Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Kompanija

Viner štediše životnoosigu-

ranjeodlučila jedakreira i

tržištuponudi posebanpro-

izvodkoji ćepokriti rizikod

malignihbolesti, kao jednog

odnajvećihzdravstvenihri-

zikadanašnjice. Ovaosigu-

ravajućakuća jeprvauregi-

onukoja startuje saovim

programomosiguranja, na-

veo jedirektor prodaje te

osiguravajućekućeAndrija

Pešić.

Noviproizvod

- Ovaj proizvod podrazumije-

va isplatu unaprijed ugovore-

ne osigurane sume za slučaj

dijagnoze malignog tumora

kod osiguranika, na brz i jed-

nostavannačin, štoćepacijen-

tu pomoći da na vrijeme za-

p o č n e l i j e č e n j e , p l a t i

medicinske troškovekoji nije-

su pokriveni nacionalnim

zdravstvenim osiguranjem,

organizuje i plati urgentne

tretmane, obezbijedi pokriće

indirektnih troškova, kao što

su česta putovanja, odsustva

sa posla i briga o djeci

tokom liječenja, i da

na lakši način pod-

nesepromjenuna-

čina života i život-

nog stila - kazao je

PešićPobjedi.

Prema njegovim

riječima ovaj proi-

zvod osiguraniku i

n j e g o v o j

porodi-

ci daje nadu da će, uprkos di-

jagnozi, liječenjebitiuspješno

i da će se vratiti normalnom

životu.

Iznos osigurane sume može

biti do30.000eura, amogubi-

ti osigurana sva zdrava lica

starosti od 18do 75 godina.

-Dodatnibenefitovogprogra-

ma jestedauzosiguranika, i to

bezdodatnepremije,mogu bi-

ti osigurana i njegova djeca,

usvojena djeca ili pastorčad,

starosti od tri do 18 godina, sa

osiguranom sumom od 30 od-

sto osigurane sume glavnog

osiguranika,zasvakoprijavlje-

nodijete -naglasio jePešić.

Dodao je da je ovo dopunsko

osiguranje još jednounizuosi-

guranja kojima Viner štediše

životno osiguranje želi da

obezbijedizaštitusvojihosigu-

ranika za slučaj zdravstvenih

problema,nakonosiguranjaod

posljedicanezgode,težihbole-

sti, hirurških intervencija, kao

i osiguranja za slučaj smrti osi-

guranika.

- Iako Crnu Goru još ne krasi

značajan procenat osiguranog

stanovništva, građanima je

potrebno kvalitetno ži-

votnoosiguranjeipokri-

će od svih iznenadnih

zdravstvenihproblema

u kojima može da

se nađe. Mi u

Viner šte-

diše ži-

votnom osiguranju od svog

osnivanja pokušavamo da za-

dovoljimotupotrebu,rezultat

toga je i osiguranje od mali-

gnihbolesti, a istoćemopoku-

šavati i ubudućnosti - poručio

jePešić.

Malignebolesti

Maligne bolesti su trenutno je-

dan od dva vodeća uzroka

smrtnosti u svijetu. Prema po-

dacima Svjetske zdravstvene

organizacije, godišnje sepojavi

oko 14milionanovih slučajeva,

sa skorodevetmiliona smrtnih

ishodauzrokovanihkancerom.

Globalno,jednaodšestsmrtise

dešava zbog kancera. Nažalost,

stručnjaci predviđaju da je

kancer ne samo bolest današ-

njosti već i budućnosti, pa se

očekuje rast novih slučajeva za

čak 70 odsto u naredne dvije

decenije. Iz ove osiguravajuće

kućepodsjećajudauCrnojGo-

ri godišnje oboli više od dvije

hiljade lica, a prosječno umre

oko hiljadu ljudi, što svrstava

maligne bolesti na drugo mje-

sto po smrtnosti, odmah iza

bolesti srca i kardiovaskular-

nog sistema.

-Kada senekoj osobi dijagno-

stikuje maligna bolest, njego-

voj porodici i njemu se način

života drastičnomijenja. Naj-

češćeseliječenjumorapristu-

pitištoprijekakobisepoveća-

la vjerovatnoća uspješnog

liječenja, a topodrazumijeva i

skupe medicinske tretmane,

operativnezahvate i ljekove, a

nacionalni zdravstveni si-

stem često nije efikasan u

tim situacijama - obajsnio

jePešić.

Naveo je da se tada pojav-

ljuje disproporcija izme-

đu iznosa mogućih odo-

brenihtroškova i stvarnih

potrebna pacijenta, i iz-

među vremena kada supa-

cijentupotrebna ta sredstva

ikadati troškovi realnomogu

biti podmireni. Najavio je da

će ova osiguravajuća kuća po-

četkomnarednegodineponu-

ditinacrnogorskomtrži-

štu još jedan proizvod

kojim će, kako kaže, po-

novopodići ljestvicupo-

nude životnog osigura-

nja u Crnoj Gori na

mnogo veći nivo.

S.P.

Kompanija Viner štediše ponudila tržištu novi proizvod

Nude osiguranje za

liječenje karcinoma

Pokrili

27 odsto

tržišta

Pešić je podsjetio da je

Viner štediše životno

osiguranje Podgorica

osnovano 2010. godine

kao grin ild investicija, i

najmlađa je kompanija

u Crnoj Gori koja se bavi

životnimosiguranjima.

Osnivač i 100 postotni vla-

snik je Vienna Insurance

Group, koja je prisutna u

25 zemalja sa oko 50 kom-

panija u svom vlasništvu.

