Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Šaljući za-

brinjavajućeporukeokrizi

naBalkanupojedine evrop-

skedržave, naročitoSlovač-

ka i Češka, zapravo samo

prave alibi za svojeunutraš-

njekrize i pokušavajuda,

prekonaših leđa, rješavaju

probleme svojeprošlosti i

pripadanja ruskombloku,

smatra analitičar izBeogra-

daDušanJanjić.

On je na taj način, u razgovoru

za naš list, prokomentarisao

nedavnu poruku slovačkog

premijera Roberta Fica da je

nekim državama u regionu

važno ponuditi evropsku per-

spektivujer je„Balkanponovo

počeoda gori“.

- To je dramatizacija koja sa-

modonekle imautemeljenjeu

realnosti.Takoda janeznamo

čemu oni pričaju, ali znam šta

njihmuči. Panjihmuči Rusija,

naročito Slovake i Čehe, i sad

bi preko naših leđa da rješava-

ju probleme svoje prošlosti i

pripadanja tom ruskombloku

– ističe Janjić.

Nemakonflikta

Ovajanalitičarprocjenjujeida

jepercepcijaZapadaokrizi na

Balkanuvećduževrijemepot-

punopogrešna i objašnjavada

ovaj region trenutno nema ni-

jedanotvoreni konflikt.

-Ko je taj koji sada naBalkanu

može da bude stavljen u tu

ulogu? Pomeni jedino Srbija i

Albanija. Ako to poredimo sa

90-im kada su svi bili u igri,

onda je to veliki napredak.

Drugo, ako uz-

memo realne

pokazate-

lje, čak ni

Srbija ni

Albanija

više nije-

su spre-

mneda

pono-

vedevedesete – smatra Janjić.

Ističe da u kontekstu krize na

Balkanu možemo govoriti sa-

moonastavkumržnje iz90-ih

godina i to samo zato što na

vlasti i dalje imamo političare

iz 90-ih.

Imanepovjerenja

- I to upravo zahvaljujući po-

litici koju je vodio Zapad pre-

velikimoslanjanjemnaizbore

i premalim doprinosomHaš-

kom tribunalu i podršci ze-

mljama razrušenim ratom.

Kad govorimo o Srbiji, Crnoj

Gori i Kosovu

oni nijesu ura-

dili ništa da

nadoknade

štetu koju su

napravile

sankcijama,

aupravosu

sankcije

razorile društvo. EU je prva

uvela sankcije. Dakle, tu ima

tebahatosti,aiopštejepozna-

to da nema balkanizacije bez

velike sile. Mi trenutno ima-

mo međusobnog nepovjere-

nja i kriznih tačaka, ali isto ta-

ko imamo i puno pozitivnih

događaja. Pa pogledajte samo

koliko je zemalja u međuvre-

menu ušlo u EU i NATO – na-

vodi Janjić.

Ovaj analitičar smatra i da

Evropu u ovom trenutku, da-

leko više od Balkana, treba da

brinu sopstvene članicepoput

Mađarske, Poljske i Češke.

-Adanekažemdami svi treba

da brinemo zbog neonacizma

uNjemačkoj, nove vladeuAu-

striji i novog fašizmauMađar-

skoj. Kad se napravi takav ras-

pored njima idealno dođe da

nađu neke partnere na Balka-

nu i probaju ponovo, kao 90-

ih, da Balkan za njih ratuje –

priča Janjić.

Kada je riječ o samoj poruci

slovačkog premijera, Janjić

smatra da je ona bila više

usmjerena ka građanima Slo-

vačke nego što je predstavlja-

la odraz zabrinutosti za Bal-

kan.

-Mislimda Slovačka tomdra-

matizacijom želi da pošalje

jednu poruku. U strahu od

svojihunutrašnjihpobunanji-

ma je mnogo lakše da kažu:

ako hoćete da se bunite, ratu-

jete, stradate, pogledajete šta

se desilo na Balkanu. Drugo,

mislimda je Slovačka došla do

tačkedavišenemožedamani-

puliše s pričom da je prijatelj

Srbije i da ne priznajeKosovo.

Ona mora da se opredijeli iz-

među ruskog uticaja u nepri-

znavanju Kosova i američkog

zahtjeva da ga prizna. Ovo je

samopravljenjealibijazaneke

njihove unutrašnje politike –

zaključuje Janjić.

ĐurđicaĆORIĆ

PODGORICA

- Zamjenik

premijeraKosovaFatmir

Ljimaj očekujeda će sepita-

njedemarkacije granice sa

CrnomGoromzavršiti u ja-

nuaruposebnomvarijan-

tomkoja ćepoštovati intere-

se iKosova i CrneGore.

