Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Društvo

Skupština Crnogorske akademije nauka i umjetnosti

Akademici da čuvaju

crnogorsko blago

Joksimović umjesto Pešića

PODGORICA

–Uloga aka-

demika je teška i nezahval-

na, ali oni ne smijuzabraviti

da su izabrani da čuvajucr-

nogorskoblago–poručio je

predsjednikSkupštine Ivan

Brajovićna jučerašnjoj sjed-

nici SkupštineCrnogorske

akademijenauka i umjetno-

sti.

Onjeporučioakademicimada

ne smiju da zaborave da su ri-

zničari jednog naroda koji ba-

štini državnost duže od mile-

nijuma i da su povjerioci

kulture koja je imala prvu

štamparijumeđu JužnimSlo-

venima.

- Izabrani stedačuvate identi-

tet jednognarodakoji ga ječu-

vao i sabljom i perom, životi-

ma i grobovima, vjekovima i

milenijumima. Na toj časnoj i

dostojanstvenoj ulozi zavide

vam mnogi. Vjerujem da ste

svjesni uloge koja vam je po-

vjerena, jerbudućnostnijefik-

cija, nego istina koja još nije

stupila na snagu – rekao je, iz-

međuostalog, Brajović.

Kako se navodi u saopštenju

CANU,Brajović jeporučioida

Akademija ne smije da ćuti.

- Ako zaćutimo, nijesmo nije-

mi nego nepošteni. Zato gle-

dajmo, čujmo i kažimo sve što

je dobro, ali i što nije. CANU i

Skupština ne smiju sebi do-

zvoliti nesavjesnost - imaju

samo jednu jedinu ambiciju i

jedan jedini interes, a to je bu-

dućnost naše države - poručio

jeBrajović.

K.J.

Sa jučerašnje sjednice

Komisija Senatu dostavila prijedlog za izbor

člana Upravnog odbora

TRANSPARENTNOŠĆUDOPOVJERENJAGRAĐANA:

Sa sastanka

PODGORICA

–Etički odbor

Ministarstvaunutrašnjih

poslovauovoj godini razma-

trao je 51 predmet, au28 slu-

čajeva se izjasnioda jedošlo

dokršenjaKodeksapolicij-

ske etike, saopšteno je iz tog

resora.

Ministar unutrašnjih poslova

MevludinNuhodžič i direktor

Uprave policije Slavko Stoja-

nović, kako je napisano u sa-

opštenju, sastali su se juče sa

predstavnicimaEtičkogodbo-

ra.

-Odformiranjadodanas,Etič-

ki odbor razmatrao je 721

predmet, a u aktuelnomsasta-

vu, od 2014. godine razmatra-

no je 195 predmeta – precizi-

rali su izMUP-a.

Sastav Etičkog odbora, pored

predstavnika Uprave policije,

čine i predstavnici MUP-a i

nevladinog sektora.

J.B.

PODGORICA

–Komisija za

sprovođenjepostupka izbo-

rapredstavnika akadem-

skogosobljauUpravnom

odborupredložila jeSenatu

dana sjednici uutorakna to

mjesto izaberenaučnog sa-

vjetnikau Institutuzabio-

logijumoradrAleksandra

Joksimovića.

Komisija je u obrazloženju

istakla da im je za ovo mjesto,

takođe, stigaoprijedlogMedi-

cinskog fakulteta koji je kan-

didovao profesoricu Agimu

Ljaljević, ali je ovo tijelo utvr-

dilo da je njena dokumentaci-

ja bila nepotpuna. Izbornu

komisiju čineprofesori Rado-

je Korać, Đurđica Perović,

SvetislavPopović,MilanMar-

ković iMiomir Jovanović.

