Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

CrnomGorom

Rožaje:

Gimnazijalka DženisaMujević dobila stipendijuMinistarstva prosvjete za talente

Do škole pješači 16 kilometara,

nema izostanaka, a niže petice

Miju Popoviću Povelja, a

spasiocima nagrada grada

ROŽAJE

- Maturantkinja

Gimnazije ,,30. septembar“

Dženisa Mujević dobila je

stipendiju za talente koju

dodjeljuje Ministarstvo pro-

svjete. Osim znanjem, marljiva

učenica podršku države je

zaslužila i zbog istrajnosti jer

nema niti jedan izostanak, a do

škole putuje čak 16 kilometara

svakog dana.

Na prigodnoj svečanosti,

koja je organizovana u školi,

direktor Gimnazije Fejzo Murić

uručio je poklon Dženisi i

istakao da je svrstana u red

30 najboljih srednjoškolaca u

Crnoj Gori.

- Dok su izostanci sa časova

veliki problem svih škola, Dže-

nisa, koja dnevno prepješači

oko 16 kilometara, putujući iz

sela Balotiće, nema ni jedan

neopravdani izostanak. Osim

toga, u njenoj đačkoj knjiži-

ci nema drugih ocjena osim

petica. Dženisa i njena sestra

Semra, koja je takođe odlična

učenica, prepoznate su po izu-

zetnom talentu, dobrom vas-

pitanju i smjernosti. Kada sam

pisao preporuku da Dženisa

dobije stipendiju, sve njene

kvalitete samuzeo u obzir i

zato smo zahvalni Ministar-

stvu prosvjete što je prepo-

znalo zalaganje i požrtvovanje

naše učenice – kazao je Murić.

On je istakao da su sestre na

kraju polugodišta dobile sim-

boličnu nagradu, po knjigu.

- Gimnazija ima dosta kva-

litetnih učenika sa kojima

predano rade profesori i nalazi

se u vrhu srednjih škola u

Crnoj Gori – kazao je ponosno

Murić.

Dženisa Mujević je kazala da

je presrećna što je prepoznato

njeno zalaganje.

- Kada sampredala dokumen-

ta za stipendiranje nijesam se

nadala da ću je dobiti. Ipak,

prepoznat je moj talenat.

Veoma sam zahvalna Mini-

starstvu prosvjete, direktoru

Fejzu Muriću, mojoj profeso-

rici Editi, i svimprofesorima

koji sumi pružali podršku i

pomoć i na taj način pomogli

da dođemdo ovog priznanja

koje mi izuzetnomnogo znači

– kazala je vrijedna učenica.

F.KaLIĆ

ZaPRIMjeR:

SestreSemra i Dženisanakonpreuzimanjanagrada

Poznati dobitnici najviših priznanja prijestonice

CETINJE

-KnjiževnikMilo-

radPopovićovogodišnji je

dobitnikPovelje „IvanCr-

nojević“ kojudodjeljuje gra-

donačelnikza izuzetando-

prinos razvoju i promociji

gradaurazličitimoblastima.

PriznanjegradapripašćeSluž-

bizaštiteispasavanja.Nagrade

će biti uručene na svečanosti

povodomDana osnivanja pri-

jestonice 4. januara - saopšte-

no je iz prijestonice.

Iovegodine,usvjetluobilježa-

vanja4.januara,bićedodijelje-

noipriznanjegrada.Priznanje

će pripasti Službi zaštite i spa-

savanja, čiji su se članovi više

od dvamjeseca, u ekstremnim

uslovima, danonoćno borili sa

velikim brojem požara. Milo-

radPopović jedobitnikNjego-

ševenagradezaknjiževnost za

2017. godinu, za roman „Čo-

vjek bez lica“.

j.Đ.

Otvorena izložba „Kolašinska foto-priča“

INTIMNoIRoMaNTIČaRSKooRUžje:

Saotvaranja izložbe

KOLAŠIN

-Kako sučetrna-

est kolašinskih fotografa i

fotoreporteravidjeli svoj

grad i sugrađaneuposljed-

njihosamdecenija, pokaza-

će izložba „Kolašinska foto

priča“ koja jeotvorenauho-

luDomakulture.

Autori izložbe su Branislav i

Dragoslav Jeknić, a čini je više

od200 fotografija.

