Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Nedjelja, 24. decembar 2017.

Vladina komisija za valori

Izvještaj sa crnogorskog tržišta kapitala

Oglašen

Milionski promet na berzi

PODGORICA

Milionski

promet zahvaljujući prodaji

državnihobveznica i akcija

tivatskogpreduzećaHotels

&restaurantsPrimorje i ne-

znatnepromjene indeksa

obilježili suovu sedmicuna

crnogorskomtržištukapita-

la.

Pokazatelj vrijednosti deset

najboljih kompanija, MN-

SE10, oslabio je 0,8 odsto na

754,22 poena, dok jeMONEX

ojačao blagona 9.887,1 bod.

NaMontenegroberzi suuuto-

rak prodate državne obvezni-

ce oznake GB16 za 2,1 milion

eura. Prodato je 200 obvezni-

ca, a njihova cijena je poveća-

na 4,97 odstona 105,5 eura.

Usrijedu se trgovalo akcijama

preduzeća Hotels & restau-

rants Primorje za 1,45miliona

eura. Tokom te transakcije ci-

jena je povećana blizu 90 od-

stona 5,1 europo akciji.

stitut,,SimoMilošević“5,4od-

stona 24,12, Budvanska rivije-

ra 4,3 odsto na 5,72, Solana

,,Bajo Sekulić“ 3,7 odsto na 1,3,

Jugopetrol 3,6odstona11,1eu-

ra.

Pojeftinila je i akcija Želje-

zničke infrastrukture 8,5 od-

sto na 1,4 centa, Luke Bar 8,3

odsto i Plantaža 6,9 odsto na

11,51 cent.

Najviše je porasla akcija Elek-

troprivrede 19,2 odsto na 3,1

euro. Iz te elektroenergetske

kompanije je ove sedmice sa-

opšteno da je u akciji Podijeli-

mo teret 5, koja jepokrenuta 1.

novembra, do sada potpisano

8,18hiljadasporazumao izmi-

renjuduga. EPCGje 1. novem-

bra peti put pokrenula akciju

Podijelimo teret, kako bi kup-

cima iz kategorije domaćin-

stva, koja imajudugpoosnovu

utrošene električne energije,

omogućila da isti što jedno-

stavnije otplate.

R.P.

INTERVJU:

Dr Predrag Sekulić, predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju

Povećanje

PDV-a neće

punopogoditi

socijalno

najugroženije

Vjerujem

da ćemo

prije isteka

mandata

ove Vlade

biti u prilici

da glasamo

za sniženje

stope PDV-

a. Vlada

je odlično

odradila svoj

dio posla u

prvoj godini

mandata

OdbordirektoraMontenegro-

berze je u ponedjeljak donio

odluku o ukidanju cjenovnog

ograničenja za akciju te tivat-

skekompanijenaperiodod tri

dana, počevodsrijede.Ukinu-

tocjenovnoograničenjevažilo

je dopetka.

Ukupan sedmični promet

iznosio je 3,82 miliona eura i

bio je 17,5 puta veći od prošle

sedmice.

Gubili su Hotelsko turističko

preduzeće (HTP) Ulcinjska

rivijera 20 odsto na 6,78 eura,

PoslovnologističkicentarMo-

rača15odstona1,7,Crnogorski

Telekom 7,2 odsto na 1,53, In-

PODGORICA

Kompleks

zemljištaukupnepovršine

odoko200hektaraukotor-

skoj, podgoričkoj i ulcinjskoj

opštini, Vladinakomisija za

valorizacijupoljoprivred-

nog zemljištaudržavnoj

svojini nudi udugogodišnji

zakup.

U saopštenju komisije, čiji je

predsjednik ministar poljo-

privredeipotpredsjednikVla-

deMilutin Simović, navedeno

je da su tokom ove sedmice

objavili tri nova javna poziva

za zakup.

Za davanje u dugogodišnji za-

kupoglašeno jeoko 157hekta-

ra zemljišta na lokalitetu Vra-

novići, u opštini Kotor, blizu

34 hektara zemljišta u Golu-

bovcima, opština Podgorica,

kao i 10 hektara zemljišta na

lokalitetuBriskaGora, na teri-

toriji opštineUlcinj.

