Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Hronika Podgorice

UokvirudrugogNovogodiš-

njegbazara, koji je jučeotvo-

rennaTrgunezavisnosti,

domaći proizvođači pred-

stavili su svoje rukotvorine i

organskeproizvode. Bilo je

sokova, džemova, umjetnina

oddrveta, vunenihkapa, ša-

lova, rukavica, ali i rakije,

meda, krompira, sira, luka...

Interesantno, posjetioci i pro-

izvođačibili susaglasniuocje-

ni da crnogorski proizvodi ni-

jesu dovoljno zastupljeni na

tržištu.

Izlagači su listomocjenjivali da

su ovakvi bazari, sajmovi i slič-

ne manifestacije dobra prilika

za zanatlije i poljoprivrednike

da predstave i prodaju svoje

proizvode. Sudeći po veoma

posjećenomprvomdanuNovo-

godišnjeg bazara, kako su nam

kazali, očekuju i bolji pazar.

Domaćaradinost

Pletilja StojkaGoločevac, koja

je i prošle godine bila među

izlagačima, zadovoljna je i in-

teresovanjemi prodajom.

- Pletemvunene kape, rukavi-

ce, šalove.Ljudimasesviđa, pa

već dobijami narudžbe. Svaka

stvar je unikat, radim s puno

ljubavi. Ovakvi događaji nam

mnogoznače, jer tuostvaruje-

mo kontakt s mušterijama.

Domaći proizvodi u našim tr-

govinama još nemaju mjesto

kakvo zaslužuju, ali sve je više

ljudi koji prepoznaju naš kva-

litet i originalnost – kazala je

Goločevac.

Na štandu Podgoričanina Ne-

bojšeSmolovićanašli susedo-

maći sokovi od zove, šipka,

cvekle i maline, kao i džemovi

od šljiva i kajsija. Vrlobrzo sve

je biloprodato.

- Standard kvaliteta domaćih

proizvođačamnogojevećinego

ranije, ali oni i dalje nemaju do-

bru zastupljenost u našim pro-

davnicama. Bar ovdje se sretne-

mo s potrošačima, podijelimo

kontakte, vizit kartice. Bilo bi

dobrodanami državapomogne

sa mehanizacijom, kao i da nas

ne opterećuju odmah s porezi-

ma –kazao je Smolović.

Poneštozasvakoga

Brojni posjetioci znatiželjno

su obilazili desetak štandova

postavljenih ispod jednog od

nadsvođenih djelova Trga.

Ivan Blažević bio je posebno

zainteresovan za zanatlijske

rukotvorine.

- Na ovakvimdogađajima sva-

ka stvar nađe svoga kupca. Ja-

ko je bitno pružiti priliku na-

šim proizvođačima da se

predstave, a država treba to da

podrži na pravi način - olakši-

camazamaleporodičnebizni-

se –poručio jeBlažević.

Novogodišnji bazar biće otvo-

rensvakogdanaod11do17 ča-

sova sve do 29. decembra. Da-

nas se na Trgu nezavisnosti

očekuje i dolazak DjedaMra-

za koji će se družiti s djecom

od 12do 14 sati.

Organizator drugog Novogo-

dišnjeg bazara je Turistička

organizacijaPodgorice.

I.Če.

Studenti Fakultetapolitič-

kihnaukaorganizovali su

upetakhumanitarnoveče

uokvirukojega supriku-

pljali novčana sredstva za

narodnukuhinjuSabor-

noghramaHristovogva-

skrsenja. Pjesmom,muzi-

komi glumommladi

izvođači zabavili suposje-

tioce, aprogramjeuklju-

čio i prodajnu izložbu

umjetničkihradova stu-

dentkinje IvoneĐukić i

MehdineKašić-Šutković,

koja sevećpet godinabavi

ručnimradomi izradom

predmetaudekupaž teh-

nici.

Jedna od organizatora pro-

grama, studentkinja Nikoli-

na Milić kazala je za Pobje-

du da su se pripremali

tridesetak dana, a da je bio

veliki odziv studenata koji

suželjelidaučestvujuuovoj

humanitarnojmanifestaciji.

- Znali smo da na fakultetu

ima veliki broj ljudi koji

imaju što da pokažu i prika-

žu, i istovremeno pomognu

onima kojima je to najpo-

trebnije. Prošle godine sva

prikupljenasredstvaupuće-

na su organizaciji ,,Feniks“,

a ove smo se odlučili da to

bude narodna kuhinja Sa-

bornog hrama Hristovog

vasksenja, koja se finansira

isključivo iz dobrovoljnih

priloga –kazala jeNikolina.

