Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Ekonomija je

zadevetmjeseci zabilježila

rast od4,5odsto, štoCrnu

Goru stavljanapetomjesto

uEvropi ponivouekonom-

skog rasta, naveo jepremijer

DuškoMarković i dodaoda

je zadovoljanurađenimu

ovoj godini. On jena sastan-

kuuPrivrednoj komori ka-

zaoda su stabilizovane javne

finansije, pri čemu sebudžet

odlično realizuje.

- Godinu ćemo završiti sa pre-

bačajem finansijskog plana

budžeta. Imamoznačajan rast

ekonomije, koji je u trećem

kvartalu iznosio 4,7 odsto.

Prosječan rast za devetmjese-

ci je 4,5 odsto. To je osnova za

kvalitetniji život građana ko-

jem težimo - rekao je Marko-

vić i ocijenio da je ova godina

zaVladubila teška, zahtjevna i

puna neizvjesnosti.

-Godina jepočelasaozbiljnim

političkim izazovima i nesta-

bilnostima, pri čemu su javne

finansije bile veoma uzdrma-

ne - saopštio jeMarković i do-

dao da, ipak, može biti pono-

san i zadovoljan urađenim.

Premanjegovimriječima, am-

bijent u kojem se radilo nije

bio stimulativan, jer nije bilo

želje za ekonomske reforme.

Podsjetio jeda jeSvjetskaban-

ka odobrila Crnoj Gori garan-

cijuod80milionaeura, kojase

može konvertovati ukredit od

240miliona eura, što će omo-

gućiti da se na vrijeme uđe u

refinansiranje javnog duga.

Dodao je i da je odluka dvije

kreditne agencije da povećaju

kreditni rejting Crne Gore

važna poruka za domaću po-

slovnu zajednicu i međuna-

rodne investitore.

Ocijenio jeda, uodnosunapa-

rafiskalitete, nije sveodmejer-

no kako treba na centralnom i

lokalnomnivou.

- Posebno na lokalnom nivou

stvari ne kontrolišemo i tamo

se uspostavljaju opterećenja

koja ne samo da ugrožavaju

kokurentnost nego stvaraju

ozbiljne probleme u kreiranju

predvidljive ekonomske poli-

tike za privredu - upozorio je

Marković i dodaoda će seVla-

da timemorati ozbiljnije bavi-

ti. On smatra da domaća pri-

vreda mora da ima veću i

sadržajnijupodrškuVlade.

Najavio je da će se u narednoj

godini nastaviti reforme pore-

ske administracije.

-Veliki izazov ćebiti primjena

Zakona o uređenju prostora i

izgradnji objekata, reforme u

oblasti koncesionepolitike, si-

stemu javnih nabavki, javne

uprave, zdravstvu i obrazova-

nju– rekao jeMarković.

Predsjednik PKCG Velimir

Mijušković saopštio je da će

izazov biti privlačenje novih

investicija, posebno u proi-

zvodne i prerađivačke kapaci-

tete,čijaćerealizacijadoprini-

jeti rastu proizvodnje, izvoza i

zaposlenosti.

- U tom cilju neophodno je

stalno unapređenje investici-

one i poslovneklime, uzkonti-

nuirani rad svih organa na dr-

žavnom i lokalnom nivou,

uklanjanje ograničenja poslo-

vanja među kojima su siva

ekonomija i administrativne

barijere - rekao jeMijušković,

koji traži da seuvedevišepod-

sticajnihmjera za razvoj proi-

zvodnje i izvoz.

- Imperativ je ublažavanje

robnog deficita, što se može

postići i ktoz plasman doma-

ćih proizvoda kroz turizam -

precizirao jeMijušković.

S.P.

PODGORICA

-Uakciji ,,Po-

dijelimo teret 5“, koju je

Elektroprivredapokrenula

1. novembra, do sada jepot-

pisano8,18hiljada sporazu-

mao izmirenjuduga.

- Od tog broja, skoro sedamhi-

ljada sporazuma odnosi se na

kupce koji su nastavili izmire-

nje obaveza po prethodno pot-

pisanim sporazumima iz rani-

jih akcija ,,Podijelimo teret“,

dokse 1,18hiljada sadapriklju-

čiloakciji-navodiseusaopšte-

njuElektroprivrede.

EPCG je 1. novembra peti put

pokrenula akciju ,,Podijelimo

teret“, kako bi omogućila do-

maćinstvima, koja imaju dug

po osnovu utrošene električne

energije, da ga jednostavnije

otplate. Akcija traje do 31. de-

cembra, a u nju semogu uklju-

čiti svadomaćinstva sadugom,

kao i kupci kojima ističuspora-

zumi iz akcije ,,Podijelimo te-

ret 3“.

- Uslov za priključenje su pla-

ćena tri posljednja računa, uk-

ljučujući novembarski, a dug

se, bez obzira na njegovu visi-

nu, plaća u 22 rate po 20 eura,

za iznos duga iznad 440 eura.

Za dug ispod440 eura, broj ra-

ta se određuje tako što se iznos

dugadijeli sa 20eura - objasni-

li su iz EPCG i podsjetili da se

kupcima dok se pridržavaju

sporazuma ne obračunava za-

tezna kamata. Da bi sporazum

ostao na snazi svakog mjeseca

se mora redovno plaćati rata

od20 eura i tekući račun.

S.P.

PODGORICA

-Real-

na stopa rastabruto

domaćegproizvodau

trećemkvartaluove

godine iznosila je4,7

odsto, pokazujupreli-

minarni podaciMon-

stata.

