Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Politika

Partije da spuste

političke tenzije

Dragomi je što vidimda su već postignuti neki rezultati kada je u pitanju

borba protiv korupcije na visokomnivou i organizovanog kriminala, ali u

Crnoj Gori će i dalje biti potrebnomnogo toga uraditi - kažeMartin

RAZGOVOR:

Predsjedavajući Parlamentarnog odbora za

stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i EUDejvidMartin

PODGORICA

-Povratkomdi-

jelaopozicijeuparlamentna

dobitkusudemokratskipro-

cesiuCrnojGori, anagubitku

oni koji idaljezagovarajuboj-

kot, ocijenio jeposlanikDe-

mokratskepartijesocijalista

PredragSekulić.

- Vjerujemda su se i ostale kole-

ge ubijedile da bojkot nije djelo-

tvorno sredstvo pritiska na bilo

koga,posebnonenaDPS-kazao

jeSekulićagencijiMina.

On je istakao da je uvjeren da će

demokratski procesi doprinijeti

daseiostaliopozicioniposlanici

vrateuparlament.

-Akone,onićesamisebe,činimi

se,marginalizovati upolitičkom

životu Crne Gore. Nemoguće je

dabilokomeobjasnitedasteiza-

brani na demokratskim izbori-

ma i da poslije toga ne želite da

radite svoj posao poslanika, da

predstavljatesvojupartijuupar-

lamentuidaseobratitegrađani-

ma sa svojom političkom plat-

formom- kazao jeSekulić.

Prema njegovim riječima, na li-

derima partija je da odgovore

građanimada li želedaučestvu-

ju u političkomživotuCrneGo-

re.

- Jer ako vidimo koji su dometi

bojkotauprethodnihgodinuda-

na, onda je svima jasnoda suoni

gubitnici.I,štojenajgore,plašim

se da oni istrajavaju u tomsvom

gubitništvu i unamjeri da i dalje

bojkotuju parlament - kazao je

Sekulić.

Istakao je i da jezahtjevopozici-

je za ponavljanje izbora apsur-

dan i da on ne može biti ispu-

njen.

Đ.Ć.

Poslanik DPS-a vjeruje da će kompletna opozicija uskoro biti u parlamentu

Sekulić: Na gubitku su oni koji zagovaraju bojkot

PredragSekulić

Evropski parlamet

PODGORICA

- Želio bih da

ohrabrim sve političke partije

da spuste političke tenzije

kako bi se omogućio norma-

lan parlamentarni rad i zado-

voljan sam što je dio opozicije

nedavno objavio svoj povra-

tak u parlament - kaže u raz-

govoru za Pobjedu predsjeda-

vajući Parlamentarnog odbora

za stabilizaciju i pridruživanje

Crne Gore i EU Dejvid Martin.

Evropski poslanik je pozvao

preostale poslanike opozicije

da se vrate u parlament.

Odgovarajući na pitanje koliko

bojkot parlamenta i činjenica

da se lideri Fronta brane pred

sudomu slučaju pokušaja

terorističkog napada utiču na

uspješnost u pregovorima,

Martin kaže da se nada da će

pravni proces u vezi sa doga-

đajima u danima izbora biti

zaključen u razumnom roku.

- Za zemlju koja pregovara o

pristupanju Evropskoj uniji

neophodno je da se konstruk-

tivni politički dijalog odvija po

demokratskimprincipima. EU

očekuje od Crne Gore da ima

političku zrelost kako bi što

prije riješila političku situaciju.

Ako se takva situacija nastavi,

tomože imati negativan uticaj

na pristupanje Crne Gore EU.

Takođe se nadamda će pravni

proces u vezi sa događajima u

danima izbora biti zaključen u

razumnom roku. Želio bih da

ohrabrim sve političke partije

da spuste političke tenzije

kako bi se omogućio norma-

lan parlamentarni rad i zado-

voljan sam što je dio opozicije

nedavno objavio svoj povra-

tak u parlament. Podstičem

preostale političke partije da

se vrate u parlament. Politički

dijalog pripada Skupštini. Od

ključne je važnosti da se na

transparentan i inkluzivan

način implementira preporuka

za reformu izbornog sistema

OEBS/ODIHR kako bi se pove-

ćalo povjerenje u izborni pro-

ces - kazao je Martin.

Ubrzati reforme

Komentarišući novu Strategiju

Evropske unije za Zapadni

Balkan po kojoj bi Crna Gora

i Srbija trebalo do 2025. da

pristupe Uniji, Martin kaže da

pristupanje Crne Gore EU ne

predstavlja samo strateški cilj

za našu zemlju, već i čvrst i

neupitan cilj za Uniju.

