Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Nedjelja, 24. decembar 2017.

aciju poljoprivrednog zemljišta saopštila

200hektara državnog zemljišta u zakup

PODGORICA

Završeni su

radovi na rekonstrukciji

prugeu tuneluSozinau

dužini od6.712metara.

Radovi su obuhvatili zamje-

nupostojećihdrvenihprago-

va betonskim, zamjenu šina,

zastorne prizme, kontaktne

mreže i signalizacije, kao i či-

šćenje postojećih drenažnih

kanala i niša.

Radove je izvelo preduzeće

„Strabag“AGAustrija, dok je

stručninadzorvodioInstitut

za građevinarstvo d.o.o. iz

Podgorice.

Vrijednost ugovorenih rado-

va iznosi 4.190.245 eura.

Ovaj projekat se realizuje

kao dio Operativnog progra-

mazaregionalnirazvoj2012-

2013, koji je usvojila Vlada

Crne Gore u martu 2012. a

Evropska komisija u decem-

bru iste godine.

Program je finansiran iz

sredstava za pretpristupnu

pomoć Evropske unije, od-

nosno IPA sredstava kroz

komponentuIII–regionalni

razvoj.

Program sprovodi Operativ-

na struktura za IPA kompo-

nentu III (OS) koju čine:Mi-

nistarstvo održivog razvoja i

turizma – tijelo zaduženo za

kompletanprogrami za pro-

jekte iz životne sredine, za-

timMinistarstvosaobraćajai

pomorstva – tijelo zaduženo

za projekte iz oblasti saobra-

ćaja iDirekcija javnihradova

kao implementaciono tijelo

zaduženo za ugovaranje i

sprovođenje projekata.

Glavni cilj programa je po-

boljšanje životnog standar-

da i stanja životne sredine u

Crnoj Gori u skladu sa naci-

onalnimpolitikama i strate-

gijama, kao i sa politikama i

standardima Evropske uni-

je.

N.K.

Završen projekat koji se realizuje kao dio

Operativnog programa za regionalni razvoj

obrađivali, a imaju potencijal

da kroz kvalitetne projekte iz

oblasti poljoprivrede značaj-

no i višestruko doprinesu ra-

zvoju -navodi seusaopštenju.

Prema ocjeni Vlade, pokreta-

nje poljoprivredne proizvod-

njenatimpovršinamaznačaj-

no će doprinijeti stvaranju

nove vrijednosti u sektoru

proizvodnje hrane, rastu kon-

kurentnosti domaće proi-

zvodnje, supstituciji uvoza

poljoprivrednih proizvoda i

otvaranjuznačajnogbrojano-

vih radnihmjesta.

- Poboljšanjemponude kvali-

tetnihproizvoda,štoćegaran-

tovati primjena savremenih

tehnologija i standarda u pro-

izvodnji na zakupljenom ze-

mljištu, doprinijeće se podi-

zanju kvaliteta turističke

potrošnje koja, imajući u vidu

stalan rast, predstavlja najbo-

lju mogućnost plasmana do-

maćih proizvoda - ukazuje se

u saopštenju.

Komisija za valorizaciju po-

ljoprivrednog zemljišta u dr-

žavnojsvojini,kakojenavede-

no, nastaviće da prepoznaje i

oglašavauzakup i ostalekom-

plekse poljoprivrednog ze-

mljištana teritoriji cijeleCrne

Gore, uz očekivanje da će već

iskazana preduzetnička inici-

jativa biti još snažnija.

U saopštenju se navodi da se

kao poseban efekat očekuje

angažovaniji odnos i vlasnika

privatnihposjeda,imanjakoja

seneobrađuju, akoja, uzbroj-

neprogramepodrške ipodsti-

caja države, mogu biti osnova

za uspješan biznis i izvor so-

lidnihporodičnihprihoda.

Površina od oko 157 hektara

na lokalitetuVranovići daje se

u dugoročan zakup na 30 go-

dina, sa ciljem podizanja sa-

vremenih zasada maslinjaka i

proizvodnje visokokvalitet-

nogmaslinovog ulja.