Ne precizirajući kakav bi to

oblik zadovoljio i građaneKo-

sova i CrneGore, Ljimaj je na-

veo da će se pitanje demarka-

cijegranicevrlobrzozatvoriti.

-Demarkacijaćebiti zaključe-

na. Očekujemda ćemo sljede-

ćeg mjeseca imati većinu u

Skupštini Kosova da zatvori-

mo ovo pitanje. Demarkacija

će biti varijanta koja će pošto-

vati interese Kosova i Crne

Gore. Mi radimo na tome da

predamo Skupštini varijantu

kojoj će svi aplaudirati - izja-

vio jeLjimaj, a prenioRTK.

Podsjetimo, predsjednik Ko-

sova HašimTači je ranije ove

nedjelje kazao da na pitanju

demarkacije sa Crnom Go-

rom radi sa Haradinajem i

predsjednikom Skupštine

Kosova, KadrijemVeseljijem,

kakobi sepronašloprihvatlji-

vo rješenje i najavio da će o

tom pitanju sarađivati i sa

opozicijom.

Tači je kazao da radi i sa drugim

ljudima i političkim partijama

“kako bi dobili mišljenja ili su-

Analitičar Dušan Janjić o izjavi slovačkog premijera da je „Balkan ponovo počeo da gori“

Svojemuke sa Rusijombi

da riješe preko naših leđa

To je dramatizacija koja samo

donekle ima utemeljenje u realnosti.

Tako da ja ne znamo čemu oni

pričaju, ali znam šta njihmuči. Njih

muči Rusija, naročito Slovake i Čehe,

i sad bi preko naših leđa da rješavaju

probleme svoje prošlosti i pripadanja

tom ruskombloku – ističe Janjić

Politikolog iz Zagreba Davor

Đenero ističe kako se čini da

sve veći pritisak Rusije na bal-

kanske države izmiče iz vida

jednogdijelaevropskepolitike.

- Činjenica jedaRusijasveviše

pritiskabalkanskedržavekoje

su odabrale evroatlantsku

perspektivu. Bilo je očekivano

daćetajpritisakićiovakosnaž-

no prema Crnoj Gori koja se

tome odlučno oduprla. Bilo je

jasnoda će taj pritisak ići i pre-

ma vladi Makedonije, kojami-

jenja politiku iz prethodnog

razdoblja i zemlju usmjerava

prema evroatlantizmu. Manje

jebiloočekivanodaćetajpriti-

sak biti tako snažan na Hrvat-

sku, ali se i to desilo. Srbija se

poigravala sadvostrukompo-

litikom. Sa jednestraneprego-

varasaEU,asadrugesečvrsto

veže za Rusiju. To su činjenice

koje kao da izmiču iz vida jed-

nog dijela evropske politike.

Tako da Slovaci zaista jesu u

pravu kad kažu da ovoj regiji

prijeti dosta velika napetost –

smatraĐenero.

Đenero: Evropa kao da ne

vidi pritisak Rusije na Balkan

Zamjenik premijera Kosova Fatmir Ljimaj najavio

Haradinaj: Tražiću korekciju

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je juče da se nada

da poslanici kosovske Skupštine neće rati ikovati Sporazum

o demarkaciji i da će doći do njegove korekcije.

-Ja sam spreman da poslanici u Skupštini odlučuju o tome,

ali pomeni je najbolje rješenje da to padne, da glasaju protiv.

Onda da tražimo rješenje sa CrnomGorom, da kažemo -izvinite

ono što smo se dogovorili nijesmomogli da rati ikujemo. Ako

Crna Gora kaže - vidimo da ima rješenje, korekcija bi pomogla-

izjavio je Haradinaj u emisiji “Slobodno srpski”, koja se emituje

na mreži srpskih televizija na Kosovu, prenosi Tanjug.

gestije i opozicije i civilnog

društva za kretanje ka rješenju

kojećeotvoritiperspektivurati-

fikaciještopodrazumijevaimo-

gućnost da se, ukoliko ima ne-

čeg što je sporno u toj graničnoj

liniji,ispravi”. Zvaničnicicrno-

gorske Vlade više puta su po-

novili da je za Crnu Goru pita-

njedemarkacijezavršeno.

Đ.Ć.

Demarkacija u januaru

Fatmir Ljimaj

Robert Fico

DavorĐenero

DušanJanjić

Kremlj