Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-Uposlovnom

svijetu standarduelektron-

skoj komunikaciji postaje

razmjenapodataka, doku-

menata,mejlovakoji su

potpisani digitalnimser-

tifikatom(kvalifikova-

nimelektronskimpot-

pisom). CrnaGorane

zaostajepuno, paveć

imamo širokuupotre-

buelektronskogpotpisa

uzdravstvu, obrazova-

nju, poreskoj politici, jav-

nimnabavkama i slično.

Elektronski potpis ima istu

pravnu snagu kao i svojeručni

potpis i pečat u odnosu na po-

datke u papirnomobliku i pri-

hvatljiv je kao dokazno sred-

stvo u postupcima pred

nadležnim državnim organi-

ma i organima lokalne samou-

prave.

Zakon

Kako je regulisano dobijanje

elektronskogpotpisaizaštase

možekoristitiobjasnilanamje

generalna direktorica Direk-

torata za elektronsku upravu i

informatičkubezbjednostMi-

lica Janković.

- Dobijanje elektronskog pot-

pisa je regulisano Zakonom o

elektronskom potpisu, koji je

u posljednjih 12 godina uskla-

đivansapravnomlegislativom

Evropske unije, a odmaja ove

godine je na snazi Zakon o

elektronskoj identifikaciji i

elektronskom potpisu koji je

usklađensaEIDASuredbomo

elektronskoj identifikaciji i

uslugama povjerenja u elek-

tronske transakcije na unu-

trašnjem tržištu. Elektronski

potpis kao skup podataka u

elektronskom obliku, koji je

logički povezan sa elektron-

skim dokumentom, služi za

potpis, elektronsku identifi-

kaciju potpisnika i provjeru

vjerodostojnosti potpisanog

elektronskog dokumenta –

kazala je Janković.

Kako je dodala, na formiranje

cijene digitalnog sertifikata,

svakako, utiče konkurentnost

uoblasti izdavanja sertifikata.

- Ministarstvo preporučuje

dasecijenauslugasertifikova-

nja prilagodi kako bi se pod-

stakla masovnija upotreba

elektronskog potpisa. Trenut-

no u Crnoj Gori postoje dva

sertifikaciona tijela -

GOV.CA

zapotrebe izdavanjasertifika-

ta organima državne uprave i

Pošta CA koja izdaje digitalne

sertifikate za građane i privre-

du, po cijeni od 110 eura. Oba

tijela izdaju sertifikate sa ro-

komvaženja tri godine. Posto-

ji interesovanje da se dava-

njem usluga sertifikovanja za

elektronske transakcije, osim

Pošte,baveiostalisubjekti,ko-

ji ispune zakonske uslove –

istakla je naša sagovornica.

Sigurnost

Ona tvrdi da kvalifikovani

elektronski potpis omogućava

potpunu sigurnost, bezbjed-

nost i visok stepen pouzdano-

sti. Svaki korisnik će preko

svog mobilnog telefona moći

da koristi elektronski potpis u

transakcijama i elektronskoj

komunikaciji.

- Korišćenje elektronskog

potpisa podrazumijeva ispu-

njenje zahtjevnih kriterijuma

u vezi sa davaocima usluga

sertifikovanja za elektronske

transakcije, koji su zaštićeni

odneovlašćenih izmjena i koji

obezbjeđuju tehničku i krip-

tografsku sigurnost procesa.

Korišćenjem elektronskog

potpisa se osigurava autentič-

nost potpisnika i zaštita inte-

gritetapotpisanogdokumenta

–naglašava Janković.

Objasnila je da je potrebno da

korisnik posjeduje digitalni

sertifikat koji izdaje Pošta CA,

kojim se identifikuje na inter-

netu i koji mu omogućava da

dokument elektronski potpi-

še.

Procedura instalacije digital-

nog sertifikata na računaru je

detaljno objašnjena u uput-

stvu koje korisnici dobijaju uz

sertifikat.

- Elektronska identifikacija i

primjena usluga elektronske

transakcije (elektronskog pot-

pisa) izuzetno je značajna za

elektronske usluge koje se

pružaju u zdravstvu, obrazo-

vanju,poreskojpolitici,javnim

nabavkama i slično – poručila

je naša sagovornica.

