Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 24. decembar 2017.

Društvo

BAR

- Povodompredstoje-

ćegkatoličkogBožićauKa-

tedrali SvetogPetraucen-

truBaraupetakvečeodržan

je tradicionalni koncert u

slavunajvećeghrišćanskog

praznika.

-Neka naš život bude pjesma i

radost, da uvijek pjevamo u

slavuBožju-poručio jenadbi-

skup barski, monsinjor Rok

Đonlešaj.

Svečano i sa radošću veliki

brojvjernikauživaojeunastu-

pu Crkvenog pjevačkog zbora

,,Sveti Matej“ iz Dobrote i so-

pranistkinje Bojane Pejano-

vić.

- Zahvaljujem dragom Bogu

što smo uspjeli ove godine po-

svetitikatedralu...Prošlegodi-

neodržali smokoncert ukrip-

ti, ove prvi put ispred oltara u

novoj katedrali. Koncert je

momenat naše radosti, jer je i

Božić naša radost. Zahvalju-

jemhoru ,,SvetogMateja“, ko-

ji nas je oraspoložio i duhovno

pripremio za blagdane - rekao

je, čestitajući Božićuzželjuda

,,nova 2018. bude blagoslove-

na“monsinjorĐonlešaj.

Duhovnepjesme

-Poštosmonakoncertu,pože-

lio bih našim sugrađanima da

im život bude pjesma i radost,

dauvijekpjevamouslavuBož-

ju, međusobno naš život neka

bude pjesma i radost i mir

Božji neka vlada u svimobite-

ljima uBaru- rekao je on.

Crkveni pjevački zbor ,,Sveti

Matej“ iz Dobrote postoji od

1996. godine, zahvaljujući

župniku don Antu Dragobra-

tovićuidirigentici,profesorici

Silvi Milošević. Njegovi

članovi su, kako nam je kazala

profesorica Milošević, učeni-

ci, studenti, profesori, ljekari,

advokati, farmaceuti, svi koji

vole pjevati... Uspješno na-

stavlja tradiciju svog imenja-

ka, formiranog nakon Prvog

svjetskog rata. Na koncertu su

izveli prigodne duhovne pje-

sme na nekoliko jezika.

- Ovo je teći put da smo uBaru

iuvijeknamjebiloprijatnoi sa

posebnim zadovoljstvom na-

stupamo ovdje - kazala je pro-

fesorica SilvaMilošević.

Prviput

Za sopranistkinju iz Bara Bo-

janu Pejanović, koja je izvela

Šubertovu ,,AveMaria“ iHen-

dlovu kompoziciju ,,Rejoice

greatly“, bilo je posebno isku-

stvo i radost nastupiti na bo-

žićnomkoncertu.

- Puno mi znači, osjećam po-

sebnu odgovornost, jer je ovo

prvi put da pjevamunovoj ka-

tedrali u svomgradu - naglasi-

la jePejanović.

Tradicionalni božićni kon-

cert, priređen po osamnaesti

put u Baru, organizuju NVO

,,Zupci production“, Udruže-

nje građana ,,Šestani“ i Hrvat-

sko kulturno društvo ,,Sveti

Jeronim“ iz Bara, uz podršku

opštine iNadbiskupskogordi-

narijata.

-Kao i svake godine, ovim do-

gađajem želimo naglasiti zna-

čaj Božića kao najradosnijeg

praznika i prvog u nizu blag-

dana koji dolaze, dakle, kato-

lički Božić, paNovagodina, pa

pravoslavni Božić... Ovo je

uvodusvetedivnesvetkovine,

kada se svi međusobno više

družimo i kada raspoloženje

raste-kazaojeuimeorganiza-

toraVladimirMarvučić.

Božićnom koncertu prisu-

stvovali su predsjednik opšti-

ne dr Zoran Srzentić, pred-

sjednik barske Skupštine

RadomirNovaković, potpred-

sjednik opštine Dušan Raiče-

vić, predstavnici pravoslavne,

islamske i jevrejske vjerske

zajednice, te brojni građani

sve tri konfesije.

Svečanabožićnamisa,,Ponoć-

ka“ biće služena 24. decembra

uponoć i prvogdanaBožića sa

početkomudesetčasovauKa-

tedrali SvetogPetraApostola.

V.K.V.

NIKŠIĆ

–Uorganizaciji Fi-

lološkog fakulteta i uzpo-

drškuMinistarstvakulture

CrneGoreuNikšiću jeodr-

žannaučni skuppodnazi-

vom„Književnost i jeziku

funkciji promovisanjauni-

verzalnihvrijednosti i iden-

titetskihkomponenti crno-

gorskogdruštva“, sa ciljem

utvrde tradicionalne crno-

gorskevrijednosti kroz je-

zičkukomponentu. Na sku-

pu, koji jeotvorioprof. dr

DraganBogojević, dekanFi-

lološkog fakulteta, učestvo-

vali suprofesori sa šest stu-

dijskihprograma saove

univerzitetske jedinice, koji

supredstavili rezultate ra-

zličitih interdiscipliniranih

projekata.

