Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Primjeri

Nedjelja, 24. decembar 2017.

StudentkinjaMehdina Kašić-Šutković uspješno se bavi dekupažom

PODGORICA

MehdinaKašić-

Šutković i dekupaž ,,sreli“ su se

prijepet godina.

-Bila jetoljubavnaprvipogled-kaže

saosmijehomnašamlada sagovorni-

ca, sadastudentkinjaFakultetapoli-

tičkih nauka, supruga i majka dvoje

djece.

SaMehdinomsmorazgovaraliupo-

rodičnomstanuŠutkovićaupodgo-

ričkomnaseljuStari aerodromu to-

ploj, domaćinskoj pretprazničnoj

atmosferi. Unjenomradnomkutku

dominiraju kvalitetno urađene

ukrasne kutije, ,,lebdeće šolje“, uni-

katniramovi,romantičnaogledala…

-Hobijeprijepetgodinaprerastaou

posao koji radim od kuće i u kojem

uživam. Dekupaž sam ,,upoznala“

dok samradilauKami artu (naDra-

ču) i nakon nekoliko jednostavnih

radionica, poželjela samda naučim

još nešto novo o toj divnoj tehnici.

Svaki predmet koji uradim, bilo da

jenaručen ili jeplodmojemašte, ra-

dimsamnogo ljubavi i pažnje - kaže

Mehdina.

Nemaograničenja

Našasagovornicakažeda joj jeude-

kupažu najdraže što nema ograni-

čenja, niti kalupljenja, već prednja-

če sloboda,mašta i nahođenje.

- Dabi posaobiourađenkako treba,

bitna je ljubav, presudno je da ljudi

vole što rade jer su tako produktiv-

niji i zadovoljniji. Sebe smatram

srećnom jer se bavim poslom koji

volim. Materijal za dekupaž jeste

skup, nabavljam ga i u Podgorici i u

drugim gradovima, ali ovaj hobi ne

Nema nezaposlenih žena, ima samo

onih koje ne primaju platu

- Da bismo postigli sve što želimo,

najvažnije je da se dobro organizuje-

mo, trudimo se i da budemo uporni.

Smatramda ne postoje nezaposlene

žene, zato što kao žena mogu da

kažemda uvijek ima nešto da se radi (

obaveze, poslovi i briga o kući, djeci...)

- postoje samo žene koje ne primaju

platu. Ukoliko žena ne može da ide na

posao zbog djece, uvijek postoji nešto

štomože od kuće da radi, kao što je

i moja varijanta. Internet je, takođe,

pun ideja i raznih tutorijala o pokreta-

nju vlastitog posla, tako da možete da

radite u vrijeme koje vamodgovara i

da se brinete o djeci – kaže Mehdina.

Stare uspomene

kao izazov,

strijepnja

i uživanje

- Restauraciju starih predmeta

doživljavam i kao izazov i kao stri-

jepnju i kao uživanje, jer je veliko

kad vamneko povjeri porodičnu

uspomenu staru više desetina

godina kojoj se divilo više genera-

cija. Nedavno sam imala priliku da

restauriramdrveni kovčeg star

107 godina (riječ je o sanduku u

kojem su bake nosile prćiju). Radi-

la samga sa posebnom voljom,

natenane od šmirglanja do završ-

nog ukrašavanja i bila veoma

zadovoljna, kao i vlasnici kojima

se detalj uklopio u ambijent stana.

shrabriti umor, ali da je potrebno do-

sta truda i sposobnosti da se dan

maksimalno iskoristi.

Podrškaporodice

- Kad samna fakultetu, djeca su u vr-

tiću, pauglavnomradimkadKerrimi

Mejrem spavaju. Tada je moje vrije-

me i mogu najbolje da se posvetim

poslu. Često se desi da imam dosta

narudžbinaidamijemalotežesveda

postignem, paupomoćpriskačuma-

ma, tetka, svekrva koje paze djecu

dok radim ili učim. Nekad bude teš-

ko, ali upornost se uvijek isplati i po-

trebno je dosta truda da se uspije,

dosta rada na sebi i edukacija koje

pomognudaseusavršimo i daznanje

adekvatnoupotrijebimo.