N.K.

Crnoj Gori uspostavili jed-

nako uspješnu fabriku ka-

kvaje,recimo,našauemira-

tu Ras Al Khaimah, pored

Dubaija.

POBJEDA:

Koliko stedo

sadauložili uNDKP?

BKAIRAT:

Do sada su naša

ulaganjadostigla 18miliona

eura. Očekujemo da će ula-

ganja u narednom periodu

rasti,jerimamoambiciozne

planove. Između ostalog, u

perspektivi razmatramo i

proizvodnju duvana za šišu

unašoj fabrici uCrnoj Gori.

J.RABRENOVIĆ

Ulaganje

u kvalitet

POBJEDA:

Upoznajtenas sadetalji-

maposlovanjaVašekompanije.

BKAIRAT:

Našiproizvodidostupnisu

natržištima32zemlje.Sa476zaposle-

nih proizvodimo 25milijardi cigareta

godišnje.Iakoposlujemonarazličitim

tržištima, zajednička ideja vodilja za

sve fabrikeu sklopuBMJ Industries je

da obezbijedimo kvalitet proizvoda.

Zbogtogaimamolaboratorijezakon-

trolu kvaliteta i tim stručnjaka koji se

bavesamokvalitetom.Svakopakova-

nje cigareta prolazi provjeru i ukoliko

ne odgovara našimstandardima, od-

mah ide na reciklažu. Da bismo posti-

glikvalitet,stalnoulažemouinovacije

i tehnologiju. Primjera radi, upravo

smo sadauprocesukupovineposeb-

nemašine vrijedne devet miliona eu-

ra, koja će pakovanja naših cigareta

učiniti takvimda se nakon otvaranja

nesuše.

Volio bih da pomenemda smo druš-

tveno odgovorni. Ovdje prije svega

mislimna otkup sirovina za proizvod-

nju od malih lokalnih farmera, čime

podržavamo njihov opstanak i razvoj

ove grane poljoprivrede na svim trži-

štimanakojimposlujemo.Tražimood

našihdobavljača i poslovnihpartnera

dapoštujudobreposlovnestandarde.

Elektronsko poslovanje sve prisutnije u Crnoj Gori

Elektronski postupak

skraćuje sve procese

Cilj uvođenja elektronskog potpisa, kako je istakla Janković, je

povećanje povjerenja u elektronske transakcije kroz pravni

okvirkoji uređujesigurne i pouzdaneelektronske transakcije.

-Izgradnjapovjerenjauelektronskoposlovanjejeključna,kakoza

razvoj informacionog društva, tako i za ekonomski i socijalni ra-

zvoj praćenmodernimtehnologijama. Otvara-

ju se novemogućnosti za elektronsko poslo-

vanje, identi ikaciju u virtuelnomprostoru i

korišćenjeelektronskogpotpisa,mogućnost

realizacije usluge bez potrebe odlaska na

šalter,štounapređujeradjavneuprave.Tim

Ministarstva javne uprave svakodnevno

radi na implementaciji novih elektron-

skih usluga na portalu eUprave, koje

će podspješiti ko-

rišćenje digital-

nih serti ikata

– kazala je

Janković.

Trenutno

imamo dva

serti kaciona tijela, GOV.

CA za organe državne

uprave i Pošta CA koja

izdaje digitalne serti kate

za građane i privredu za

110 eura, kažeMilica

Janković

Milica Janković

PODGORICA

–Vlasnikpreduze-

ćaCmCgrupa izHercegNovog

NikolaMirković, koji jekorisnik

kredita IRF-a, auprivatnombi-

znisu je skoro tri decenije,mla-

dimljudimaporučujeda je čeka-

njenaZavoduza zapošljavanje

najlošiji izbor.

- Pravi izbor je sopstveni biznis - ka-

že Mirković i dodaje da ne treba

imati nikakvudilemu.

Preduzeće CmC group (bivša firma

Controlmatic Commerce) je kori-

snik dva kredita od po 200.000 eura

zauslužnudjelatnost, odnosnopro-

jekat Mare Nostrum - uvođenje po-

morskelinijeTivat-Krašići-Dobreč-

Mirišta.

