Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Najuspješni-

jemnaučnikudr IgoruPajo-

viću i pronalazaču– inovato-

ruzanajuspješnije

inovativno rješenjedrMarti-

nuĆalasanuuručena supri-

znanjaMinistarstvanauke

zanaučnadostignućauovoj

godini.

Dobitnik nagrade u kategoriji

najuspješniji naučnik, profe-

sor na Biotehničkom fakultetu

UniverzitetaCrneGoredrIgor

Pajovićkazao jeda svakonauč-

no dostignuće zahtijeva mno-

gorada, odricanja iposvećeno-

sti.

Zadovoljstvo dobijanja nagra-

de, kako je rekao, dijeli saporo-

dicom, koja ga bezuslovno po-

država u nastojanju da se bavi

naukom.

-Naukapodrazumijevavišeod

osam sati radnog vremena, za-

htijeva cijelog čovjeka i za ta-

kvo ulaganje nedovoljna je sa-

mo volja pojedinca – istakao je

Pajović.

Prema njegovim riječima, na-

gradajeisatisfkacijaljudimasa

Biotehničkog fakulteta, koji su

mu vjerovali i koji su ga podr-

žali.

- I partneri i kolege izRumuni-

je, Albanije, Francuske i Grčke

su mi pomogli da se pojavim u

evropskom naučnom krugu, a

bezrezervnosupodijelili i zna-

nje i iskustvo, temi pomogli da

se do kraja oformim kao nauč-

nik–kazao jePajović.

Pajović je priznanje zavrijedio,

kako je napisano u objašnjenju

komisije Ministarstva nauke,

zbog pozicije rukovodioca

naučnoistraživačkog INVO

projekta koji se bavio nadgle-

danjeminvazivnihvrstakoma-

raca.

- Prikazao je inovativan pri-

stup, rješenja i rezultate kroz

Ministarstvo nauke uručilo nagrade za naučna dostignuća

Umrežavanje i

podrška države

uslovi za uspjeh

NAUKATRAŽIČITAVOGČOVJEKA:

Sadodjele

seriju novina, kao što su kori-

šćenje interaktivnemape, pro-

dukcijaiprikazklimatskihmo-

dela primijenjenih na Crnu

Goru, a vezanih za mogućnost

širenja i predikciju pojave vek-

tora na teritoriji naše zemlje –

navedeno je uobjašnjenju.

Direktan rezultat istraživanja,

istaknuto je, već je primijenjen

upraksi.

Dr Martin Ćalasan, dobitnik

nagrade za najuspješnijegpro-

nalazača – inovatora, rekao je

da nagradu doživljava kao po-

dršku, priznanje, motiv, ali i

velikuobavezu.

-Podršku,jersekrozovakoori-

jentisanu nagradu snažno po-

država praktična nauka, odno-

snopovezivanjenaukeiprakse.

Samim timpodržavaju se mla-

di ljudi da budu inovativni, jer

će se njihov trud isplatiti, a nji-

hovi rezultati prepoznati, cije-

nitiinagraditi–istakaojeĆala-

san.

Onjedobiopriznanjezbogtoga

što je u okviru doktorske diser-

tacije, u saradnji sa mentorom

VladanomVujičićem, formirao

simulacioni model i eksperi-

mentalni prototip, dvije topo-

logije energetskog pretvarača

koje omogućavaju bezsenzor-

sko upravljanje prekidačkim

generatorom.

- Ponudio je potpunonovi pro-

izvod, odnosno prototip pogo-

dan za proizvodnju koji do sa-

da nije postojao, a ističe se po

originalnosti i nudi nizkompa-

rativnihprednosti uodnosuna

proizvode sličnenamjere–na-

vedeno je uobjašnjenju.

J.B.

Podstrek i za druge

Ministarka nauke Sanja Damjanović izrazila je nadu da će

rezultati Pajovića i Ćalasana biti inspiracija budućimmladim

istraživačima. Podsjetila je i na važnost umrežavanja sa

evropskimmeđunarodnimnaučnim i istraživačkim instituci-

jama, što su dobitnici svojim radom i potvrdili.

