Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 24. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Potpredsjed-

nikSNP-aDraganIvanović

kazao jePobjedidatapartija

jošnijezauzelastavotomeda

li trebabojkotovatipredsjed-

ničke izborenarednegodine.

Podsjetimo, lider SDP-a Ranko

Krivokapić zagovara bojkot

predsjedničkih izbora i „jaku

jedinstvenu akciju opozicije i

dobijanje podrške za prelaznu

vladu“.

- To je

njegovomišljenje.Mi

još

nijesmo o tom pitanju zauzeli

stav. O tome će Glavni i Izvršni

odbor naše partije odlučivati -

rekao je Ivanović.

OnjepodsjetionastavSNP-ada

opozicija treba da pronađe sna-

gu da se okupi oko zajedničkog

predsjedničkog kandidata koga

bi podržavali svi.

-Akobismostaliizajednogkan-

didata, to bi bila neka garancija,

a ako bi opozicija imala više

kandidata, onda to ne bi doni-

jeloništa.Mi

smozadogovor,

imajući uvidupolitičku situ-

aciju u Crnoj Gori - rekao je

Ivanović.

Potpredsjednik SNP-a sma-

tra da će pitanje odnosa pre-

ma predsjedničkim izborima

zavisiti odsložnosti opozicije.

Tobimoglabitiitemanarednog

sastanka građanske opozicije,

čiji je domaćinUra, a koji bi tre-

baloda seodrži dokrajagodine.

Grupu stranaka koja sebe nazi-

vagrađanskomopozicijomčine

Demokrate, SNP, SDP,Ura iDe-

mos, a do sada su održali tri sa-

stanka, anakon svakog suporu-

čivali da ostaju čvrsto pri

bojkotuparlamenta.

Da nema saglasnosti po pitanju

odnosa prema izborima nared-

ne godine ukazuju i izjave iz tih

partija.

Nedavno je potpredsjednikUre

NeđeljkoRudovićuizjavizaPo-

bjedu kazao da bi opozicija tre-

balada se skoncentrišenapred-

sjedničke i izbore koji će biti

održani naredne godine u Pod-

gorici i drugimopštinama.

Međutim,ugrađanskojopozici-

ji uvijek su isticali da ne isklju-

čuju radikalnije poteze poput

bojkota ili protesta.

Iv.P.

SNP još nema stav o tome treba li

bojkotovati predsjedničke izbore

Ivanović: Potreban

zajednički kandidat

CETINJE

–Konstitutivna sjednicaSkupštineprijestonice

Cetinje zakazana je zaponedjeljak, 25. decembar. Naovoj

sjednici trebalobi dabude izabranpredsjednikSkupštine i

verifikovanimandati budućimodbornicima. Skupštinapri-

jestonice sastavljena jeod33odbornika.

Na lokalnim izborima održanim26. novembra najvišemandata

- 16 osvojila je Demokratska partija socijalista, dok su po pet

osvojili GP Ura i Demokrate. Tri mandata osvojila je Socijalde-

mokratska partija, dok su po dva osvojili Socijaldemokrate i

Stara garda liberala.

Tokomprethodne četiri godine većinu u prijestoničkomparla-

mentuimalajeDemokratskapartijasocijalistasa19mandata.Po

pet su imali Socijaldemokratska partija i Pozitivna Crna Gora.

TrimandataimaojeGrađanskifront,dokjejedanmandatpripa-

daoSocijalističkojnarodnojpartiji.PredsjednikSkupštinebioje

JovanMartinović.

J.Đ.

Konstitutivna sjednica

Skupštine prijestonice

uponedjeljak

PODGORICA

- Nikada ne pri-

hvatam pristup koji ocjenjuje

stanje demokratije u nekoj ze-

mlji na osnovu ponašanja opo-

zicije. Ovdje u Crnoj Gori su

održani slobodni i demokratski

izbori. Pobjednici preuzimaju

odgovornost i vode državu, gu-

bitnicipreuzimajuodgovornost

konstruktivnog kriticizma.

