Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Ekonomija

DUBAI

-Tržištezaproizvode

iznašecrnogorskefabrikeveć

imamo. Plasiraćemo ih na ne-

ka od 32 tržišta širom četiri

kontinentanakojimsuprisut-

ninašibrendovi, izjaviojevla-

snik kompanije BMJ Indu-

stries iz Dubaija Ahmad

Bkairat.

Podsjetio je da očekuje da fa-

brika u Podgorici proradi u

februaru naredne godine jer

je sva oprema instalirana. Če-

kaju se samo dozvole za pri-

ključenje na vodu i struju.

Bkairat,porijeklomJordanac,

u duvanskoj industriji je već

30godina.

-Uovu industriju samušao sa

malim porodičnim biznisom

– rekao jeBkairat Pobjedi.

Danas je vlasnik najvećeg

proizvođača cigaretane samo

u Ujedinjenim Arapskim

Emiratima,većucijelomregi-

onu. Ima još tri fabrike u Ira-

ku, Pakistanu iEgiptu, ausko-

ro će proraditi i peta u Crnoj

Gori.

POBJEDA:

Otkud interes za

Novi duvanski kombinat?

BKAIRAT:

Za Novi duvanski

kombinat zainteresovao sam

senakonštosamposjetiovašu

zemlju,upoznaosesaklimom

i uslovima koji su idealni za

uzgojduvana,kaoglavnesiro-

vine.Upravotadabiojeaktue-

lan tender za privatizaciju,

prezentovane su nam kon-

kretnije mogućnosti ulaganja

u Novi duvanski kombinat i

kao jedini prijavljeni na ten-

derunašakompanija jedobila

priliku da oživi duvansku in-

dustriju u Crnoj Gori. Zbog

toga smo izuzetno srećni i po-

smatramo to kao veliku prili-

ku za nas, ali i za lokalne proi-

zvođače duvana i plasman

njihovihproizvoda.

POBJEDA:

Da li planirate

dapodstaknete lokalnupro-

izvodnjuduvana?

BKAIRAT:

Sa crnogorskim

proizvođačima duvana sara-

đujemo od našeg dolaska u

Crnu Goru. Otkupili smo od

njih duvan u 2016. i u ovoj go-

dini, a u fazi smo potpisivanja

ugovora za narednu godinu.

Prošle godine smo otkupili

sve što su lokalni proizvođači

proizveli, odnosnoukupno32

tone duvana. Odlučili smo da

ih motivišemo na veću proi-

zvodnju,pasmopovećalicije-

nu za 15 centi za svaku klasu

duvana. Stoga za narednu go-

dinu očekujemo da se otkup

utrostruči. Sav duvan koji za-

dovoljava standarde kvaliteta

bićeotkupljen.Tosmoobeća-

li proizvođačima, ali i mini-

stru poljoprivrede gospodinu

Milutinu Simoviću. Vjeruje-

mo u snagu i udruživanje do-

maćih proizvođača i poruču-

jemimda ćeBMJ Industries i

Novi duvanski kombinat ot-

kupiti sav kvalitetni duvan

koji proizvedu.

POBJEDA:

Kojebrendove

proizvodite i koje jevaše trži-

šte?

BKAIRAT:

Prepoznatljivi

smo po šest brendova: Oscar,

Mac, Napoli, Super Grand,

Galaxy i A&B. Proizvodimo

cigarete u različitim formati-

ma, baš kako bismo izašli u

susret različitim potrebama

potrošača. Pored toga, pozna-

ti smo i po proizvodnji šiše,

odnosnoduvana za nargilu.

Naše tržište su najvećimdije-

lom azijske zemlje i zemlje

SrednjegistokaiAfrike.Upra-

vo u ovim zemljama imamo

trend porasta konzumiranja

cigareta i projekcije pokazuju

da će tako biti i nastavljeno.

POBJEDA:

Kojebrendove

ćeteproizvoditi uNDKP?

BKAIRAT:

Za početak ćemo

proizvoditi dva brenda: MAC

i Oscar. Sve proizvedeno pla-

niramo da plasiramo na stra-

nim tržištima. Plasman na cr-

nogorskom tržištu za sada

nije u planu, iz dva razloga.

Prvi je što je crnogorsko trži-

štemalo, dok je drugi to što su

cigarete koje proizvodimo vi-

še prilagođene ukusima koji

se traže i konzumiraju u ze-

mljama Srednjeg i Bliskog

istoka. Nije isključeno da ka-

snije proizvodimo i za crno-

gorsko tržište, ali kaoozbiljna

kompanija idemo korak po

korak.

POBJEDA:

Koliki ćekapaci-

tet imatiNovi duvanski

kombinat?

BKAIRAT:

Trimilijarde ciga-

reta godišnje. Na samom po-

četku planiramo zaposliti 53

radnika, a taj broj će se pove-

ćavati, zavisno od potreba.

Kad pričamo o ljudima, osim

poslaisigurnihprimanja,naši

zaposleni dobiće i edukaciju.

