Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

Pobjeda

Hronika Podgorice

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Isključenje struje

Dom zdravlja na Koniku i okolno područje biće danas bez

struje od devet do 15 sati zbog radova na mreži.

H.P.

Danijela Đurišić pismomse obratila

crnogorskoj javnosti

Ponovo radovi

u Jerevanskoj

Danijela Đurišić, supruga

Vanje Đurišića koji se nalazi u

istražnom zatvoru zbog

sumnje da je uništio imovinu

Crnogorskog Telekoma u

Jerevanskoj ulici na Zabjelu,

saopštila je da njen suprug

sedmi dan odbija i hranu i vo-

du. Ona je juče javnosti saopš-

tila da njenom suprugu u

ZIKS-u nije uručeno pismo

koje mu je uputio mitropolit

SPCAmfilohije, samolbomda

prekine štrajk, ali i da su čla-

novi njene porodice ponovo

započeli radove u Jerevanskoj

ulici.

- Ja i moja djeca smo juče

započeli radove u kojima je

Vanja zaustavljen i nećemo

stati dok nas sve ne pohapse,

jer koristimo svoju privatnu

imovinu na koju imamo us-

tavno pravo. Na kraju će neko

morati da objasni i odgovara

za torturu i agoniju kroz koju

prolazi naša porodica u borbi

za svoju đedovinu. ,,Security

Montenegro“ 24 časa boravi

na našoj imovini, njihovi

zaštitari prijete našoj djeci i

ženama. Naša odbrana od

njih su upaljene kamere od

kojih bježe - navodi se,

između ostalog, u pismu

DanijeleĐurišić.

H.P.

Detalj iz Jerevanskeulice

Humanitarna ,,Novogodišnja pjaca“ održana u TCMol of Montenegro

Kad se spoji lijepo i korisno

Manifestacija ,,Novogodiš-

njapjaca“uTržnomcentru

Mol ofMontenegrookupila

jeu subotu i nedjeljuposjeti-

ocekoji suuživali uraznoli-

komkulturno-zabavnom

programuposvećenomnaj-

mlađima - oddječjihradio-

nica, prekopredstava, dogi-

tarskognastupa i druženja

saDjedaMrazomi klovnom.

Uz to, imali supriliku i da

kupekolače, sendviče, peci-

va, kafu i drugeproizvode, a

prilogodovehumanitarne

manifestacijenamijenjen je

djeci izResursnog centra ,,1.

jun“ zakupovinu školskih

stolica i klupa.

Dječjiosmijesi

PR TC Mol of Montenegro

DraženBrajovićkazao jeda se

raduje što je čitav tržni centar

bio ispunjendječjimosmijesi-

ma.

- Isplatio se trudmojih kolega

da našim sugrađanima stvori-

mo pravu prednovogodišnju

atmosferu.Nastojimodaorga-

nizacijombrojnihdešavanja u

tržnom centru i hotelu ,,Ra-

mada“ doprinesemo društve-

nomikulturnomživotuuPod-

gorici i zadovoljni smo kad

nam to pođe za rukom - kazao

jeBrajović.

Druženje sa klovnom i slika-

nje po licu privukli su najveću

pažnjunajmlađih, koji suusu-

botustajali uredu i nestrpljivo

čekali da im šminkerka iscrta

lice, kakobi igramogladapoč-

ne. Razigrani klovn, koji ih je

jurio po bini sa čekićem od

sunđera, izazivao je salve smi-

jeha.

- Zamislite kakav je djeci osje-

ćajkadimcrtani filmpretvori-

teustvarnost.Druže se sa svo-

jim vršnjacima, igraju sa

klovnom. Puni su utisaka, o

klovnu ćepričati godinudana.

To su temale stvari koje djecu

čine srećnijim, a djetinjstvo

bogatijim. Treba što češće or-

ganizovati ovakve manifesta-

cijeianimiratidjecu-kazalaje

Ana Šekularac, koja je dovela

petogodišnjukćerkuMinu.

Štand hotela ,,Ramada“ sa ra-

znobojnim kolačima u pra-

zničnomstilumamio je dječje

poglede. Nakon igre, dobro im

je došao slatki predah.

Slatkipredah

- Pripremili smo slatkemafine

u novogodišnjem stilu. U po-

nudi su i hamburgeri i hot-

dog,kaoikafe.Cijenasvihpro-

izvoda je simbolična, 50 centi,

a sav prihodi ide u dobrotvor-

ne svrhe, odnosnoResursnom

centru ,,1. jun“ - kazala je Ja-

smina Kolić iz hotela ,,Rama-

da“.

Sastavni dio programa bila je i

predstava ,,Zbućkana bajka“

UMS-a, nastup plesnog kluba

,,Džet set“ i nastupdžez sasta-

vaMuzičkeškole ,,VasaPavić“,

a mališani su mogli da uče-

stvuju u radionici ,,Pravimo

novogodišnje ukrase“ NVO

,,Pčelica“ i druže se sa Djeda

Mrazom. U sklopumanifesta-

cije upriličene su i promocije

dječjeg TV kanala ,,Pikaboo“ i

novog dječjeg portala ,,Blago

djeci“, kroz predstavu ,,Naša

bajka“, nastupi balerina balet-

ske škole ,,Vasa Pavić“ i člano-

vaŠkolegimnastike ,,Enigma“

i KUD-a ,,Željezničar“.

,,Novogodišnju pjacu“ orga-

nizovali su Tržni centar Mol

ofMontenegroihotel,,Rama-

da“, uz podršku Nacionalne

turističke organizacije i Turi-

stičke organizacije Podgori-

ca.