Komisija sena takavpotez od-

lučila, kako je predočeno, na-

kon uspješno sprovedenog

javnog poziva za davanje u za-

kup 69 hektara poljoprivred-

nogzemljištanalokalitetuŠas,

koji je rezultirao potpisiva-

njem ugovora sa zakupcem,

kompanijomVoli.

- Objavljivanjemnovih oglasa

za davanje u zakup državnog

poljoprivrednog zemljišta,

Vlada nastavlja odgovorno i

ubrzano da sprovodi aktivno-

sti u cilju valorizacije kom-

pleksa zemljišta koji se godi-

nama ili decenijama nijesu

PODGORICA

Vjerujem da

povećanje stope PDV-a od 1.

januara sa 19 na 21 odsto neće

uticati puno na životni stan-

dard socijalno najranjivijih

kategorija građana, jer su cije-

neosnovnihživotnihnamirni-

ca zaštićene nižom poreskom

stopom. U svakom slučaju,

vjerujem da ćemo prije isteka

mandata oveVlade biti u prili-

cidaglasamozasniženjestope

PDV-a - kazao je u intervjuu

Pobjedi dr Predrag Sekulić,

predsjednik skupštinskogOd-

bora za ekonomiju, finansije i

budžet.

- Povećanje stope PDV-a je

ekonomski iznuđen potez,

prije svega zbog visine javnog

duga. To jepokazivanjeozbilj-

nog odnosa prema kreditori-

ma i prema finansijskim insti-

tucijama – ističe Sekulić

odgovarajući na pitanje kako

će sepovećanjePDV-a i akciza

odraziti na standard građana i

poslovanje privrede.

POBJEDA:

Finansijska dis-

ciplina u Crnoj Gori se često

ocjenjuje, ne samo od opozi-

cije, kao veoma slaba karika.

Kritikuje se visoki poreski

dug…Kakopopraviti stanje?

SEKULIĆ:

Naravno, za kritike

uvijek imamjesta, ali vjerujem

da ćemo se lako složiti da je si-

tuacija danas mnogo bolja ne-

go u ranijemperiodu. Za neke

stvarijepotrebnovrijeme.Ako

uporedimo izvještajeDržavne

revizorske institucije u prote-

klih nekoliko godina vidjeće-

mo da kada je u pitanju troše-

nje budžetskih sredstava

situacija je iz godine u godinu

sve bolja. Sa druge strane,

otvorenojepitanjenaplatepo-

reskogduga izranijegperioda.

Pri tome, ne smijemo zabora-

viti da smo, zajedno sa veći-

nom ekonomija u Evropi i ra-

zvijenom svijetu, prošli kroz

veoma tešku ekonomsku kri-

zu. Mjereno brojkama, ali i iz-

gubljenim radnim mjestima,

zatvorenim fabrikama, dužini

trajanja recesije itd ... ovo jebi-

la jedna od najvećih globalnih

ekonomskihkrizadosada. Sve

države su imale obaveze zbog

svojih građana ne samo da po-

kušaju da sačuvaju dostignuti

životni standard nego i radna

mjesta. U takvoj situaciji eko-

nomski intervencionizam, u

većoj ili manjoj mjeri, je bio

prisutan svuda. Federalne

američke rezerve su nekoliko

godina upumpavale milijarde

dolara svakog mjeseca kako bi

sačuvali automobilsku indu-

strijuSADodpotpunogkolap-

sa. Isto je bilo i sa bankarskim

sektorom. Slično su, kroz me-

hanizme koji su im stajali na

raspolaganju, činile i evropske

države. Veliki poreski dužnici

u Crnoj Gori su i veliki poslo-

davci uprivatnomsektoru što,

naravno, nije i ne može biti

opravdanje. Ali uvođenje po-

reske i finansijske discipline

nije tako jednostavno i ne smi-

je se jednostrano posmatrati.

Najlakše je zatvoriti neku fir-

mu, rasprodati imovinu, na-

miriti dio potraživanja. Ali to

ima i svoje posljedice, prije

svega po zaposlene u timpre-

duzećima i njihove porodice.