Ukolikomisle da je najbolji na-

čin da pokažu kriticizamda ne

idu u parlament, to je njihova

odluka-kažeuintervjuuPobje-

di ministar spoljnih poslova i

trgovineMađarske Peter Sijar-

to. Ističe da je veoma opasno

ustvrditi da zemlja u kojoj je

opozicija u bojkotu nije demo-

kratija.

- Onda stavljate jedno antide-

mokratskooružjeurukeopozi-

cije i to može poništiti demo-

kratsko vođstvo i institucije. To

je veoma komplikovano pitanje

i smatramda ga neki i uZapad-

nojEvropivideveomapojedno-

stavljeno -poručujeSijarto.

POBJEDA:

Visokapredstav-

nicaEUFederikaMogerini je

tokomsastankasapremije-

romMarkovićemkazalada je

politikaproširenja jednaod

najvažnijihpolitikauUniji.

Da li seVama, kaodirektnom

učesnikubrojnihsastanakau

Briselu, činida jepolitikapro-

širenjaprioritet?

SIJARTO:

Iz perspektive bu-

dućnostiEvropskeunijezaMa-

đarsku je politika proširenja

strateškopitanje.Evropskauni-

ja je suočena sa istorijskim iza-

zovima - migracije, terorizam,

Ukrajina, energetsko pitanje.

Mislimodatomožemoprevazi-

ći ako gledamo naprijed iza ho-

rizonta i ako radimo na strate-

g i j s k om p a r t n e r s t v u i

prijateljstvu. Najbolji, u stvari

jedini, način da to uradimo je

proces proširenja. Što više

članica Unija bude imala, to će

biti i snažnija. Nama nije drago

što se broj članica smanjuje, mi

želimo da taj broj raste. Mi ne

želimo EU27, mi želimo EU30

plus. I pošto dolazimo iz regio-

na koji je u susjedstvu Zapad-

nog Balkana imamo veliku

osjetljivost prema ovoj regiji u

odnosunanekedrugeprijatelje

iz zapadnih zemalja. Pokušava-

modaimobjasnimoštaznačiza

EvropuukolikojeBalkanmiran

i stabilan, i šta znači za Evropu

ukoliko ponovo bukne. Najbolji

načindasekreiraodrživastabil-

nost i mir je ubrzan put evrop-

skih i evroatlantskih integraci-

ja. Mislim da je članstvo Crne

GoreuEvropskoj uniji neštood

čegabiobjestraneimalebenefi-

te. Nema rizika ukoliko uđe no-

va članica od620hiljada građa-

nauodnosunamilionekojičine

EU. S obziromda je Crna Gora

većuNATO-u i da razumijebe-

zbjednosnu strukturu, uz to se i

ekonomske performanse ze-

mljepopravljaju takođe, to jeza

nas pravi put. Ubrzani ulazak

CrneGore uEU je strateško pi-

tanje i mi tu strategiju guramo

kakobisepreostalatripoglavlja

otvorila u prvoj polovini nared-

ne godine. Takođe, stalno insi-

stiramo na činjenici da nećemo

prihvatiti duži period za prego-

vore od četiri godine. Za nas je

2025.predaleko,2021.ilimaksi-

mum2022. jenaš rok.

POBJEDA:

Kakav jenapre-

dakuključnimpoglavljima23

i 24?

SIJARTO:

Niko se na te rezul-

tatenemožežaliti. Vidimoveli-

ku posvećenost Vlade i veoma

precizanraspored.Vidimodase

držite tog rasporeda. S druge

strane,Evropskaunijamorada-

vati sve pozitivniju reakciju na

vaše napore. Što je pozitivnija

njihova reakcija, toćeboljeper-

formanse imati zemlja kandi-

dat. Mislimda su reforme koje

sprovodite uspješne. Vidim da

se i povjerenje u investiranje u

Crnu Goru poboljšava. Sada

imamo tri velike mađarske

kompanije koje žele da ulažu

ponovo i ukolikose todesi biće-

monaprvommjestupo investi-

cijama u Crnoj Gori. Takođe,

imamo veoma dobre povratne

informacije vezano za regula-

torne propise i opštu klime za

investiranje. Mislim da nema

poblema u pregovorima, samo

treba održavati ovaj

tempo.Mi-

nistar za evropske integracije je

tražiodaprodužimmandatma-

đarskom ekspertu za ljudska

prava. Naš diplomata će ostati

ovdje dodatnih dvije godine.

