Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–PoštaCrne

Goredonirala jepočetiri

dvorišneklupe za šest

osnovnih školaunašoj drža-

vi –dvijena sjeveru, dvijeu

centralnomdijelu i dvijena

juguzemlje, saopšteno je iz

tekompanije.

Kakosukazaliiztekompanije,

donaciju su uputili povodom

Dana Pošte, koji je bio 15. de-

cembra. Umjesto tradicional-

ne dječije manifestacije, kako

su naveli, odlučili su se za ovu

akcijukakobinovacbiosvrsis-

hodnije iskorišćen.

- Na prijedlog Ministarstva

prosvjete, za ovogodišnju do-

naciju odabrane su osnovne

škole „MiloradMusa Burzan“

i „Radojica Perović“ iz Podgo-

rice, „Radomir Mitrović“ iz

Berana i „Risto Ratković“ iz

Bijelog Polja, kao i škole „Ju-

goslavija“ iz Bara i „Orjenski

bataljon“ iz Herceg Novog –

precizirali su izPošte.

Dvorišne klupe, kako je napi-

sano, postavljenesuuškolama

u Podgorici, na primorju će

biti postavljene početkomna-

redne godine, dok će u škole

na sjeveru stići na proljeće.

Direktorka Osnovne škole

„Radojica Perović“ Mirjana

Bošković istakla je da je dona-

cija Pošte „odličanprimjer ka-

ko poslovni sektor može pru-

žitipodrškurazvojuzajednice

i dolazećihgeneracija“.

- Svaki doprinos unapređenju

prostora u kojem borave naši

đaci korak je naprijed ka stva-

ranju boljih uslova za njihovo

odrastanje –poručila je ona.

Iz Pošte su kazali da je briga o

zajednici važan dio njihove

poslovne strategije.

J.B.

PODGORICA

- Senat ćena

sjednici koja će seodržati

sljedeće sedmice, između

ostalog, razmotriti prijedlog

Filološkog fakultetaUCGda

seprofesoru IgoruLakiću

odobri angažmanna istoi-

menomfakulettuuBeogra-

du.

Beogradski fakultet, kako je

pojašnjeno, zatražio je ,,zele-

no svjetlo“ za angažmanLaki-

ća koji bi predavao predmete

Translation studies na master

programu izKonferencijskog,

stručnog i audiovizuelnog

prevođen j a akadems ke

2017/2018. godine sa fondom

odčetiričasanedjeljno.Nasta-

va bi se, kako je precizirano,

izvodila vikendom, odnosno

subotom u januaru sljedeće

godine.

- S obziromna iskustvo profe-

sora u oblasti prevodilaštva, a

uzimajući u obzir preporuku

SCIC-a iDirektoratazausme-

no prevođenje Evropske ko-

misije, molimo vas da omogu-

ćite Lakiću izvođenje nastave

na ovom master programu –

napisano je u zahtjevu.

N.Đ.

PODGORICA

–Profesor

Ekonomskog fakulteta, Bo-

žoMihailović, profesorica

matematikeupodgoričkoj

Gimnaziji „SlobodanŠkero-

vić“, SnežanaDelić iOsnov-

na škola ,,AleksaĐilasBećo“

uMojkovcudobitnici su

ovogodišnjedržavnenagra-

de ,,Oktoih“.

Nagrada ,,Oktoih“ dodjeljuje

se građaninu Crne Gore ili

pravnomlicukojeimasjedište

nateritoriji tedržavezaostva-

rene izuzetne rezultate u

oblasti vaspitanja i obrazova-

nja i učeničkog i studentskog

standarda.

Odluku o dobitnicima, u skla-

du sa Zakonom o državnim

nagradama, donio je Žiri, čija

jepredsjednicabilaZojaBoja-

nić-Lalović.

Članovi Žirija su bili Marko

Camaj, Mubera Kurpejović,

Ljiljana Krivokapić i Mijajlo

Đurić.

Žiriju za dodjelu nagrade do-

stavljeni su prijedlozi za 12

ustanova i 13 pojedinca, saop-

šteno je iz Ministarstva pro-

svjete.

Ministar prosvjete Damir Še-

hović dobitnicima će nagradu

,,Oktoih“, koja se sastoji od

plakete, diplome i novčanog

dijela, svečano uručiti 17. ja-

nuara naredne godine u Vili

,,Gorica“.

N.Đ.

NagradaMihailoviću,

Delić imojkovačkoj školi

Senat će sljedeće sedmice razmotriti prijedlog

profesora o dodatnom radu

Lakić traži angažman

na fakultetuu Beogradu

Po četiri

dvorišne

klupe za

šest škola

PODGORICA

–Na sjednicu

SkupštineLjekarskekomore

koju je zadanas zakazaodr

Jovan Ivović, uzpodršku32

delegata, doći će i ljekari iz

suprotstavljene frakcijekoju

zastupapredsjednikKomore

drAleksandarMugoša.

Kako je Pobjedi potvrđeno i

Mugošine pristalice dogovori-

le su se da danas organizuju

Skupštinu na istom mjestu, u

staroj zgradi vlade iuistovrije-

me,kaoiIvovićidelegatiskoji-

ma je on zakazao sjednicu.

