Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- ZoranJelić

kazao je jučeda ćeDržavna

revizorska institucijaprovje-

riti da li jeJPRegionalni vo-

dovodCrnogorskoprimorje,

na čiji su izvještaj za 2016. da-

li negativnomišljenje, ispuni-

lopreporuke, kako tvrde, a

bilo ih jeukupno36.

U skupštinskomOdboru za tu-

rizam, prostorno planiranje,

ekologiju i poljoprivredu je

održano kontrolno saslušanje

rukovodstva Regionalnog vo-

dovoda. Oni su saopštili da su

već uspjeli da ispištuju 30 pre-

poruka, a da tri ne mogu, jer se

kose sa međunarodnim raču-

novodstvenim standardima.

Saslušanju su prisustvovali i

predstavnici DRI.

Nepravilnosti

- Nakon provjere ispunjenosti

preporuka DRI će izvještaj po-

slatiSkupštini,Vladiiministar-

stvima finansija i turizma - sa-

opštio je Jelić.

On jekazaodaDRI tokomrevi-

zije nije registrovala nijednu

zloupotrebu položaja, ali jeste

veliki broj nepravilnosti, zbog

čega sudali tolikopreporuka.

- Prekršili su pet zakona, jedno

uputstvo i tri pravilnika. Gubi-

taknakrajugodineod1,6milio-

naeuraseodnosinanepokrive-

ni gubitak izprethodnegodine.

Gubitak iz prethodnih godina

je bio 2,5 miliona i pokriven je

po odluci UO iz 2015. iz neras-

poređenedobiti koja je iznosila

2,5 miliona eura - objasnio je

Jelić i dodaodaDRI stoji iza iz-

vještajaukomsudalinegativno

mišljenje. Kazao je i da predu-

zeće nije postupilo po odluci

Vladedakaogubitašsmanjiko-

eficijente za obračun zarada.

- DRI je preporučila da donesu

internopraviloza izvještavanje

koje bi bliže propisalo postu-

pak pripreme i dostavljanja iz-

vještaja o radu – rekao je Jelić i

objasnio da je revizijom utvr-

đeno da pojedini rashodi i pri-

hodinijesuevidentiranikakoje

propisano, pa na pojedinim

grupama računa nijesu iskaza-

ni prihodi i rashodi iz glavne

knjige, ili da ih nema u ovoj

knjizi, a ima ubilansuuspjeha.

-Pogrešnojeiskazanidugoroč-

ni inostrani IDA kredit, za koji

je evidentiran amortizacioni

trošak i ispravka vrijedosti, či-

me su obaveze 2015. smanjene

za 1,7miliona, 2016. za 1,5mili-

ona, a lani je iskazano 19,5,

umjesto 21 milion eura. Koji to

međunarodni standard omo-

gućava da se u finansijskim iz-

vještajima prezentiraju obave-

ze po kreditima manje od

neplaćenih – pitao je Jelić i do-

dao da je revizija ustanovila da

je vrijednost nekretnina, po-

strojenja i opreme smanjena za

233.000eura, čime jesmanjena

dobit preduzeća.

- Utvrđeno je i da su kao trošak

knjižili kamate za kredit koje

plaća Ministarstvo finansija -

kazao je Jelić.

Zakon

Direktor Regionalnog vodovo-

da Goran Jevrić je kazao da su

usred turističke sezone uložili

veliki napor da bi realizovali 90

odsto preporukaDRI i bili izlo-

ženi riziku da ugroze sezonu.

Kazao je da su sproveli 30 pre-

poruka, dasutri suprotneMRS,

a da se tri ne odnose na njih.

- Nesprovodive preporuke su

razlog negativnog mišljenja, a

dozabune jedošlozbograzliči-

tog tumačenja MRS za beska-

matni kredit koji jeVlada dobi-

la 2007. odSvjetske banke i koji

se knjiži od 2011. Da nijesmo te

godineposlušali revizoraErnst

Jang Svjetska banka je mogla

da raskine ugovor sa Vladom i

povuče bankarske garancije.

