Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

CrnomGorom

Bijelo Polje: Odbornici usvojili rebalans budžeta i odluku o privremenomfinansiranju

Pozajmica lijek

zaminus u kasi

BIJELOPOLJE

–Odbornici

sudonijeli odlukuo rebalan-

subudžeta zaovugodinu

koji umjestoprvobitno

predviđenih 12.700.000eura

iznosi 10.800.000eura.Tako-

đe, usvojena jeodlukaopri-

vremenomfinansiranjuza

prva trimjesecanaredne go-

dine.

SekretarzafinansijeAlidaNu-

hodžić objasnila je da tokom

devet mjeseci nijesu prema

planuostvarivani ni prihodi ni

rashodi, pa se umjesto pripre-

manju odluke o budžetu za

2018. godinu pristupilo reba-

lansu ovogodišnjeg i donoše-

nju odluke o privremenom fi-

nansiranju.

- Bilo je planirano da od pore-

za na nepokretnosti prihodu-

jemo 2.300.000 eura. Nakon

rebalansa ta stavka iznosi

950.000 eura, što je manje od

planazaoko60odsto i to jebio

jedan od razloga za rebalans -

kazala je Nuhodžić ističući da

će takse i naknade takođe rea-

lizovati umanjimiznosima od

planiranih.

Ni prihod od imovine neće

ne znam ni zbog čega. Sportu

stedali višenego ranije, aodu-

zimate sektorukulture, odpo-

četkavijeka istapriča, bacamo

uburebezdna i zato smo tuđe

jesmo - kazao jeBojadžić.

Ljubomir Zlajić (SNP) smatra

da su planeri budžeta nijesu

realnosagledali stanjeubjelo-

poljskoj privredi i standard

građana.

Skupštinajedalasaglasnostna

odluku Savjeta JURatkoviće-

ve večeri poezije da se za di-

rektora te ustanove izabere

KemalMusić.

V.Šb

.

ostvariti u iznosu 1.675.000

eura jer je planiran na osnovu

povraćaja sredstava od države

koja je opština uložila u sport-

skudvoranu,,Nikoljac“iispla-

tu bivšimradnicima ,,Prve pe-

toljetke“.

- Nije realizovan ni planirani

prihododnefinansijske imo-

vine u ovoj godini a radi us-

postavljanja finansijske kon-

solidacije realizovaćemo

kratkoročnu pozajmicu

1.250.000 eura - faktoring

kredit i pozajmicuizEgaliza-

cionog fonda. U ovoj godini

planirano je da se isplati 12

zarada i to pet iz prethodne i

sedamizovegodine.Kapital-

ni budžet će se realizovati u

iznosu od 2.166.818, što je

manje za 10 odsto u odnosu

na plan - kazala jeNuhodžić.

Odbornik Tufik Bojadžić

(SDP) jekazaoda jebudžet vi-

še potrošački nego razvojni.

- Budžet nije održiv i realizuje

se na prijedloge i potrebe

DPS-a i to je suštinski pro-

blem. Smanjujete budžet za

skorodvamiliona, apovećava-

te sredstva nekim sektorima

Osnovni razlog za rebalans je loša naplata poreza na nepokretnosti jer je umjesto

2.300.000 eura prihodovano 950.000 eura. U ovoj godini biće isplaćeno 12

zarada, pet iz prethodne i sedam iz ove godine – kazala je Alida Nuhodžić

OPOZICIJAKRITIKOVALA

PLANERE:

Sa sjedniceSO

TIVAT

-Kompanija ,,Flaj flaj

trevl“proširila jemrežupo-

slovnicaotvaranjemkance-

larijeuTivtu, uUliciDruge

dalmatinskebb.

Menadžerka kompanije Sanja

Milović izjavila je da je nakon

otvaranja predstavništva u

Podgorici, kvalitetom i veoma

pristupačnim cijenama steče-

no veliko povjerenje potroša-

ča i procijenjeno je da širenje

poslovanja u Crnoj Gori ima

potencijal.

