Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 24. decembar 2017.

Aktuelno

U kontrolu prodaje i primjene sredstava za zaštitu bilja biće

uvedeni standardi koji važe i za evropske zemlje

PODGORICA

Kako seanti-

biotici kupujuna recept, ta-

ko

će

i sredstvazazaštitubi-

ljakauCrnojGori uskoro

moći dakupe samoosobe

koje imajuodgovarajuću le-

gitimacijukoju izdajeUpra-

vazabezbjednost hrane, ve-

terinu i fitosanitarne

poslove.

Izdavanjelegitimacijanaosno-

vu prethodno spovedenog spe-

cijalističkog kursa o upotrebi

sredstava za zaštitu bilja dio je

nastojanja da se smanji ne-

stručno i nekontrolisano ruko-

vanje, odnosno zloupotreba i

neadekvatna primjena pestici-

da i drugih sredstava za zaštitu

bilja, kojadovodi do rezistenci-

je patogena i loših efekata na

životnu sredinu.

Kontrola

Ovaj model je ranije zaživio u

Sloveniji, gdje se uz adekvatnu

karticu ovlaštenog korisnika/

kupca ujedno vodi kontrola o

upotrebi, kupovini i utrošenim

količinamaodređenihprepara-

ta. To, između ostalog, pomaže

dasevodi evidencija, ali i ukaže

korisnicima koji preparat mo-

gu i treba da koriste da bi dobili

odgovarajuće efekte, a da ne

naruše balans i ne izazovu ot-

pornostuzročnikabiljnihbole-

sti na prekomjernu upotrebu

,,ljekova“.

Prema riječima stručnjaka za

upotrebu sredstava za zaštitu

biljaka, prof. dr Nedjeljka Lati-

novića, svi preparati za zaštitu

biljakoji sekoristeuCrnojGori

na sebi imaju uputstvo za upo-

trebu i ukoliko seupotrebljava-

ju onako kako je propisano oni

ne predstavljaju problem za

zdravlje ljudi i životnu sredinu.

- Da bi se upotrebljavali kako je

propisanoidabisvijestonjiho-

voj primjeni podigli na viši ni-

vo, Uprava za bezbjednost hra-

ne, veterinu i fitosanitarne

poslove jeodovegodinepočela

da obavlja obuku poljoprivred-

nihproizvođača, a od iduće go-

dine je planirano da se počne i

sa obukom zaposlenih u poljo-

privrednimapotekama(zaovaj

posao je ovlašćen Biotehnički

fakultet) – potvrdio je Pobjedi

profesor Nedeljko Latinović sa

Biotehničkog fakulteta.

On dodaje da su nadležni ura-

dili i niz flajera kojima korisni-

cima ukazuju na to koja su

sredstva za zaštitu bilja u pri-

mjeni,kakoizbogčegaodbaciti

upotrebu nelegalnih ili krivo-

tvorenih pesticida. Takođe,

ukazuje sekakav jeuticaj pesti-

cida na pčele, kako se čisti am-

balaža,kojasusredstvazaličnu

zaštitu u rukovanju sredstvima

zazaštitubiljakaoipravilapro-

meta i pravilne upotrebe pesti-

cida.

Zemljište

Upravazabezbjednosthraneje

početkommarta pozvala zain-

teresovane da podnesu prijavu

za obuke koje će se održavati u

kontinuitetu i organizovati u

skladu sa brojem dostavljenih

prijava.

Iakopodaci ukazujudakodnas

nema prekoračenja i kontami-

nacije zemljišta i životne sredi-

ne kroz neprimjerenu upotre-

bu z a š t i t n i h s r ed s t ava ,

standardiEvropskeunijepred-

viđaju stroge procedure i kon-

trolu prometa i primjene ovih

hemikalija koje mogu biti jako

opasne ukoliko senjima rukuje

nestručno.