Put odhobija do kreacije donosi i za-

radu. Pitali smo našu sagovornicu

može li se živjeti oddekupaža?

- Zarada je različita, od mjeseca do

mjeseca, anajbolja jeuočiNovegodi-

ne, Osmog marta, Dana zaljublje-

nih… Teško je odrediti realnu cijenu

rada, recimo ukrasne kutije, jer u

jednuuložimtri sata, adrugura-

dimvišedana.Materijal jema-

nje-više jednakog kvaliteta,

ali je teško objektivno pro-

cijeniti cijenu uloženog

truda. Uglavnomidemna

minimalnu zaradu, da

pokrijem materijal i da

mi ostane da uložim u

novi rad-kažeMehdina.

Naša sagovornica je bila

aktivna u volonterskim i

omladinskim forumima

od ranih školskih dana,

obučavala se za aktivistu i

lidera, diplomirala uForumu

MNE za omladinsku radnicu

za radsadjecomi adolescentima,

ali senijeuspjelazaposliti u toj obla-

sti. Rano se udala i postala majka i,

kaže, dosta toga se promijenilo. Sada

seodlučila za evropske studijenaFa-

kultetupolitičkihnauka.

-Dopadajumisestudije,izazovnesu,

nude šansu jer Crna Gora ide ka

Evropskoj uniji. Maksimalno sam

posvećena fakultetu i želimdadiplo-

miram.

Na naše pitanje kako je uspješno po-

vezala omladinski aktivizam, deku-

paž, evropske studije i brojne poro-

dične obaveze, s osmijehom

je odgovorila:

- Sve samto ja.

R.USKOKOVIĆ

-IVANOVIĆ

mora biti previše skup ako koristite

maštu i predmete izokoline.Mnoge

sitnice za svakodnevnuupotrebu se

mogu upotrijebiti - ostavljam tegli-

ce od kašica i zimnice, a od dekora-

tivnogpijeskanapravilasamsavrše-

nu kutiju. Malo mašte, malo

ulaganja i dobijete unikatan, lijep i

koristan predmet - kaže Kašić-Šut-

ković.

Na pitanje koji njeni radovi krase

njihovzajedničkistan–Mehdinauz

osmijeh govori da ih je vrlo malo.

Počasno mjesto, ipak, zauzima ram

koji uokviruje fotografiju sina

Kerrima i kćerkeMejrem i rađen je

kombinovanimmaterijalima i teh-

nikom(medijapan, gips, šabloni, pi-

jesak…).

Kadjedankratak

Kao studentkinja i majka, ali i osoba

koja se bavi kreativnim poslom, naša

sagovornica kaže da joj je nekad i dan

kratak, ali dauživausvimobavezama.

- Ulogamajkeme ispunjava i čini me

srećnom, ali uživam i u kreativnom

radu jer svaki put stvaramnešto uni-

katno.Poštomi jeporodicanaprvom

mjestu, obaveze na fakultetu uskla-

đujem sa porodičnim, trudim se i

uspijevampolako. Za sve rezultate

trebavremena,makar je takokod

mene. Osim obaveza na fakulte-

Počelo je kao ljubav

na prvi pogled

tu, u domu i sa djecom, pohađam i

dodatneedukacioneradionicedabih

usavršila rad - kažeMehdina i nagla-

šava da joj je najvažnije što ima ogro-

mnu podršku supruga Mirze i cijele

porodice, koji je uvijek guraju napri-

jed kad pomisli da nešto ne može ili

da neće uspjeti.

Naglašavadanijeodonihkoji ćeodu-

stati kod prve prepreke ili će je obe-

Ručnu izradu

unikatnih ukrasnih

predmeta počela je

kao hobi. Umeđuvremenu

ga je usavršila i dekupaž je

prerastao u kreativan posao koji

Mehdina uspješno i sa uživanjem

kombinuje sa studijama na

Fakultetu političkih nauka

i brojnimporodičnim

obavezama – uz veliku

podršku familije

Detalj iz

radionice

Rukotvorine

krasepolice

Mehdina sa suprugom

i djecom