Objašnjava da su progra-

mom nastojali da prikažu

ljepotu življenja i ljubavi,

što je bilo u saglasju sa spre-

mnošću studenata i profe-

sora da učestvovanjem na

ovakvom događaju pokažu

humanost.

-Uvijekseiznenadimkoliko

zapravo ima humanih ljudi,

nesamonanašemfakultetu,

nego i inače. To je nešto što,

nažalost, nedolazi uvijekdo

izražaja, ali kad god orga-

nizujemoovakvestvarioda-

zove seveliki broj studenata

iprofesora. Sala jebilapuna,

a ono što je najvažnije je da

su nakon priredbe svi otišli

punog srca –kazala jeNiko-

lina.

Studenti FPN-a slično oku-

pljanje najavili su već za

mart, kada će na fakultetu

biti organizovana humani-

tarna nedjelja.

I.Kr

.

- Proteklo jedevet decenija

punihentuzijazma, posveće-

nosti, napornog radagenera-

cija zdravstvenihradnika,

koje sugradile zdravstvenu

službu i svoje znanje, umije-

će i humanost nesebičnoda-

vali stanovnicima saovog

područja, ali i šire.

Svi oni dali su izuzetno veliki

doprinos u razvoju medicin-

ske struke i nauke uCrnoj Go-

ri, a Dom zdravlja Podgorica,

kakav je danas, ovjenčan broj-

nim nagradama, samo je re-

zultat 90 godina rada brojnih

profesionalaca, naučnika i ru-

kovodilaca naše ustanove - re-

kao je direktor Doma zdravlja

PodgoricaNebojšaKavarić na

svečanosti organizovanoj po-

vodom obilježavanja 90 godi-

naradatezdravstveneustano-

ve.

Kavarić je istakao da je Dom

zdravlja Podgorica izrastao u

savremenu zdravstvenu usta-

novu, kojauskladusanajnovi-

jimmedicinskimtrendovima i

doktrinama pruža visok nivo

zdravstvenihusluga.

-Topotvrđujepoštovanjeipo-

vjerenjepreko230.000građa-

na, što nam je najveće prizna-

nje i podstrekdanastavimoda

radimo na podizanju kvaliteta

zdravstvenezaštite - istakao je

Kavarić.

On je poručio da će i ubuduće

nastaviti da brinu o zdravlju

građanaPodgoriceidasezala-

žu za dostojanstvo i zaštitu

profesionalnih načela medi-

cinske struke.

Povodom jubileja Doma

zdravlja i ove godine uručene

su nagrade zaposlenima i or-

ganizacionim cjelinama, koji

su tokom2017. godine postigli

najzapaženije rezultate i svo-

jimradomdoprinijeli unapre-

đenju zdravstvene zaštite na

nivouustanove.Takođe,prire-

đen je i svečani ispraćaj kolega

koji iduu zasluženupenziju.

Priznanje za najboljeg dokto-

ra u 2017. godini dobio je dr

NovakPraščević, najboljame-

dicinska sestra je BrankaMu-

dreša, najbolja organizaciona

cjelina je Ekonomsko-finan-

sijski sektor. Za najboljeg ne-

medicinskog radnika progla-

šen je Dragan Gluščević, dok

je partner godine kompanija

Uniprom.

Svečanosti su prisustvovali

ministar zdravlja Kenan Hra-

pović, direktor Fonda za

zdravstveno osiguranje Sead

Čirgić, direktor Instituta za

javno zdravljeBobanMugoša,

zatim predstavnici domova

zdravlja izTuzle i Skoplja, kao

imenadžment i zaposleni Do-

ma zdravlja Podgorica i brojni

gosti.

P.H.

Počeo Novogodišnji bazar na Trgu nezavisnosti

Domaći proizvodi

u prvomplanu

DOBRAPONUDA:

JučenaTrgunezavisnosti

Studenti FPN-a organizovali humanitarno veče na fakultetu

Ruku pod ruku

kreativnost i humanost

POKAZALITALENAT:

Isječak izprograma

Domzdravlja Podgorica obilježio vrijedni jubilej

Devet decenija za ponos

VISOKNIVOUSLUGA:

Detalj sa svečanosti

D. MALIDŽAN

D. MALIDŽAN