Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Vlada je juče

usvojila inoviranuStrategiju

naučnoistraživačkedjelatno-

stiMinistarstvanaukezana-

rednečetiri godine, kojomse,

izmeđuostalog, predviđa

stvaranjenovegeneracije

istraživača, unapređenjeme-

đunarodnesaradnjeiumreža-

vanja, kao i jačanjesinergije

izmeđunauke i ekonomije.

MinistarkanaukeSanjaDamja-

nović kazala je da će kroz prvi

cilj Strategije, odnosno pobolj-

šanje ljudskih resursa i istraži-

vačkih resursa, napraviti mo-

gućnost da se mladi ljudi,

doktorandizaposlenauniverzi-

tetima i uprivredi.

-Ciljjedaseuvedefeloušip,koji

će, pored plata, omogućiti i

sredstvazaradna istraživačkim

i inovativnimprojektima uz ak-

tivnu komponentu internacio-

nalizacije. Timećemouticati na

smanjenje odliva talenata, ali

takođe izgraditi novu generaci-

ju istraživača – poručila je Da-

mjanović.

Ona je podsjetila da se na dru-

gom cilju, odnosno unapređe-

nju međunarodne saradnje i

umrežavanja već radi, te da je

naša država priključivanjem

najvećimevropskiminstitucija-

ma sa krupnim infrastruktura-

ma počela novi proces interna-

cionalizacije.

- Finansiraćemo naučno-

istraživačke i inovativneproje-

kate koji će biti usmjereni ka

krupnijim, razvojnim progra-

mima, a cilj je tehnološki opo-

ravak naše zemlje – istakla je

Damjanović.

Nacionalna sredstva, dodala je,

treba da služe samo kao poluga

za korišćenje međunarodnih

fondova, posebno iz evropskog

programa Horizont 2020. Re-

zultati koji su napravljeni u po-

sljednjihnekolikomjeseciutom

programu, premanjenimriječi-

ma,pokazujudasmonadobrom

putu.

- Nakon tri godine negativnog

efektaučešćauHorizontu2020,

prvi put u ovoj godini ostvarili

smo neto dobitak iz ovog pro-

grama, a početkom decembra

smo se našli na nevjerovatnom

prvom mjestu, sa stopom

uspješnosti od 25 odsto – pod-

sjetila jeDamjanović.

Objasnilajedajejednaodmjera

vezanih za treći cilj Strategije

fokus na jačanje sinergije izme-

đunauke i ekonomije, te kreira-

nje boljih uslova za samozapo-

šljavanje mladih ljudi putem

uspostavljanjainovativnogstar-

tupa.

-Kakobi se toomogućilo, neop-

hodno jeuklanjanjebarijeraza-

konskimpromjenama, aEvrop-

ska komisija će nam pružiti

podršku i pomoći u realizaciji –

najavila jeDamjanović.

J.B.

JASNODEFINISANIMCILJEVIMADOPROGRESA:

SanjaDamjanović

Vlada usvojila Strategiju

naučnoistraživačke djelatnosti

Nauka i

ekonomija

na istom

zadatku

PODGORICA

–ProtivS. D. (38) policija jepodnijelapri-

javunakon što jeumjestuZagorak, nanikšićkojmagi-

strali, uhvaćenda jevoziobrzinomodčak213kilometa-

rana sat.

Ograničenje na ovoj dionici magistralnog puta Podgorica –

Nikšić je 80 kilometara. Patrola je S. D. privremeno oduzela

i vozačkudozvolu.

IzUpravepolicije juče susaopštili da jeuposljednjihsedam

dana izdato 2.709 prekršajnih naloga i podnijeto 318 prekr-

šajnihprijava.

-Oduzeto je199vozačkihdozvola, kao i 94pararegistarskih

tablica. Slobode su lišena 77 vozača zbog vožnje pod utica-

jem alkohola, od čega samo tokom vikenda njih 50 – istakli

suu saopštenju.

J.B.

će i pristalice dr AleksandraMugoše

vrdi da će

nulazak

smatra da treba da prisustvuje

Skupštini. Uprava za imovinu

topravododjeljujeJovanuIvo-

viću, a oduzima legitimnom i

legalno izabranom i jedinom

priznatompredsjednikuSkup-

štine dr Sekuliću – kazala je

Popović-Samardžić.