Mjesto u Upravnom odboru

ostalo je upražnjeno nakon

što je sa te pozicije smijenjen

profesor Vladimir Pešić koji

je bio predstavnik akadem-

skog osoblja sa akademskim

zvanjem iz oblasti prirodnih i

tehničkih nauka. Njega je Se-

nat nedavno tajnim glasa-

njemopozvao iz UO izjašnja-

vajući se o inicijativi Instituta

za biologiju mora. Institut je

zatražio smjenu profesora

nakon što je on u javnosti po-

državao smijenjenu rektorku

Radmilu Vojvodić, ali i kriti-

kovaoodlukeUniverziteta. Iz

Instituta su saopštili da je za

njih to nedopustivo, jer su

njegovi stavovi suprotni nji-

hovim.

N.Đ.

Policija u 28 slučajeva

prekršila kodeks

Na Pravnom fakultetu konferencija o zaštiti prava djece

Zakoni dobri, praksa loša

PODGORICA

–CrnaGora

jepravadjeceodličnozako-

nodavnouredila, ali praksa

pokazujeda jeproblematič-

naprimjena tihakatana če-

munadležni treba još dosta

da rade, zaključeno jena ju-

čerašnjoj internacionalnoj

studentskoj konferenciji na

Pravnomfakultetu.

Predstavnicidržavnihustano-

va sunaovomskupugovorili o

crnogorskom zakonodavstvu

iz perspektive zaštite prava

djece, uz osvrt i na međuna-

rodne standarde. Ministar za

ljudska i manjinska prava

Mehmed Zenka istakao je da

jedno od najvažniji prava dje-

teta jeste da ono treba da zna

svoja prava.

- Svaki međunarodni i domaći

dokument iz oblasti zaštite

ljudskih prava i prava djeteta

je značajan u onoj mjeri u ko-

joj se poštuje –kazao je on.

Porodica je, kako je ukazao,

stub naroda, te da treba tro-

struko da se potrudimo da bu-

demo što zdravija država. Mi-

nistar je istakao da je Crna

Gora do 90-ih imala najčistiju

omladinu u odnosu na zemlje

bivše Jugoslavije.

- Bilo je najmanje alkoholiča-

ra, uživaoca droge. Daleko

smo najzdraviji bili iako smo,

možda, bili među najsiromaš-

nijima. Vi ste polaznici Prav-

nog fakulteta i imaćete posla

sa ovimfenomenomi borićete

seprotiv toga. Odavde ćeproi-

stećidobriljudiipravnici–ka-

zao je on studentima.

Ministar seosvrnuo i na ,,nasi-

ljenadnasiljamakojeproizvo-

de političari, a to su ratovi u

kojimanajvišestradajudjeca“.

- Pitajte jednog dječaka iz Sa-

rajeva....ili Sirije...je li u dje-

tinjstvu igrao fudbala ili je li se

igrao sa klikerima. Ne, sjećaće

se kako se skrivao odmetaka i

bombi. Izgubio je djetinjstvo

–kazao je on.

Studentima je potom poručio

da imaju preduslove da budu

zdrava i jakageneracijakojaće

seozbiljnobavitipitanjimaza-

štite prava djece.

-Daj bože štoprijedanas smi-

jenite, jer imi smomalopočeli

dapretjerujemo, nedamosvo-

je funkcije, kao da su tu samo

zanas.Trebadatišansumladi-

ma, ne daju je, jer se plaše da

imnezauzmumjesto–istakao

jeministar.

DekanPravnog fakultetaVeli-

mir Rakočević pohvalilo je

studente ističući da su na ta-

kmičenju u Londonu, na ko-

jem učestvuje više od 230

svjetskih pravnih fakulteta,

ušli u finale.

- Studenti pokazuju fantastič-

no znanje i na to smo ponosni

– istakao je on. I zamjenica

ombudsmana SnežanaMijuš-

ković kazala je da očekuje od

studenatadaćedatidoprinosa

upoboljšanjupravakojasuga-

rantovana djeci.

- Država mora da uradi sve da

bi se spriječilo kršenje prava

djece - rekla je ona.