Nije valjda da ovaj revizor,

Svjetska banka i IBRDne znaju

kako se primjenjujuMRS – pi-

tao je Jevrić i kazao da bi, da su

primijenili te tri preporuke,

imali problema sa zakonom.

-Akosepokaže tačnomtvrdnja

DRI da smo pogrešno knjižili

dva miliona, podnijeću ostav-

ku, adasmopravilnoknjižili taj

kredit potvrdila nam je i Svjet-

ska banka - kazao je Jevrić i do-

dao da su sa Institutom sertifi-

kovanih revizora sklopili

ugovor da provjere sve sprove-

dene preporuke. Ocijenio je da

je ovo preduzeće ponos cijele

Crne Gore i da se ponaša kao

dobar domaćin.

Predsjednik odbora dr Petar

Ivanović je kazao da bi bilo do-

bro da se organizuje dodatni

sastanak uMinistarstvu finan-

sija.

- Radi se o specifičnoj materiji,

međunardnimkreditima,raču-

novodstvu... pa bi trebalo rašči-

stiti stvari do kraja. U susret

kontrolnoj reviziji je prilika da

se sve greške isprave - kazao je

Ivanović.

M.P.M.

TIVAT

–Uizgradnju turistič-

kognaseljaLušticabej do sa-

da jeuloženo 120miliona eu-

ra, što jedeset odstoukupne

vrijednosti projekta, saop-

šteno je izkompanijeLuštica

divelopment, koje je zakupila

690hektarana tivatskomdi-

jelupoluostrvaLuštica.

- Zakupnina, porez i druge

obaveze su plaćene, a neke od

njih i unaprijed. Vladi Crne

Gore je do sada plaćeno deset

miliona eura za zakup zemlji-

šta, apoosnovudodatnerente

stekla je pravo na akcije vri-

jedne tri miliona eura – navo-

di se u saopštenju.

Istakli su da su platili projek-

tnu dokumentaciju za puteve

MR1 i MR2 i ponudili se da

izgrade dio MR2 dionice, što

imnijesu bile obaveze. Naveli

su da su kroz sponzorstva i

donacijeopredijelili 1,2milio-

na eura, kao i da, kroz anga-

žman domaćih kompanija,

zapošljavaju nekoliko stotina

radnika i inženjera iz Crne

Gore, od čega 210na izgradnji

hotela koji će poslovati u lan-

cuČedi.

Podsjetili su da su ispunili

obavezu da emituju akcije sa

garantovanom dividendom

za građane, kao i da su u roku

isplatili Vladi njendio odpro-

daje nekretnina. Vlada je, nai-

me, vlasnik pet odsto akcija

Luštice divelopment.

S.K.

Kontrolno saslušanje direktora Regionalnog vodovoda

povodomnegativnogmišljenja DRI

Jevrić nudi ostavku

ako su pogrešno

knjižili dvamiliona

Kompanija „Luštica divelopment“ saopštila da poštuje sve obaveze

Platili deset miliona zakupnine

PODGORICA

–Završnicu

raspraveobudžetuzana-

rednugodinukoji iznosi

2.001milijarde eura, uparla-

mentuobilježio je incident -

koji nije eskaliraou tuču, ali

jestebilozalijetanja, gura-

nja, hvatanja za rukave, a ču-

le su se i psovke, nakončega

je raspravaprekinutana

dvadesetakminuta.

Sve je počelo kada je Milan

Knežević (DF) tokomdiskusi-

je kazao da DFmože bez DPS

-a, na šta je Obrad Stanišić

(DPS) dobacio da i oni mogu

bezDF-a.

