Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Ekonomija/Društvo

strija Ahmad Bkairat najavio

duvanski se

a u februaru

stan, Irak i Egipat), a tržište su

im 32 države na četiri konti-

nenta. U fabrici u Ras al-Khai-

mahu proizvode šest brendova

u osam formata cigareta, zapo-

šljavaju 476 ljudi i proizvode

godišnje 25 milijardi cigareta

na 20proizvodnih linija. Utom

pogonu radi 20 nacionalnosti i

svega pet ljudi iz UAE, a godiš-

nje prerade 12 hiljada tona du-

vana. Prema riječima direktora

proizvodnje Bruna Šila ulažu

dosta napora u istraživanje tr-

žišta i u kvalitet cigareta, tako

da sada imaju sertifikate ISO

standarda 2001, 2012 i 2014.

Kvalitet cigareta se ispituje u

laboratoriji u sastavu fabrike.

-Uproizvodnjicigaretakoristi-

mo isključivo odobrene sastoj-

ke za ishranu – istakao je Šil i

naglasioda jeBMJnajveći pro-

Otkup duvana

Naredne godine planiramo da od crnogorskih proizvo-

đača duvana otkupimo 100 tona duvana, najavio je

Bkairat.

Ove godine otkupili su svega 32 tone, a kako su proci-

jenili da se u Crnoj Gori mogu uzgajati virdžinija, berlej

i arapske sorte, namjeravaju da podignu proizvodnju i

da otkupe sve od domaćih uzgajivača. Da bi podstakli

uzgoj otkupnu cijenu su podigli za 15 centi po kilogra-

mu i spremni su da proizvođačima obezbijede kvalitet-

no sjeme.

- Uzgoj duvana u Crnoj Gori nam je bitan zbog pro-

izvodnje šiše. Tlo i klima kod vas je skoro ista kao u

Francuskoj i Njemačkoj, odakle kupujemo duvan za

šišu – objasnio je Šil i dodao da su imdvije godine

potrebne da ispitaju tržište, jer je proces proizvodnje

duvana za šišu komplikovaniji.

- Naši uzgajivači treba da prođu određene treninge,

kako bi znali da uzgajaju šišu – objasnio je Bkairat.

Elektronske cigarete

BMJ će, najavio je Bruno Šil, kao i ostali proizvođači duvana

usvojiti proizvodnju nove generacije proizvoda, prije sve

elektronske cigarete sa kapsulom. Planiraju da elektronske

cigarete proizvode i u Crnoj Gori, koja je dobro pozicionirana

za tu vrstu proizvoda.

izvođač cigareta uUAE.

U Ras al-Khaimahu posluje i

fabrika šiše, u kojoj se godišnje

preradi 7.200 tona duvana i

proizvede 1,2 miliona boksova

šiše, kojuproizvodeu70ukusa.

J.RABRENOVIĆ

FabrikauUAE

Sapresa

PODGORICA

PredsjednikSavjetaAgenci-

je za elektronskemedijeRankoVujovićko-

mentarišući to što je član tog tijelaDarko

Ivanoviću srijedunapustio sjednicu, zbog

čeganijebilokvoruma zaodlučivanje, rekao

je zaPobjeduda je tobilaprolazna reakcija

kojanećeuticati nanjihov rad.

Ivanović je sjednicu napustio jer je Savjet

Agencije odbio da u dnevni red uvrsti

njegovprijedlogdajednaodtačakapo-

novo bude rasprava o Televiziji Pink

M.On

insistiradase tojTeleviziji uki-

ne licenca na 12 sati nakon sljedećeg

prihvaćenog prigovora na njen rad.

- Nadam se da je taj događaj bio samo

trenutakpojačanenervozezbogsvega

što se trenutno dešava oko Ivanoviće-

vog članstva u Savjetu Agencije. On je

do sada davao veliki doprinos radu

SavjetaAgencijeiuvijek

se konstruktiv-

no ponašao -

istakao jeVu-

jović.

Predsjednik

Savjeta je

rekao da je

ovaj Iva-

novićev prijedlog odbijen, jer je prethodna

sjednicatogtijela,kojajenedavnoodržana,bila

u cjelosti posvećena upravo toj temi i to na nje-

gov zahtjev.

