Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Društvo

Nedjelja, 24. decembar 2017.

PODGORICA

Dvojedje-

ce izCrneGorepomoću

matičnihćelija izpupčane

vrpce liječe seuTurskoj od

rijetkogoboljenjamozga

(lisencefalije i Fridrihove

ataksije), anekolikoporo-

dicapriprema se zaodla-

zaku tudržavuzbog istih

problema.

Ti podaci saopšteni su Po-

bjedi iz kompanijeBio sejv.

Prema njihovim riječima, u

našoj zemlji za sada su zabi-

lježeni slučajevi liječenja

matičnimćelijama djece ko-

ja nijesu imala svoje sačuva-

ne uzorke, već su one uzete

odkompatibilnihdonora.

Razlog tome, kako kažu u

Bio sejvu, je taj što moguć-

nost čuvanja uzoraka u Cr-

noj Gori postoji samo pet

godina, pa je ,,razumljivo što

još nije bilo zahtjeva za kori-

šćenje deponovanih ćelija“.

Uspješnost

Iz ovog predstavništva ne-

maju precizne podatke koli-

ko je do sada sačuvano uzo-

raka matičnih ćelija, zbog

velikogbrojabanaka, alipro-

cjenjuju da se oko četiri od-

stocrnogorskihroditeljaod-

luči na taj korak.

Viša stručna saradnica u

predstavništvuBio sejvKse-

nija Medenica za naš list

objašnjava da sematične će-

lije iz krvi pupčanika trenut-

no koriste u liječenju u više

odosamdeset različitihtipo-

va oboljenja i zdravstvenih

stanja.

-Na primjer, krv iz pupčani-

ka godinama unazad veoma

uspješno se koristi u liječe-

njuanomalijakrvi kao što su

leukemije i anemije. U ovim

slučajevima, ćelije su u mo-

Lijek za više od

80oboljenja

Matične ćelije

primjenljive

za rođenu

braću, sestre

i roditelje

Matične ćelije koje se na

rođenju uzimaju iz pupča-

ne vrpce su, kako objaš-

njavaju u Bio sejvu, ćelije

novorođenčeta.

- Ukoliko se primjenjuju

za terapiju kod tog deteta

one su u potpunosti podu-

darne. Ukoliko se koriste

za liječenje druge osobe,

najveća vjerovatnoća da

će biti primjenljive je za

rođenu braću ili sestre,

potom za roditelje. U

svakom slučaju, kod alo-

geničnih transplantacija,

prethodnomora da se

izvrši provjera podudar-

nosti davaoca i primaoca

– kazali su iz Bio sejva.

Oni objašnjavaju da spe-

cijalno edukovano sručno

osoblje donosi duboko

zamrznuti preparat matič-

nih ćelija do klinike, a na

želju ljekara u klinici može

i pripremiti preparat za

transplantaciju.

Dvoje djece iz Crne Gore pomoćumatičnih ćelija iz pupčane vrpce liječe se u Turskoj

Kvalitet isti i nakon nekoliko decenija

Na naše pitanje da li matične ćelije imaju rok

upotrebe, te da li se moće garantovati njihov

kvalitete recimo nakon 30 ili 50 godina, u Bio

sejvu kažu da matične ćelije iz krvi pupčanika

decenijama nakon njihovog uzimanja stoje na

raspolaganju u slučaju potrebe, i to sa nepro-

mijenjenimnajvećim kvalitetom.

-Ugovor za čuvanje matičnih ćelija se može

potpisati na period od 20, 30, 40,ili 50 godina.

Koliko je, za sada, nauci poznato, u ovom tre-

nutku nije postavljena vremenska granica ali

se može reći da se matične ćelije mogu čuvati

makar koliko je jedan ljudski vijek – kazali su iz

Bio sejv.

