Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 24. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Prioritet je

pobjedakandidataDPS-ana

predsjedničkimizborima,

saopštio je lider tepartije

MiloĐukanovićna izbornoj

konvencijiOpštinskogodbo-

rauBudvi.

Pred CrnomGorom su, kazao

jeĐukanović, izazovi.

- Idu izbori. Potrebno je da po-

tvrdimodobrerezultateuUlci-

nju i Beranama, mislim da

ćemo to učiniti i to će nambiti

važan impuls pred predsjed-

ničke izbore - dodao je pred-

sjednikDPS-a.

On je kazao da DPS mora da

pobijedi napredsjedničkimiz-

borima, to je imperativ.

- Jasno je da opozicija pokuša-

va da opstrukcijomparlamen-

ta, do juče jedinstvenog a da-

nas ne, probudi pažnju

međunarodne politike i uz ne-

kuprećutnu ili poluglasnupo-

dršku iz određenih međuna-

rodnih centara napravi

pritisakpremaVladiidaVlada

skrati mandate parlamentu i

na taj načinstvori uslovezašto

bržu organizaciju popravne

šanse za opoziciju. Mi nema-

mo namjeru to da radimo. Mi

mislimo da smo pobijedili u

vrlo otežanim uslovima zbog

pritisaka sa strane iz oktobra.

Imamonamjeruda tajmandat

održavamo do kraja 2020. go-

dine, pune četiri godine, jer

mislimo da je to pitanje odgo-

vornosti prema našoj biračkoj

javnosti.Vraćatimandateprije

vremena bilo bi potpuno obe-

smišljavanje demokratije - na-

glasio jeĐukanović.

Snaga

On je naglasio da su izgradili

takve kapacitete da su u okto-

bru prošle godine imali snage

da se zaštite čak i od onakve

olujekojajezahvatilaCrnuGo-

ru zbog djelovanja sa jedne od

najjačkih političkih i vojnih

adresausvijetu.

Prvi čovjek DPS-a je kazao da

sviupartijimorajudabudupo-

šteni jedni prema drugima, a

najpošteniji za cilj koji ih je za-

jednookupio.

-Nikoovdjenemapravo,počev

odmene,natajstepensebično-

sti da partija zarad bilo čega ili

starih zasluga trpi teret njego-

vih grešaka, u kojima je bilo ko

namjerno ili nenamjerno su-

djelovao. Kada je javno djelo-

vanjeupitanju, tunemaoprav-

danja-nijesambiosvjestan,jer

svi mi moramo biti svjesni da

ne smijemo učestvovati ni u

jednom pogrešnom potezu.

Akose todogodi, onda jenajvi-

ši stepen odgovornosti da po-

štedimo taj naš najveći cilj i

preuzmemo odgovornost - ka-

zao je liderDPS-a.

On je podsjetio na jedan pri-

mjer iz2006. godine.

- Podsjetiću da samnakon ne-

zavisnosti rekao da se plašim

da je u prethodnom periodu

zbog nekih vanrednih okolno-

sti izbjegavanja prenošenja vi-

hora na naše prostore, moj in-

dividualni autoritet kao šefa

države i Vlade mogao narasti

iznad autoriteta institucija.

Imao samna umu to crnogor-

sko viševjekovno iskustvo ne

izgradnje institucija, već iz-

gradnje autoriteta. Ja samod-

lučio da se povučem i da stvo-

rim prostor za skladan razvoj

institucija. Tom logikom, koja

nijesamomojavećilogikapar-

tije, moramo se voditi i danas.

Zato smo danas tu da izabere-

moonesanajvišeautoriteta,ne

dabi povratili vlast uBudvi već

da bi oporavili našu politiku i

kako ne bi dozvolili ponavlja-

nje nekih deformiteta koji su

karakterisali našu politiku -

objasnio jeĐukanović.

Vratitipovjerenje

On je na izbornoj konvenciji

Opštinskog odbora poručio

Budvanima da ne bi trebalo da

se pozivaju na prethodno po-

stignute rezultate, već da iza-

berunovisastavOdbora,kojiće

osnažititupartijuuBudviivra-

titi povjerenjegrađana.

