Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Demokrat-

ski front smatradabi Skup-

štinaCrneGore trebaloda

formira anketni odbor koji

bi, kako je rekao jedanod li-

dera tog savezaAndrija

Mandić, utvrdiočinjeniceu

vezi sa ratnomprošlosti

Specijalnogdržavnog tužio-

caMilivojaKatnića.

Mandićje,napočetkudanašn-

je sjednice Skupštine, kazao

da je na zahtjev tog saveza od-

ržana sjednica Kolegijuma,

nakon što je na osnovu ,,izgo-

vorene riječi“ u Skupštini je-

dan od lidera DF-a Nebojša

Medojević dobio poziv da, da

izjavu povodom njegovih sta-

vova o ratnoj prošlosti Kat-

nića.

On je kazao da je DF otvorio i

temuformiranjaanketnogod-

borakojibisebavioutvrđivan-

jemčinjenicavezanihzaratnu

prošlostKatnića i dabi tozasi-

jedanje moglo biti održano u

januaru.

-Brajović jekazaoda jenaKo-

legijumu dogovoreno da

Skupština nastavi rad po tač-

kama dnevnog reda i da nema

prekidanja u dogovorenim

terminima.

On jekazaodanebi trebaloni-

ko da dozvoli da se parlam-

nent unižava od nekoga sa

strane ali ni od poslanika iz-

nutra.

-Razgovaraćusadrugimorga-

nima vlasti i nakon toga zaka-

zatinovusjednicuKolegijuma

i tadaćemozauzimati stavove.

Medojević me obavijestio da

će danas nakon zasijedanja

dati izjavu u svojstvu građani-

na - rekao jeBrajović.

Lider Pokreta za promjene

Nebojša Medojević odazvao

se sinoć pozivu Specijalnog

policijskog tima kako bi dao

izjavuo saznanjimakoje imao

navodnim zlostavljanjima za

vrijeme ratnih dešavanja de-

vedesetihgodina.

R.P.

PODGORICA

- Predsjednik

KosovaHašimTači kazao je

danapitanjudemarkacije sa

CrnomGoromradi sapred-

sjednicimaSkupštine i Vlade

Kosova, KadrijemVeselijem

i RamušomHaradinajemka-

kobi sepronašloprihvatljivo

rješenje i najavioda ćeo tom

pitanju sarađivati i saopozi-

cijom.

Na godišnjoj konferenciji za

novinare, Tači je na pitanje u

vezi sa ratifikacijom sporazu-

ma o demarkaciji granice sa

CrnomGorom,kojejeuslovza

dobijanje vizne liberalizacije,

kazao da je potreban širok po-

litički koncenzus oko tog pita-

nja.

Na demarkaciji radim s pred-

sjednikom Skupštine Veseli-

jem, premijerom Haradina-

jem i sa drugim ljudima i

političkim partijama kako bi-

smo dobili mišljenja ili suge-

stije i opozicije i civilnogdruš-

tvazakretanjekarješenjukoje

će otvoriti perspektivu ratifi-

kacije što podrazumijeva i li-

beralizaciju viza i mogućnost

da se, ukoliko ima nečeg što je

sporno u toj graničnoj liniji,

ispravi, kazao je kosovski

predsjednik, prenosi Anadoli-

ja.

Tači jeocijenio i da jeuslovlja-

vanjeliberalizacijevizazagra-

đane Kosova ratifikovanjem

sporazuma o demarkaciji gra-

nice sa CrnomGorom, nepra-

vično.

R.P.

PODGORICA

- Odbornica u

Skupštini glavnog grada Maja

Vučelić izabrana je za pred-

sjednicu podgoričkog odbora

DEMOS-a na sastanku tog

tijela.

- DEMOS će dati doprinos da

taj rezultat opozicija ponovi ili

poboljša, kako bi se konačno

volja Podgoričanki i Podgori-

čana uvažila. Nećemo dozvoliti

da DPS raznimmahinacijama

i korupcijom, kao što je to

bio slučaj do sada, prekraja

izbornu volju naših sugrađana,

poručila je ona.

Lider DEMOS-a Miodrag

Lekić ocijenio je da se auten-

tične ideje i stavovi DEMOS-a

adekvatno odražavaju i iza-

branim sastavom rukovodstva

opštinskog odbora.

- Iako ulazimo u godinu nastav-

ka haotičnog i neregularnog

stanja u zemlji, u kojoj se još

ne zna da li će biti izbora, a ako

se održe da li će biti priznati

odmeđunarodnih faktora,

DEMOS će samostalno ili kao

dio demokratske opozicije

djelovati odgovorno i ozbilj-

no. Sastav i djelovanje našeg

odbora će potvrditi strategiju

DEMOS-a koja je u interesu

građanki i građana Podgorice

- istakao je Lekić.

R.P.

PODGORICA

-Glavni od-

borGrađanskogpokreta

Uraovlastio jena sinoćnjoj

sjednici pregovarački timte

partijedapočnepregovore

onacrtukoalicionogugovo-

ra saDemokratamaAlekse

Bečića, saznajePobjeda.

Tim

Izvor našeg lista saopštio je

da će sa pregovaračkim ti-

mom Demokrata biti prego-

varanoočvrščoj saradnji koja

uključuje jedinstvenog pred-

sjedničkog kandidata, kao i

Maja Vučelić na čelu

podgoričkogDEMOS-a

Predsjednik Kosova o granici sa CrnomGorom

Tači: Radimo na

pitanju demarkacije

DF na kolegijumu Skupštine tražio da se formira

anketni odbor zbog ratne prošlosti Katnića

Brajović: Nećemo

dozvoliti da parlament

unižava neko sa strane,

ni poslanici iznutra

PODGORICA

–Paddemo-

kratskih standardaočigle-

dan jeu skoro svimdržava-

maZapadnogBalkana,

pokazao je izvještaj Centra

za savremenepolitikeo ra-

zvojudemokratije.