Osnovni ugovor na 20 godina za naše građa-

ne košta 1.980 eura. U tu cijenu, ističu osim

samog skladištenja matičnih ćelija, njihovog

transporta i ispitivanja kvaliteta uzorka, uklju-

čena je i usluga stručnog tima koji je na raspo-

laganju klijentima.

gućnosti da potpuno zamije-

nekrvotokdjeteta.Osimbole-

sti krvne loze, matične ćelije

su našle primjenu u liječenju

različitihmetaboličnihipore-

mećaja imuniteta, zatim kar-

diovaskularnih, ortopedskih i

neuroloških oboljenja. Tako-

đe, brojna istraživanja su do-

prinijela novim saznanji-

ma o t e r apeu t s kom

potencijalumatičnih ćeli-

ja i probudila su nadu da

bi onemogle biti rješenje

za mnoge trenutno neiz-

lječive bolesti - kazala je

Medenica.

Sposobnost

Matične ćelije, kako objaš-

njava,sunespecijalizovane

i mogu se transformisati u

bilo koji drugi tip ćelija u

organizmu koji je uništen

Basara:

Ne bacajte novac na čuvanje

Dr Nadežda Basara jedan

je od najvećih stručnjaka iz

oblasti onkologije, hematolo-

gije i transplantacije matičnih

ćelija u svijetu. Basara je za

Pobjedu dala svoj sud o čuva-

njumatičnih ćelija.

-Gotovo šest godina putem

medija u Srbiji, Crnoj Gori

i Makedoniji upozoravam

narod da je to bespotrebno

bacanje novca. Prije sedam

godina su se kao prvi ogla-

sili Hematološko društvo

Austrije i Ginekološka bolnica

u Nirnbergu, a poslije toga i

druge medicinske ustanove i

udruženja, da je nepotrebno

davati, odnosno plaćati čuva-

nje matičnih ćelija iz pupčane

vrpce. Do 2002. ih je Institut

EUFETS AG, u kome samu

samompočetku po dolasku

u Njemačku radila, među

prvima u Njemačkoj konzer-

virao i onda se odustalo, jer

se već tada znalo da naučnici

iz Engleske i Japana rade na

reprogramiranjumatičnih

ćelija iz sluzokože odraslog

čovjeka, što je kasnije i rezul-

tiralo Nobelovomnagradom.

Metoda diferenciranja i umno-

žavanja matičnih ćelija iz

pupčane vrpce (jer ih je malo

za transplantat za odraslog

čovjeka težeg od 60 kilogra-

ma) toliko je skupa, da neki

put premašuje iznos za plaća-

nje već gotovog transplantata

od nesrodnog ili srodnog

donora- ocijenila je Basara.

tokom procesa starenja, bole-

sti, povreda i slično.

- One predstavljaju izvor svih

ćelija tijela, a ova sposobnost

regeneracije oštećenih tkiva

čini ih jedinstvenimumedici-

ni –kazala jeMedenica.

Konkretniprimjeriupotrebe

matičnih ćelija za liječenje

različitih zdravstvenih sta-

nja dodatna su motivacija

budućim roditeljima, kako

naglašavajuuBiosejvu, dase

odluče za deponovanje ma-

tičnih ćelija.

-Jedantakavpri-

mjer je i prva

transplanta-

cijamatičnihćelijaizpupčani-

kaubeogradskomInstitutuza

zdravstvenu zaštitu majke i

djeteta. Naime, petogodišnja

djevojčica je trenutno na lije-

čenju talasemije (tip životno

ugrožavajuće anemije) pri-

mjenom matičnih ćelija iz

pupčanika, koje su roditelji

sačuvali po rođenju njene

mlađe sestre. Upravo zahva-

ljujući toj odluci, roditelji su

sadauprilici dapomognusvo-

joj ćerki i pruže joj priliku za

izlječenje – kazali suuBio sej-

vu.

Oni objašnjavaju da je proces

traženjadonatoradugotrajani

finansijski opterećujuć, te se

upravo iz tih razloga roditelji-

ma savjetuje da sačuvaju ma-

tične ćelije svog djeteta po ro-

đenju i na taj način mu

omoguće zdravstvenu sigur-

nost.

Sl.R.

NadeždaBasara

ILUSTRACIJA