Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Hronika/Društvo

PODGORICA

-Novinar i

publicistaŠeki Radončić

ocijenio jenevjerovatnimda

jenjegovuprijavuprotiv

SlobodanaPejovića zbog

učešćaukrivičnomdjelude-

portacija civilnog stanovniš-

tva 1992. godine, specijalna

tužiteljkaLidijaVukčević

odbacilanakon, kako jeka-

zao, punih šest godina i se-

dammjeseci i dodaoda je

punoneregularnosti zbog

kojih je taj slučaj postao „tu-

žilačka farsa“.

Radončić je u otvorenom pi-

smudostavljenomPobjedipo-

zvao vrhovnog državnog tuži-

oca IvicuStankovićadanaloži

novi postupak i odredi novog

tužioca, adaćeseuprotivnom

zadovoljenjepravdeza „lovna

Bošnjake“ tražiti pred Poseb-

nim odjelom za ratne zločine

TužilaštvaBosne iHercegovi-

ne.

On se zapitao zašto tužiteljka

Vukčević, nakon što je odbaci-

la krivičnu prijavu, nije protiv

njega pokrenula postupak za

počinjeno krivično djelo laž-

nog prijavljivanja.

- MolimVas, ne štedite me. Ni

Vi, ni ona: neka se stvari ogole

do kraja i neka padnu sve ma-

ske - poručio jeRadončić.

Radončić podsjeća da je po-

stupak po njegovoj prijavi vo-

đen od 18. aprila 2011. godine,

adaseudopisukojijedobiood

specijalnog tužioca navodi da

je odluka o predmetu donijeta

24. novembra ove godine.

- Gospodine vrhovni tužioče,

nevjerovatno je da se tužitelj-

kaVukčević okrivičnoj prijavi

podnešenoj protiv Slobodana

Pejovićazbognjegovogučešća

u ratnom zločinu deportacija,

koje je rezultiraloubistvom85

ljudi, izjasnila nakon punih

šest godina i sedam mjeseci.

Tačnije nakon 2333 dana –

naveojeRadončićuobraćanju

Stankoviću.

Zvaničandopis

Stankovića Radončić obavje-

štava da se u dopisu kojim ga

specijalna tužiteljka obavje-

štava o epilogu krivične prija-

ve navodi kao razlog što ne

postoji osnovana sumnja da je

SlobodanPejović„počiniorat-

ni zločin protiv civilnog sta-

novništva iz čl.142 st.1. Krivič-

nog zakonika SRJ, jer ne

postoji osnovana sumnja da je

izvršio prijavljeno krivično

djelo, kao ni drugo krivično

djelo za koje se gonjenje pre-

duzima po službenoj dužno-

sti“.

Onjekazaodajeneistinadase,

kako se tonavodi uRješenju, u

krivičnoj prijavi protivPejovi-

ća pozivao na član Krivičnog

zakonaSRJ, izprostog razloga

što je prijavu podnio 18. 4.

2011. godine, dakle, u periodu

kada jeCrnaGora bila suvere-

na država i imala svoje.

-OvimputemVamseobraćam

kakobihjoš jednomukazaoda

je citiranoRješenje još jednau

nizunezakonitihradnji iodlu-

ka specijalne tužiteljke Lidije

Vukčević, donijetih s namje-

romdaseodsudskogprocesu-

iranja pošto-poto zaštiti uče-

s n i k r a t n o g z l o č i n a

deportacija – inspektor za po-

trage SlobodanPejović –kate-

goričan jeRadončić.

U obraćanju Stankoviću Ra-

dončić dodaje da je nevjero-

vatno što tužilaštvo, prema

kazivanju samog Pejovića, ni-

kada ovim povodom od njega

nije tražilo izjašnjavanje.