Nj.B.

D. MALIDŽAN

DRUŽENJESAKLOVNOM:

Detaljsamanifestacije

KUD ,,Ljubo Božanović“ svečanimkoncertom i promocijomMonografije obilježio 45 godina postojanja

Slavna prošlost čuva

se i igrom i pjesmom

Svečanimkoncertomupre-

punoj sali domanaDrezgi i

promocijommonografije,

Kulturno-umjetničkodruš-

tvo ,,LjuboBožanović“ izPi-

peraproslavilo je45godina

odosnivanja. Veterani

KUD-a, zajedno sa sadaš-

njompostavom, guslarom

MilanomFilipovićem, dipla-

romDragomMatijaševićem

i frulašemStevanomMarti-

novićem, predbrojnompu-

blikom, obilježili su jubilej

kako i dolikujePiperima.

Bogatatradicija

Da je Društvo formirano prije

45godinanaDrezgi, podsjetio

jeDraganMitovĐurović.

- Hroničari su zapisivali, a is-

torija pamtila, o tankome

brašnjeniku stizao je Piper

svuda – da brani slobodu, svoj

dom, svoju domovinu. Stizao

je u ratove koji su trajali vje-

kovima - Balkanski, Prvi, a

posebno Drugi svjetski rat.

Odavde sa Ravnoga Laza prva

iskra je śekla i najavila Trin-

aestojulskiustanak.Piperislo-

bodari, u ratu heroji, u miru

državnici, između dva rata

obrađivali su svoja imanja na

tvrdome kršu crnogorskome.

Između dvije bitke i između

dvije rabote našli su vremena

da zaigraju i zapjevaju i od

zaborava sačuvaju pjesme

svojihpredaka –nadahnuto je

govorioĐurović.

UPiperima, naglasio je on, ni-

je potrebno isticati crnogor-

sku zastavu posebno, zato što

Savković-

Vukčević:

Tradicija

kao vodič

i orjentir

U ime Glavnog grada sekre-

tarka za kulturu i sport Nela

Savković-Vukčević kazala

je da je piperska zdravica

biser crnogorskog govor-

ništva, koje je zadivilo svijet.

- Crnogorska riječ i junaš-

tvo uvijek su imali antičku

mjeru i to nam svi priznaju.

Glavnomgradu je pripala

čast da podrži objavljivanje

ove monogra ije i podsta-

kne sve ostale koji imaju

bogato nasljeđe da stvore

svoju riznicu. Da se ugle-

daju na vas i da zahvale

svima koji su širom svijeta

pronosili naše vrijednosti.

Vaša samosvijest da sve

to pokažete i sačuvate od

zaborava i pokažete da

tradicija nije tamnica, nego

je vodič i orjentir. Želim

da vječno igrate i pjevate i

čuvate oštricu crnogorskog

duha - kazala je Savković-

Vukčević.

Priznanja najzaslužnijima

Priznanja su dobili najistaknutiji člano-

vi koji su dali izuzetan doprinos radu

KUD-a ,,Ljubo Božanović“: Slobodan

Pavićević, JevremBrković, Jagoš Sto-

janović, Milenko Marković, Milorad

Milutinović, Svetozar Lazarević, Pero

Lazarević, Branko Džankić, Pavić Vuko-

vić, Veselin Vujović, Radomir Rajković i

Vlastimir Vuković.

Za doprinos Glavnog grada aktivnosti-

ma folklornog ansambla iz Pipera pri-

znanje je uručeno sekretarki za kulturu i

sport Neli Savković-Vukčević.

U ime Udruženja folklornih ansambala

Crne Gore, Mirsad Ademović uručio

je priznanje za doprinos KUD-a ,,Ljubo

Božanović“ crnogorskom folkloru pred-

sjedniku Društva Vlastimiru Vukoviću.

novnog tekstamonografije.

Tokomsvečanog koncerta iz-

vorne igre i pjesme, mlađa i

starija postava folkloraša, os-

vajači brojnihnagradauzem-

lji i inostranstvu, mamili su

gromoglasne aplauze u

prepunojsalidomanaDrezgi.

Zaorganizacijuprogramabili

su zaduženi Pavić Vuković,

Radomir Rajković i Veselin

Vujović.Nakonsvečanogpro-

grama gostoprimni Piperi

nastavili su druženje sa svo-

jim prijateljima i gostima uz

čašicurakije i zakuskuupros-

torijama doma naDrezgi.

I.MITROVIĆ

jesvakiPipernosiusvomsrcu.

PredsjednikKUD-asaDrezge

Vlastimir Vuković naglasio je

da je to bilo veče izvornog

folklora Crne Gore, a ne samo

Pipera.

-Društvojeformiranoprije45

godinasaželjomdanastavimo

tradiciju igara i pjesama sa

naših sijela, sa śednika, da

sačuvamo od zaborava i dio

ljepote kulturne baštine Crne

Gore –kazao jeVuković.

Monografija

Kao najbolja potvrda za ču-

vanjeodzaboravaonogaštosu

preci igrali i pjevali, došla je

monografija koja je nedavno

izašla iz štampe, zahvaljujući

podršci Glavnog grada. Na-

glašavajući da se među njen-

im koricama čuva nekoliko

stotina fotografija i mnoge

priče, DraganMitov Đurović

kazao je da je to prva mono-

grafija nekog folklornog

društvasaseoskogpodručjau

Crnoj Gori.

Izuzetna zahvalnost iskazana

jepokojnomBožuBožanoviću,

koji je uradio najveći dio os-

ATRAKTIVNO:

Detaljizprograma

I.MITROVIĆ