Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Društvo

rodičnimzakonomzabranjuje

fizičko kažnjavanje djece, jer,

kako je rekao, nasilje proizvo-

di nasilje.

- Ako roditelji tako, fizičkim

kažnjavanjem, budu vaspita-

vali djecu, velika je vjerovat-

noća da će oni takoda vaspita-

vaju svojudjecu– rekao je on.

Najavio jeda resor ukojemra-

di planira da organizuje pro-

mociju prava djece kako bi

uticali na promjenu nivoa svi-

jesti kod građana.

I Dijana Popović-Gavranović

načelnica stručne službe uVr-

hovnom državnom tužilaštvu

Crne Gore ukazala je na važ-

nost što su formirane stručne

službe, pri Tužilaštvu i dvije u

višim sudovima, koje vode ra-

čuna o pažljivom postupanju

predmaloljetnicima.

-Onošto jemeni problematič-

no jeste što se maloljetnici

upućuju u Zavod za izvšrenje

krivičnih sankcija. To naša

struka smatra nedopustivim,

dadijete budeu tomsmisluna

istommjestu gdje su i odrasli,

gdje kontaktiraju sa osobama

koje vrše razna krivična djela

– istakla je ona.

N.Đ.

osnih razloga

branili ulazak

itucija ne funkcioniše već godinu,

r Aleksandar Mugoša

koji su imali ovjerene mandate i

oni su imali apsolutno pravo da

odlučuju. Trebalo je da pričamo

o nekim statutarnim promjena-

ma, konstituisanju izvršnog od-

bora i izboranovogpredsjednika

jer bi Komora već u ponedjeljak

počela da radi – kazao je dr Ivo-

vić.

Predsjednik Skupštine Ljekar-

ske komore dr Nebojša Sekulić

drugačijeg jemišljenja. On sma-

tra da jesu svi trebalo da uđu na

sjednicu.

- Zašto - jer imamzakonskoupo-

rište u poslovniku gdje se jasno

kaže da predsjednik Skupštine

može da pozove onoga koga on

smatra da treba - rekao je dr Se-

kulić.

On je naglasio da će naredna

Skupština, najvjerovatnije na-

kon novogodišnjih praznika, biti

zakazana na drugom mjestu, te

da će ovog puta svi biti na vrije-

me obaviješteni.

Razočaranje

Komentarišući cijelu ju

č

erašnju

situaciju, aktuelni predsjednik

Komore dr Aleksandar Mugoša

kaže da je razočaran što sjednica

nije održana optuživši za to Mi-

nistarstvo zdravlja.

-

Čuli smo da je sjednica

prekinuta iz bezbjednosnih

razloga što je potpuno ludilo.

Ne znamkoje to izmislio. Ono

što je bitno je da ozbiljna

d r ž avna i n s t i t uc i j a ne

funkcioniše već godinu, a ne

funkcioniše isključivo

zbog

volje moćnika prije svega mini-

stra zdravljaKenanaHrapovića i

ekipe koja radi u tomresoru i ko-

ja je donijela protivzakonita akta

i obmanjivala javnost - poručio

je dr Mugoša.

Zatečena jebila i dr SlavicaVuji-

sić koja pripada struji drMugoše

ocijenivši da je poraz države

,,ako se profesori šutiraju ispred

vrata“.

Delegat iz suprotne struje koji

podržava dr Ivovića, dr Omer

Šahmanović tvrdi da je juče do-

živio neprijatnost od jednog ko-

lege koji mu je navodno uputio

niz uvreda ispred sale za sastan-

ke.

Prošlog petka, sjednica koju je

organizovao predsjednik Skup-

štine Komore dr Nebojša Seku-

lić, i na kojoj je trebalo da pono-

vo bude izabaran dr Mugoša za

predsjednika, odgođena je zbog

nedostatka kvoruma - od 49 de-

legata pojavilo se njih 24, a bilo

je potrebno 25. Oni su tada optu-

žili Ministarstvo zdravlja da je

pravilopritisaknapojedinedele-

gate da ne dolaze na sjednicu i

najavili su krivične prijave kada

prikupe dokaze.

Sl.RADONJIĆ

Utvrđene nepravilnosti u predškolskoj ustanovi ,,Đina Vrbica“

Mijušković: Krše zakon,

u grupama i po 87 djece

PODGORICA

–Javna

predškolskaustanova ,,Đina

Vrbica“ ove školske godine

prekršila je zakonkada je

odlučiladaupojedinimvas-

pitnimgrupamaupiše čak i

po87mališanana 20metara

kvadratnih, ocijenila jeumi-

šljenjuzamjenicaombud-

smanaSnežanaMijušković.

Prema Zakonu o predškol-

skom vaspitanju i obrazova-

nju, u zavisnosti od uzrasta

djece, broj upisanih mališana

u vaspitnoj grupi može biti od

osmoro do 20. Mijušković je

istaklaumišljenjudaJPU,,Đi-

na Vrbica“ nije ispoštovala ni

standard prema kojem radna

površina po djetetu treba da

iznosi tri metra kvadratna.

Ovakvo mišljenje donijela je

postupajući po pritužbi pred-

stavniceroditeljauUpravnom

odboru vrtića koja se požalila

dabrojnost djeceonemoguća-

va normalno funkcionisanje,

kao i da u neuslovnomprosto-

ru jedu, spavaju i igraju se.