Prošlog petka, sjednica koju je

organizovao predsjednik

Skupštine Komore dr Nebojša

Sekulić, i na kojoj je trebalo da

ponovo bude izabaran dr Mu-

goša za predsjednika, odgođe-

na jezbognedostatkakvoruma

-od49delegatapojavilosenjih

24, a bilo jepotrebno25. Oni su

tada optužili Ministarstvo

zdravlja da je pravilo pritisak

na pojedine delegate da ne do-

laze na sjednicu i najavili su

krivične prijave kada prikupe

dokaze.

Opstrukcije?

PredsjednicaSinidikatadokto-

ra medicine dr Milena Popo-

vić-Samardžič kazala je za Po-

bjedu da se i za danas navodno

priprema opstrukcija kada je u

pitanjugrupaljekarakojipodr-

žavajudrMugošu.

- Hoće da zaustave ulazak na-

šeg izvršnog odbora, jer je u

njemu većina renomiranih lje-

kara, kao i novoizabranihkole-

ga – tvrdi ona i ističe kao je cilj

suprotstavljenestranedazadr-

že delegate na koje su pravili

pritisak.

Prema njenim riječima, pred-

sjednik Skupštine dr Sekulić

jedini je priznat od svih, pa i

Ministarstva zdravlja. On je

Upravi za imovinu proslijedio

spisak učesnika današnje sjed-

nice, ali su ga iz te ustanove,

kako kaže, obavijestili da su

spisakproslijediliIvovićukako

bi ,,on odlučio ko će biti po-

zvan“.

-PoposlovnikuoraduSkupšti-

ne Komore samo predsjednik

ima pravo da pozove koga on

Na Skupštinu Ljekarske komore koju je zakazao dr Jovan Ivović doći

Popović-Samardžić

nekima biti zabranj

Skupština je tijelo koje čini 49 delegata. Nijesmo

podijeljeni. Svi delegati dobili su poziv. Ko dođe

dobrodošao je. Mi smo sjednicu zakazali jer dr Sekulić

nije poštovao rok od 30 dana da je zakaže, pa je to

učinilo nas 32 delegata – kazao je dr Jovan Ivović

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor pozivanjemčla-

naSavjetaJavnog servisa

GoranaĐurovićada se izja-

sni ookolnostimauvezi sa

kršenjemZakonao spreča-

vanjukorupcijenastavlja

nezakonitodjelovanjeupo-

stupcimakoji sevodeprema

članovimaSavjeta temedij-

skekuće - navodi seuzajed-

ničkomsaopštenjučetiri

NVO.

Centar za razvoj nevladinih

organizacija (CRNVO), Cen-

tar za građansko obrazovanje

(CGO), Institut alternativa

(IA) i Centar za monitoring i

istraživanje (CeMI) tvrde da

Odbor „odnosno vladajuća

partijasavećinomuovomtije-

lu, osimnepoštovanja zakona,

demonstrirasiluderogirajućii

zvanične odluke drugih insti-

tucija u državi - u ovom sluča-

juAgencije za sprečavanje ko-

rupcije, ali iugrožavadirektno

nezavisnost javnog servisa

RTCG“.

Sjednica Administrativnog

odborazakazana jezasrijedui

Đurović će imati priliku da se

izjasni o odluci Agencije za

sprečavanje korupcije da je

prekršio član 11 i 13 Zakona o

sprečavanju korupcije. U toj

odluci Agencije pojašnjeno je

da je Đurović istovremeno sa

javnom funkcijom obavljao i

dužnost izvršnog direktora u

privrednomdruštvu „Nature“

čime je povrijedio zakonske

odredbe (član 11 i 13) koje se

odnose na ograničenja u vrše-

nju javnih funkcija.

-UtvrđenojedaĐurovićnijeu

konfliktu interesa, što može

predstavljati jedini pravno

utemeljen osnov za dalje po-

stupanje Odbora u ovom slu-

čaju. I pored zvanične odluke

Agencije, znači bez ikakvog

osnova, Odbor pozivaĐurovi-

ća na izjašnjenje. Uzimajući u

obzir dosadašnje postupanje

ovogtijela,nemamodilemuda

se spremaju za pokretanje po-

stupka razrješenja ovog člana

Savjeta - navodi se u saopšte-

nju četiri NVO.

K.J.

Igor Lakić

Nekoliko NVO reagovalo zbog inicijative za saslušanje Gorana Đurovića

Tvrde daAdministrativni

odbor nezakonito djeluje

GoranĐurović

DPS: Gdje su bile NVO kada je

Rutović smijenjena dekretom

Demokratska partija socijalista nikad se nije miješala u rad

bilo koje institucije, niti ima takvu namjeru, posebno kada je

riječ omedijima - saopšteno je iz te partije.

Kako navode, Savjet RTCG je u ovom sastavu imenovan

zahvaljujući skupštinskoj podršci njihovih poslanika.

- Nijednom tokomnjihovog dosadašnjegmandata naša

partija nije pravila pritisak na bilo koga od članova tog tijela.

Za razliku od pojedinih opozicionih stranaka, koje su sasvim

otvoreno prošle godine, političkimdekretom smjenjivale

direktorku Televizije i pravile pritisak na Savjet da se ta njiho-

va direktiva sprovede - ističu iz DPS-a.

Dodaju da je čudno da se u „tim trenucima besprizorne hajke

koja se vodila protiv Radojke Rutović, a koju je predvodio

tadašnji predsjednik Skupštine, nijedna od tih NVO nije potru-

dila da zaštiti Javni servis od političkih uticaja“.

Donacija Pošte Crne Gore