- Kao što znate, nakon što se

Slobodan Pejović gostujući na

TVVijesti (23. 2. 2015. godine)

pohvalioda jepomojoj krivič-

noj prijavi njegov „slučaj arhi-

viran, a da ga tim povodom

Tužilaštvo nije ni saslušalo“,

uputio samVamnarednog da-

na otvoreno pismo. Takav po-

stupak Tužilaštva ocijenio

sam protivzakonitim, podsje-

ćajućiVasda jeTužilaštvobilo

dužno da uzme izjavu od pri-

javljenog, kako bi dobio prili-

kudaodbaciilipriznaoptužbe

iz nje.

Na kraju togpisma, gospodine

Stankoviću, zamolio sam Vas

da zbog navedenih neregular-

nosti i kršenja zakonanaložite

novi postupak. Što ste i učinili,

priznajući tako da je specijal-

na tužiteljkaLidijaVukčeviću

predmetu protiv Slobodana

Pejovića –prekršila zakon.

No, nakon saznanja iz medija

da ste za tužioca u ponovlje-

nompostupku odredili Lidiju

Vukčević, koju ste zbog nave-

denihradnjitrebalodasankci-

onišete i isključite iz ovog slu-

čaja, javnosamodVaszatražio

da odredite drugog tužioca,

„kako se ovaj postupak ne bi

sveo na farsu“ – navodi Ra-

dončić upismu.

On konstatuje da je i pored

svega navedenog, slučaj Pejo-

vić doista „postao tužilačka

farsa“.

-Navešću još jedandokaz: Tu-

žilaštvo je odbacilo i drugu

krivičnuprijavuprotivPejovi-

ća podnešenu zbog njegovog

prikrivanja ubica. Pejović je,

kao što znate, na TVVijesti, 2.

marta 2015. godine, eksplicit-

no izjavio da zna ko je ubijao

„muslimanske izbjeglice iz

BiHna Orjenu“. Citiram: ,,Šef

te paravojne jedinice je bio

ovdje iz Herceg Novog, jedan

hercegnovski ljekar... taj ljekar

je bio u rezervnom sastavu cr-

nogorske policije“ – navodi

Radončić.

Otvorenapitanja

Pozivajućisenapravograđana

da imaju potpunu i pravovre-

menu informaciju, Radončić

molidaTužilaštvopružiodgo-

vor javnosti na nekoliko pita-

nja.

- Na osnovu čega je to Pejović

oslobođen optužbe da prikri-

va ubicu bosanskih izbjeglica

na Orjenu? Ako je ta krivična

prijava protiv Pejovića odba-

čena, recimo, nakon njegovog

priznanja kod tužioca da je po

običaju lagao i obmanjivao cr-

nogorsku javnost, građani to

imaju pravo znati. Kao i zašto,

ako je tako, Pejovićsadaneod-

govara za krivično djelo laž-

nog prijavljivanja i uznemira-

vanja javnosti – pita se

Radončić.

On traži odgovor na pitanje

zašto je tužiteljica Vukčević,

kako je kazao, „probila svaki

razumni rok za donošenje

svoje kompromitujuće odluke

i koje su je to teškemuke, ili si-

le, natjerale da skoro sedam

godina razvlači taj predmet i

drastično krši zakon kako bi

odbacila krivičnu prijavu pro-

tivLovca naBošnjake, kako ga

njegove žrtve zovu“.

- Na osnovu kojih je to „činje-

nica“, molimVas lijepo, Tuži-

laštvo odbacilo krivičnu prija-

vu protiv Pejovića kojeg su na

desetine svjedoka iz različitih

gradova BiH identifikovali,

prepoznali i optužili da je

bio„brutalni hapsitelj, koji je

bacao djecu u zrak tjerajući ih

da priznaju gdje im se kriju

očevi“. I svjedočili, što u mo-

jem filmu Heroj našeg doba,

što pred crnogorskim tužioci-

ma, 17. i 18. aprila 2012. godine,

uSarajevu, oPejovićevimnoć-

nim racijama i hapšenjima,

koje je vršio po nalogu i spi-

skovima tadašnje Službe dr-

žavne bezbjednosti.

