Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 23. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

– Milun Šoškić (47) iz Podgorice poginuo je u

saobraćajnoj nesreći koja se desila u noći između četvrtka i

petka, u podgoričkomnaselju Zlatica, dok je teške povrede

dobio dvadesetdvogodišnji Danilo Banjević.

Banjević je bio u vozilu „audi 3“ dok je Šoškić upravljao

„polom“.

Udes se dogodio u blizini pasarele kada su se, iz za sada neu-

tvrđenih razloga, sudarili Šoškić i Banjević.

Šoškić je podlegao povredama na mjestu nesreće, dok je

Banjević sa teškimpovredama zadržan u Kliničkom centru.

Uviđaj je obavio tužilac i podgorička policija, a nakon okonča-

nja istrage biće poznato kako je došlo do nesreće.

A. G.

PODGORICA

– Tri automobila, „hjundai“, „škoda oktavia“ i

„renoklio“, izgorjelasunaparkinguUliciSvetozaraMarkovića,

uPodgorici, unoći između četvrtka i petka.

Požar je prijavljen oko dva sata. Obavljen je uviđaj na osnovu

kojeg će se utvrditi podkojimokolnostima je došlodopožara.

Sumnja se da je požar podmetnut na jednomvozilu, pa se vatra

proširila na ostala dva.

C.H.

PODGORICA

- Bojanu Mata-

noviću (24) iz Podgorice odre-

đeno je zadržavanje zbog

sumnje da je u noći između

srijede i četvrtka fizički nasr-

nuo na tužioca Nikolu Boriči-

ća u holu hotela ,,Hilton“.

Kako naš list nezvanično

saznaje, incidentu je pretho-

dila manja prepirka oko taksi

vozila.

Sigurnosne kamere hotela

zabilježile su napad i na

osnovu njih je osumnjičeni

uhapšen nekoliko sati nakon

događaja.

Matanoviću se na teret stavlja

da je počinio krivično djelo

nasilničko ponašanje.

C.H.

PODGORICA

–Direktor

UpravepolicijeSlavkoSto-

janović zanovog šefa cetinj-

skepolicije imenovao jeMi-

lošaVučinića.

Načelnik Odjeljenja bezbjed-

nosti Cetinje do sada je

bioMihailo Šaranović, koji će

biti raspoređen na druge po-

slove i zadatke, shodnopotre-

bama službe.

Vučinić je bio komandant Po-

sebne jedinice policije, načel-

nik Odjeljenja bezbjednosti

Danilovgrad i šef Centra be-

zbjednostiHercegNovi.

Od prve polovine 2014. nije

bio u policiji, tada je obavljao

dužnost koordinatora be-

zbjednostiukompaniji„Mon-

tenegro erlajnz“.

Ove godine bio je kandidat za

direktora Policijske akademi-

je uDanilovgradu.

U ponedjeljak je za načelnika

CB Herceg Novi postavljen

GoranBanićević, koji jedo sa-

da bio viši policijski inspektor

prveklasezakontroluzakoni-

tosti primjene policijskih

ovlašćenja u Odjeljenju za

unutrašnju kontrolu rada po-

licijeMUP-a. Banićević je ra-

nijih godina bio šef herce-

gnovske policije, a smijenjen

je 2013. godine kada je na nje-

govo mjesto imenovanMiloš

Vučinić.

ŽivkoĆorić, koji jebiovišipo-

licijski inspektoruCBHerceg

Novi, novi je načelnik OBKo-

tor.

Novi načelnik OB Tivat je

Dragan Kontić, koji je do da-

nas bio viši policijski inspek-

tor u Sektoru kriminalističke

policije.

Dosadašnji načelnici CBHer-

cegNovi,OBKotor iOBTivat,

Petar Ognjenović, Marko Ra-

dusinović i Milan Radović,

bićeraspoređeni nadrugepo-

slove i zadatke, shodnopotre-

bama službe.

