Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Hronika

NIKŠIĆ

–ProtivNikšićanina

V. R. (52) podnijeta jeprijava

zbog sumnjeda je 25. avgu-

staumjestuPištetapodmet-

nuopožarnadvapomoćna

objektakoja suupotpunosti

izgorjela.

Osumnjičenomsenateretstav-

lja da je počinio krivično djelo

izazivanje opšte opasnosti.

Vještačenjem je utvrđeno da

je osumnjničeni V. R. zapalio

rastinje umjestuPotoci, Lipo-

varavan,GolestraneiJavorak.

V. R. će biti priveden na saslu-

šanjeuOsnovnodržavnotuži-

laštvo gdje će se tužilac izja-

sniti opritvoru.

C.H.

NIKŠIĆ

–Dvadesetosmogodišnji A.

R. izNikšićaprijavomistražitelja

sumnjiči seda jepočiniokrivična

djela falsifikovanje isprave i krivič-

nodjeloprevara, na štetuvišeosi-

guravajućihdruštavauCrnoj Gori.

Osumnjičeni je, kako se navodi u sa-

opštenju policije, za 6.500 eura ošte-

tio„Unikaosiguranje“, „Savaosigura-

nje“ i „Svis osiguranje“.

- U prethodnomperiodu falsifikovao

je medicinsku dokumentaciju – više

izvještaja ljekara specijaliste Opšte

bolnice Nikšić, o povredama koje je

navodno zadobio, a koju je dalje do-

stavljao osiguravajućim društvima

radi nadoknade štete na osnovu poli-

sa osiguranja koje ima u ovim osigu-

ravajućim društvima. On je na ovaj

način, kako se sumnja, ostvario pro-

tivpravnu imovinsku korist – piše u

saopštenju.

C.H.

PODGORICA

–Apelacioni

sudpotvrdio je rješenjeko-

jimjevanrasparavnovijeće

Višeg sudauBijelomPolju

produžilopritvorKolašincu

T. B. osuđenomnaosamgo-

dina zatvora, zbog silovanja

svojekomšinice, sedamnae-

stogodišnjedjevojke.

Prvostepenu presudu izrekao

je sudija bjelopoljskog Višeg

suda Šefkija Đešević. Apelaci-

oni sud je našao da je mjera

pritvorasrazmjernatežinikri-

vičnog djela za koje je ovaj

okrivljeni oglašenkrivim.

- Sud je imao u vidu ne samo

visinu zakonom zaprijećene

kaznezatodjeloivisinukazne

nakoju jenepravosnažnoosu-

đen, već i sve okolnosti - pišeu

rješenjuApelacionog suda.

Prema optužnici, T.B. je, u

septembru prošle godine, u

planini Javorje, na silu oblju-

bio maloljetnicu. Nasrnuo je

na nju, dok su sjedjeli na liva-

di. Prvo je uhvatio za desnu

ruku, a nakon što je djevojka

pokušala da je izvuče i ustane,

uhvatio je za ruku, oborio na

zemlju i silovao.

B.R.

Apelacioni sud odbio žalbu T. B. osuđenog na

osmogodišnju kaznu zatvora

Kolašinac ostaje iza

brave zbog silovanja

Istražitelji Nikšićanina terete za prevaru osiguranja

Lažiraomedicinsku

dokumentaciju i

prisvojio 6.500 eura

Nikšićanin

osumnjičen da

stoji iza požara

Novi detalji u istrazi pokušaja terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora

PODGORICA

-Ruski dr-

žavljaninEduardŠišmakov

i svjedok saradnikAleksan-

dar SašaSinđelić tokomko-

ordiniranja akcije zauzima-

njadržavnih institucijau

Crnoj Gori oktobraprošle

godine, nadanparlamen-

tarnih izbora, ostvarili uku-

pno 100komunikacija, po-

kazala je analiza

telefonskih listinga– sazna-

jePobjeda.

Kadaseznadajeprvooptuže-

ni Šišmakov dodatno preko

specijalnihtelefonapodređe-

nima izdavaonaredbe i sanji-

ma razmjenjivao škakljive

informacije, sveukazujeda je

teroristički napad u glavnom

gradubrižljivoplaniran.

Do sada se u procesu protiv

optuženihzapokušajteroriz-

mausudnici podgoričkogVi-

šeg suda preslušana svega tri

razgovora, prikupljena mje-

rama tajnog nadzora.

Ključni svjedok

Na iznenađenje svjedoka sa-

radnika Aleksandra Saše Sin-

đelića, jedan od presretnutih

razgovora koje je imao sa

Mirkom Velimirovićem vo-

đen je upravo preko specijal-

nih telefona.

-Nemoguće, nijemi jasno ka-

ko je snimljen ovaj razgovor

jersamsaVelimirovićemraz-

govarao preko specijalnog

telefona – kazao je Sinđelić

na prethodnomročištu.