Svipozvani

Sa druge strane, dr Ivović op-

tužbe koleginice nije želio da

komentariše.

Na naše pitanje kako gleda na

to što se u isto vrijeme i na

istommjestuorganizujeSkup-

ština po pozivu dr Sekulića, on

je naglasio kako u ovom esnaf-

skomudruženjunemapodjela,

te da je Skupština jedno tijelo.

- Čini je 49 delegata. Svi oni

dobili su poziv. Ko dođe do-

brodošao je. Mi smo sjednicu

zakazali jer dr Sekulić nije po-

štovao rokod30danadazaka-

žesjednicu, pa jetoučinilonas

32 delegata – kazao je dr Ivo-

vić.

Sl.R.

Vojsci i Ministarstvu odbrane

za stanove 300.000 eura

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluke o izmjeni

odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih

potreba funkcionera i državnih službenika i namještenika,

kojim se vrši usklađivanje sa Zakonomo zaradama zaposle-

nih u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na odredbe o

de inisanimgrupama poslova, zvanjima i koe icijentima.

- Radi rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u Minstarstvu

odbrane i Vojsci, Vlada je usvojila Informaciju o uplati novca

Stambenoj zadruzi „Odbrana“ i dala saglasnost Minstarstvu

odbrane da se u tu svrhu uplate sredstva iz ostvarenih priho-

da u iznosu od 300.000 eura – saopšteno je iz Vlade.

IzMinistarstva tvrde

da se nemiješaju

Ministarstvo zdravlja ni na koji način ne opstruira rad i funk-

cionisanje Ljekarske komore, kao što neargumentovano, iz

samo njima znanih razloga, saopštavaju predstavnici Centra

za građansko obrazovanje, Instituta Alternativa, Centra za

razvoj nevladinih organizacija i Centra za istraživačko novi-

narstvo - saopšteno je iz tog Vladinog resora.

CGO, IA, CRNVO i CIN apelovali su da se što prije otklone sve

prepreke i stvore uslovi za normalno funkcionisanje Ljekar-

ske komore, čiji rad, kako su kazali, već gotovo godinu dana

na različite načine opstruira Ministarstvo zdravlja.

- Vrlo je indikativno da se ovakve ,,brige“ plasiraju upravo dan

pred održavanje Skupštine Ljekarske komore. Ministarstvo

zdravlja koje zaista želi da se što prije otklone sve prepreke i

stvore uslovi za normalno funkcionisanje Ljekarske komore,

više puta u prethodnomperiodu je pokazalo jasnu i čistu

namjeru koja je imala cilj zakonsko funkcionisanje ove stru-

kovne organizacije, a to vrlo dobro znaju i oni koji koriste

svaku priliku da plasiraju ovakve i slične neistine i dezinfor-

macije – naveli su, između ostalog, iz Ministarstva zdravlja.

Potrebno usklađivanje sa

razvijenimzemljama

PODGORICA

- Nova Strategija sajber bezbjednosti za 2018/21.

godinu usvojena je na jučerašnjoj sjednici Vlade, a namjera

je, kako je saopšteno, da uz jasno de inisane strateške ciljeve

razvije kompatibilan proces sa zemljama u kojima je oblast

sajber bezbjednosti razvijena (države EU i NATO-a) i time stvori

preduslov za bezbjedniji sajber prostor u Crnoj Gori.

Generalna direktorica Direktorata za elektronsku upravu i

informatičku bezbjednost Milica Janković kazala je da Strategi-

ja nastoji da kroz jasno de inisane strateške ciljeve razvije kom-

patibilan koncept sa zemljama u kojima je ova oblast prilično

razvijena.

U Strategiji su de inisana 32 indikatora uspjeha.

N.K.

Usvojena Strategija sajber bezbjednosti

DANILOVGRAD

–MisijaPo-

licijskeakademijeusmjerena

jenaorganizovanjekvalitet-

nogobrazovanja, usavršava-

nja i osposobljavanjaefikasne

imodernepolicije, ali idrugih

bezbjednosnihsubjekata, u

skladusademokratskimprin-

cipima inačelimausklađenim

sastandardimaEvropskeuni-

je - rekao jedirektorovevas-

pitnoobrazovneustanoveBo-

banŠaranović.