-Dinamikaborbeprotivorga-

nizovanog kriminala i dosa-

dašnje i buduće funkcionisa-

nje operativnog štaba „Boka“,

osim planiranja svih policij-

skih aktivnosti zahtijevaju i

određene kadrovske promje-

ne, kakobi uspješnepolicijske

aktivnosti na suzbijanju dje-

lovanja organizovanih krimi-

nalnihgrupabilenastavljene i

intenzivirane - navodi se u sa-

opštenjupolicije.

Najavljuju da će kadrovskih

promjena, shodnopotrebama

i procjenama službe, biti i u

narednomperiodu.

C.H.

PODGORICA

–Službenici

Sektorakriminalističkepolici-

je, zajedno saSAJ-omi Poseb-

nomjedinicom, jučeujutrou

okviruakcije „Boka“pretresli

su sedamobjekatauKotoru,

Tivtu iHercegNovom.

Pretreseni su objekti koje kori-

steAleksandar Petrović, Boško

Kašćelan, Miloš Petrić, Nikša

Matijević, Stevica Radonjić,

Budimir Radonjić i Radovan

Bojanović.

Policija je zaplijenila vozila,

oružje,municiju,mobilne tele-

fone, motorole, novac, noževe,

optički nišan, skupocjene sato-

ve, pasoš, bokseve, laptopove,

vojnu opremu i specijalni alat

za otvaranja brava.

Taj alat se koristi za otvaranje

specijlano zaštićenihbrava.

Pretresi

Kako se navodi u saopštenju

policije, pretreseni suobjektuu

naselju Škaljari i Kavač uKoto-

ru, gdje je policija kontrolisala

Aleksandra Petrovića i Boška

Kašćelana,zakojesumnjadasu

bliski kavačkomklanu.

UTivtusupretreseneprostori-

je koje koriste Miloš Petrić,

NikšaMatijević, Stevica Rado-

njić, Budimir Radonjić. UHer-

ceg Novom je kontrolisan Ra-

dovanBojanović.

Zaplijenjena je lovačka puška,

dva revolvera, oko 100 komada

municije različitih kalibara, če-

tiri borbena opasača, optički

nišan, osam vozila, među koji-

ma su i vozila visoke klasemar-

ke „folsvagen“, „audi“, „BMW“

i „mercedes“, motocikl pjađo

beverli,desetmobilnihtelefona

od kojih jedan posjeduje kripto

zaštitu (blekberi) i veći broj

simkartica, više tablet i laptop

računara,usbmemorijazaskla-

dištenje podataka kao i jedan

eksterni hard disk, dva ručna

sata „roleks“ i 2.000 eura.

Štojeoduzeto

Oduzeta je i dokumentacija o

različitim vrstama novčanih

BAR

– Barska policija uhapsila je tri osobe i zaplije-

nila nešto više od kilogrammarihuane. Osumnjiče-

ni se prijavom terete za krivično djelo neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih

droga.

Lisice su stavljene D. J. (21) iz Rogatice, privremeno

nastanjen u Baru, J. B. (22) i D. L. (32), oba iz Bara.

Policija je kontrolisala vozilo „golf“ u kojem su bila

trojica mladića i nakon pretresa pronađena je 1.014

kilogramdroge koja je bila sakrivena ispod haube.

Osumnjičeni su, kako istraga ukazuje, planirali da

drogu prodaju u Baru.

C.H.

PODGORICA

–Podgoričkapolicija rasvije-

tlila jekrađu iz septembraove godine i pod-

nijelaprijavuprotivM. I. (33) izPodgorice,

zbogosnovane sumnjedaopljčkao sugrađa-

ninaĐ. C.

Kako senavodi u saopštenjupolicije,M. I. je 14.

septembra, sa još dvije za sada nepoznate oso-

be, došaodoporodične kuće Đ. C. uTuzima.