Upravo ovih dana mađarska

ambasadauPodgoricijeuputila

pomoćnikšićkojOpštoj bolnici.

POBJEDA:

CrnaGoragodi-

nama imavelikupodrškuMa-

đarskeuintegracionimpro-

cesima. Sadakadasmo

partneriuAlijansida li sarad-

njamožebiti i jošbolja?

SIJARTO:

Tone trebadovoditi

u pitanje. Bili smo jedan odnaj-

glasnijihzagovornikaintegraci-

je Crne Gore u NATO. Bili smo

NATOkontakt ambasada u dva

mandata i kad su u pitanju

evropskeintegracijemorambiti

jasan - Bugarska, Rumunija i

Austrija su veoma posvećene

proširenju, moramo da iskori-

stimo predsjedavanja ovih dr-

žavaEvropskomunijomkakobi

ubrzaliputCrneGoreuEU.Ze-

mljeVišegradskegrupeovaj cilj

imaju visoko na agendi. Imao

sam sastanke sa kolegama

članicama Višegradske grupe i

kolegama saZapadnogBalkana

i rečeno je da ukoliko EU ne

ubrza integraciju ovog regiona,

napraviće veliku grešku. To ne

bi trebalo da se desi. Ukoliko se

EUubrzoneproširi naZapadni

Balkan, bićemo suočeni sa do-

datnim bezbjednosnim prijet-

njama i ekonomskim izazovi-

ma.

POBJEDA:

PoJunkerovoj

strategiji togubrzanjanema.

Kakokomentarišetedosadaš-

njupolitikuUnijeuovoj obla-

sti?

SIJARTO:

Nijesamzadovoljan!

Crna Gora

da završi

pregovore

do 2021.

Ministar spoljnih poslova i trgovineMađarske Pete

INTERVJU:

Veoma je

opasno tvrditi

da zemlja u

kojoj je opozicija

u bojkotu nije

demokratska.

Onda stavljate

jedno

antidemokratsko

oružje u ruke

opozicije i to

može poništiti

demokratsko

vođstvo i

institucije.

To je veoma

komplikovano

pitanje i

smatramda

ga neki u

Zapadnoj

Evropi

vide veoma

pojednostavljeno

- poručuje

Sijarto

Bugarska, Rumunija i

Austrija su veomapo-

svećene proširenju,mo-

ramoda iskoristimo

predsjedavanjaovihdr-

žava Evropskomunijom

kakobi ubrzali put Crne

Gore uEU. ZemljeViše-

gradske grupe ovaj cilj

imaju visokona agendi

Budimpešta

P

PODGORICA

-Demokratska

CrnaGora saopštila jeda je,

naponovljenimizborimau

biračkommjestuVranje, uze-

lamandat i da tako sadauTu-

zima imadvaodbornička

mandata.

- Drugi mandat su Demokrate

dobileuzimajućimandat direk-

tnoDPS-u. Još jedna unizupo-

tvrda dubokog prodora Demo-

kratske Crne Gore u biračko

tijelo DPS-a. Taj niz je počeo u

Budvi i Kotoru, nastavljen je na

Cetinju i Petnjici, a sada je veo-

mavidljiviuTuzima.Zahvalju-

jemosehrabrimipoštenimgra-

đanima i građanima Tuzi koji

prepoznaju iskrene demokrat-

ske snage. Demokrate su još

jednom potvrdile svoj građan-

ski koncept i na ovomprimjeru

pokazale da ideja Pobjeda, a ne

podjela nema alternative - sa-

opštile su sinoćDemokrate.

Oni su naveli da su osvojili 25

odstoglasovanabiračkommje-

stuVranje uTuzima.

R.P.

Saopštenje Demokratske Crne Gore

Osvojili drugimandat uTuzima

Dragan Ivanović