECDL standarda u obrazovni

sistemiznosi 778hiljada eura. U

okviru Operativnog programa

„Razvoj ljudskih resursa 2012-

2013“Ministarstvo prosvjete je

realizovalo dva projekta -Mod-

ernizacijaobrazovnihprograma

i obuka nastavnika, vrijednosti

779 hiljada eura, i Nabavka

opremezasrednjestručneškole

koja je u skladu sa modernizo-

vanimprogramima obrazovan-

ja, vrijedan345hiljadaeura.

KakopojašnjavajuizMinistarst-

va, u okviru druge finansijske

perspektive IPA II za period

2014-2020. najvećapromjenase

odnosi na todaumjestokompo-

nenti, IPA pruža podršku u

definisanimsektorima.

- Evropska komisija će u nared-

nihsedamgodinapodržati akci-

jeusektorimakojisubliskopov-

ezani sa Strategijomproširenja

- demokratija i upravljanje, vla-

davina prava i temeljna prava,

životna sredina, saobraćaj,

konkurentnost i inovacije,

zapošljavanje, socijalna politika

i razvoj ljudskihresursa, poljop-

rivreda i ruralni razvoj i prek-

ogranična i teritorijalna saradn-

ja - saopšteno je izMinistarstva

prosvjete.

R.P.

iliona eura iz IPA fondova

lizaciju projekata

u

jeno

,5

ge

PODGORICA

-Demokratski

front saopštio jeda jesvjedok

saradnikupokušajuteroriz-

maSašaSinđelić tokomsaslu-

šanjauTužilaštvuSrbijetra-

žiodanebudepritvorenu

CrnojGori jerbimu, kakosu

kazali, bezbjednostbilaugro-

žena inadnjimvršenpritisak

dapromijeni izjavu.

Lideritogpolitičkogsavezapus-

tili su juče na konferenciji za

novinarediosnimkasasaslušan-

ja Sinđelića u Beogradu. Jedan

od lidera DF-a AndrijaMandić

saopštiojedajeSinđelićpredor-

ganima u Srbiji kazao da će, ako

ga isporuče Crnoj Gori, morati

da govori laži i da je jedina istina

ono što je saopštiopred srpskim

Tužilaštvom.

On je kazao da je režim slomio

Sinđelića i zloupotrijebio za

svoje ciljeve i da ga je, uprkos

molbi, srpska strana izručila,

prenosi portalAntenaM.

- Naš protivnik zloupotrebljava

državne resurse da se obračuna

sa najjačim savezom. Moramo

da se suprotstavimo režimu, da

raskrinkamo lažni državni udar

-poručiojeMandić,kojijejedan

od optuženih za pokušaj teror-

izma.

Jedan od lidera FrontaNebojša

Medojević pitao je opoziciju

treba li im još dokaza da je

pokušaj terorizma na izborni

danmontiran.

- Jesu li obećali ako se rasplete

afera da ćemo zajedno orga-

nizovati protest, treba li im još

jedanpozivameričkeambasade

-pitao jeMedojević.

Onjekazaodaćesnimkesaiska-

zom Sinđelića u srpskom

Tužilaštvu poslati na sve

međunarodneadrese.

R.P.

DF: Sinđelić nije želio

pritvor uCrnoj Gori