LjuboMedenica, Rajko Popo-

vić i Dragan Tomović su imali

svojefotografskeradnje.Milu-

tin Bulatović, Danijel Vincek i

Branislav Jeknić fotografijom

susebavili zbogpotrebeposla.

Mito Ivezić, Ranko Popović i

Vuko Vlahović su se fotografi-

jomvraćali zavičaju. Bračnom

paruDanici i BrankuGaševiću

kao i Desimiru Bulatoviću fo-

tografija je bila razonoda, a sa-

da se aktivno bave fotografi-

jom Dragoslav Jeknić Šaft,

Vlado Bojić i osamnaestogo-

dišnji VedranVujisić.

Izložbu je otvorio novinar, do-

pisnik Pobjede iz Kolašina

DraženDrašković.

- U svom „jakanju“ sa vreme-

nom, pokušajima da ga malo

uspori i ublaži njegovubrzinu,

čovjek ima intimno i romanti-

čarsko oružje koje se zove fo-

tografija. Na tom požutjelom,

crno-bijelom, uokvirenom ili

koloritnom papiru su zastali

detalji koji pričajuo vremenu i

ljudima i koji čuvaju prošlo

vrijeme i ljude. Fotografije su

najbolji čuvari grada i one tre-

ba da podsjete na vrijednosti

ovoga prostora ali i opomenu

da Kolašin mora „bolje i više“

– istakao jeDrašković.

C.G.

BaR:

Odbornici počeli raspravu o budžetu za narednu godinu, nastavak u srijedu

Više će ulagati,

manje trošiti

BAR

–Raspravuoprijedlo-

gubudžeta za 2018. godinu

odbornici suzapočeli juče a

nastaviće je 27. decembra. O

tomdokumentugovorili su

sekretarka za ekonomiju i fi-

nansijeNevenkaČučković i

sekretar Sekretarijata za in-

vesticije, imovinu i zastupa-

njeVidoDabanović.

Čučković je navela da je

budžet planiranna 20.110.000

eura, od čega je za kapitalni

predviđeno8.110.000,zateku-

ći10.469.940,azaotplatuduga

1.530.060.

Prihodi

- Prihodi kapitalnog budžeta u

odnosunaovugodinupovećani

su 63,18 odsto zbog primjene

Zakona o planiranju i izgradnji

objekata, odnosno očekivanih

prihoda po osnovu legalizacije

objekata i regularizacije ze-

mljišta. Sopstveni prihodi su

p l a n i r a n i u i z n o s u o d

16.590.000 eura i u strukturi

ukupnih budžetskih prihoda

učestvujusa82,5odstoprocen-

ta, dok su ustupljeni prihodi

planiraniuiznosuod3.520.000

eura ili 17,5 odsto. Tekuća

budžetska potrošnja iznosi

10.469.940 eura, otplata duga

predviđena je u iznosu od

1.530.060 eura, a kapitalni

budžet u iznosu od 8.110.000.

Prihodi tekućeg budžeta za

2018. godinu iznose 12 miliona

euraipredstavljajumaterijalnu

podršku za funkcionisanje lo-

kalne samouprave i privrednih

društava. Najveće učešće u pri-

hodima imaju porezi projekto-

vani u iznosu od 10.000.000

eura ili 83,3 odsto tekućeg

budžeta - objasnila je sekretar-

ka resornog sekretarijata.

VidoDabanovićje,poredosta-

NajVIŠeĆePRIHoDoVaTIoDPoReZa:

Sa sjedniceSO

log, istakao da je budžet u ka-

pitalnomdijelu povećan za 63

odsto u odnosu na tekuću go-

dinu, a potrošnja smanjena za

18 odsto.

- Planirano je 290 privreme-

nih objekata, a po osnovu pla-

ćanja zakupa očekujemo pri-

hodu iznosuod400.000eura.

Od komunalija računamo na

prihod od 4.000.000 eura. Re-

alno je očekivati da će se opšti

trendporastabrojainvestitora

nastaviti - procjenjuje Daba-

nović.

Na sjednici su imenovani novi

odbornici - umjesto Dejana

Škerovića, Sloba Pajovi-

ća i Đura Pejovića u ime kluba

DPS novi odbornici su dr Ve-

selina Vučetić, Nikica Purli-

ja i Velija Mehović, dok je sa

listeDemosadrSrđanaKalini-

ća zamijenioBogićMitrović.

