Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Glavni od-

bor Socijalističkenarodne

partije aktivirao jeodlukuo

prenošenjuovlaščenjana Iz-

vršni odbor, saznajePobje-

da. Više izvoranašeg lista je

saopštiloda je tomodlukom

predsjednikSNP-aVladimir

Jokovićpreuzeopotpunu

kontrolunadpartijompošto

u Izvršnomodboru imadvo-

trećinskuvećinuneophod-

nuzadonošenje svihpartij-

skihodluka.

- Prvom odlukom Izvršni od-

bor je, shodno Statutu, raspu-

stio sve opštinske odbore, izu-

zev beranskog i ulcinjskog

koje čekaju lokalni izbori. Na

čelu ta dva odbora su ljudi koji

su bliski aktuelnompredsjed-

niku SNP-a: potpredsjednik

partije,DragoslavŠćekić i član

GO Ranko Ćetković, saopštili

suPobjedi izvori iz SNP-a.

U intervjuu za TV Vijesti Jo-

ković jekazaodasuraspušteni

odbori zato što im je ,,istekao

PODGORICA

- Prijedlozi iz-

bornihzakona, koje je izra-

dilaRadna grupa zaprimje-

nupreporukaODIHR-a,

stavljeni su jučeu skupštin-

skuproceduru.

Upitanju su prijedlog izmjena

i dopuna Zakona o izboru od-

bornika i poslanika, Zakona o

finansiranju političkih subje-

kata i izbornih kampanja, Za-

kona o biračkom spisku, kao i

dopune Zakona o elektron-

skimmedijima.

Osimtekstovapredloženihza-

kona, Radna grupa je na sajt

Skupštine postavila i nefor-

malne komentare koje je do-

stavioODIHR.

- Ovi nacrti zakona predstav-

ljaju istinski pokušaj da se

obrade mnoge preporuke iz

Konačnog izvještaja posma-

tračke misije OSCE/ODIHR

povodom parlamentarnih iz-

bora održanih 2016. godine.

Ukoliko se usvoje, ovi zakoni

će predstavljati poboljšanje u

odnosu na sadašnje zakono-

davstvo-navodiseuneformal-

nim komentarima OEBS/

ODIHR-a.

Kako dodaju, pozitivne pro-

mjene koje bi trebalo da po-

boljšaju sprovođenje izbora

obuhvataju odredbu koja

određuje početak i kraj izbor-

ne kampanje, mogućnost da

birač svojim potpisom podrži

više od jednog kandidata, ra-

zjašnjavanje uloge ovlašćenih

predstavnika u izbornompro-

cesu, odredbu o povećanju

rodne zastupljenosti na izbor-

nim listama, kao i definiciju

PODGORICA

–General-

ni sekretar Skupštine

Aleksandar Jovićević

obavijestio je jučeAdmi-

nistrativni odborda je

MilanuKneževiću izDF-

a tokomskupštinskog za-

sijedanja 21. decembra

izrečenaopomena i za-

tražiodaOdbor donese

odlukuooduzimanjude-

set odstoodKneževićeve

decembarske zarade– re-

čeno jePobjedi uSkupšti-

ni.

- Odbor će ispuniti ono što

je iz njegove nadležnosti.

To je prva opomena koja je

izrečena u Skupštini od

usvajanjanovogPoslovnika

– rekao je Pobjedin izvor iz

parlamenta.

Jovićević je Odboru uputio

zahtjevdapostupi počlanu

110b i 110 c Poslovnika, koji

predviđaju da se poslanik

kome je izrečena mjera

opomene kazni oduzima-

njem deset odsto od plate,

te da odlukuonovčanoj ka-

zni donosi Administratra-

tivni odbor. Kneževiću je

opomenu izrekao potpred-

sjednikSkupštineBranimir

Gvozdenović zbog nepri-

mjerenih riječi upućenih

specijalnom tužiocu Mili-

vojuKatniću.

I.K.

PODGORICA

-Ministar-

stvoevropskihposlova, kao

koordinatorprocesapristu-

panjaCrneGoreEvropskoj

uniji, pozvao je zaintereso-

vanu javnosti da seuključi u

javnuraspravupovodom

izradeProgramapristupa-

njaCrneGoreEU2018-

2020. Javna rasprava će tra-

jati do 19. januaranaredne

godine.

Kako je saopšteno iz MEP-a,

javnomraspravomseobezbje-

đuje informisanje najšire jav-

nosti o Programu pristupanja,

s ciljem potpunije razmjene

informacija i učestvovanja za-

interesovanih strana u njego-

voj pripremi.

Navodi se da, kroz pokretanje

javne rasprave kao dvosmjer-

nogprocesa,MEPufazi prvog

Nacrta programa pristupanja

Crne Gore EU 2018-2020 ini-

cira razmjenu informacija i

mišljenja sa zainteresovanim

javnostima u procesu donoše-

nja ovog strategijskog doku-

menta.

- Ukazujemo da se od zainte-

resovane javnosti očekuju

sugestije, predlozi i komentari

na sadržaj dokumenta i trogo-

dišnje planove u zakonodav-

nom, strategijskom i admini-

s t ra t i vnom d i j e l u , dok

struktura dokumenta ostaje

nepromijenjena u odnosu na

važeći Program pristupanja

Crne Gore EU 2017–2018,

kaže se u saopštenju.

U toku javne rasprave Mini-

starstvo će, kako je najavljeno,

organizovati i okrugli sto, oče-

mu će zainteresovana javnost

biti blagovremeno obaviješte-

na.

R.P.