- Kako se u međuvremenu nije desio nikakav

novimomenat i kako je Savjet poslije te sjedni-

ce poslao parlamentu inicijativu za hitnu iz-

mjenuZakona za elektronskemedije, a ve-

zano za uvođenje novčanih kazni,

Rajko Todorović (član Savjeta) i ja

smo smatrali da ne postoji oprav-

danmotiv za ponovno stavljanje

ove tačke u dnevni red jučeraš-

njesjednice.Ovakavishodglasa-

nja nije bio prihvatljiv Ivanovi-

ću i on je demonstrativno

napustio sjednicu - pojasnio je

Vujović.

On je kazao da su još dva člana Sa-

vjeta bila odsutna - Edin Ko-

ljenovićiSašaKneže-

vić i da sjednica

nije mogla da se

održi zbog ne-

p o s t o j a n j a

kvoruma, na-

kon što je Iva-

nović napu-

štio.

K.J.

Član Savjeta Agencije za elektronskemedije vjeruje

da rad ovog tijela neće biti opstruiran

Vujović: Ivanovićeva

reakcija je prolazna

t

Izvještaj Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Zabranjen uvoz

28,40 kilograma

dodataka za hranu

PODGORICA

Inspektori

suunovembru spriječili dau

našudržavuuđe 28,40kilo-

gramadodataka zahranu

koji su sadržali nedozvolje-

nukoličinuzaslađivača as-

partam–pišeu izvještaju

Uprave zabezbjednost hra-

ne, veterinu i fitosanitarne

poslove.

Ovaj zaslađivač koristi se kao

zamjenazašećeruhrani i piću

i registrovan je pod kodom

E951.

- Pošiljka je pronađena na uvo-

zu i uništena jenapropisanna-

čin, jer nije bila usaglašena sa

propisanim zahtjevima be-

zbjednosti - precizirano je u

izvještajuzaprethodnimjesec.

Kada je u pitanju unutrašnja

kontrola, inspektori su kon-

trolisali 217 objekata i utvrdili

87 nepravilnosti.

- Nepravilnosti su se najčešće

odnosile na nehigijensko ru-

kovanje hranom tokom obra-

de, prerade i čuvanja, neodr-

žavanje higijene uređaja,

prostorija, opreme, neposje-

dovanje rješenja za obavljanje

djelatnosti proizvodnje i pro-

metahrane izdatogodnadlež-

nogorgana–navodiseudoku-

mentu.

Kako dodaju, urađene su i

kontrole objekata za javnu

ishranu i objekata za proi-

zvodnjuhljeba i peciva (25pe-

kara).

- Radi provjere efikasnosti us-

postavljenih postupaka pra-

nja, čišćenja i dezinfekcije

radnih površina, opreme i ru-

ku zaposlenih u objektima u

kojimaseposlujehranomuze-

ta su 73 brisa sa radnihpovrši-

na, opreme i ruku zaposlenih

u ugostiteljskim objektima i

pekarama.Zbogutvrđenihne-

pravilnosti inspektori su pre-

duzeli57upravnihmjerairad-

nji. Izdata su četiri rješenja o

privremenojzabraniupotrebe

prostorijazaobavljanjedjelat-

nosti pripremanja hrane do

otklanjanja utvrđenih nepra-

vilnosti, kao i jedno rješenje o

zabrani proizvodnje peciva

zbog neispunjavanja propisa-

nih infrastrukturnih, opštih i

posebnih zahtjeva higijene -

piše u izvještaju.

Kako su dodali, inspektori su

izdali i 17 rješenja o otklanja-

nju infrastrukturnih neusa-

glašenosti u određenom roku,

četiri rješenja o stavljanju van

prometa i uništavanju nebe-

zbjede hrane zatečene u pro-

metu i dat je 31 ukaz o otkla-

njanju nedostataka manjeg

rizika, a za čije otklanjanje je

potrebno vrlo kratko vrijeme.

K.J.

Spriječen uvoz sadnica citrusa

zaraženih patogenimvirusom

Inspektori su spriječili i uvoz

830 sadnica citrusa koje su,

kako su pokazale analize,

zaražene virusom citrus tri-

steza.

Ovaj virus je patogen i napa-

da isključivo citruse, a protiv

njega se preduzimaju eduka-

tivne mjere na nivou država.

- Početkomnovembra

pronađeno je ukupno 830

zaraženih sadnica, od čega

310 limuna, 250 narandže, 110

grejpfruta, 130mandarina i

30 sadnica limete - precizira-

no je u izvještaju.

Kako je navedeno one su vra-

ćene isporučiocu.

Inspektori kontrolisali i pekare

RankoVujović