- Tokom realizacije projekta

istraživači susproveli jezička i

književna istraživanja uspo-

stavljajući interdisciplinarne

veze i odnose između nauka

relevantnih za konačne za-

ključke istraživanja (antropo-

logija, sociologija, filozofija,

istorija, nauka o jeziku i nauka

o književnosti), kao i interkul-

turalne odnose u sinhronoj i

dijahronoj ravni. Rezultati

istraživanja predstavljeni su u

okviru dvije sekcije: 1) Lingvi-

stička perspektiva univerzal-

nihvrijednostiucrnogorskom

društvu i 2) Književna per-

spektiva univerzalnih vrijed-

nosti u crnogorskom društvu,

a biće publikovani u okviru

istomenemonografije – navo-

di se u saopštenju Filološkog

fakulteta.

Osim zanimljivih izlaganja,

posebna dragocjenost skupa

bilesudiskusijekojesuizlaga-

nja izazvala i tokomkojihsuse

nametnule nove teme i ideje

za naredna naučna istraživa-

njacrnogorskekulturnebašti-

ne, posebno kada su jezik i

književnost upitanju.

S.D.

PODGORICA

- Broj zapo-

slenihuCrnoj Gori u tre-

ćemkvartaluove godine je,

premapodacimaMonsta-

ta, bioveći 3,1 odstonegou

prethodnom.

Aktivnog stanovništva u tre-

ćemkvartalu bilo je 281,6 hi-

ljada, od čega je 239,8hiljada

ili 85,2 odsto zaposlenih i

41,8 hiljada nezaposlenih.

Broj nezaposlenih povećan

je 1,2 odsto.

- Neaktivno je bilo 217,9 hi-

ljada osoba, što je 3,5 odsto

manje nego u prethodnom

kvartalu - navodi se u saop-

štenju.

Prema podacima izMonsta-

tove ankete o radnoj snazi,

stopa aktivnosti za treći

kvartal je 56,4 odsto, zapo-

slenosti48odsto, nezaposle-

nosti 14,8 odsto i neaktivno-

sti 43,6 odsto.

IzMonstata je saopšteno da

je anketombilo obuhvaćeno

2,22hiljadedomaćinstavana

teritoriji CrneGore.

Prikupljeni su podaci o de-

mografskim obilježjima za

sve članove domaćinstva,

njih 6,64 hiljade, a za 5,61 hi-

ljadu osoba od 15 i više godi-

na i podaci o njihovoj radnoj

aktivnosti.

R.P.

Saopštenje Zavoda za statistiku o stanju na tržištu rada

Broj zaposlenih 3,1 odsto veći

Tradicionalni koncert uoči katoličkog Božića u Katedrali Svetog Petra u Baru

Nekanaš život bude

pjesma i radost

Zahvaljujemhoru ,,Svetog Mateja“, koji nas je oraspoložio i

duhovno pripremio za blagdane - rekao jemonsinjor Đonlešaj

čestitajući Božić uz želju da ,,nova 2018. bude blagoslovena“

Crnogorska tradicija

kroz vizuruknjiževnosti

Naučni skup na Filološkom fakultetu u Nikšiću

PODGORICA

-ULovćencu

je formiranForummladih

Asocijacijedijaspore. Za

predsjednika je imenovan

AleksaGiljen izFeketića -

opštinaMali Iđoš.

Na konstitutivnoj sjednici za

članovepredsjedništvaizabra-

ni suAnastazijaBukilić izNje-

mačke, Adrian Radončić iz

Australije, Refik Gul Muković

iz Turske, Adrian Jahović iz

SjedinjenihAmeričkihDržava

iLuciaDanizaPetričevićizAr-

gentine.

- Skupština Asocijacije dijas-

pore je donijela odluku o for-

miranju Foruma mladih, jer

mladi porijeklomizCrneGore

moraju aktivno, motivisano i

proaktivno učestvovati u pro-

cesima donošenja odluka o sa-

radnji i načinu saradnje sa Cr-

nom Gorom - kaza l a j e

predsjednica Asocijacije Vera

Kirović.

Ona je saopštila da je ideja o

formiranju Foruma mladih

Asocijacije dijaspore upravo

potekla od mladih članova iz

Lovćenca, Feketića, Bačkog

Dobrog Polja, Kule, Vrbasa,

Kruščića…

Kirović kaže da svi članovi

Asocijacije dijaspore, prven-

stvenopredsjedništvo smatra-

ju da je Lovćenac prijestonica

dijaspore Crne Gore, pa je i ta

činjenica bila odlučujuća da

konstitutivnu sjednicu Foru-

ma mladih organizuju upravo

uprijestonici dijaspore.

- ForummladihAsocijacije di-

jaspore će biti odskočna daska

za svemlade ljudekoji želeda-

ti doprinos na stvaranju sarad-

nje između mladih ljudi pori-

j e k l om i z C r n e Go r e ,

uključujući međunarodni vo-

lonterski rad i umrežavanje

udruženja sa svih kontinenata

čiji su članovi porijeklom iz

Crne Gore. Buduća saradnja

mladihporijeklomizCrneGo-

re će biti sredstvo za unapre-

đenje međukulturalnog dija-

loga, tolerancije, solidarnosti

sa ciljem otklanjanja stereoti-

pa i predrasudakao i izgradnje

društavazasnovanihnameđu-

sobnom razumijevanju i po-

štovanju svih različitosti, sa

ciljem podsticanja građanske

svijesti, privrženosti i pripad-

nosti državi Crnoj Gori - za-

ključila jeKirović.

N.K.

Za predsjednika

izabranAleksaGiljen

Forummladih Asocijacije dijaspore u Lovćencu

POŠTOVANJEISUŽIVOT:

Predstavnici ostalihkonfesijana svečanosti

Detalj sabožićnogkoncerta

Učesnici naučnogpanela