Vrata kuće su bila otvorena i osumnjičeni je

ušaousobuodakle jeukraometalni sefukojem

se nalazio novac u iznosu od 26 do 28.000 i

10.000 američkihdolara i lična dokumenta.M.

I. i još dvije osobe pobjegli su u Donje Kokote

gdje suotvorili sef i prisvojili novac, dok su sef i

ostatak stvari odbacili ukorito rijekeMorača.

C.H.

Saobraćajni udes kod pasarele na Zlatici

Poginuo vozač „pola“

Podgorica: Izgorjela tri

automobila PrekoMorače

Sumnja seda jepožar podmetnut

Saslušan osumnjičeni

za nasilničko ponašanje

Matanović

zadržan

zbog

napada

na tužioca

PODGORICA:

Rasvijetljena krađa iz septembra

Podgoričanin ukrao sef sa

28.000 eura i 10.000 dolara

BAR:

Uhapšene tri osobe

Kilogrammarihuane krili ispod haube

Oduzetadroga

Nove kadrovske promjene, smijenjen

načelnikMihailo Šaranović

Miloš Vučinić šef

cetinjske policije

MilošVučinić

AKCIJA„BOKA“:

Novi pretresi na Primorju, policija ne damira

bezbjednosno interesantnimosobama

Na udaru kavačani

RADIO JADRAN

PODgORIcKI vReMePLOv

Policija tokom

pretresaoduzela

oružja, vozila...

transakcija i dužničko–povje-

rilačkimodnosima, alat zaobi-

janje brava, tzv. češljevi, dva

diktafona, pet maskirnih uni-

formi, mačeta i više komada

raznih noževa, dva metalna

boksa, metalna palica, biber

sprej, elektro šoker i četiri ruč-

ne radio-veze.

Radi postupka kriminalističke

obradeprivedeno jeosamoso-

ba.

Među oduzetim stvarima je i

alat tj. specijalni češljevi za

obijanje i otvaranje sefova i

brava.

Policija je i u četvrtak u Budvi

pretresla Budvane Marka Lju-

bišu zvanog Kan, braću Ognje-

na iMladenaKažanegru,Gora-

na Slovinića, Gorana Sjekloću i

Dušana Banovića zvanog Ce-

tinski, NikšićaninaMilana Ko-

natara, braću Milića i Novaka

ŠakovićaiBobanaVuksanovića

iz Podgorice. Sjekloća je uhap-

šen zbog nedozvoljenog drža-

nja oružja.

Službenici Uprave policije, u

aktivnostima koje sprovode u

borbi protiv organizovanog

kriminala, a koje koordinira

Sektor kriminalističke polici-

je, u16akcijakojesusprovede-

ne od početka oktobra pretre-

sli su 230 lokacija na jugu i

sjeveru i ucentralnoj regiji, i to

na lokacijama koje koriste čla-

novi OKG, bezbjednosno inte-

resantne i njima bliske osobe.

Oduzeti su vatreno oružje i

municija, hladno oružje, sku-

pocjeni automobili, droga,

sredstvakomunikacije,ugovo-

ri i druga dokumenta, novac i

druge stvari. Više osoba je

uhapšeno zbog krivičnih djela

u vezi sa zelenaštvom, ilegal-

nim posjedovanjem oružja i

zloupotrebom opojnih droga.

Sve što je oduzeto biće vješta-

čeno u Forenzičkom centru

radi utvrđivanja porijekla od-

nosnoeventualnepovezanosti

sa počinjenimkrivičnimdjeli-

ma.

Aktivnosti policije na otkriva-

nju, sprečavanju i suzbijanju

organizovanog kriminala se

nastavljaju.

A.G.

Policija je zaplijenila vozila, oružje, municiju, mobilne telefone, motorole,

novac, noževe, optički nišan, skupocjene satove, pasoš, bokseve,

laptopove, vojnu opremu i specijalni alat za otvaranje brava