– Prepoznali smo Crnu Goru

kaoveomaatraktivnudestina-

ciju za razvoj. Smatramo da

Tivat kao opština ima veliki

potencijal za razvoj našeg po-

slovanja i potrudićemo se da

svim državljanima Crne Gore

kao i uvijek pružimo najviši

mogući kvalitet i vrlo pristu-

pačne cijene. Nakonotvaranja

predstavništva u Podgorici,

započet jenaš evropski put ra-

Poznata kompanija širi poslovanje u Crnoj Gori

,,Flaj, flaj trevl“ otvorio

predstavništvo u Tivtu

STEKLIPOVJERENJE:

Sa

otvaranjaposlovniceuTivtu

zvoja i uslijedila su otvaranja

predstavništava u Sloveniji,

Austriji, Hrvatskoj, Bosni i

HercegoviniiTurskoj–kazala

jeMilović.

,,Fly Fly Travel“ je dobitnik

brojnih nagrada za najbolju

turističku agenciju jugoistoč-

neEvrope.

C.G.

NIKŠIĆ

- Platna institucija Montenegro transfers, zastupnik

Vestern juniona za Crnu Goru, donirala je pedijatrijskomodjelje-

nju Opšte bolnice sukcioni aspirator, šestokanalni EKG aparat i

infuzionu pumpu, u vrijednosi oko 3.000 eura.

Direktor bolnice Ilija Ašanin zahvalio je na opremi.

- Donacija će nam koristiti da dopunimo nedostajuće opremu

u tomodjeljenju, a i dio stare opreme da zamijenimo novom i

svakako da našimnajdražimpacijentima pružimomaksimalnu

mogućnost za što brže izlječenje i za što komforniji boravak u

našoj bolnici - kazao je Ašanin ističući da je to jedna u nizu donaci-

ja Opštoj bolnici.

M.R.

Nikšić: Bolnici poklon odMontenegro transfersa

Za pedijatriju oprema

vrijedna 3.000 eura

Cetinje u susret novogodišnjimpraznicima

Danas Dječji bazar

CETINJE

– Danas se na Dvor-

skom trgu od 11 sati održava

Dječji bazar koji organizuju

Turistička organizacije i

Osnovna škola ,,Lovćenski

partizanski odred“ - kazao je

Pobjedi menadžer TO Marko

Vujanović.

Na krajudogađaja, dodao je on,

predviđeno jedamališani okite

dva brijesta na trgu.

Kako kaže, cilj je da se mališa-

nima pruži prilika da pokažu

kreativnost i talenat.

– Osim toga, od 27. do 30. de-

cembra na Dvorskom trgu biće

održan novogodišnji bazar na

kom će cetinjski preduzetnici

izlagati svoje proizvode i ruko-

tvorineitakopromovisatisvoju

djelatnost–kazaojeVujanović.

On najavljuje još neke aktivno-

sti, čiji datumodržavanjazavisi

od vremenskihuslova.

– Planirali smo da na još jedan

način obradujemo najmlađe,

pa će biti organizovana vožnja

vozićem tokom koje će Djeda

Mraz dijeliti poklone – istakao

jeVujanović.

Kada je u pitanju Božićni kon-

cert, koji se već deceniju orga-

nizuje 8.januara, Vujanović ot-

kriva da će se razlikovati od

prethodnih jer će biti zastu-

pljena klasičnamuzika.

I.T.

Okitiće tri jelke

U svečanom ruhu su Njego-

ševa ulica i Dvorski trg, a do

25. decembra, kaže Marko

Vujanović, biće okićene i

ostale ulice u istorijskom

jezgru.

– Ove godine za ukrašavanje

grada prvi put je zadužena

Turistička organizacija. Do

sada je to radila lokalna upra-

va. Materijal je obezbijeđen

od donacija i do sada nije

korišćen na Cetinju. Vjerujem

da će građani biti prijatno

iznenađeni. Dio dekoracija su

tri jelke, koje će biti okićene

kod spomenika Lovćenska

vila, na Dvorskom trgu i Balši-

ća pazaru – kaže Vujanović.

Posebno interesantno je da

će i Rijeka Crnojevića biti

okićena.