Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Manifestacije/Marketing

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

Fešta za sladokusce

BAR

Drugi danFestivala

vina i ukljeve, koji se tradi-

cionalnoodržavauVirpa-

zaru, okupio jeveliki broj

posjetilaca, koji supo lije-

pomvremenuuživali u fe-

šti za sve sladokusce i ljubi-

teljemuzike.

Očekivano,najvećeintereso-

vanje privukao je koncert

popularnog pjevača Džena-

na Lončarevića, koji je, na-

kon sjajnih nastupa FA ,,Ru-

mija“ i KUD-a ,,Sveti Jovan

Vladimir“, te mini koncerta

Darka Martinovića, više od

dva sata uveseljavao više hi-

ljada posjetilaca…

- Zaista sam uživao, kao i ci-

jeli moj bend. Naravno da

smo upoznati sa svim ljepo-

tama ovoga kraja s obzirom

da ljeti veliki dio koncerata

odradimo upravo na Crno-

gorskomprimorju. Ipak, na-

stup na jednom ovakvom

mjestu, prepunom istorij-

skih znamenitosti i tradicije,

uz zaista čazbene domaćine,

nam je jedan od dražih kon-

cerata do sada - rekao je po-

pularni muzičar iz Prijepo-

lja. Centralni dio drugog

dana manifestacije bila je

dodjela nagrada i priznanja

za najbolja vina…

U kategoriji crvenih vina

ovogodišnji šampion je

MladenAligrudićizBalaba-

na, koji jeosvojiozlatnume-

dalju. Zlatne medalje zavri-

jedili su i Miloš Rajković iz

Bukovika, Aleksandar Vu-

kmanović iz Utrga, Milorad

Globarević iz Draževine,

Ivo Đuković iz Gluhog Dola

i Nikola Z. Pajović iz Seoca.

U ovoj kategoriji srebrne

medalje osvojili suMilorad

GlobarevićizDraževine,Vi-

narija ,,Klisić“ iz Limljana

(dvije srebrne medalje),

Aleksandar Vukmanović iz

Utrga, Vuk Ćetković iz Beri

(dvije srebrnemedalje), Ra-

dovan Ljutica iz Ovtočića,

Nenad Leković iz Godinja

Završen Festival vina i ukljeve u Virpazaru

MANJAGUŽVA

NEGOJUČE:

Detalj izVirpazara

NastupDženanaLončareviča

oduševiopubliku

Očekivano, najveće interesovanje

privukao je koncert popularnog pjevača

Dženana Lončarevića, koji je, nakon

sjajnih nastupa FA ,,Rumija“ i KUD-a

,,Sveti Jovan Vladimir“, temini koncerta

DarkaMartinovića, više od dva sata

uveseljavao više hiljada posjetilaca…

(dvije srebrne medalje), Fi-

lip Vukićević iz Beri i Arse-

nijePlamenac izBoljevića.

Ukategoriji bijelih vina zlat-

namedalja pripala jeMilošu

Rajkoviću izBukovika, a sre-

brneNikoliZ. Pajoviću izSe-

oca i Filipu Vukićeviću iz

Beri.

U kategoriji roze vino srebr-

na medalja pripala je Filipu

Vukićeviću iz Beri i Milošu

Rajkoviću izBukovika.

Fešta je do kasno u noć na-

stavljena u brojnim lokalima

i konobama naViru.

V.K.V.

Lijepovrijemeugođaj

učinilopotpunim