Mandati

Ranka Šljivančanin i Aleksan-

darRakočevićubudućećedej-

stvovati u sklopu Ujedinjene

Crne Gore. Odbornici lokal-

nog parlamenta su minutom

ćutanja odali poštu tragično

preminulom Đuru Pejoviću,

koji je bio odbornikDPS-a.

Konstatovana je ostavka se-

kretara SOBar Steva Pejovića,

na čije je mjesto većinom gla-

sova imenovana mr Aleksan-

dra Grabež, takođe iz redova

Socijaldemokrata. Radila je u

Luci Bar kao rukovodilac

pravnih poslova i u Port of

Adria kao sekretar kompanije.

Za predstavnika opštine u od-

boru direktora Vodakoma

imenovana je Marija Marko-

vić iz Sekretarijata za ekono-

miju i finansije.

V.K.V.

Boško Drašković oprostio se u Nikšiću od aktivnog bavljenja boksom

Humanisti u ringu

NIKŠIĆ

-Oko2.000gledala-

cauSportskomcentru

ispratilo jebokserski huma-

nitarni spektakl, pod ,,Po-

sljednji udarac zaSofiju“, i

oproštajnimečbivšegkapi-

tena, a sad selektorabokser-

ske reprezentacijeCrneGo-

reBoškaDraškovića. Iako je

rezultat bioudrugomplanu,

publika je imalaprilikuda

vidi nekolikokvalitetnih

borbi.

Prije borbi Boško Drašković

dobio jepriznanjeBokserskog

saveza za doprinos boksu i

njegov razvoj u državi. Draš-

ković se od boksa oprostio u

meču sa Džemalom Bošnja-

kom iz Bosne i Hercegovine,

koji je u znak poštovanja i ne-

pisanog pravila u boksu pre-

dao borbuu trećoj rundi.

-Hvalasvimaštostedošli i po-

držali, onošto jenajbitnije, ak-

cijuprikupljanjanovca za lije-

čenje Sofije Šušić. Nadamo se

da će se ova pozitivna energija

od večeras prenijeti i donje, te

da će na kraju i njeno liječenje

biti uspješno. Svi smo pobjed-

nici večeras–poručiojepubli-

ci Boško Drašković nakon

svog oproštajnogmeča.

Boksersko veče su otvorili

BrajanJovanović iMileKostić

u kategoriji do 81 kg, a jedno-

glasnom odlukom sudija bolji

je bio Jovanović. Nakon njih

borili su se, crnogorski repre-

zentativci u kategoriji do 85

kg, Emir Šabotić i Petar Mar-

čić, a Šabotić je izašao kao po-

bjedniknakon tri runde.Upo-

luteškoj kategoriji sastali su se

ZvjezdanVidakovićiRadovan

Petrović, a prekidom u prvoj

rundi trijumfovao je Vidako-

vić. U kruzer kategoriji Siniša

Kondić nije mogao dalje od

treće runde, pa jeDilanPrašo-

vićnakonprekidaslavio.Vete-

ranRatkoDraškovićnije imao

težak zadatak protiv Saše Do-

jića, pa je nokautom u prvoj

rundi dobiomeč.

Novac od ulaznica biće upla-

ćenzaza liječenjeSofijeŠušić,

četvorogodišnje devojčice ko-

ja boluje od rijetkog oboljenja

mozga.

S.D.

Čuvari ljudi i vremena

Podgoričanin i Šavničanin

ubijali divokoze na Durmitoru

PODGORICA/ŠAVNIK

– Dvije divokoze u rejonu

Nacionalnog parka Durmitor

u oktobru su odstrijelili V. N.

(40) iz Podgorice i M. G. (39) iz

Šavnika – saopšteno je iz Upra-

ve policije. Oni se terete za

nezakonit lov i nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija.

- Službenici OB Šavnik su, 17.

oktobra, na osnovu opera-

tivnih saznanja, u saradnji sa

lovočuvarima NP Durmitor,

izveli akciju „Kontrola lova“

tokom koje su umjestu Dobri

Do, u rejonu NP, pored kolo-

voza pronašli sakrivenu pušku

marke „tika“, kalibra 7 mm, sa

optičkimnišanom i 11 metaka

istog kalibra, kao i dva ruksaka

u kojima se nalazilomeso od

dvije divokoze. O događaju je

obaviješten državni tužilac u

ODT u Pljevljima, uviđaj su izvr-

šili službenici kriminalističke

policije CB Nikšić – objašnjeno

je u saopštenju.

C.G.