Knežević je onda prstom za-

prijetio Stanišiću ,,evo sad ti

kažem prstom, nikad više da

mi nisi dobacio“. Nakon što

mujeStanišićkazaodasjedne,

Knežević je rekao ,,aj dođi da

me sjedneš“. Stanišić je Kne-

ževićaupitao ,,šta ti znači to?“,

aovaj jenastavioda govori ,,da

mi nikad više nisi dobacio“,

,,tebi riječ nisamprogovorio“,

,,ajmo da izađemo napolje“ i

,,ti ćeš mene da sjedneš“ i kre-

nuo ka njemu, nakon čega je

nastala gužva, a predsjedava-

jućiGenciNimanbegu(Forca)

dao je pauzu.

Nakonpauze Stanišić je kazao

da ne želi da se pravda i nagla-

sio da nikoga nije uvrijedio,

samo je odgovorio na stav

Knežević:

Oblače

li vojsku

Armani i Bos?

Milan Knežević je upitao

da li vojsku oblače Arma-

ni i Hugo Bos, ako za uni-

forme dajemo 9,5 miliona

eura. On je kazao da je 30

miliona, koliko će koštati

tri vojna helikoptera,

uzeto od naknada majki.

Ministar inansija je

odgovorio da se izdatak

za uniforme odnosi na

ukupno sedamgodina, a

helikopteri nijesu borbe-

ni, nego višenamjenski

za gašenje požara, spa-

šavanje...

Parlament završio raspravu o budžetu za nare

Umalo t

državn

Milana Kneževića

je iznerviralo što

mu je na tvrdnju da

DFmože bez DPS-a

Obrad Stanišić

odgovorio istom

mjerom, pa je počeo

damu prijeti prstom

i viče ,,dami nikad

više nisi dobacio“,

,,tebi riječ nisam

progovorio“, ,,ajmo

da izađemo napolje“

i ,,ti ćeš mene da

sjedneš“

Kneževića. Nimanbegu je ka-

zao da prihvata odgovornost

što je blago vodio sjednicu i

nije reagovaona dobacivanje.

-NemogukazatidasuStanišić

i Andrija Nikolić izazvali inci-

dent - rekao jeNimanbegu.

Kritike

Poslanicićesenaknadnoizjasni-

tiobudžetuokojemsujučezavr-

šili raspravu tokom koje je često

bilo optužbi, povišenog tona...

Branka Bošnjak (DF) je upita-

la „što povećavate PDV, što ne

ukinemo krizni porez, što ste

„udarili“ namajke ako su nam

finansije tako dobre kako ka-

žete“. Ona je refinansiranje

dugova uporedila sa uzima-

njemnovca kod jednog kama-

taša pa kadmu nemožete pla-

titi idete kod drugoga i ne

pitate za cijenu.

- Tako se vrtite u krug i to će

jednog dana da pukne - ocije-

nila je Bošnjak dodavši da je

autoput teg o vratudržave.

Predrag Bulatović (DF) je ka-

zao da vlast hoće da naplati

poreski dug od svojihmiljeni-

ka bilo bi deset godina nakna-

de zamajke.

- Zakon o naknadama za maj-

ke je najbolji koji je parlament

usvojio. Nečasna jeulogaBoš-

njačke stranke koja je dala

ključni amandmannazakon, a

poslije sa DPS-om oborila za-

kon– smatraBulatović, dok je

MilanKnežević ocijenio da je

budžet čitulja Crnoj Gori i da

KHOV pola godine

bez predsjednika

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kazao je da je

KHOV već pola godine bez predsjednika i uprave, jer im je

istekaomandat, a drugi nijesu postavljeni. Kazao je da se

postavlja pitanje validnosti svih odluka koje su donesene u

tomperiodu. Glavni problem je, kako je kazao, što Vlada nije

reagovala, nego je čekala donošenje novog zakona da pono-

vo imenuje iste ljude.

Predsjednik KHOV Zoran Đikanović nije reagovao na ove

navode.

Jelić najavio kontrolu sprovođenja 36 preporuka

DRI, a Jevrić tvrdi da su 30 ispunili, da su tri

nesprovodive, a tri se ne odnose na njih

KNEŽEVIĆPRIJETISTANIŠIĆU:

Sa sjedniceparlamenta

Sakontrolnogsaslušanja

Lušticabej