Podsjetila je da je naša država u EU programu Horizont 2020,

koji predstavlja najznačajniji program za istraživanje i inova-

cije, ove godine na listi stope uspješnosti prva.

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor juče je jednogla-

snopredložioSkupštini da

za članaSavjetaRadioTele-

vizijeCrneGore imenuje

SlobodanaPajovića.

Unija poslodavaca i Privredna

komora predložili su Pajovića

umjesto Ivana Mitrovića koji

je bio njihov predstavnik u Sa-

vjetu, a koji je dao ostavku na

tu funkciju nakon što je utvr-

đeno da je u sukobu interesa.

Novom kandidatu mandat će

trajati do 19. juna 2019. godine.

Na prethodnoj sjednici, pred-

sjednik Administrativnog od-

bora Luiđ Škrelja pojasnio je

da nije istina da je Pajović u

sukobu interesa, kako supisali

pojedinimediji.

On je naveo da je Odbor uvi-

domu dokumentaciju zaklju-

čio da je Pajović dao ostavku

na mjesto člana nadzornog

odboraDPS-a, na funkcijuod-

bornika u barskomparlamen-

tu, kao i ostavku na mjesto iz-

vršnog direktora Crnogorske

plovidbe.

To tijelo juče je jednoglasno

utvrdilo i Prijedlog odluke o

izboru predsjednika i članova

skupštinske Komisije za pra-

ćenje i kontrolu postupka pri-

vatizacije.

Održana sjednica Administrativnog odbora

Pajović predložen za

člana Savjeta RTCG

JEDNOGLASNAPODRŠKA:

Sa sjednice

Na prijedlog Demokratske

partijesocijalista,zapredsjed-

nika Komisije predložen je

Branko Čavor, a za članove

MijajloAnđušić, PetarSmolo-

vić, Radule Novović i Ana Ni-

kolić.

Na prijedlog kluba poslanika

Socijaldemokrata i Liberalne

partijezačlanaKomisijepred-

ložen jeAndrijaPopović.¸

-Ovo je jedino radno tijelo ko-

je još nije formirano - rekao je

Škrelja.

Kako je naveo, 13. decembra

Odbor se obratio svim posla-

ničkim klubovima, kao i Soci-

jalističkoj narodnoj partiji i

Ujedinjenoj reformskoj akciji

sa pozivom za dostavljanje

prijedloga kandidata za izbor

predsjednika i članova Komi-

sije.

- Niko od opozicionih partija

nije dostavio prijedlog. Kao

štojeslučajisaostalimradnim

tijelima, i u ovoj Komisiji mje-

sta koja pripadaju opoziciji

ostaju otvorena i oni mogu da

pristupe njenom radu - dodao

je Škrelja.

K.J.

PODGORICA

- Izmjenama

Zakonaozaradama zaposle-

nihu javnomsektorubiće

udovoljenozahtjevuStru-

kovnog sindikatavatrogasa-

ca i spasilacada sekoeficijent

njihovihzaradapoveća, i to

ćebiti učinjenoukratkom

roku, saopštio jepredsjednik

VladeDuškoMarković.

On je, na sastanku sa predstav-

nicima tog Sindikata najavio i

formiranje radne grupe sa-

stavljene od predstavnika mi-

nistarstava finansija, rada i so-

c i j a lnog st aranj a , kao i

predstavnika Sindikata, sa za-

datkom pronalaženja održi-

vog modela za one vatrogasce

koji su sepribližili uslovima za

penzionisanje.

Marković je, kako je saopšteno

izVlade,ponoviojavnoiskaza-

nu zahvalnost svim pripadni-

cima vatrogasnih službi za

podvige koje su učinili tokom

velikihpožara ovog ljeta.

- To nije bila samo privrženost

profesiji, već iprivrženost svo-

joj državi. Pokazali stedaCrna

Gora ima ozbiljne kapaciteteu

oblasti zaštite i spašavanja, a to

je potvrđeno kroz izuzetnu

hrabrost i požrtvovanje koje

ste ispoljili - rekao je Marko-

vić.