Izvještajem ,,Demokratija u

razvoju: Izveštaj iz sjenke o

kopenhaškim kriterijumima

zemalja kandidata za članstvo

u Evropskoj uniji na Zapad-

nomBalkanu“ obuhvaćene su

Crna Gora, Srbija, Albanija i

Makedonija.

- U Crnoj Gori demokratija

stagnira, a prisutan je i trend

nazadovanja – poručila je iz-

vršna direktorka Politikon

mrežeJovanaMarović jučena

predstavljanjuistraživanjako-

je je uradio Centar savremene

politike iportalEuropeanWe-

sternBalkans izBeograda.

Kao osnovni problem Crne

Gore Marović, kako je rekla,

vidi jak politički uticaj na in-

stitucije i nesmjenjivost vlasti.

- Polarizacija društva nije

smanjena, već je bojkotom

parlamenta čak i pojačana.

Nema napretka u poglavljima

koja se odnose na vladavinu

prava. Nastavljeno je sa pozi-

cioniranjem lojalnih kadrova

DPS-a na važnim funkcijama

u državnim institucijama –

ističeMarović.

Da u Crnoj Gori ne postoji

oblast u kojoj je tokom 2017.

godine napravljen pomak

smatra i Dina Bajramspahić iz

InstitutaAlternativa.

- Disfunkcionalnost instituci-

ja obilježila je 2017. godinu u

Crnoj Gori. Potpuno je jasno

da će u Skupštini do kraja go-

dine biti donešen veći broj za-

kona bez adekvatne rasprave

–upozorila jeBajramspahić.

Đ.Ć.

Glavni odbor GP URA ovlastio timza pregovore o koaliciji sa Demokratama

Abazović i Bečić

prave čvrsti savez

Sagovornici Pobjede iz

drugih stranaka ,,gra-

đanske opozicije“bili

su iznenađeni zaključci-

maGlavnogodbora

Ure, što znači da supre-

govori o zajedničkom

nastupuDemokrata i

Ure osmišljeni ,,iza za-

tvorenih vrata“,mimo

redovnih sastanaka tog

dijelaopozicije

Istraživanje o demokratijama u razvoju

Tapkanje umjestu

HašimTači

PRAVEKOALICIJU:

AleksaBečić i DritanAbazović

Detalj sakonferencije

IvanBrajović

koalicioni nastup na predsto-

jećim lokalnim ali u buduć-

nosti i na parlamentranim

izborima.

- Nacrt koalicionog spo-

razumatrebadapotvrde

Glavniiopštinskiodbori

GP URA i Demokrata,

jer je u pitanju plan za

čvršći savez dijela gra-

đanske opozicije - preci-

zirao je izvor.

Upitanda li to znači da će je-

dinstveni predsjednički kan-

didat biti lider Demokrata

Aleksa Bečić, s obziromna to

da mu ankete daju najveće

šanseodsvih lideraopozicije,

izvor jekazaoda ,,netrebažu-

riti sa takvimprocjenama“.

- GP URA i Demokrate će

imati jedinstvenog predsjed-

ničkog kandidata. Podrška

Bečiću je jedna od opcija ali

ne i jedina koju ćemo razma-

trati, precizirao je izvor.

Pregovori GP URA i Demo-

krata o čvršćem savezu koji

uključuje zajednički nastup

na lokalnim i predsjedničkim

izborima je kontra stavu lide-

ra SDP-a Ranka Krivokapića

da te izbore trebabojkotovati.

Iznenađenje

SagovorniciPobjedeizdrugih

stranaka ,,građanske opozici-

je“ bili su iznenađeni zaključ-

cima Glavnog odbora Ure, što

znači da su pregovori o zajed-

ničkom nastupu Demokrata i

Ure osmišljeni bez prethod-

nihkonsultacija,mimoredov-

nihsastanakatogdijelaopozi-

cije.

Demokratska Crna Gora je u

ponedjeljak veče u Golubov-

cima održala Prvu izbornu

konvenciju Demokrata Zete,

kao prva od opozicije koja je

ušlaukampanjuza lokalne iz-

bore u glavnomgradu.

Osim rukovodstva Demo-

kratske Crne Gore, na čelu

sa predsjednikom Alek-

som Bečićem, članova i

simpatizera izZete, kon-

venciji su prisustvovali i

predsjednik i članovi ru-

kovodstva GPURA, Dri-

tan Abazović, Miloš Ko-

natar i Luka Rakčević, što

je u javnosti podgrijalo

sumnjedasepripremakoali-

cija.

Na sastankuBečića iAbazovi-

ća, koji su u odličnim ličnim

odnosima, sredinom ove go-

dine konstatovano je da poči-

nje nova era na političkoj sce-

ni.

- Počinje nova era na crnogor-

skoj političkoj sceni, u toku je

smjena generacija koja će do-

vesti do toliko željenih pro-

mjena, mnogo realnijeg isho-

da u vezi sa smjenom vlasti,

čime će neizostavno doći do

demokratizacije crnogorskog

društva, a time i boljeg život-

nog standarda za sve građane

- zaključeno je nakon tadaš-

njeg sastanka Bečića i Abazo-

vića.

N.ZEČEVIĆ