GO SNP-a prenio ovlašćenja na IO, raspušteni svi opštinski odbori izuzev ulcinjskog i beranskog

Joković potpuno preuzeo

kontrolunad partijom

Manevar Jokovića sa prenosomovlašćenja ima dvostruki cilj: da

potpuno preuzme kontrolu nad SNP-om i očisti partiju od neposlušnih,

te da, kroz odluke Izvršnog odbora, sprovede partijsku politiku bez straha

da na sjednicama Glavnog odbora, zbog opstrukcijaMilića i Jonice,

ostane bez kvoruma ili dvotrećinske većine za ključne partijske odluke

mandat još 2016. godine“.

Manevar Jokovića sa preno-

som ovlašćenja ima dvostruki

cilj: da potpunopreuzme kon-

trolu nad SNP-om i očisti par-

tiju od neposlušnih; i da, kroz

odlukeIzvršnogodbora, spro-

vede partijsku politiku bez

straha da na sjednicama Glav-

nog odbora, zbog opstrukcija

SrđanaMilića i Snežane Joni-

ce,ostanebezkvorumailidvo-

trećinske većine za ključne

partijske odluke.

Milića i Pavićević isključuju

iz GO ako prekinu bojkot

Izvor Pobjede iz vrha SNP-a je kazao da je gotovo sigurno da

poslanike Srđana Milića i Danijelu Pavićević čeka isključenje

iz Glavnog odbora, ako, kako su najavili, prekinu bojkot.

Joković, ranije u izjavi za Pobjedu, nije želio da precizira

kakva bi mogla biti odluka GO o Miliću i Pavićević.

- Statut SNP-a je jasan. Za takvu povredu partijske discipline

isključenje iz GO je jedina mjera - kazao je naš izvor.

Danijela Pavićević, poslanica SNP-a, juče je pozvala opozi-

cione poslanike da se izjasne da li će podržati njen i Milićev

amandman na Prijedlog zakona o amnestiji, kojim je pred-

viđeno da od pomilovanja budu izuzeti počinioci najtežih

krivičnih djela.

Ona je, prije formalnog podnošenja, zatražila podršku posla-

nika opozicije i pozvala ih da se izjasne da li podržati taj

amandman.

- Pitanje bojkota je politička stvar, a pitanje amnestiranja teš-

kih krivičnih djela je od opšteg društvenog značaja - rekla je

Pavićević nagovještavajući siguran dolazak na sjednicu.

Istovremeno, odlukom o ras-

puštanju opštinskih odbora

Joković je eliminisao ključne

protivnikeustranci: cetinjski i

barskiodbor, koji supredvodi-

li listu od desetak odbora koji

ne slušaju instrukcije pred-

sjednika SNP-a.

Na čelu raspuštenih odbora

biće koordinatori koje će ime-

novati Izvršni odbor i koji će

upotpunosti sprovoditi partij-

sku politiku, do opštinskih iz-

bornihkonferencija.

Prenosomovlašćenja, Joković

je obezbijedio i sigurnu dvo-

trećinsku većinu za odluku o

koaliciji sa DF-om u Berana-

ma, ali i sigurnu kontrolu nad

odlukomo potencijalnompo-

vratkuuparlament.

- Glavni odbor utvrđuje listu

kandidata partije za poslanike

i određuje poslanike, na pri-

jedlog predsjednika partije,

potvrđuje listu kandidata za

odbornike, piše u Statutu

SNP-a.

Kontrola nad Izvršnim odbo-

rom, odgovor je Jokovića na

činjenicu da ne kontroliše po-

slanike, koji su birani sa liste

SNP-a.

N.ZEČEVIĆ

Radna grupa predala parlamentu tekstove četiri zakonska akta

Izborni zakoni

u skupštinskoj

proceduri

Ministarstvo evropskih poslova saopštilo

Počinje javna rasprava povodom

izrade Programa pristupanja EU

Uskoro prva novčana kazna po novomPoslovniku

Opomena Kneževiću proslijeđena

Administrativnomodboru

izraza „političko oglašavanje“

u Zakonu o elektronskimme-

dijima.

Promjene se odnose i na oba-

vezupropisivanjadokojemje-

re semogu koristiti lični poda-

ci iz biračkog spiska, obavezu

učesnika izborne trke da pod-

nose privremene finansijske

izvještaje o troškovima kam-

panje, obavezu blagovreme-

nog objavljivanja izvještaja

koji se odnose na finansiranje

kampanje i objavljivanje infor-

macijana vebsajtuAgencije za

sprečavanje korupcije, te utvr-

đivanje roka za otvaranje po-

sebnog žiro-računa koji se ko-

risti u svrhukampanje.

- Međutim, jedan broj pret-

hodnih preporuka, koje zahti-

jevaju pravne izmjene, i dalje

jeneriješeniakosuizmijenjeni

odgovarajući članovi zakona -

napominju izOEBS-a.

Pitanja koja nijesu obrađena u

nacrtima zakona obuhvataju

pravne zahtjeve po pitanju za-

konske sposobnosti za glasa-

nje, obezbjeđivanje odgovara-

jućih kapaciteta i resursa

Agenciji za sprečavanje ko-

rupcije i nedostatak dosljed-

nosti u procesu kodifikacije, s

obzirom na to da se neke pro-

mjene u režimu finansiranja

kampanja koje se odnose na

parlamentarne izbore ne pri-

mjenjuju na predsjedničke iz-

bore.

-Ovikomentariimajuzaciljda

pomognu vlastima Crne Gore

u naporima da poboljšaju za-

konski izborni okvir. OEBS/

ODIHR spreman je da pruži

pomoć vlastima u naporima

koje sprovode zarad izbornih

reformi - navode izOEBS-a.

Iv.P.

SrđanMilić i Vladimir Joković

MilanKnežević

ZgradaSkupštine