Želimo da ih osnažimo i nau-

čimo da rade u potpunosti po

najvišim standardima koji se

primjenjuju u duvanskoj in-

dustriji.Mislimdajetoveoma

važan aspekt, kako bismo u

PODGORICA

-Koncesionari

malihhidroelektrana saop-

štili suda suosnovali nevla-

dinoudruženje, čiji suciljevi

otvorenost prema javnosti,

zaštita ekoloških standarda i

zajednički nastupprednad-

ležniminstitucijama.

- Stvorena je, naročito u po-

sljednje dvije godine, negativ-

na slika o uticaju malih elek-

trana na okolinu kao i o

načinima kako se postaje kon-

cesionar i kolika su stvarna iz-

dvajanja građana u podsticaji-

ma – navodi se u saopštenju i

dodaje da se nije govorilo o

benefitima za građane od ove

energije i otomekakva jeprak-

sa u razvijenimzemljama.

- Niko se nije ni pozabavio du-

gogodišnjom birokratskom i

drugom golgotom koju su

prošli svi koncesionari da bi

započeli gradnju i funkcioni-

sali u nedefinisanim i teškim

uslovima – saopštili su izNVU

i naglasili dasu ,,netačne infor-

macije o navodnim prikrive-

nim benefitima postale neu-

pitna ,,istina“. Naveli su da

građane podsticaji za mHE

koštaju jedanodsto, a sve osta-

lo ide na vjetroelektrane, so-

larne, elektrane na biomasu…

Navelisudasupodbankovnim

kreditima uložili desetine mi-

liona eura, koji su ostali u Cr-

noj Gori, da su uložili stotine

hiljadaeurau lokalnudruštve-

nu odgovornost, zaposlili de-

setine mještana, da im trebaju

godine da povrate investiciju,

kao i da će mHE nakon 30 go-

dina ostati državi i građanima.

-Udruženje jeušloupripremu

bazeinformacijakojećebitina

raspolaganju građanima i no-

vinarima. Sigurni smo da se

otvorenim pristupom može

ispraviti kriva slika i stvoriti

uzajamno povjerenje - naveli

su izNVU i istakli da će pažlji-

vo razmotriti sve sugestije ve-

zano za ekološke standarde i

ako je potrebno sa svojim čla-

nicama raditi na kompromisi-

ma jer striktnim poštovanjem

zakonskih okvira ne može se

doći donarušavanja eko-siste-

ma.

R.E.

PODGORICA

-Uokviru

kampanje ,,Budi odgovo-

ran“minule sedmice suevi-

dentirane četiri primjedbe

naosnovukojih je izrečena

jednanovčanakaznaod400

eura. Toliko jeplatio lokal

,,Palma“ izPlava zbogneiz-

davanja fiskalnihračuna.

Inspektorinijesumogliobavi-

ti kontrolu Kvantne sobe u

Herceg Novom jer to nije bilo

mogućeuraditibeznavođenja

adrese. Nepravilnosti nijesu

utvrđene prilikom kontrole

Voli marketa u Meljinama i

sušare ,,Miljanić“ u Nikšiću.

Kampanju ,,Budi odgovoran“

krajem decembra 2013. godi-

ne pokrenuli suMinistarstvo

finansija iKancelarijaprogra-

ma Ujedinjenih nacija za ra-

zvoj u Crnoj Gori s ciljem da

doprinese jačanju svijesti jav-

nosti i većem uključivanju

građana u borbu protiv sive

ekonomije. Građani imaju tri

opcije da prijave uočene ne-

pravilnosti, putem mobilne

aplikacije Budi odgovoran,

web sajta www.budiodgovo-

ran.me

i kol centara Poreske

uprave na broj 19707 ili Upra-

ve za inspekcijske poslove

080555 555.

R.E.

PODGORICA

–CEDIS je

pozvao 1,2hiljadekorisni-

kakodkojih semjeri snaga

dado31. decembrapotpišu

ugovor opriključenjuna

distributivni sistem. Riječ

jeo institucijama, kompa-

nijama, temalimi sred-

njimpreduzećima.

- Ukoliko ne ispoštuju ovu

zakonskuobavezu,okojojsu

više puta obavještavani, i ne

potpišu ugovor može doći

dopovećanja računa i isklju-

čenjasaelektrodistributivne

mreže - navodi se u pozivu

koji je objavljenna sajtuCE-

DIS-a, sa kojeg semože pre-

uzeti zahtjevzapotpisivanje

ugovora.

R.E.

INTERVJU:

Ahmad Bkairat, vlasnik Novog duvanskog kombinata

Tržište za cigarete

iz Crne Gore već

obezbijeđeno

Osnovano Udruženje koncesionaramalih hidroelektrana

Otvoreni prema javnosti

USD

1.18530

JPY 134.37000

GBP 0.88568

CHF

1.17350

AUD

1.53580

CAD

1.50570

Kursna lista

CEDIS upozorio 1,2 hiljade korisnika

Potpisati ugovor

do 31. decembra

Kampanja „Budi odgovoran“

„Palma“ iz Plava

kažnjena 400 eura

Za sada ne planiramo plasman cigareta u Crnoj Gori jer su

naših šest brendova prilagođeni ukusu potrošača Srednjeg

i Bliskog istoka, ali to ne znači da nećemo ubuduće

proizvoditi i za crnogorsko tržište, kaže Ahmad Bkairat

AhmadBkairat