Generalni direktorDirektora-

ta za građansko zakonodav-

stvo i nadzor Ministarstva

pravde Ibrahim Smailović

ukazao jenavažnost što sePo-

Crna Gora je do 90-ih imala najčistiju omladinu u odnosu na zemlje bivše Jugoslavije.

Bilo je najmanje alkoholičara, uživaoca droge. Daleko smo najzdraviji bili iako smo,

možda, bili među najsiromašnijima, rekao jeministar za ljudska pravaMehmed Zenka

Uprava za imovinu prekinula Skupštinu Ljekarske komore iz bezbjed

Nekimljekarima z

PODGORICA

- Skupština

Ljekarskekomorekoja je

trebaloda seodrži uzgradi

stareVladeprekinuta je juče

ponalogudirektoraUprave

za imovinuBlažaŠaranovića

zbog, kako jekazaoPobjedi,

bezbjednosnihrazloga.

Šaranović je istakao da je

rješenje o prekidu sjednice

donio na osnovu sopstvene

procjene da može doći do

ugrožavanja državnih službi

koje se nalaze u istoj zgradi.

-Tamopostojedržavne instituci-

je koje obavljaju redovne djelat-

nosti i moja procjena je bila da

može doći do ugrožavanja ili in-

tervenisanja policije i zato je ot-

kazan taj skup. Prosto, to je ne-

primjereno za jednu državnu

instituciju – rekao je Šaranović

za naš list.

Rasprava

Jučerašnjoj sjednici prethodila je

žučna rasprava na ulazu uVladu

jer jednom broju delegata koji

Razočaran sam što sjednica nije održana. Ozbiljna državna ins

isključivo zbog volje, prije svega, ministra zdravlja - poručio je

Ćorac: U crnogorskom

zdravstvu niko nije zadovoljan

Delegat iz struje dr Mugoše,

dr Snežana Ćorac saopštila je

juče da u crnogorskom zdrav-

stvenom sisitemu niko nije

zadovoljan - ni zaposleni ni oni

koji koriste usluge. Kako kaže

juče su pokušali to da promije-

ne, ali nijesu uspjeli.

- Ne smijemo da dozvolimo da

nas dijele, a to čine. Naprav-

ljene su dvije liste. Mi nijesmo

četnici, partizani, bjelaši, ali

podijelili su ljekare. Pronašli su

neke ljude kojima je u interesu

da nas dijele. Mislimna Mini-

startsvo zdravlja - kazala je dr

Ćorac. Prema njenim riječima,

ljekari se bore za struku koja

je ponižena i marginalizovana.

- Vidjeli su da smo odlučni da

vratimo dostojanstvo bijelom

mantilu. Zato je Skupština

prekinuta, jer ovdje prolaze

samo gmizavci – poručila je

dr Ćorac.

pripadaju struji dr Aleksandra

Mugoše nije dozvoljeno da uđu

na skup koji je zakazala druga

frakcija, a koju predvodi dr Jo-

van Ivović.

Kasnije je dio njih ipak ušao u

salu, a dio ostao u predvorju.

Ljekarima koje obezbjeđenje ni-

je htjelo da pusti unutra htio je da

pomognepredsjednikSocijalde-

mokratske partije Ranko Krivo-

kapić time što bi ih uveo u pro-

storije te partije koje se takođe

nalaze u toj zgradi, ali kako je

sjednica prekinuta, nije bilo po-

trebe.

Komentarišući to što pojedinim

ljekarima koji su pristalice dr

Mugoše nije dozvoljen ulaz, za-

mjenik predsjednika Ljekarske

komore dr Jovan Ivović kaže da

sjednici Skupštine nijesu mogli

da prisustvuju oni čiji mandati

nijesuovjereni naprethodnoj ve-

rifikacionoj skupštini i prvoj

konsultativnoj sjednici.

- Pozvali smo sve one delegate

Sastanak sa predstavnicima Etičkog odboraMUP-a

Još jednaburna sjednica strukovnogudruženja ljekara, situacijuuzaludnopokušaoda riješi i lider SDP-a