Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 25. decembar 2017.

CrnomGorom

KOLAŠIN

-Odavno „malavaroš“

nije imalaorganizovanije ranora-

nioce. Akada se zimi, naminusima

decembarskihnajkraćihdanapo-

rani, onda je to stvar i organizacije i

discipline. I željeda senapravi na-

činupoznaprostorukoji se stiglo

sa egzotičnihpluseva izDubaija.

Kolona turista negdje oko 7 sati uju-

tru spajala je hotel ,,Šeraton“ i škol-

sku sportsku salu. Radno-turistički

danza45gostijuovog reprezentativ-

nog hotela je počinjao u 6 sati ujutru

buđenjem, zatim je slijedilo kraće

predavanjeaondaisportskeaktivno-

sti u školskoj sali. Sve je to bio uvod u

glavnidogađajdana–odlazaknaBje-

lasicu.

Još se glavna

zimska turi-

stička sezona

nije ni zahuk-

tala, a Kolašin i

prestižni hotel

,,Šeraton“ su ima-

li originalne goste

čija će posjeta obilje-

žiti predstojeću kolašin-

sku zimu. Učenici škole iz Du-

baija, uzrasta od 15 do 18 godina, su

od20.do23.decembrasvojboravaku

Crnoj Gori počeli na planini da bi ju-

čekrenuli kaPrimorju. Ipak, utisci sa

planine su neponovljivi jer Primorje

pomalo liči na Dubai, a iskustvo pla-

nine i snijega je prvi put doživljeno...

Profesori NademZaker i Huda Shah

imali su puno

impresija bo-

ravkomuKola-

šinu i hotelu

,,Šeraton“, gdje

su, kako kažu, spo-

jili i turističke ali i na-

stavne aktivnosti.

- Preko agencije koju smo an-

gažovali tražili smo smještaj u bren-

diranomhotelu i zaistadobili vrhun-

ske uslove u ,,Šeratonu“. Takođe je

značajno to što ima direktna avion-

ska linija između Dubaija i Podgori-

ce. Uhotelu smo imali uslove i za na-

stavu, a sa hotelskom ski opremom

smo išli na planinu na časove skija-

nja. Boravak na planini je bio impre-

sivanjerjetozavećinubioprvisusret

sa snijegom. Predavanja smo imali i u

popodnevnim satima dok je veče bio

rezervisano za šetnju Kolašinom -

ispričali suprofesori Zaker i Shah.

Sa druge strane, u hotelu ,,Šeraton“

subilipriličnoponosništosubilipra-

vidomaćini gostima izDubaija.Alek-

sandar Vlahović, menadžer hotela,

kaže da su imali goste iz reprezenta-

tivne turističke destinacije i da su is-

punili njihova očekivanja.

- Ocijenili smo da je našim gostima

odgovaraladostupnost hotela i Kola-

šina i na kraju planine Bjelasice. Za

sat i po se stiže od aerodroma do ho-

tela i to djeluje impresivno za naše

goste jer se planina doživljava kao

daljina. Mi smo se potrudili da kvali-

tetom usluge i smještaja opravdamo

izbor naših gostiju. Omogućili smo

im sve što je trebalo, a na to se nado-

vezao i kvalitet ponude Ski centra

Kolašin 1450, pripremljenih staza,

instruktora skijanja. Kada se sve to

sastavi dobija se turistički proizvod

koji može privući mnogo više gostiju

u budućnosti. Gosti izDubaija subili

prvi put u Crnoj Gori i, prema njiho-

vim utiscima, vjerujem da će dobra

vijest iz turističkog Kolašina krenuti

ka turističkomDubaiju - smatra Vla-

hović.

D.DRAŠKOVIĆ

TIVAT

-Na društvenimmre-

žama su se jučepojavile foto-

grafije iz Tivta na kojima se

vidi pas koji je svezan i živ

bačen u more, kako bi krivo-

lovcima poslužio kaomamac

zahobotnice.IzNVOPrijate-

lji životinja pozivaju nadlež-

nedapronađuikaznepočini-

oca, akaoglavnogkrivcavide

nadležnedržavne institucije.

- Ovakav monstruzni čin po-

jedinaca,nesvjesnihdjelako-

je su počinili, samo je jedan

od pokazatelja da u našoj dr-

žavi svako može da ubija ži-

votinje na najmonstruozniji

način, adaza takvodjelopro-

đe nekažnjeno ili eventualno

sa uslovnom kaznom - navo-

di seusaopštenjuNVOPrija-

telji životinja.

Ta organizacija kao glavnog

krivca za sve češće ovakve

slučajeve vidi nadležne dr-

žavne institucije.

- Prije svihOsnovno državno

tužilaštvo koje, kako su kaza-

li, i pored brojnih njihovih

apela ne podiže optužnice

protiv počinilaca, a vrlo če-

sto, dodaju, i sakriva ključne

dokaze pribavljene u istraga-

ma.

Nadaju se da će počinilac biti

pronađen i kažnjen.

- Ovim putem apelujemo na

sve državne institucije da

pod hitno otkriju počinioca

ovog krivičnog djela, te da ga

izvedu pred lice pravde i naj-

strožekazne.Nadamose i že-

limo da vjerujemo da će ovaj

slučaj biti presedan u radu

crnogorskihpravosudnihor-

gana, te da će počinilac unaj-

kraćem roku biti pronađen i

najstrože kažnjen - navodi se

u saopštenju.

Oni napominju da slike naj-

surovijih ubistava i mučenja

životinja izCrneGoreputem

medija i društvenih mreža

odlaze u svijet i dodaju da na

taj način šaljemo poruku da

smodruštvokojenijedoraslo

vremenuukomživimo.

R.P.

Tivat: Psa bacili kao

mamac za hobotnice

Prestižni kolašinski hotel bio domaćin učenicima i profesorima iz Emirata

Gosti izDubaija oduševljeni

„Šeratonom“ i Bjelasicom

Za većinu njih

je ovo bio prvi susret

sa snijegom, a pokazalo

se koliko je turistički

i ekonomski važna

direktna avio linija

Podgorica – Dubai

Naučili da skijaju

Prvi susret sa snijegomnaBjelasici

Grupamladih turista izDubaija

Profesori NademZaker i HudaShah

FOTO: FACEBOOK

IzNVOPrijatelji životinjapozivajunadležnedapronađu i kaznekrivce