Realna stopa rasta

BDP-a u trećem tro-

mjesečju prošle godine

iznosila je tri odsto.

Crnogorski BDP je u

trećemkvartaluovego-

dine iznosio 1,39 mili-

jardi eura, dok je lani

bio 1,29 milijardi. No-

minalna stopa rasta

BDP-a od jula do kraja

septembra ove godine

iznosila je 7,9 odsto.

R.E.

Premijer zadovoljan ostvarenimu ovoj godini ,,iako ambijent nije bio stimulativan“

Na petomsmomjestu u

Evropi po stopi rasta BDP-a

Posebno na lokalnomnivou se uspostavljaju

opterećenja koja ugrožavaju konkurentnost i stvaraju

probleme u kreiranju predvidljive ekonomske politike

za privredu, upozorio premijer DuškoMarković

Bez kompromisa u borbi

protiv sive ekonomije

PredstavnikkompanijeKastexStevanKaradaglićocijenio jeda

seposlovanjeusivoj zoni negativnoodražavana irmekojepo-

štujupropise.

-Realnapretpostavkajedaćesesivazonapovećatikadporastu

akcizeiPDV,zbogčegajepotrebnointenziviratimjereinspekcij-

skognadzora - rekao jeKaradaglić.

Premijer je kazao da se pripremaju da aktuelnemjere osnaže,

organe za sprovođenje zakona stave u punu funkciju i na taj

načinzaštiteonekoji radeuskladusazakonom.

-Nećemo imati nikakvudilemuniti kompromis. Svi koji sebudu

kretali ka neformalnoj ekonomiji će biti pod udaromsvih naših

zakonskih, administrativnih i pravosudnihmjera - poručio je

Marković.

Povećanje

PDV-a

investicija za

budućnost

Premijer smatra i da pove-

ćanjePDV-ana21odstood1.

januaramože ugroziti kon-

kurentnost.

- Nerado sam prihvatio da

idemoutompravcu,alismo

se trudili da imamo izbalan-

siranpristupsvimmjerama.

Vjerujemda ćemo svi razu-

mjeti da jeovo investicijaza

budućnost, koja treba da

pomogne stabilizaciji jav-

nih inansija i ozdravljenju

ekonomije-kazaojeMarko-

vić i naglasio da je potreba

da porast PDV-a ne ugrozi

ozbiljnostandardgrađana.

nu godinu

ča oko

kase

se njime uništava esencija dr-

žave, jer će teret povećanja

PDV-a i akciza snositi kredit-

no zaduženi građani. Andrija

Mandić (DF) smatradasepri-

je povećanja budžeta za sud-

stvo treba osloboditi korum-

piranih sudija i tužilaca.

Njegov kolega Branko Radu-

lović je kazao da je budžet ci-

jeđenje suve drenovine od si-

rotinje.

Nimanbegu kaže da državna

kasa za 2018. ima pozitivnih i

negativnih odlika, među koji-

ma se pozitivne odnose na

smanjenje projektovanog de-

ficita u odnosu na prethodini

period.

- To se vidi iz rebalansa, koji

pokazujedaćemodeficit sma-

njiti 60 miliona - naveo je Ni-

manbegu i dodao da se nega-

tivnekarakteristikeodnosena

naslijeđene politike Fonda

PIO. To je pitanje neophodno

ozbiljno rješavati, kaže, kako

bi FondPIObio održiv.

Stabilnost

Ministar finansija Darko Ra-

dunović naveo je da mnoge

stvari koje su kritikovane to-

kom rasprave i jesu za kritiku,

ali je istakao da je budžet ga-

rant stabilnosti finansija,

isplate zarada, penzija… Ka-

zao jedanevidi zaštoVladane

bimoglaporeskidugdanapla-

ti imovinom, akotomoguban-

ke. Dodao je da se plaši pove-

ć an j a s i ve zone nakon

povećanja akciza, posebno u

duvanskoj industriji, ali da će

upotrijebiti sve da se to sprije-

či. Ponovio jedaseVladamora

pridržavati mjera fiskalne

konsolidacije, jer bi svako

iskakanje pravilo ogromne

probleme.

Parlament je započeo raspra-

vu o radu i planovima za na-

rednu godinu šest regulator-

nih agencija.

M.P.M.

Porodične firme

Slaven Radunović (DF) je kazao da premijer DuškoMarković

imadvijeporodične irmeANBiAgencijuzasprečavanjekorup-

cije, kojesudobilevišenovca izbudžetanego lani.

-TojesadaAgencijazasakrivanjekorupcijenačijeječelopremi-

jerpostaviotastasvogsina.OnajeblokiralasredstvaDFinašrad

godinu,asadasepotvrdilodatemjerenijesubilezakonite.Koće

da odgovara što je institucija upotrijebljena u političke svrhe.

ANB, koja je dobila 723.000eura više, je posebna priča. Tu radi

sveporodicapremijeraMarkovića-kazaojeRadunovićidodao

daDFbrinesamoograđanimakoji sunjihglasali.

Akcija EPCG ,,Podijelimo teret 5“ o izmirenju duga

Potpisano osam

hiljada sporazuma

BDP za treći kvartal

Rast 4,7

odsto

USD

1.18530

JPY 134.37000

GBP

0.88568

CHF

1.17350

AUD 1.53580

CAD 1.50570

Kursna

lista

Sa sastankauPKCG