-Ododržavanja izborauBudvi

imali smo kontinuirano preis-

pitivanje uzroka koji su doveli

do nezadovoljavajućeg rezul-

tata.Nadomak smodobredija-

gnoze i dobre terapije za

ozdravljenje naše politike u

Budvi. Zato jeuslijediloodrža-

vanje ove prijevremene konfe-

rencije. Danas smo u prilici da

izvedemo potpuno preciznu i

vjerodostojnudijagnozurazlo-

ga koji su doveli do rezultata

kojeneocjenjujemozadovolja-

vajućim i sad smo u prilici da

preduzmemomjerekojećevo-

diti bržemozdravljenju stanja

unašojpartijiibržempovratku

povjerenja u našu politiku u

budvanskoj javnosti - ocijenio

jeĐukanović.

Đukanović je rekao da se ne

smije zaboraviti da je DPS u

kontinuitetu u Budvi postizala

sjajne rezultate.

- To je bila podrška i preko 60

odsto na izborima. To služi na

ponos partiji i ljudima koji su

određenom periodu obilježili

život DPS u Budvi - istakao je

Đukanović i dodao da DPS ne

bismjeladazapadneugreškuu

koju zapadaju njihovi politički

konkurenti.

- Kada ne ostvarimo rezultat

kojiočekujemo,mineokrivlju-

jemo nekoga drugoga, ne kre-

ćemodaseverbalnoobračuna-

vamosabiračkimtijelom.Toje

besmislica koja nije svojstvena

DPS-u, jer mi smo ljudi koji

otvoreno gledamo problemi-

mauoči-saopštiojeĐukanović

uBudvi.

- Ne slijedimo ni druge prakse

našepolitičkekonkurencije, ne

negiramo izborni rezultat. Ni-

jesmonakontogakrenulisade-

strukcijom, da podrivamo po-

stojeće vlasti u Budvi. Tu vlast

razumijemokaoizrazslobodne

demokratske volje građana

Budve u datom trenutku - ista-

kao jeĐukanović.

N.K.-Mr.J.

Prioritet pobjeda

na predsjedničkim

izborima

Niko ovdje nema pravo, počev odmene, na taj

stepen sebičnosti da partija zarad starih zasluga

trpi teret grešaka u kojima je bilo ko namjerno

ili nenamjerno sudjelovao. Danas biramo one

sa najviše autoriteta ne da bi povratili vlast u

Budvi već da bi oporavili našu politiku, kako

ne bi dozvolili ponavljanje nekih deformiteta -

poručio je Đukanović

Procedure za proširenjemora-

jubitimnogobrže. Predsjednik

Evropske komisije je po ovom

pitanju bio jako negativan prije

nekoliko godina, a sada je pozi-

tivan, ali ne dovoljno. Pet do

osam godina za pregovore je

predugo. Mi prihvatamo četiri

godinekaorazumanrokzapre-

govore.Mnogo togamožeda se

desi i te proceduremoraju biti

što kraće. Osjećam da postoji

zamor od proširenja među za-

padnimzemljama. I to je nešto

čega semoramo otarasiti. Ubi-

jeđen sam da je najbolji način

da se prevaziđu izazovi da oni-

makoji žele dauđuuEvropsku

uniju što prije to omogućimo.

Postojezemlje, poputmoje, ko-

jesuzaproširenje i vrše institu-

cionalni pritisak da se ne pona-

šamo kao birokrate jer je to

političkopitanje.

POBJEDA:

Znači, podržava-

teprincipregate?

SIJARTO:

Upotpunosti!Toni-

je timsko takmičenjezaZapad-

ni Balkan, to je trka koja se te-

me l j i na i nd i v i dua l n im

dostignućima. Mi podržavamo

proširenje, alimoramopriznati

daimadržavakojepredvodetaj

proces i koje su najbolje. Crna

Gora je svakako lider. Mi podr-

žavamo i integracije Srbije i

igramoulogupartneraiprijate-

lja u stabilizaciji Balkana. Ako

govorimo ko će biti prvi, to će

biti Crna Gora i Srbija. Niko ne

može biti usporavan zbog ne-

dostatka napretka kod drugih.

Znači, ulazak Crne Gore u EU

morabitizasnovansamonado-

stignućimaCrneGore.