Mirković, koji je vlasnik i direktor,

firmu je osnovao u decembru 1989.

To je, kaže, bilo neposredno nakon

punovažnosti zakona Anta Marko-

vića o osnivanju privatnih preduze-

ća.

- Povela me želja za samostalnim

krojenjem „lične sudbine“, dokazi-

vanjem,napredovanjem,potpunom

samostalnošću u svakom pogledu,

pa i finansijskom. Počeosamusvom

prostoru od 16 kvadrata, ličnim au-

tomstarimdeset godina. Kupio sam

dva radna stola sa stolicama i jedan

kancelarijskiormarzasmještajregi-

stratorazadokumentaciju-prisjeća

seMirković početaka.

Preduzeće jekodIRF-adosadauze-

lodvakredita,kojisubilipotrebniza

obrtna sredstva.

- Zadovoljni smo uslovima kredita

kod IRF-a jer su kamate niže nego u

poslovnim bankama. Uzimali smo

kredite i kod poslovnih banaka. U

posljednje dvije godine smo zado-

voljni i kreditom kod banaka jer je

kamata iznosila pet odsto na godiš-

njemnivou–objašnjava on.

Broj zaposlenih u ovom preduzeću

varira u zavisnosti od ugovorenih

poslova ibrojaonihkojeupošljavaju

na određeno vrijeme.

- Zaposlenih na neodređeno vrije-

me ima 23 i ispod tog broja sene ide.

Krediti od IRF-a su pomogli da ne

smanjujemo broj zaposlenih ispod

ove cifre - pojašnjavaMirković.

Danas se kapital preduzeća, kako

kaže Mirković, procjenjuje na 1,8

miliona eura.

Onkažedanamjeravaju i proširenje

posla.

-Imamobiznisplan.Planiramopro-

širenjeposlaizapošljavanjeodređe-

nog broja ljudi. Za sve su nam, u

određenomdijelu, potrebni krediti.

Razvojjeneophodanzaopstanakna

tržištu. Potrebni su nam i ljudi koji

će primjenjivati nova znanja, vješti-

ne i sticati nova iskustva – objašnja-

va Mirković i ističe da u preduzeću

primjenuju etičke norme.

- To mora biti osnov za uspjeh u bi-

znisu i neograničenom postojanju i

napretkupreduzeća.Najvećebogat-

stvo firme su ljudi, bez njih i njiho-

vog kvaliteta nema ničega - nema

biznisa. Društvenu odgovornost

preduzetnika bih ostavio za neke

druge ljude i institucije. Moja ma-

lenkost se trudida tomedadoprinos

i da to bude - kaže ovaj biznismem.

M.P.M.

Realizacija projekata uz pomoć Investiciono-razvojnog fonda (CmC grupa iz Herceg Novog)

Čekanje na birou rada je najgori izbor

Zakon o javnimnabavkama

svi koriste za namještanje

Napitanjekadjebilonajtežeuskorotridecenijebavljenjabiznisom,Mirković

kaže–od2014. do2017.

- Zakon o javnim nabavkama u najvećem dijelu je besmislen, tako da ne

obezbjeđujeniblizuosnovneuslovezbogkojihjedonesen.Neobezbjeđuje

izbornajpovoljnijegizvođača.Zloupotrebljavajugaonikojiraspisujutende-

re,kaoionikojinanjimakonkurišu.Prvizloupotrebljavajuzakondaizaberu

izvođačaposvojimkriterijumima (namješteni tenderi), drugi „obaraju“ ten-

dere raznoraznim, potpunobeznačajnim, činjenicama - glupostima. Zakon

ovakav kakav je to omogućava i investitorima i izvođačima. Rezultat ova-

kvogzakonaiovakveprimjenejeoduzimanjeposlovanajsposobnijima,što

značajno smanjuje razvoj najsposobnijih izvođača, a investitori dobijaju

mnogo lošiji kvalitetposlova iz tendera - kažeMirković.

Zadovoljni smo uslovima kredita kod IRF-a

zbog nižih kamata. Kredit nam je pomogao

da broj zaposlenih ne padne ispod 23, kaže

vlasnik preduzeća NikolaMirković

Sjedište CmCgrupe izHercegNovog

Potpis olovkomodlazi u istoriju