Agencija za zaštituprirode i ži-

votne sredine sprovodi moni-

toring sadržaja zagađujućih

materija u zemljištu na godiš-

njemnivou.

Kako je Pobjedi saopšteno iz te

ustanove, ni u jednomod anali-

ziranih uzoraka u 2016. godini

(kao ni u prethodnom periodu

2009-2015. godine), prisustvo

nekoliko vrsta ključnih hemi-

kalija koje su pod lupom nije

prelazilo limite detekcije pro-

pisanePravilnikomodozvolje-

nim količinama opasnih i štet-

nih meterija u zemljištu i

metodama za njihovo ispitiva-

nje.

Kako senavodi, uokvirumoni-

toringa kroz fizičko-hemijsku

analizu poljoprivrednog ze-

mljištapratiseprisustvotriazi-

na, ditiokarbamata, karbama-

ta, hlorfenoksi i organohlornih

pesticida, a sagledava semogu-

ćezagađenjezemljištauzroko-

vano neadekvatnom upotre-

bom sredstava za zaštitu bilja.

Istovremenoprogrammonito-

ringa zemljišta kontinuirano

sprovodi i Centar za ekotoksi-

kološka ispitivanja (CETI).

Pravila ipraksa

Iz Uprave za bezbjednost hra-

ne, veterinu i fitosanitarne po-

slove navode da sredstva za

zaštitu i sredstva za ishranu

bilja, ako se upotrebljavaju u

skladu sa uputstvom za upo-

trebu i pravilima dobre poljo-

privredne prakse, ne dovode

do kontaminacije životne sre-

dine.

-Ovo jenešto štouvijekponav-

ljamo upravo kako se ne bi

stvorila pogrešna percepcija

jer sredstva za zaštitu bilja su

istošto i ljekovi uhumanojme-

dicini. Uzgoj bilja se ne bi mo-

gao zamisliti bez njihove upo-

trebe,aonoštojenašaobaveza,

uz podrškumedija, je da stavi-

moakcenat nanjihovusigurnu

i bezbjednu upotrebu kroz po-

dizanje svijesti svih aktera

upravo o njihovoj održivoj

upotrebi –navode izUprave.

Podsjeća se da je 2016. godine

Vlada usvojila Nacionalni plan

za održivu upotrebu sredstava

za zaštitu bilja, kojim su jasno

utvrđeni ciljevi, mjere, indika-

tori, rokovi i aktivnosti za sma-

njenjerizikainegativnihefeka-

ta sredstava za zaštitu bilja na

zdravljeljudiinaživotnusredi-

nu.

I.PERIĆ

Tri nivoa

kontrole

Jedna od karika sistema

kontrole upotrebe sredstava

za zaštitu bilja je i kontrola

krajnjih proizvoda, odnosno

hrane.

- Pravilnikomomaksimal-

nomnivou rezidua sredsta-

va za zaštitu bilja na ili u bilju,

biljnimproizvodima, hrani

ili hrani za životinje (,,Sl. list

CG“ br. 21/15) određeni su

nivoi rezidua za svaku aktiv-

numateriju i za sve vrste

hrane. Kontrole rezidua

pesticida sprovode se na tri

nivoa kroz: kontrolu hrane

pri uvozu; kontrolu hrane

u domaćoj proizvodnji; i

godišnji monitoring rezidua

pesticida – navode iz Uprave

za bezbjednost hrane.

Za kontrole su, kako dodaju,

nadležni u zavisnosti od

vrste hrane, odnosno proi-

zvoda, itosanitarni inspek-

tori, inspektori za hranu i

veterinarski inspektori.

Informacije o sprovedenim

kontrolama objavljuju se na

sajtu Uprave za bezbjednost

hrane, veterinu i itosani-

tarne poslove na

mjesečnom

nivou.

