Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 24. decembar 2017.

Aktuelno

o iskaz Aleksandra Saše Sinđelića, koji je dao u tužilaštvu Republike Srbije

upozorava da

pinuje javnost

vladu uz pomoć manjinskih

partija i izvući iz pritvora srp-

ske državljane koji se sada na-

laze na optuženičkoj klupi.

DFoptužuje

Uprkos pojašnjenjima koje je

svjedok iznio u sudnici Višeg

suda u Podgorici, Knežević je

juče na pres konferenciji po-

novio da Sinđelić prilikom sa-

slušanja u Beogradu ni u jed-

nom trenutku nije pomenuo

Demokratski front, da se pri-

prema bilo kakvo krvoproliće

u Crnoj Gori, niti nabavku

oružja i opreme za 16. oktobar.

- To je bilo jasno Saši Čađeno-

viću, koji je napustio Tužilaš-

tvo i pozvao Katnića, koji je

dan nakon toga došao u Srbiju

i počeo da obrađuje Sinđelića

- rekao je Knežević na konfe-

renciji za novinare.

Knežević je kazao da je pred-

sjedništvo DF-a zahvaljujući

ljudima iz Specijalnog držav-

nog tužilaštva dobilo CD sa

saslušanja Sinđelića, kojem je

prisustvovao tužilac Saša Ča-

đenović, a na osnovu kojeg je

predsjednik Višeg suda u

Podgorici Boris Savić potvr-

diostatus svjedokasaradnika

Sinđeliću.

On je pitao Savića, vrhovnog

državnog tužioca Ivicu Stan-

kovića, predsjednicu Vrhov-

nog suda VesnuMedenicu, da

li su imali uvid u sedam sati

saslušanja Sinđelića u srp-

skomtužilaštvu.

- Osnovano sumnjamo da ih je

Katnić prevario i nije dostavio

CDsasaslušanjaSinđelića-re-

kao je Knežević dodajući da bi

sutkinja Suzana Mugoša na-

kon završetka iskaza Sinđelića

trebaloda odluči da li ongovo-

ri istinu, odnosno potvrdi sta-

tus svjedoka saradnika.

Prema njegovimriječima, Sin-

đelić je na snimku saopštio da

nije ušao u Moskvu 26. sep-

tembra i da je vraćen sa aero-

droma zbog nepotpune doku-

mentacije, da je Edvard

zapravo Edgard i da nije Rus

nego Ukrajinac, koji slabo go-

vori ruski jezik.

- Svjedoci ste da je u svjedoče-

nju nekoliko desetina puta ra-

zradio izlazak sa aerodroma i

boravaknatajnojlokacijiidaje

na pitanje jednog od advokata

odbrane rekao da nikada nije

bio u srpskom tužilaštvu i da-

vao iskaz na okolnosti od 16.

oktobra - naveo jeKnežević.

On je optužioKatnića da je, po

naredbama Mila Đukanovća i

Duška Markovića, morao da

iskreira aferudržavni udar ka-

ko bi se obračunao sa liderima

DF-a i pokušaoda zabrani dje-

lovanje tog političkog saveza.

PODGORICA

Apelaci-

oni sud potvrdio je odlu-

ku vanraspravnog krivič-

nog vijeća Višeg suda

kojom je do 13. januara

produžen pritvor Dragu

Pajkoviću (42) zbog po-

kušajaubistva inspektora

Odsjeka za borbu protiv

drogeMarkaDrobnjaka.

Pajković je početkomno-

vembra dva puta nožem

uboDrobnjakakoji jepri-

tekao ženi u pomoć, kojoj

je Pajković prethodno

ukrao torbu.

Razlozi zbog kojih je Paj-

koviću produžen pritvor

su opasnost od bjekstva,

uticaj na svjedoke i po-

navljanje djela.

Drobnjak je povrijeđen

kada je 10. novembra na

Bulevaru Save Kovačevi-

ča u Podgorici pritekao u

pomoć ženi V. K. kojoj je

Pajković pokušavao da

otme novčanik. Pajković

je, naime, udario V. K. po

ruci i njoj je ispao novča-

nik sa novcem. Počinilac

jeuzeonovčanik i krenuo

da bježi. Tada je Drob-

njak, koji se našao u blizi-

ni, reagovao i krenuo za

njim u namjeri da ga su-

stigne. Pajkovićga je tada,

kako se sumnja, napao

nožem i zadaomu povre-

de u predjelu nogu i po-

bjegao.

Drobnjak jeuspiodaslika

napadača neposredno

prije napada, pa su te fo-

tografije umnogome

olakšale identifikaciju i

hapšenje počinioca.

Drobnjak je prevezen u

Klinički centar Crne Go-

regdje jekonstatovanoda

povrede nijesu opasne po

život te je stoga, nakon

ukazane ljekarske pomo-

ći, upućen na kućno lije-

čenje.

B.R.