Iskazano je, kako se navodi,

opredjeljenje da bi ovaj važan

segment bezbjednosti u bu-

dućnosti trebalo da bude u

nadležnosti države, spreman

da odgovori na sve izazove.

- To je posebno važnou svjetlu

činjenice da smo postali

članica NATO-a i da smo oba-

vezni da pratimonjihove stan-

darde. Zbog toga je potrebnou

vašoj profesiji definisati dru-

gačiji organizacionimodel, što

ćemo i učiniti tokom naredne

godine - najavio je premijer.

Predstavnici Strukovnog sin-

dikata iskazali su zahvalnost

Markoviću za podršku. Oni su

naveli i da položaj vatrogasaca

ne može biti ocijenjen kao po-

voljan, i da ne treba da bude

različit odopštine do opštine.

Sl.R.

Premijer Marković primio predstavnike

Strukovnog sindikata vatrogasaca

Biće povećan koeficijent

zarada vatrogasaca

PODGORICA

-Metalurško-

tehnološki fakultet prosla-

vio je44godine rada i sveča-

nododijelodiplome

svršenimstudentima.

Nasvečanostijedodijeljeno28

bečelor diploma, 30 specijali-

stičkih,dvijediplomediplomi-

raniminžinjerimametalurgije

ijednazastečenozvanjemagi-

stra.

Najboljim studentima osnov-

nih studija Metalurgije i He-

mijske tehnologije, Milici Vu-

jović i Bojani Zindović,

nagrade jeuručioNebojšaDo-

žić, generalni direktor Uni-

promKAP-a, dok je najboljim

studentima specijalističkih

studijaZaštitaživotnesredine,

Tamari Krvavac, Milisavu Da-

čevićuiLukiVujičiću, nagrade

uručio Vanja Lazarević, direk-

tor proizvodnje i logistike Pi-

vare ,,Trebjesa“ d.o.oNikšić.

Čestitke studentima, uz osvrt

na dosadašnji rad Fakulteta,

uputila je dekanica Fakulteta

prof. dr Mira Vukčević, u pri-

sustvu prorektorice Univerzi-

teta Crne Gore prof. dr Đurđi-

ce Perović i dekana fakulteta

Univerziteta.

- Od svog početka, Fakultet

ima dobru saradnju sa indu-

strijom u oblasti metalurgije i

hemijske tehnologije u Crnoj

Gori, koja se ogleda u naučno-

stručnoj saradnji, kao i kroz

kontakteuzapošljavanjunaših

kadrova - kazala jeVukčević.

Ona je izrazila nadu da će se

decenijska tradicija saradnje

sa poslovnim partnerima u

projektima, u organizovanju

praktičnih vježbi, studijskih

posjeta, u nagrađivanju najbo-

ljihstudenataisličnihaktivno-

sti, nastaviti i ubudućnosti.

Vukčević je istakla i naučno-

istraživački rad nastavnika i

saradnikakojisusavišeod200

radova zastupljeni u indeksi-

ranim publikacijama što je, s

obzirom na broj zaposlenih,

visoknivo zastupljenosti.

- Poredznačajneprojektne ak-

tivnosti u oblasti naučno istra-

živačkih projekata, ističemo

nacionalne projekte, Eureku,

Cost, INVOHERIC, u koje su

kao istraživači uključeni skoro

svi nastavnici i saradnici. In-

tenzivirase i bilateralnasarad-

nja, vrlo značajna za buduće

naučnoistraživačke kontakte i

složenije aplikacije. Uprocesu

realizacije su bilateralne sa-

radnje sa Austrijom, Sloveni-

jom, Hrvatskom i Bosnom i

Hercegovinom, Srbijom - ka-

zala jeVukčević.

Sl.R.

Sa jučerašnje svečanosti

MTF proslavio 44 godine rada

Uručene diplome

svršenimstudentima