Sjetimose iskazabraćeNedži-

ba i Nermina Sijerčića iz Go-

ražda. Oni svjedoče da ih je,

oko ponoći, Pejović brutalno

uhapsio u kući Rade Žugić u

Meljinama, a dva dana kasnije

pustio policajac Milan Jo-

kić.Nakončije jesmrtiPejović

djelo preminulog kolege sebi

pripučio na prsi – navodi Ra-

dončić.

Kako je dodao, na kraju, žali

što ovaj slučaj nije dobio

o č e k i v a n i e p i l o g p r e d

crnogorskimpravosuđem.

-Žaomi ještosenijeobistinilo

moj e nadanj e da će sv i

počinioci i naredbodavci

ratnih zločina za koje ima

d o k a z a i m e r i t o r n i h

svjedočenja odgovarati, već

prognoza nesrećne majke,

čijeg su golobradog sina

Pejović i njemu slični uhapsili

i odveli u smrt, kojami je rekla

,,da vrana vrani oči ne vadi“ i

da „crnogorski ratno-udbaški

lobi neće dozvoliti Pejovićevo

procesuiranje i da će od njega

još napraviti i heroja“ – navo-

di, izmeđuostalog,Radončiću

obraćanju vrhovnom držav-

nomtužiocu.

R.P.

Povodomodbijanja prijave protiv Slobodana Pejovića autor

filma „Heroj našeg doba“ pisao vrhovnomdržavnom tužiocu

Radončić: Vrijeme je

da padnu svemaske

Radončić je od Ivice Stankovića zatražio da naloži novi postupak

i odredi novog tužioca u slučaju protiv Slobodana Pejovića ili da

pokrenu postupak protiv njega za lažno prijavljivanje

Kad su žrtve

i dželati isto

Radončić podsjeća na,

kako ističe, posebno bolno

svjedočenje Elvire Rikalo

iz Foče.

- Ona Pejovića u dokumen-

tarnom ilmu, dostavljenom

Tužilaštvu, tereti da je u

Baošićima pred njenim

očima uhapsio i u smrt

odveo trojicu njene braće,

Huseina, Zaima i Midhata, i

da „te njegove krvave oči

nikada neće zaboraviti“ –

navodi Radončić.

On ističe da je na suđenju

devetorici policajaca optu-

ženih za ratni zločin depor-

tacija, 6. septembra 2012.

godine, upravo tužiteljica

Lidija Vukčević predložila

Elviru Rikalo da svjedoči u

tomprocesu.

- Tužiteljki nije bilo ni na

kraj pameti da na optuže-

ničku klupu stavi Sloboda-

na Pejovića, kojega ista ta

Elvira Rikalo teško optužuje

i jedino njega prepoznaje

kao učesnika tog zločina.

Što je tužiteljici Vukčević

bilo poznato skoro godinu i

po ranije, tačnije od 18. apri-

la 2011. godine, kada sam

podnio prijavu protiv Pejo-

vića potkrijepljenu kopijom

Heroja našeg doba.

Navedeno traži sljedeće

pitanje: zašto je tužiteljica

Vukčević na pomenutom

suđenju izbjegla da Pejo-

vića izvede pred sud, kada

je, kao što vidimo, imala

svjedoke i izgrađen slučaj

protiv njega?! I zašto je

veoma per idno pokušala

da na sudu izjednači Elviru

Rikalo sa dželatom trojice

njene braće Slobodanom

Pejovićem – pita se u pismu

Radončić.

Nevjerovatno jeda

se tužiteljkaVukče-

vić okrivičnoj prija-

vi podnešenoj pro-

tiv Slobodana

Pejovića zbognje-

govogučešćau rat-

nomzločinudepor-

tacija, koje je

rezultiraloubi-

stvom85 ljudi, izja-

snilanakonpunih

šest godina i sedam

mjeseci. Tačnije na-

kon 2333 dana –na-

veo jeRadončić

PODGORICA

–Crnogor-

skapolicija jeugodini koja

jena izmakuzaplijenila 3,4

tonedrogeu860pojedi-

načnihakcijaodčeganajvi-

šemarihuane, skanka, he-

roina i hašiša. Uistom

periodupodnijeto je 178

krivičnihprijavaprotiv213

osoba zbogkrijumčarenja

narkotika.