-Uvaspitnimjedinicama ,,Po-

letarac1“ i ,,Poletarac2“previ-

še je upisano djece. Ovakva si-

tuacija u mnogome može

dovesti u pitanje sigurnost i

bezbjednostmališana,kvalitet

pruženihusluga,asamimtimi

ostvarivanje najboljeg intere-

sa djece i ne samo da otežava

vaspitnoobrazovni rad i zane-

maruje individualni pristup

djetetu, nego i pogodujepove-

ćanju negativnih rizika po do-

brobit djece – navela jeMijuš-

ković umišljenju.

Zatražila je od JPU ,,Đina Vr-

bica“ da u saradnji sa nadlež-

nimdržavnimorganimahitno

riješi ovaj problem, vodeći ra-

čunaopreporučenimstandar-

dima i uslovima za boravak

djece. Uprava je, kako je ista-

Zatražili izvještaj od

Ministarstva prosvjete

Mijušković je zatražila i od Ministarstva prosvjete da uradi

presjek trenutnog stanja u vaspitnim jedinicama po pitanju

kvadrature radnog prostora po djetetu, prostora za igru,

raspoloživost kreveta za spavanje, broj zaposlenih, raspoloži-

vost potrošnogmaterijala, didaktičkih sredstava, igračaka.

- Potrebno je da preduzme radnje i mjere na stvaranju uslova

za povećanje prostornih kapaciteta predškolskih ustanova

prema utvrđenim standardima, ali i da razmotri i definiše

mogućnost alternativnih - prelaznihmodela organizovanja

predškolskog obrazovanja i vaspitanja kako bi se obezbijedi-

la i povećala sveobuhvatnost uključene djece do ostvarenja

trajnih rješenja – istakla je Mijušković.

Ovaj resor, kako je navela, je dužan da ih izvijesti jesu li ispo-

štovali preporuke u roku od šest mjeseci.

kla, takođe, uobavezi da sačini

plan za prelazni period do

gradnje novih objekata, odno-

sno da pronađe dodane pro-

store koji ćemoći da odgovore

potrebama vaspitno obrazov-

nog rada i planiranog upisa za

narednu godinu.

- ,,Đina Vrbica“ dužna je da

namdostavi izvještaj oradnja-

ma i mjerama preduzetim na

izvršenju preporuka, u roku

od tri mjeseca – istakla je Mi-

jušković.

Odgovornost

Mijušković negoduje što or-

ganizaciona uprava nije vodi-

laračunaprilikomupisadjece

o prostornim i kadrovskim

kapacitetima. Ovo je, kako je

ocijenila, neprihvatljivo, jer

se godinama ukazuje da vrti-

ći, posebno u Podgorici, ne-

majupotrebne kapacitete.

Istakla jeda jezatečenaodgo-

vorom uprave ,,Đina Vrbica“

koja je rekla ,,da je stupajući

na dužnost ove školske godi-

ne bila iznenađena radom

prethodne uprave koja nije

pokrenula postupak za rješe-

nje problema“.Pojasnili su da

je prethodna uprava u junu

upisalaugrupama i po87dje-

ce. Iz uprave vrtića je rečeno

Mijušković da novi menad-

žment rješava problem tako

što u okviru vaspitne jedinice

„Poletarac 1“ adaptiraprostor

kako bi otvorili novu radnu

sobu i omogućili kvalitetan

boravak djeci srednje vaspit-

ne grupe - koji borave u veo-

ma skučenom i neuslovnom

prostoru. Pojasnili su i da su

osimnovog vrtića na Zabjelu,

počeli adaptaciju i otvaranje

vrtića uStaroj Varoši.

Stariproblem

- Ukazivali smo na ovaj pro-

blem i u ranijem periodu i

preporukama obavezivali

nadležne organe da preduz-

muneophodne radnje imjere

kako bi se obezbijedili i una-

prijed planirali uslovi za vas-

pitanje i obrazovanje djece

predškolskog uzrasta. Svakog

septembra prebukiranost

vaspitnih grupa, nedostatak

kapaciteta i uslova za odvija-

nje nastave i rada u predškol-

skim ustanovama iznova

iznenadi –ogorčena jeMijuš-

ković. Umišljenju je, takođe,

zaključila da preopterećeni

prostorni kapaciteti otežava-

juradpredškolskihustanova i

dovode u pitanje kvalitet nji-

hovog rada.

- Zabrinjava činjenica da po-

ložaj djece u neadekvatnom

prostoru povećava rizik od

nastanka infektivnih bolesti

(respiratorne i stomačne in-

fekcije, kožna oboljenja, aler-

gije) naročito uzimajući u ob-

zir osetljivost njihovog

imunološkog sistema, kao i

rizik od nastanka hroničnih

oboljenja, npr. usljed izlože-

nosti povišenim izvorima bu-

ke i nedovoljnoj osvijetljeno-

sti prostora – istakla je ona.

Smatra da postojeće stanje u

predškolskimustanovama ne

obezbjeđuje u cjelosti dostu-

pno i kvalitetno obrazovanje

svoj djeci, što je premameđu-

narodnimdokumentimapro-

pisana obaveza države.

N.Đ.

SnežanaMijušković

Sa jučerašnjekonferencije