Takođe, takvi potezi imaju i

ekonomskeposljedice.Ne

tre-

ba zaboraviti da pored velikih

privatnih preduzeća koja du-

guju državi, imamo i čitave

profesije na listi dužnika od

advokatado taksista.Nijemali

dug ni javnih preduzeća...

Osnovnojepitanje-dalidrža-

va treba da posegne za radi-

kalnimpotezima koji joj stoje

na raspolaganju ili je možda

bezbolnije da pokušamo da

pomognemo da se ovaj pro-

blemriješibezvećihekonom-

skih lomova nekim drugim

mehanizmima. Naravno, ovo

ne znači da ne treba sankcio-

nisati svaki pokušaj protivza-

konitog bogaćenja na račun

drzave. Uz to, ne treba zabora-

viti da suna ovaj načinzakinu-

ti i država i građani, ali i u ne-

ravnopravanpoložajdovedena

Bojkot opozicije nije uticao na kvalitet novousvojenih zakona

POBJEDA:

Da li se dosadašnji nedo-

statak opozicije odrazio na kvalitet

rada parlamenta i uticao na kvalitet

zakona koji su u tomperiodu donijeti?

SEKULIĆ:

Prije svega, želimda kažem

da je poslanicima kako vlasti tako i opo-

zicije mjesto u parlamentu. Uostalom,

učešće u radu parlamenta je osnov

demokratije. I mi i kolege iz opozicije

smo učestvovali na izborima kako bi

se u parlamentu borili za svoje politič-

ke stavove. Ne treba zaboraviti da se

i na osnovu naših političkih stavova

koje iznosimo u parlamentu građani

opredjeljuju na izborima. Ne mislimda

su zakoni koje smo usvojili u proteklih

godinu dana zbog bojkota opozicije

manje kvalitetni, ali mi je žao što je

javnost ostala uskraćena za njihove

političke stavove po nekim važnim

pitanjima. U svakom slučaju, dobro je za

demokratske procese u Crnoj Gori što

se veći dio opozicije vratio u parlament

i iskreno vjerujemda će isto učiniti i

preostali poslanici. Ne treba zaboraviti

da je jedinstveni stav predstavnika svih

međunarodnih organizacija, kako EU

tako i SAD-a, bio da je opoziciji mjesto u

parlamentu i da nemaju razumijevanje

za bojkot.

preduzeća sa ,,bijele liste“.

POBJEDA:

UVladi su zado-

voljni ekonomskim rezulta-

tima u ovoj godini, smatrate

li da imaju razloga i kakvo

kretanje očekujete u nared-

noj?

SEKULIĆ:

Vlada je odlično

odradila svoj dio posla u prvoj

godini mandata. Naime, rast

BDP-a od četiri posto je nešto

što daje pravo na optimizam i

u narednim godinama. Istina,

za ovaj visoki rast najviše za-

sluga se pripisuje investicio-

nim aktivnostima i dobroj tu-

rističkoj sezoni, ali ne treba

zaboraviti da se rast bilježi i u

drugimprivrednimgranama.

POBJEDA:

Gdjeviditerizike

uekonomskomsektoruuna-

rednoj godini koji bi mogli

uticati da se ne nastavi trend

snažnijegrastaBDP i kako ih

eliminisati?

SEKULIĆ:

Ekonomski rizici

uvijekpostoje, prijesvegazato

što smo mala i otvorena eko-

nomija. Puno toga zavisi od

globalnih ekonomskih kreta-

nja, ali i onoga što se dešava u

regionu. Dobro je što i u regio-

nu imamo povoljna kretanja i

ekonomski rast - istina, ne ta-

ko visok kao u Crnoj Gori, ali

dovoljan kada govorimo o

trendovima. Vjerujem da je i

period političke nestabilnosti

iza nas, što je takođe bio jedan

odrizikakoji sumogli dautiču

namakroekonomskakretanja.

Najlakše je zatvoriti ne-

ku firmu, rasprodati

imovinu, namiriti dio

potraživanja, ali to ima

i posljedice na zaposle-

ne i njihove porodice