DragoPajković

Osumnjičeni za napad

na policajcaMarka

Drobnjaka nemože

na slobodu

Pajković

ostaje u

pritvoru

okretu

ovrijeđene

Vozilo kojim je upravljao Kaluđe-

rović eksplodiralo je u pokretu,

odnosno dok je čekao zeleno svi-

jetlo na semaforu. Prema riječima

očevidaca, od jačine eksplozije

oštećen je i asfalt.

Izvor blizak istrazi navodi da je

jedna od pretpostavki istražitelja

da je u pitanju bomba koja je

postavljena ispod automobila, tač-

nije ispodmjesta vozača, aktivira-

na daljinskimupravljačem.

Sa druge strane, u zvaničnom

saopštenju iz policije se navodi

da u okviru istrage ,,preduzimaju

sve mjere i radnje na utvrđivanju

uzroka eksplozije kao i svih činje-

nica u događaju“.

- Biće preduzete mjere i radnje

kako bi se utvrdilo da li je eksplo-

ziv podmetnut ili su lica koja su

bila u vozilu prevozila eksploziv.

Na licumjesta će biti izvršen

uviđaj, uz prisustvo vještaka za

požare, eksplozije i havarije. Sve

dalje aktivnosti biće preduzima-

ne u koordinaciji sa nadležnim

tužiocem, radi utvrđivanja činje-

nica i potpunog rasvjetljavanja

događaja - kazali su iz Uprave

policije.

U saopštenju se dodaje da je poli-

cija po obavještenju odmah izaš-

la na lice mjesta i da je o događa-

ju obaviješten nadležni tužilac.

Saobraćaj na bulevaru sinoć je

bio više sati u blokadi, a na mje-

sto eksplozije osim službenika

policije izašle su hitna i vatroga-

sna služba.

J.Đ.

Samjestadogađaja

Knežević je najavio da će

danas i u ponedjeljak izni-

jeti nove detalje za slučaj

pokušaj terorizma na dan

prošlogodišnjih parlamen-

tarnih izbora.

Očekujureakcije

On je rekao da nakon toga

očekujedaseoglasiStanko-

vić, a ministar unutrašnjih

poslova Mevludin Nuhod-

žić da naredbu za privođe-

nje Katnića i Čađenovića

jer su, kako je naveo, kori-

steći stanje Sinđelića iz-

montirali proces u kojemje

DF predstavjen kao terori-

stička organizacija.

Jedan od lidera DF-a An-

drijaMandić kazao je da je

javnost, daFront nije razot-

kriokojeSinđelić,moglada

bude izigrana i predstava o

pokušaju terorizma prika-

zanakaoozbiljnastvar,koja

je mogla da dovede do su-

koba uCrnoj Gori.

- Ali, kako je građanima po-

stalo sve jasnije o čemu se

radi, računamo da je ovo

jedanodposljednjihudara-

ca koji treba da dovede do

razgolićenjapolitičke i pra-

vosudnesceneuCrnojGori

- rekao jeMandić.

Optužnicom Specijalnog

tužilaštva za pokušaj tero-

rističkog napada prošle go-

dine na dan parlamentar-

nih izbora obuhvaćena su

dvojica ruskih državljana,

Eduard Šišmakov i Vladi-

mir Popov; srpski državlja-

ni Miloš Jovanović, Nema-

n j a R i s t i ć , P r e d r a g

Bogićević, Bratislav Dikić,

Kristina Hristić, Branka

Milić, MilanDušić, Dragan

Maksić, SrboljubĐorđević;

trojica crnogorskih držav-

ljana – lideri Demokrat-

skogfrontaAndrijaMandić

i Milan Knežević, kao i Mi-

hailo Čađenović, službeni

vozačDF-a.

Specijalnodržavno tužilaš-

tvo tvrdi da su na čelu kri-

minalne organizacije bili

ruski državljani Eduard

Šišmakov i Vladimir Popov,

zakoje seosnovano sumnja

da su agenti ruske kontrao-

bavještajne upraveGRU.

U optužnici su detaljno

opisane uloge i svih okriv-

ljenih, od bivšeg koman-

danta srpske žandarmerije

Bratislava Dikića, njegove

djevojke Kristine Hristić,

sve do srpskih državljana

koje je susjedna država od-

bila da isporuči - Nemanje

Ristića i Predraga Bogiće-

vića...

Detaljno je opisana i uloga

čelnika Demokratskog

fronta i obrazložena, kako

tvrdi Tužilaštvo, njihova

uloga u ,,kriminalnoj orga-

nizaciji“.

B.R.

Sinđelić je pred krivičnimvijećem

Višeg suda u Podgorici kazao da

je prilikom saslušanja u Beogradu

pokušavao da obmane istražitelje

i usmjeri ih u drugompravcu.

Istakao je da je pokušavao da

zaštiti Demokratski front

nadajući se da će ovaj

politički savez nakon

neuspjeha na izborima

ipak formirati vladu uz

pomoć manjinskih

partija i izvući iz

pritvora srpske

državljane koji se

sada nalaze na

optuženičkoj

klupi