Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 24. decembar 2017.

Svijet

VAŠINGTON

-Administra-

cija američkogpredsjednika

DonaldaTrampaodobrila je

plano isporuci oružjaUkra-

jini, saopštili suzvaničnici u

Vašingtonu.

Odluka o naoružavanju pro-

dubljujeučešćeSADusukobu

u Ukrajini i može dodatno da

zaoštri rusko-američke odno-

se, ocjenjuje agencijaAP.

Novo oružje uključuje protiv-

tenkovske rakete ,,Džavelin“,

naveli su neimenovani ame-

rički zvaničnici.

Ovaj potez američkih vlasti

predstavlja dodatnu podršku

ukrajinskoj vojsci koja se bori

protiv pobunjenika na istoku

zemlje, ali i novu ,,bolnu tač-

ku“ u odnosima Vašingtona i

Moskve, navodi AP.

Ukrajina je optužila Rusiju za

slanje tenkova u Ukrajinu, a

SAD navode daMoskva ,,nao-

ružava i obučava“ pobunjeni-

ke.

Stejtdepartmentnijepotvrdio

slanje oružja, navodeći samo

da SAD planiraju da pojačaju

odbrambenekapaciteteUkra-

jine, nazivajući tu pomoć ,,is-

ključivo odbrambenom“.

BEOGRAD

-Posetapredsed-

nikaSrbijeRusijinijedonela

ništanovoumeđusobnim

odnosima: ruskihumani-

tarni centaruNišuida-

lje jebezdiplomat-

skogstatusanačemu

insistirajuRusi, a

pravokoje jeSrbija

dobilanareizvoz

ruskoggasanije

ostvarivotakobrzo

jernedostajunovi

gasovodi, doknabav-

karaketnogsistemaS

300otvarapitanjenov-

ca.

Rusi hoće da budu sigurni da

će prodati ono što iskopaju, dok

je Srbija dobila mogućnost da

preproda one količine gasa koje

nemože da iskoristi, međutim,

problemještotajvišaksadamo-

žedaseprodasamoBiHilidase

vrati uMađarsku jer drugogga-

sovodanema, objašnjavajueko-

nomisti koji se bave energeti-

kom.

Gasnezavrzlame

Ovo je i jedan od razloga zbog

kojeg se potpisani sporazum, u

vreme boravka predsednika Sr-

bije Aleksandra Vučića kod

predsednika Rusije Vladimira

Putina, o reizvozu ruskog gasa

nehvali previše.

Ipak, za razlikuodekonomista i

ekonomskih analitičara, čije su

zamerke uglavnomutemeljene

u praksi, ministar energetike

Aleksandar Antić, koji je bio u

državnojdelegacijitokompose-

te Rusiji, kaže da su Srbijagas i

Gasprom potpisali aneks ko-

mercijalnog ugovora do 2025.

godine i da jeuvedenanova tač-

ka isporuke ruskog gasa na srp-

sko-mađarskoj granici. ,,Srbija

je u svakom slučaju bezbedna

jerGaspromimaobavezudaSr-

bijagasuisporučigas...Dalićeto

ići preko Ukrajine ili iz gasnih

skladištaucentralnojEvropi, to

je stvar Gasproma i nije pitanje

koje srpsku stranu trebada tan-

gira“, rekao jeAntić.

On je otkrio da je trenutno

atraktivanprojekatzadobijanje

gasa iz Turskog toka preko ko-

jeg bi mogli ,,viškove preko bal-

kanskog gasnog haba koji se

formirauBugarskoj dadovede-

mo u Srbiju i usmerimo ih pre-

maMađarskoj i Austriji“, obja-

snio jeAntić.

Međutim, on je naveo i da

će isključivo od tržišta

zavisiti koliko će Srbija

moći komercijalno da

iskoristireeksportru-

skog gasa, ali i da se

izgradnjom interko-

nektora sa Bugar-

skom ,,otvaraju veće

mogućnosti za trgovi-

nugasomuregionu“.

Premaocenamaekono-

mista,upozadiniovepre-

prodaje gasa je zapravo

stvaranje uslova za njegovu

trgovinu koju traže evropske

zemlje,aštopodrazumevanove

gasne konekcije preko Bugar-

ske,premaHrvatskoj,saRumu-

nijom jer je transport gasa pre-

ko Ukrajine neizvestan. Ako se

ta neizvesnost ostvari u praksi,

to znači da bi Srbija mogla da

ostvari profit zbog transporta

gasaprekosvoje teritorije.

Inače, Srbija planira da izgradi

interkonektor sa Bugarskom,

ali ima i planove da razgovara o

Turskom toku za koji se ne zna

da li ćegadozvolitiEU.

,,Diplomatskaobuka“

Tokom ove posete ono što je

svakako za Rusiju važno je i pi-

tanje statusa ruskog humani-

tarnog centra u Nišu, za koji

ruska strana već godinama tra-

ži da dobije diplomatski status.

Međutim, što se Srbije tiče još

uvek nema najava da će se to

dogoditi budući da se tome

protive i EU i SAD.

,,Ta stvar ostaje otvorena za ne-

ko drugo vreme“, rekao je

spoljnopolitički komentator

Boško Jakšić. Podsetimo da je

nedavno procurela vest da su u

tomcentruobučavani ljudi koji

je trebalo da izazovu nerede u

CrnojGori, ali tapriča jeuSrbi-

ji vrlo brzo zataškana.