- To je ponovo potvrđeno

više puta, nedavno i od stra-

ne predsjednika Evropske

komisije u njegovomgovoru

o članicama Unije. Strateški

prioritet EU je da dodatno

intenzivira naš rad sa čitavim

regionom, uključujući i Crnu

Goru i Srbiju, sadašnjim

predvodnicima, kako bi osi-

gurali njihov uspješan pristup

EU. Crna Gora bi trebalo da

iskoristi priliku pozitivnog

momentuma koji postoji među

državama članicama, ispuni

obaveze na putu EU i intenzi-

vira reforme kako bi zadržala

svoju vodeću poziciju. Crna

Gora će morati da intenzivira

svoj rad na postizanju opiplji-

vih rezultata u vladavini prava

radi rješavanja odrednica za

poglavlja 23 i 24, što će nasta-

viti da određuje ukupan tempo

pregovora. Princip sopstvene

zasluge ostaje vodeći princip,

tako da je brzina napretka

zaista u rukama Crne Gore. Na

osnovu toga Crna Gora i Srbija

ne bi trebale pristupati istovre-

meno, a 2025. ne treba sma-

trati iksnim rokom - zaključuje

naš sagovornik.

Martin smatra da očekivani

rezultati u reformama ne dola-

ze preko noći.

- Oni se mogu ostvarivati samo

u okruženju u kojempostoji

jasan konsenzus u društvu o

važnosti evropskog puta, gdje

imamo snažnu i široku politič-

ku posvećenost neophodnim,

a ponekad i teškim reformama

i gdje se nezavisnim institu-

cijama pruža sva potrebna

podrška i resursi kako bi u pot-

punosti i proaktivno iskoristila

svoja ovlašćenja.

Jošdostaposla

Komentarišući napredak u

poglavljima 23 i 24 Martin

kaže da je Crna Gora od otva-

ranja pristupnih pregovora,

prije pet godina, dosta posti-

gla.

- Postignut je veliki napredak u

pogledu zakonodavnih refor-

mi, usaglašenosti sa pravnom

tekovinomEU, postavljene

su nove institucije i poboljša-

vaju se njihovi kapaciteti. To

su preduslovi za postizanje

rezultata koji se traže u okvi-

ru pregovaračkog okvira za

poglavlja 23 i 24, posebno u

pogledu borbe protiv korupci-

je i organizovanog kriminala.

Dragomi je što vidimda su

već postignuti neki rezultati

kada je u pitanju borba protiv

korupcije na visokomnivou

i organizovanog kriminala,

ali u Crnoj Gori će i dalje biti

potrebnomnogo toga uraditi.

Konkretno, borba protiv pra-

nja novca, trgovine ljudima i

zapljene i oduzimanja krimi-

nalnih sredstava izgleda kao

izazov za Crnu Goru. Takođe

se nadamda će se situacija u

oblasti slobode medija pobolj-

šati, da će vlasti moći da poka-

žu više posvećenosti istraži-

vanju starih slučajeva nasilja

nadmedijima, uključujući i

slučaj ubistva, te da će mediji

biti zaštićeni od nepotrebnog

uticaja i političkogmiješanja.

Sva ova područja su presudna

za EU i posebno za Evropski

parlament koji, vjerujem, neće

prihvatiti polovna dostignuća.

Na pitanje da li smatra da je

politika proširenja dovoljno

snažna da ovaj region ostane

na pravomputu, Martin kaže

da su Crnogorci jasno izrazili

želju da se pridruže EU, koja

predstavlja uniju zajedničkih

vrijednosti i ekonomske inte-

gracije međumnogimdrugim

stvarima.

- Ulaskomu NATO Crna Gora

je jasno izabrala zapadnu

Alijansu nad Rusijom. Postoji

snažna želja da se pridružite

evropskoj porodici i EU neće

biti potpuna bez Zapadnog

Balkana. Zapadni Balkan će

u 2018. godini biti visoko na

dnevnom redu EU i nadamo

se da će sve zemlje regiona

iskoristiti ovaj zamah kako bi

napredovale na svomputu ka

članstvu u EU. Ovaj region ima

veliki potencijal koji bi trebalo

dodatno unaprijediti i kroz

regionalne ekonomske inicija-

tive - zaključuje Martin.

MarijaJOVIĆEVIĆ

Nadamse da će

pravni proces u

vezi sa događajima

udanima izbora biti

zaključenu razum-

nomroku

DejvidMartin