Da

bi se pesticidi

upotrebljavali kako

je propisano, Uprava za

bezbjednost hrane, veterinu i

tosanitrarne poslove je od ove

godine počela da obavlja obuku

poljoprivrednih proizvođača,

a od iduće je planirana

i obuka zaposlenih u

poljoprivrednim

apotekama

Pesticidi uskoro

samo na „recept“

PODGORICA

Demokrat-

ski front (DF) juče jena

pres konferenciji predsta-

vio tonski zapis sa sasluša-

nja svjedoka saradnika

AleksandraSašeSinđelića

u tužilaštvuRepublikeSr-

bije i saopštioda sumnjada

specijalni državni tužilac

MilivojeKatnićnijedosta-

vioCDsa

timiskazom.Mi

-

lanKnežević, jedanod li-

deraDF-a, jekazaoda

Sinđeliću tomiskazuni-

jednomnije spomenuo li-

dereDF-a, da sepriprema

bilokakvokrvoprolićeu

Crnoj Gori, niti nabavku

oružja i opreme za 16. ok-

tobarprošle godine.

Sa druge strane, iz Specijal-

nog tužilaštvasukomentari-

šući optužbe DF-a obavije-

stili javnost da se i u ovom

slučaju, kao i do sada, kada

su pitanju saopštenja i ,sa-

znanja“ ovog političkog su-

bjekta, radi ospinovanju jav-

nostiinjihovompokušajuda

se sudski postupak i izvođe-

nje dokaza izmjeste iz sud-

nice.

Obrazloženje

- Zbog toga, radi javnosti,

ističemoda jesvjedoksarad-

nik Saša Sinđelić iskaz u tu-

žilaštvu Republike Srbije

dao u svojstvu okrivljenog i

tomprilikomiznio svojuod-

branuuskladusaprocesnim

ovlašćenjima koje mu kao

okrivljenom pripadaju.

Iskaz koji je dao u svojstvu

okrivljenog nemože se kori-

stiti kao dokaz, imajući u vi-

du njegov status svjedoka

saradnika u postupku pred

Višim sudom u Podgorici –

saopšteno je iz Specijalnog

tužilaštva.

Oni pojašnjavaju da je na

jedno od prethodnih suđe-

nja protiv okrivljenih za po-

kušaj terorističkog napada

okrobra prošle godine,

svjedok saradnik obja-

snio zašto se njegov

iskaz koji je dao u Beo-

gradu razlikuje od

iskaza koji je dao u

sudnici Višeg suda u

Podgorici.

Sinđelić je pred kri-

vičnim vijećem Vi-

šeg suda uPodgorici

kazaoda jeprilikom

saslušanja u Beo-

gradupokušavaoda

obmane istražitelje

i usmjeri ih u dru-

gompravcu.

Istakao je da je po-

kušavao da zaštiti

D e m o k r a t s k i

front nadajući se

daćeovajpolitički

savez nakon neu-

spjeha na izbori-

ma ipak formirati

Demokratski front prezentir

SD

DF

CETINJE

NikolaKaluđerović

(24) teško je povrijeđen kada je

juče na Bulevaru crnogorskih

junaka na Cetinju eksplodira-

la bomba postavljena ispod

automobila ,,pežo“ kojim je

upravljao. U trenutku eksplozije

namjestu suvozača nalazio se

StevoVujović, koji je prošao sa

lakšimpovredama.

Zbog težine povreda, Kaluđero-

vić je prebačen u Klinički centar

Crne Gore i, kako je kazao direk-

tor Urgentnog centra Nermin

Abdić, on je životno ugrožen.

- Zbog teških povreda zadobije-

nih usljed eksplozije u Urgentni

centar je primljen dvadeset

četvorogodišnji pacijent. Domini-

raju povrede natkoljenice, hitno

je poveden u operacionu salu -

navodi dr Abdić.

CETINJE:

Automobil eksplodirao u

Dvije osobe

Specijalnodržavno tužilaštvo

Sa jedneodobukapoljoprivrednika

Kakoodabrati pravosredstvo