Sadruge strane, Srbija jedobila

obećanje Rusije da je spremna

da učestvuje u pregovorima iz-

među Beograda i Prištine ako

Priština pozove SADuove pre-

govore. Međutim, Dušan Ja-

njić, direktor Foruma za etnič-

ke odnose, kaže da Rusija ima

moćnije oružje po pitanju Ko-

sova što je veto u Savetu bez-

bednosti Ujedinjenihnacija.

,,Rusijanećeućiutajproces,jer

to smanjuje njen manevarski

prostor“, ocenio je Janjić i

izneo pretpostavku da će Rusi-

ja posmatrati kada će se dogo-

voriti SAD i EU.

Nakonposetesrpskedelegacije

Rusiji oglasio se i američki di-

plomata zadužen za Balkan

Brajan Hojt Ji, koji očekuje da

Srbija podrži viziju EU, a ne

Rusije.

- Podržavamo napore Srbije da

uđeuEU.Naš savet Srbiji i dru-

gim zemljama koje žele da po-

stanu članiceEU je da učine ja-

snim svoju poziciju prema

članicamaEU,dasustoprocen-

tnoposvećeneevropskomputu

i da ne otvaraju nikakve dileme

ili sukobe

interesa.Mi

ne traži-

mo od Srbije da prekine svoje

veze sa Rusijomniti sa bilo ko-

jomdrugomdržavom, ali Rusi-

ja želi da sprovede svoju viziju

Balkana, koja je znatno druga-

čijaodvizijakojedeleEUiSAD

- rekao je Ji.

IakojedržavnadelegacijaSrbi-

je ponovila ruskoj strani da će

Srbija ostati vojno neutralna i

da neće uvoditi sankcije Rusiji,

pitanje kupovine odbrambe-

nog raketnog sistema S 300

ostalo je izvan komentarisanja

srpskedelegacije. Ipak, postalo

jejasnodazatakavsistemtreba

izdvojiti oko milijardu dolara,

ali dok je ministar odbrane

Aleksandar Vulin rekao da je

još rano govoriti o nabavci tog

naoružanja, profesor na Fakul-

tetu za bezbednost dr Zoran

Dragišić je objasnio da je taj si-

stemprilično skup i zastareo.

VioletaCVEJIĆ

Istameta, isto odstojanje

Premijer Izraela u intervjuu za CNN poručio

Neke države razmatraju

premještaj ambasada u Jerusalim

Trampova administracija

šalje oružjeUkrajini

TELAVIV

-PremijerIzraela

rekao jedanekolikodržava

razmatrapremještaj svojih

ambasadauJerusalim, poslije

odlukeSADdaJerusalimpri-

znajukaoprijestonicuIzraela.

U ekskluzivnom intervjuu za

CNN, samodannakonšto jeGe-

neralna skupština Ujedinjenih

nacija osporila priznavanje Je-

rusalima, Benjamin Netanjahu

jerekaodaserazgovarasaneko-

liko zemalja koje ozbiljno raz-

matraju da kažu ono što su SAD

rekle i presele svoje ambasade u

Jerusalim.

Što se tiče odlukeSAD, Netanja-

hu je rekaoda je timepotvrđena

,,istorijska istina“.

-JerusalimjeprijestonicaIzrae-

la već 3.000 godina, još od vre-

menakraljaDavida.

Bio je prijestonica Izraela po-

sljednjih 70 godina i vrijeme je

bilodaSADtokažu i dragomi je

što jesu ... mislim da će i druge

zemlje tako postupiti - rekao je

NetanjahuzaCNN.

Netanjahuniježeliodaprecizira

sakojimzemljama razgovaraju.

BenjaminNetanjahu

Rusko-srpski odnosi nakon posjete

Aleksandra VučićaMoskvi

Partija podržala Putinovu kandidaturu

MOSKVA

Ruski predsjednik

Vladimir Putin predstavio je

juče svoju vizijumodernizaci-

je te države na kongresu par-

tije Jedinstvena Rusija, koja je

podržala njegovu kandidaturu

na predsjedničkim izborima

naredne godine.

- Rusija je zemlja sa istorijom

od hiljadu godina, ali ne smi-

jemo da je tretiramo kao našu

baku, da joj dajemo tablete

protiv bolova. Moramo da

učinimo Rusijumladom, okre-

nutom ka budućnosti - rekao

je Putin u govoru koji je pre-

nosila televizija, prenosi AP.

On je poručio da je Rusija

spremna da sarađuje sa

svima, ali ne na štetu svojih

interesa.

-Rusija je sremna da radi sa

svim zemljama i na Istoku i na

Zapadu na osnovu povjerenja

i jednakosti, ali neće žrtvovati

bezbjednost svojih građana

ili nacionalne interese - rekao

je Putin.

Ruski predsjednik Vladimir

Putin je juče na kongresu

vladajuće stranke Jedinstvena

Rusija zatražio ,,ophođenje s

poštovanjemprema opoziciji“.

-Neophodno je da se s pošto-

vanjemophodimo prema

opoziciji koja je odgovorna i

sposobna da reaguje. I sami

znamo probleme s kojima

se suočava zemlja. Biti odgo-

voran znači imati jasan plan

pozitivnih akcija- ocijenio je

ruski predsjednik.