Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Magazin

Doček Nove godine biće organizovan na trgovima širomCrne Gore

Obojeni program, Let 3 i Dis-

ciplina kičme. Program poči-

nje u 19 časova i trajaće do ka-

sno u noć. U ovom gradu će

biti organizovan i bogat pro-

gram u okviru manifestacije

,,OdBožića doBožića“.

HERCEGNOVI

U Herceg Novom program

počinje 30. decembra ,,dječi-

jomNovomgodinom“, nakon

čega će nastupiti bubnjar

Dragoljub Đuričić i ,,Balkan-

ska lavina“.

Unoći izmeđustare inovego-

dine goste će zabavljati Vlado

Georgiev, prvog januara ,,Van

Gog“, a drugogdana 2018. go-

dina ,,Tropikobend“.Zagoste

jeobezbijeđenobesplatnopi-

vo i vino. Zabavni program

planiran je i tokom dana uz

nastup novskih grupa na

Škveru, gdje će takođe biti

služena pržena riba i točeno

pivo i vino.

BAR

Barski novogodišnji he-

pening održaće se od

28. decembra do 2. ja-

nuara uz brojne zvi-

jezde sa domaće i regi-

onalnemuzičke scene.

Barane i njihove go-

ste, koji se budu

odlučili da No-

vu godinu do-

čekaju na trgu

,,Vladimira i Kosare“ zabav-

ljaćeMarijaŠerifović,aprvog

januara uživaće u pjesmama

Plavog orkestra.

NIKŠIĆ

I brojni hoteli na sjeveru or-

ganizujuspektakularanpro-

gram za novogodišnje

praznike. U hote lu

,,Onogošt“uNikšićugo-

ste će prvog januara za-

bavljati Tropiko bend,

drugog januara Aco Pe-

jović, šestog janu-

ara Kreativ

bend i sed-

mog janu-

ara ,,Le-

gende“.

U hotelu ,,Bianca Resort and

Spa“ tokom novogodišnjih

praznika gostovaće PetarMi-

tić, Katarina Živković, Ivana

Selakov i DejanMatić.

U diskoteci ,,Sparta“ u Bije-

lomPolju31.decembragostu-

jebend ,,Velibor, Franjo iRan-

ko“, prvog januara Marina

Visković, a trećeg januaraDe-

janMatić. UBeranama će biti

organizovan doček u kafiću

,,Korzo“ gdje gostuje di-džej

Duško Dević. Na Žabljaku će

biti upriličena proslava to-

kom novogodišnjih praznika

uhotelu,,Žabljak“,gdjećego-

ste zabavljati Zoran Džiknić

Džile, ,,NIK“ bend i Dejana

Mojsilović.

Z.K.

Bijelo

dugme

uBudvi,

Džiboni

uTivtu

Toni Cetinski

MarijaŠerifović

Višednevni zabavni pro-

grami i koncerti poznatih

izvođača iz regionana trgo-

vima crnogorskihgradova,

vesela atmosferanaulica-

ma, uhotelima, restorani-

ma i drugimugostiteljskim

objektima, postali su sino-

nimzanajbolji praznični

provoduregionu. Zadoček

2018. godine, sve je spre-

mno. Podgorica, Budva, Ti-

vat,HercegNovi, Bar, Ko-

tor, kao i sjeverCrneGore

spremni sudaNovugodinu

dočekajuuzbogatmuzički

programi dobruzabavu.

Glavni grad Podgorica svoje

građane i posjetioce obrado-

vaćekoncertomjedneodnaj-

većihhrvatskih zvijezda, To-

nijaCetinskog.

U novogodišnjoj noći goste

će zabavljati bend ,,Neon“ i

Toni Cetinski, a prvog janua-

raVlatkoStefanovski i Sergej

Ćetković. U hotelu ,,Hilton“

u novogodišnjoj noći gosto-

vaće Marina Visković i Bane

Nedović, a u hotelu ,,Verde“

AnaBekuta i RibljaČorbapr-

vog januara.

BUDVA

Budva, kojanosi epitet regio-

nalno najbolje zabave za

„najluđu noć“, i ove godine

opravdaće taj imidž progra-

mom koji se održava ispod

zidina Starog grada.

Novogodišnji programpoče-

će 29. decembra koncertima

grupa „Hl adno pi vo“ i

,,S.A.R.S.“, a nastavlja se 30.

decembra nastupomBajage i

instruktora. U novogodišnju

noć goste će uvesti ,,Queen

simphony“, dok će zvijezde

večeri biti članovi benda ,,Bi-

jelo dugme“. Program se na-

stavlja prvog januara kada će

ljubitelji klasične muzike

moći da uživaju u sveča-

nom popodnevnom

koncertu „Medite-

ranskog revijskog

orkestra“ sa ista-

knutim solistima, a

pod dirigentskom

palicomRadovanaPa-

povića. U sklopu

večernjeg pro-

grama prvog

januara na-

stupaće

grupe,,Ele-

mental“ i

,,Dubioza

kolektiv“.

Sastavni

dio novogo-

dišnjeg progra-

ma činiće i na-

stupi lokalnih,

crnogorskih muzičara, kao i

poseban program za najmla-

đe.

Ni budvanski hoteli ne zao-

staju za dobrimprovodom.

U h o t e l u , , S p l e n d i d

Resort&Spa“ goste će zabav-

ljati Severina, gost iznenađe-

nja,HarisDžinović,kaoiorke-

star Žutog Serhatlića. Hotel

,,Palas“, prepoznat po dobroj

atmosferi i ljeti i zimi, tokom

novogodišnjih praznika biće

domaćin poznatim zvijezda-

ma, kao što su: Lepa Brena,

grupa Magazin, Aco Pejović,

Halid Bešlić i Big bend - orke-

star Dejana Petrovića. Sve tri

večeri za zagrijavanje atmos-

fere u hotelu ,,Palas“ zadužen

je Kreativ bend, a domaćin

kompletnog programa biće

LeontinaVukomanović.

TIVAT

Novogodišnji program na-

slovljen sa „Welcome to the

party!“, koji supripremili op-

ština Tivat, Turistička orga-

nizacija i Udruženje ugosti-

telja i hotelijera, počinje

danas, azavršavase7. januara

naredne godine.

Na gradskom šetalištu Pine

svako veče održavaće se kon-

certi, a prvi će, na katolički

Božić, imati „Trio gušti“. Na-

rednih večeri, do dočekaNo-

ve godine, nastupiće: Bane

Nedović, grupa „Toć“, „Tri-

bute band James Brown“,

tamburaši, „Light under the

black mountain“ i Danijel

Alibabić.

UNovugodinuTivćaniigosti

grada će ući uz pjesme Dži-

bonija, a prije nastupa velike

pop zvijezde zabavljaće ih

„Tribute band Red hot chilli

papers“. Koncert popularne

klasičnemuzike„Na lijepom,

plavom Jadranu“ zakazan je

zapodnevne sateprvog janu-

ara, dok će u večernjim sati-

ma, nakon nastupa Nine

Petković, koncert održati

Željko Joksimović. Dru-

gog dana 2018. godine na

Pinama će pjevati

„Beyonce band“ i Neda

Ukraden.

KOTOR

Kotorani će

Novu godinu

dočekati uz

Le tu Štuke,

Ramba Amade-

usa, Partibrej-

kerse, Električni

orgazam, a dru-

gog dana će na-

stupiti bendovi

Veliki Prezir,

Stray Dogg,