POBJEDA:

Političkasituacija

uCrnojGori jekomplikova-

na.Opozicijavećmjesecima

bojkotujeparlament, asamo

susepredstavniciDF-avratili

uposlaničkeklupe.Lideri

Fronta, kaoštoznate, poku-

šavajudaseodbraneuslučaju

pokušajaterorističkognapa-

da, koji sedogodioprošlego-

dineuCrnojGorinadaniz-

bora.Kakosveovoutičena

uspješnostupregovorima i

sveukupninapredak?

SIJARTO:

Nikada ne prihva-

tam pristup koji ocjenjuje sta-

nje demokratije u nekoj zemlji

na osnovuponašanja opozicije.

Ovdje u Crnoj Gori su održani

slobodni i demokratski izbori.

Nekojedobio,nekojeizgubio.I

pobjednici i gubitnici donose

suverene odluke kako će se po-

našati. Pobjednici preuzimaju

odgovornost i vode državu, gu-

bitnici preuzimaju odgovor-

nost konstruktivnog kriticiz-

ma. Ukolikomisleda jenajbolji

način da pokažu kriticizamda

neiduuparlament,tojenjihova

odluka.Jakojeopasnodatvrdi-

modazemljaukojoj jeopozici-

ja u bojkotu nije demokratija.

Ondastavljatejednoantidemo-

kratsko oružje u ruke opozicije

itomožeponištitidemokratsko

vođstvo i institucije. To je veo-

ma komplikovano pitanje i

smatramda ga neki i u Zapad-

noj Evropi vide veoma pojed-

nostavljeno. UMađarskoj ima-

mo partiju koja bojkotuje

parlament, ali mi često na to

zaboravimo jer imaju samo

četiri poslanika i ondanas na to

morajupodsjećati svake nedje-

lje.

MarijaJOVIĆEVIĆ

Sijarto

Što se tičebrojnih

aktivnosti naše am-

basade,morampo-

menuti da je upravo

ovihdananaša am-

basadauPodgorici

uputilapomoć nik-

šićkoj Opštoj bolnici

Promjena vlasti bi značila

temeljnu reviziju ukupne

državne politike

- U teškimuslovima DPS je položila ispit da ozbiljno čuva

primat na crnogorskoj političkoj sceni i suočava se sa izazo-

vima koji nijesu karakteristični samo za crnogorsko društvo.

Društva poput našeg, kod kojih se dugo trajanje na vlasti pre-

tvara u zavist svih, ta zavist vodi u zanemarivanje onog što

su ideološke i političke razlike opozicije i pretvara se u samo

jedan cilj - da se svrgne DPS sa vlasti. Mi to smatramo neod-

govornimpolitičkimdjelovanjem, ne gledamo na to sebično

nego kao odgovoran politički subjekt, znamo da se u politici

može biti na vlasti i u opoziciji, ne vidimo nikakvu tragediju

kada dolazi do promjena vlasti, semu našem slučaju kada

dobijamo nedvosmislenu najavu da bi promjena vlasti zna-

čila temeljnu reviziju ukupne državne politike, koju je Crna

Gora do sada vodila. Kada dobijemo takvu najavu naravno

da moramo biti zabrinuti i moramo se dodatnomobilisati da

odbranimo ono što su tekovine savremene Crne Gore - poru-

čio je Đukanović.

Predsjednik DPS-aMilo Đukanović na izbornoj

konvenciji Opštinskog odbora u Budvi

Budva

Peter Sijarto

MiloĐukanović

Puno novih imena u

Opštinskomodboru

DPS je sinoć izabrala Opštinski odbor u kojem je mnogo

novih imena.

Najviše glasova, prema rezultatima u koje je Pobjeda imala

uvid, dobio je nekadašnji direktor Mediteranskog sportskog

centra Ivan Ivanović 161, ministarka javne uprave Suzana

Pribilović 153 glasa, Nenad Keko Ivanović dobio je 147, a

pomoćnik ministra inansija Nikola Vukićević 146 glasova.

Predrag Zec i Lazar Kuljača dobili su po 144, a Đorđe Medin

i Miško Rađenović dobili su po 143 glasa, koliko i Petar Fra-

neta. Boško Balić je dobio 140 glasova, Katarina Kažanegra

137, a Predrag Jelušić 132. Nekadašnji šef ove partije u Budvi

Boro Lazović je dobio 131 glas.