Ovako velika zapljena govori

o maksimalnom angažmanu

nadležnih državnih organa u

okviru nastojanja da se suz-

bije ovaj oblik kriminaliteta,

ocjenjuju stručnjaci.

Velikecifre

Podaci govore da je lani za-

plijenjenookotritonenarko-

tika, što je u odnosu na 2015.

bio drastičan porast jer je ta-

da zaplijenjeno nepunih 240

kilograma narkotika.

- To su visoke brojke za našu

zemlju, ali je ipak mnogo

važnije to što je policija spri-

ječiladadroganedođedomla-

dih ljudi i ugrozi njihov život -

po j a šn j ava za Pob j edu

kriminologVelimirRakočević.

Onističedavažnuuloguusu-

zbijanju zloupotreba droga

ima policija koja svakodnev-

no preduzima mjere kako bi

uhapsila odgovorne za kriv-

ičnadjelaneovlašćenaproiz-

vodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga kao i

omogućavanje uživanja opo-

jnihdroga.

Rakočević navodi da je na-

jvažnije spriječiti zloupotre-

bu droge među djecom i

mladima,takoštoćebitisma-

njena dostupnost narkotika.

Puno

povratnika

Advokat Dušan M. Jovović

ističe da ima dosta povrat-

nika u slučaju krivičnih

djela vezanih za zloupotre-

be opojnih droga.

On navodi da odbrana

počinilaca ovih krivičnih

djela uglavnom zavisi od

objektivnih okolnosti sva-

kog pojedinačnog slučaja,

odnosno u zavisnosti od

dokaza koji egzistiraju u

samompostupku.

- U zavisnosti upravo od

dokaznogmaterijala izvr-

šioci iniciraju pokretanje

instituta sporazuma o

priznanju krivice, gdje se

cjelokupni postupak brže

završava. Međutim, kako

sam već naveo, široka je

lepeza mogućnosti pri-

premanja odbrane jer je

radnja izvršenja krivičnog

djela široko de inisana -

dodao je Jovović.

Krivično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavljanje

u promet opojnih droga jedno je

od najzastupljenijih u ukupnom

procesuiranomkriminalitetu

Šeki Radončić

PODGORICA

-Ministarstvo

prosvjeteodpočetkasprovo-

đenjaInstrumentapretpri-

stupnepodrške(IPA)dobilo je

8,2milionaeurazarealizova-

njeprojekatakoji se finansira-

jukroztajmehanizam, saop-

štili suiztogresora.

UMinistarstvu smatraju da su

IPAprocedure zahtjevne, ali se,

kako navode, u svaki naredni

ciklus ulazi sa više iskustva i sa

većim brojem ljudi u sektoru

obrazovanjakojisuimalidirekt-

no iskustvo u sprovođenju pro-

jekata.

- Tako da smo uvjereni da ćemo

nastavitisauspješnomrealizaci-

jomaktivnosti - rekli su izMini-

starstvaagencijiMina.

Tajresorje,kakosurekli,odpoč-

etkasprovođenjaIPA-2007.go-

dineuključenuplaniranjeireal-

izaciju projekata koji se

finansirajukroz tajmehanizam.

Navodi se da jeMinistarstvo re-

alizovalo ili je učestvovalo u re-

alizaciji projekata koji su se

odnosili na uspostavljanje na-

cionalnog okvira kvalifikacija i

Za prosvjetu 8,2

UMinistarstvu prosvjete uvjereni u uspješnu re

Za godi

zaplije

gotovo

tona dr

Drastičan porast količine

oduzetih narkotika u

protekle dvije godine