Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 48 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Ponedeljak, 25. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

I. br. 505/14.

Javni izvršitelj Veselin Šćepanović iz Bara,

odlučujući u pravnoj stvari izvršnog povjerioca „ Prva banka

Crne Gore – osnovana 1901. godine “ AD Podgorica, koju zastupa punomoćnik Dragoljub Đukanović, adv

iz Podgorice, ul. Moskovska bb, protiv izvršnog dužnika Đulamerović Anes iz Bara, Čeluga bb, na osnovu

Ugovora o kontinuiranoj kreditnoj hipoteci

Ov.br

. 4350/08 01.08.2008. godine, radi naplate novčanog potra-

živanja, VPS 286.429,23 €, dana, 14.12.2017. godine, donio je

ZAKLJUČAKOPRODAJI

I Određuje se XX prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti u svojini izvršnog dužnika Đulame-

rovićAnesa iz Bara, Čeluga bb, u obimu prava svojine 1/1, upisanih u LN broj br. 505. KO Stari Bar, kao ka-

tastarska parcela br. 1155/2, po kulturi voćnjak III klase, površine 271. m2, zatim na kat. parcela br. 1155/3,

po kulturi voćnjak III klase, površine 87. m2, kat. parcela br. 1157., po kulturi III klase, površine 962. m2 , ne-

pokretnosti upisanoj u listu nepokretnosti br. 506. KOStari Bar, i to kat. parceli br. 1156, po kulturi voćnjak III

klase, površine 1564. m2, i nepokretnosti upisanih u LN br. 1015. KO Polje u obimu prava svojine 1/1, kao

kat. parcela br. 1995., po kulturi dvorište površine 144. m2 i na istoj parceli zgrada br. 1., po kulturi porodična

stambena zgrada, površine 68. m2.

II Dvadeseto javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti održaće se dana, 12.01.2018. godine u 12,00 ča-

sova, u kancelariji Javnog izvršitelja u Baru, u ulici Bul. 24 Novembra bb.

III Nepokretnosti izvršnog dužnika navedene u st. I. ovog Zaključka su predmet prodaje po pravosnažnom i

izvršnom rješenju o izvršenju Javnog izvršitelja

I.br

. 505/14 od 10.11.2014. godine, radi naplate novčane

tražbine izvršnog povjerioca „Prva banka Crne Gore – osnovana 1901. godine“ AD Podgorica u iznosu od

286.429,23 € na ime glavnog duga sa zakonskom zateznom kamatom počev od 30.10.2014. godine pa do

konačne isplate, te troškova izvršnog postupka koji do dana donošenja ovog zaključka iznose 3.795,68 €

(465,00 € na ime troškova do dana donošenja rješenja o izvršenju, 680,00€ na ime troškova za izlazak na

licemjesta i iznose od 2.170,56 na ime objavljivanja zaključka o prodaji u dnevnom listu i od 330,00 € na ime

nagrade za donošenje zaključka o prodaji, kao i iznos od 330,00 € na ime organizovanja ročišta za javnu

prodaju nepokretnosti).

IV Nepokretnosti navedene u stavu I ima tereta upisanih u LN broj 505 KO Stari Bar, LN br. 506. KO Stari

Bar i LN br. 1015. KO Polje i to hipoteku na iznos od 500.000,00 € po predmetnom Ugovoru o hipoteci Ov.

II.br.

4350/08 od 01.08.2008. godine i Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 0601-4635 od 30.07.2008. godine

sa rokom vraćanja 120 mjeseca u korist " Prva banka Crne Gore "AD Podgorica.

V Vrijednost opisanih nepokretnosti utvrđena je Zaključkom ovog Javnog izvršitelja

I.br.

505/14 od

03.04.2015. godine, kao i Dopunskim zaključkom o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti od 15.07.2015

godine, u smislu odredbe čl. 168. ZIO na ukupan iznos od 442.876,00 €.

VI Na XX Javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnost se može prodati ispod 50 % utvrđene vrijednosti

predmetnih nepokretnosti, ali ne ispod visine potraživanja izvršnog povjerioca.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na dvadesetom Javnom nadmetanju, Javni izvršitelj će zakazati

novo javno nadmetanje pod uslovima iz čl.173. ZIO.

VII Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo na račun Javnog izvšitelja 540 – 7174

- 60 (na koji se polažu sredstva na ime jemstva) u iznosu od 44.287,60 €, što predstavlja 10 % utvrđene

vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena vratiće se novac položen na ime

jemstva odmah po zaključenju nadmetanja, osim II i III ponuđaču.

Zainteresovanim kupcima Javni izvršitelj će omogućiti razgledanje nepokretnosti 8 dana prije održavanja

javnog nadmetanja, na pismeni predlog zainteresovanog kupca.

VIII Najbolji ponudilac-kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban račun Jav-

nog izvršitelja br. 540 – 7175 – 57 kod “Erste banke “ AD Podgorica u roku od 8 dana od dana prodaje. Ako

kupac u tom roku ne položi prodajnu cijenu Javni izvršitelj će proglasiti da je prodaja nepokretnosti tom po-

nuđaču bez pravnog dejstva i pozvaće drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost , a ako ni taj ponuđač

ne položi cijenu koju je ponudio i to u određenomroku, Javni izvršitelj će pozvati trećeg po redu ponuđača da

kupi nepokretnost, a u slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože ponuđenu, odnosno

prodajnu cijenu u navedenu roku. U tom slučaju iz položenog jemstva od strane kupca izmiriće se troškovi

nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

IX Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene na javnom nad-

metanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, dužan je da na ime

cijene položi samo razliku između potraživanja i postignute cijene.

U Baru, dana, 14.12.2017. godine

JAVNI IZVRŠITELJ

Veselin Šćepanović s.r.

Pravna pouka :

Protiv navedenog zaključka nije dozvoljen prigovor, čl.8. ZIO.

Mali oglasi

NekretNiNe

PRODAJEM - objekat 30m2,

300metara od centra grada,

uz asfalt, voda, struja.

Hitno 10.000 eura. Kolašin.

Tel. 068/731-313

UslUge

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no. Vukcević.

Tel. 069/991-999,

067/000-008, 068/654-474

KUĆNI SERVIS

Odčepljenje kanalizacije

el. sajlom, zamjena

dotrajalih cijevi, sve sitne

popravke Podgorica -

Primorje. Tel.069/269-550

067/579-709

KLIME Mišković prodaja mon-

taza, servis, nove, polovne

dezinfencija čišćenje, opravka,

otkup polovnih.

Tel, 067/358-100

VODOINSTALATER – instala-

Firma CMC Group d.o.o. Her-

ceg Novi oglašava potrebu za

angažovanjem radnika i to:

4 električara -SSS i

2 vodoinstalatera -SSS.

(oba profila moraju imati barem

5 godina radnog iskustva)

na terenskimposlovima na

određeno vrijeme od 6mjeseci.

Kontakt telefon 077 273 980

Informativni razgovori će se

obavljati u prethodno zakaza-

nim terminima u prostorijama

CMC Group, Sutorina bb, Igalo.

cija, adaptacije kupatila, sve

vrste popravki.Garancija.

Tel.069/286-359

raZNo

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramofon-

ske ploče, slike umjetničke i

dr.starine.

Tel.069/019-698,

067/455-713