UPolicijskoj akademiji uDani-

lovgradu juče je svečano obilje-

ženpočetakškolovanja11.gene-

racije polaznika obrazovnog

programa za zanimanje polica-

jac/ka.

-Uprocesunastaveprimjenjuju

sesavremenenastavnemetodei

nastavnasredstva,imamokvali-

tetan stručan kadar koji preda-

no i posvećeno prenosi znanja

novim naraštajima – istakao je

Šaranović i naglasio da je Aka-

demija steklazavidandruštveni

renome i da u javnosti uživa

ugled vrlo uspješne državne in-

stitucije.

Tokom ove godine, kako je re-

kao, realizovali su oko stotinu

kurseva i obuka za više od 1.000

polaznika, uglavnom službeni-

kaMUP-a, ali i komunalnepoli-

cije, Uprave carina, civilne be-

zbjednosti...

Obraćajući se novoj generaciji

učenikaŠaranovićjenaglasioda

vjeruje da imaju dovoljno po-

tencijala i motivacije da pruže

puni doprinos u realizaciji na-

stave i da imaju želju da se usa-

vršavaju.

- Ponosan sam na činjenicu da

su sve dosadašnje generacije

polaznika pokazale zavidan ni-

vo znanja i usvojenih vještina i

da će uz dalje obrazovanje u

ovoj oblasti dati puni doprinos

uspješnom suzbijanju svih vi-

dova kriminala i nastavku tren-

da jačanja povjerenja građana u

crnogorskupoliciju–poručioje

on.

U ime polaznika 10. generacije

mlađim kolegama se obratila

MilicaFilipovićkojaimjeporu-

čilada je, dabi odgovorili izazo-

vima koji ih sve zajedno čekaju

nakonzavršetkaškolovanja,po-

trebno da radne obaveze shvate

veomaozbiljno, damarljivouče

iukontinuitetuunapređujupsi-

ho-fizičke sposobnosti.

- Od vas se očekuje da prven-

stveno imate vjeru u svoje mo-

gućnosti. Znanja i vještine koje

ćemo steći naPolicijskoj akade-

miji, treba da budu garancija da

ćemo zajedno u budućnosti

imatičastdanaadekvatannačin

štitimo našu državu i njene gra-

đane - rekla jeFilipović.

B.K.

PODGORICA

- Ministar spor-

ta Nikola Janović saopštio je

juče da je Vlada usvojila Infor-

maciju o realizaciji programa

školskih sportskih takmičenja u

osnovnim školama i da se oko

2.000 djece iz 67 škola već

takmiči u košarci i odbojci po

novom sistemu.

Janović je pojasnio da primje-

njuju kup sistem takmičenja u

košarci i odbojci i to za učenike

šestog i sedmog razreda, a

prva utakmica, po prilagođe-

nimpravilima međunarodnih i

nacionalnih sportskih saveza,

održana je prije mjesec i po.

- Do sada je odigrano 115

utakmica. U cilju e ikasnije

organizacije, škole su odredile

nastavnike izičkog vaspitanja

koji su zaduženi za koordina-

ciju takmičenja na nivou škole.

Na zahtjev Minstarstva sporta,

određeni su i koordinatori po

podgrupama. Obaveze koje u

tom kontekstu na nivou škole

obavljaju koordinatori i nastav-

nici, sprovode se kao vanna-

stavne aktivnosti – rekao je

Janović nakon sjednice Vlade.

Nastavnicima izičkog vaspita-

nja će vannastavne aktivnosti,

kako je preizirao, biti dodatno

plaćene.

U Policijskoj akademiji u Danilovgradu školovanje počela 11. generacija

Cilj je stvoriti kadar koji će biti

garant sigurnosti građana

Janović:

Takmičenje

za 2.000

osnovaca

DrAleksandarMugoša

Dr Jovan Ivović

PolicijskaakademijauDanilovgradu

Pojačana kontrola na putevima

Magistralomka

Nikšiću vozio 213

kilometara na sat

ILUSTRACIJA

Finansiraćemo naučnoistraživačke

i inovativne projekate koji će biti

usmjereni ka krupnijim, razvojnim

programima, a cilj je tehnološki oporavak

naše zemlje – istakla je Damjanović