Vladina komisija ocijenila je

da je to od posebnog značaja

jer se time ulazi u postupak

sanacije opožarene površine,

koja trenutno narušava pri-

rodniambijentlokalitetainje-

ne valorizacije kroz poljopri-

vrednuproizvodnju.

Na lokalitetu Golubovci u za-

kupjeponuđenoblizu34hek-

tarazemljištasaciljem,,uspo-

stavljanja usjeva ili zasada ili

proizvodnje u zatvorenom

prostoru sa definisanom pre-

radom“. Zemljište je ponuđe-

no u zakup na 15 godina, uz

mogućnost produženja još

tolikog perioda.

Zasnivanje zasada ili usjeva

predviđeno je i javnim pozi-

vom za davanje u zakup dr-

žavnog zemljišta površine 10

hektara na lokalitetu Briska

Gora, u opštini Ulcinj. Period

zakupa je 30godina.

Javnimpozivimazaintereso-

vanimpoljoprivrednimproi-

zvođačima, fizičkim ili prav-

nim licima, definisano je da

ponuđač mora biti registro-

van u Registar poljoprivred-

nih gazdinstava, da treba da

dostavi investicioni program

sa osvrtomna visinu investi-

cije, brojem novih radnih

mjesta, obimomproizvodnje

i planom korišćenja zemlji-

šta.

N.K.

Rekonstruisana

pruga u tunelu Sozina

Istraga se nemože

dovoditi u vezu sa

kredibilitetomSkupštine

POBJEDA:

Finansijama Skupštine bavi se i tužilac, koliko to

utiče na kredibilitet ovog doma koji donosi zakone?

SEKULIĆ:

Istraga inansijskog poslovanja ni na koji način se

ne može dovoditi u vezu sa kredibilitetom Skupštine. Vjeru-

jemda će javnost veoma brzo biti upoznata sa detaljima ove

istrage. Skupštinski Odbor za ekonomiju je, da bi se otklonile

sve moguće dileme koje su se pojavile u javnosti, insistirao

da se pod lupomdržavnih revizora nađe i rad Skupštine u

ranijemperiodu.

Naravno, neophodno je nasta-

viti sa stvaranjemdobrih pre-

duslova za dalje privlačenje

direktnih stranih investicija,

ali i za nesmetani nastavak za-

početih.Netrebazaboravitida

su direktne strane investicije

jedanodosnovnihpreduslova

bržeg ekonomskog rasta Crne

Gore i vjerujem da su toga

svjesni i najtvrđi kritičari - uk-

ljučujući i onekoji suune tako

dalekoj prošlosti sa trgova po-

zivali da niko ne ulaže u Crnu

Goru ... Ili one koji su zavisno

od svojih partijskih interesa

prebrojavali idijelili investito-

re na politički podobne i one

druge...

POBJEDA:

Da li ćemouspje-

ti da se izborimo sa visokim

javnim dugom, tako da on

krene silaznomputanjomod

2020. kako je zacrtano Fi-

skalnomstrategijom?

SEKULIĆ:

Svi podaci u vezi

sa makroekonomskim poka-

zateljimaikretanjimauCrnoj

Gorisujavniilakoihjepratiti.

Potrebno je samouporediti te

podatke sa onima koji su dati

u Fiskalnoj strategiji i vidjeti

da se krećemo u dobrom

pravcu. Sve ono što je predvi-

đeno u 2017. je i ostvareno.

Vjerujemdaćetakobiti iuna-

rednedvijegodineidaćemou

2020.godinigovoritioznatno

nižemprocentu javnog duga.

Onošto je jakopozitivno jeste

da smo uspjeli da smanjimo

javnu potrošnju i da projekci-

judaljeg smanjenja imamo i u

budžetu za narednu godinu.

Uz to, imamo i neštobolji kre-

ditni rejtingnegoprošlegodi-

ne, što je samo potvrda da na-

ša ekonomija ide u dobrom

pravcu.

MiraPOPOVIĆ MILOVIĆ

PredragSekulić

Rekonstrukcijaodrađena

uzpodrškuEU