Nakonvišednevnog izlaganja

svjedoka saradnika koje još

nije završeno, uslijediće sa-

slušanje 11 svjedoka, među

kojima je i Amerikanac Bra-

jan Skot, izvršni direktor fir-

me Patriot Defense Group

(PDG) kojoj se, prema stavu

istražitelja, DFobratio traže-

ći zaštitu i pomoćuevakuaci-

ji ljudi ukoliko im plan nasil-

nog preuzimanja vlasti ne

pođe za rukom.

Prema informacijama koje su

sedosadapojavljivaleumedi-

jima, posrednik u pregovori-

ma između Demokratskog

fronta i Brajana Skota bio je

Amerikanac libanskog porije-

klaDžozefAsad,koji jeprego-

varaouime,,kanadsko-izrael-

skog političkog konsultanta“

DF-a, Arona Šaviva. Šaviv je

jednom podgoričkommediju

prije nekoliko mjeseci kazao

da se evakuacija nije odnosila

nalidereFrontanegonaizvla-

čenje njega i njegovog tima.

Dokazi

Optužnica protiv okrivljenih

napisana je na 129 strana, a u

tom aktu ima mnogo detalja.

Osim saslušanja svjedoka, u

dokazni materijal koji će biti

prezentiran u sudnici Višeg

suda uvrštene su i već pravo-

snažne presude.

Najavljeno je prezentovanje

čak 118 materijalnih dokaza,

međukojima su izvodi iz evi-

dencijaoprelascimadržavne

granice,zapisnicisapretresa,

potvrde o oduzimanju pred-

meta, odgovori tužilaštva za

organizovani kriminalMUP-

a Srbije o oduzetimpredme-

tima u toj zemlji, forenzički

izvještaji iz Srbije, izvještaj

Bezbjednosno-informativne

agencije Srbije, rezultati taj-

nog nadzora po naredbi Vi-

šegsudauŠapcu,listinzitele-

f on s k i h komun i ka c i j a

pribavljeni po naredbi Višeg

suda u Podgorici, dokazi o

boravku Edvarda Šišmakova

iVladimiraPopovauBeogra-

du, evidencija o prelascima

državnegraniceMilanaKne-

ževića,AndrijeMandića,Mi-

haila Čađenovića, Ananija

Nikića i drugih, kao i službe-

nog vozila Skupštine Crne

Gore ,,reno fluens“ (PG

CG870).

Među dokazima se nalazi i

odgovor Federalne javne

službezapravousuđeBelgije,

odgovor tužilaštvaRepublike

Slovačke, odgovor Ministar-

stva pravde SAD, odgovor tu-

žilaštva Poljske, audio-snim-

ci mjera tajnog nadzora

pribavljeni po naredbi Višeg

suda u Šapcu, kao iMTNpri-

bavljene po naredbi Višeg su-

da uPodgorici.

Evidentno jeda, kakoodmiče

sudski proces, na vidjelo izla-

ze brojni podaci koji ukazuju

na razmjere akcije nasilnog

preuzimanja vlasti prilikom

prošlogodišnjih parlamen-

tarnih izbora.

Optužnicom Specijalnog tu-

žilaštvaobuhvaćena sudvoji-

ca ruskih državljana, Eduard

Šišmakov i Vladimir Popov;

srpski državljani Miloš Jova-

nović, Nemanja Ristić, Pre-

drag Bogićević, Bratislav Di-

kić, Kristina Hristić, Branka

Milić, Milan Dušić, Dragan

Maksić, Srboljub Đorđević;

trojica crnogorskih državlja-

na – lideri Demokratskog

fronta Andrija Mandić i Mi-

lan Knežević, kao i Mihailo

Čađenović, službeni vozač

DF-a.

Optužnicom je potvrđeno da

suna čelukriminalne organi-

zacije bili ruski državljani

Eduard Šišmakov i Vladimir

Popov, za koje se osnovano

sumnja da su agenti ruske

kontraobavještajne uprave

GRU.

Detaljno su opisane uloge i

svih okrivljenih, od bivšeg

komandanta srpske žandar-

merije Bratislava Dikića, nje-

gove djevojke Kristine Hri-

stić,svedosrpskihdržavljana

kojejesusjednadržavaodbila

da isporuči -NemanjeRistića

i PredragaBogićevića...

Detaljno je opisana i uloga

čelnikaDemokratskog fronta

i obrazložena, kako tvrdi Tu-

žilaštvo, njihova uloga u ,,kri-

minalnoj organizaciji“.

B.R.

Sinđelić čak 100

puta razgovarao

sa Šišmakovom

Nikšić

Kako odmiče sudski proces, na vidjelo izlaze brojni podaci koji

kompromituju strategiju odbrane i ukazuju na razmjere akcije nasilnog

preuzimanja vlasti prilikomparlamentarnih izbora 16. oktobra

Sinđelić ispredVišeg suda

Šišmakov