Grupa je za 2016. godinu

imala više od devet milijar-

di eura fakturisane premije

i ostvarila oko 480miliona

eura pro ita prije oporezi-

vanja, i tako učvrstila svoju

poziciju tržišnog lidera u

Austriji i centraloj i Istočnoj

Evropi.

- Kompanija u Crnoj Gori u

kontinuitetu bilježi dobre

rezultate, i trenutno tržiš-

no učešće je oko 27 odsto

sa pozitivnim rezultatom

u posljednje tri godine i

očekivanompremijom za

ovu godinu od skoro 3,8

miliona eura - zaključio je

Pešić.

Iznos

osigurane sume

za slučaj dijagnoze

malignog tumoramože

biti do 30.000 eura, a

mogu biti osigurana

sva zdrava lica od 18

do 75 godina, kazao

je direktor prodaje

Viner osiguranja

Andrija Pešić

PODGORICA

Sistem

menadžmenta zauprav-

ljanjeuslugamau infor-

macionimtehnologijama

ISO20000:2011, koji je

razmotrenna sjednici

OdboraPrivredneko-

more, doprinijeće efek-

tivnijemupravljanju

promjenama, zadovolj-

stvuzainteresovanih

strana, kao i poboljšanju

usluga.

Sekretar Koordinacionog

odbora za kvalitet PKCG

Aleksandar Marđonović

kazao je da su dobrobiti

primjene ovog sistema, iz-

međuostalog,zaštitarepu-

tacije, organizovanost, po-

uzdanost i konzistentnost

usluga, usklađenost sa za-

htjevimakupaca i zakono-

davstvom, upravljanje ri-

zicima i troškovima,

poboljšanjeusluga,tekon-

kurentska prednost.

Grupacija za informacio-

ne tehnologije PKCG do-

nijela je program rada za

narednu godinu, a razmo-

trena je inicijativa za orga-

nizaciju skupa o elektron-

skoj trgovini i okruglog

stolauokvirupredstojećeg

naučno-stručnogskupana

Žabljaku.

S.P.

Održana sjednica Odbora ICT PKCG

Standardi u IT-u

U plusu i pored

lošeg planiranja

Kursna

lista

USD

1.18590

JPY

134.59000

GBP

0.88763

CHF

1.17250

AUD

1.54510

CAD

1.51840

PODGORICA

DRI jedala

pozitivnomišljenjena fi-

nansijski izvještaj Radnič-

kepartije zaprošlugodinu

uz skretanjepažnjena

pravilnost uposlovanju.

Partija je prošlu godinu za-

vršila u plusu 4.930 eura.

Prihodi su bili 11.065 eura, a

rashodi 6.135 eura.

U izvještaju, koji su sačini

senatori Nikola Kovačević i

dr Branislav Radulović, na-

vodi se da se preporučuje

ovojpartijidarealnijeplani-

raprihode i rashode, auslu-

čaju ostvarivanja prihoda i

rashoda u većem i ma-

njem iznosu od planiranih

da koriguje finansijski plan.

- Preporučeno im je da

obezbijede vođenje glavne

knjige na način da osim po-

dataka iz tekuće godine sa-

držati i podatke o preneše-

nim početnim stanjima iz

prethodne godine i da sma-

nji gotovinske isplate i da

plaćanje vrši preko žiro ra-

čuna – navodi se u izvješta-

ju.

M.P.M.

DRI dala pozitivnomišljenje Radničkoj partiji

Vlasnik BMJ Ind

DUBAI

Očekujemoda će

nova fabrikaduvanauPod-

gorici početi da radi u fabru-

aru2018. godine, najavio je

vlasnikarapskekompani-

jeBMJ Industrija iNovog

duvanskogkombinataAh-

madBkairat.

On je kazao da su do sada u

podgoričku fabriku uložili 18

miliona eura.

-Materijalimašinesuspremni,

aočekujemoupotrebnedozvo-

le za struju i vodu od opštine -

kazao je Bkairat novinarima

crnogorskihmedija, koji su bili

njegovi gosti u fabrici u Ras al-

Khaimah, jednom od sedam

emirata uUAE.

Proširenjefabrike

Objasniojedasuproširilifabri-

ku u Podgorici u odosu na por-

vobitni plan, kad je bilopredvi-

đeno da imaju samo finalnu

proizvodnju. Umeđuvremenu

su odlučili da u Podgorici po-

krenu i pripremu duvana, tako

da su dokupili još zemljišta, te

suimpotrebnenovedozvole.U

Podgorici je planirana proi-

zvodnja tri milijarde cigareta

brenda „mac“ i „oscar“ godiš-

nje. Za sada zapošljavaju 21

radnika, a kad fabrika počne sa

radomu prvoj će fazi zapošlja-

vati ukupno 53 radnika u tri

smjene, azavisnoodzahtje-

va tržišta očekuju poveća-

nje proizvodnje i broja

zaposlenih.

- Nadamo se da će crno-

gorska vlada imati isti

pristup investitorima

kao i ovdašnja, kako bi-

smo mogli kod vas napra-

vitiistiuspjehkaouEmira-

tima - rekao je Bkairat i

dodao da će za početak u Pod-

gorici biti samo finalna proi-

zvodnja, a da će duvan pripre-

mati u Ljuboviji. Primarna

proizvodnjauPodgoricipočeće

daradi 2019.Kazao jedaćepro-

izvodnjauPodgorici,kaoiuRas

al-Khaimahu, biti namijenjena

izvozu. Objasnio je da je njihov

princip prodaja već ugovorene

proizvodnje, takodauopštene-

maju skladište za gotove proi-

zvode. U fabrici u Ras al-Khai-

mahu imaju primarnu i finalnu

proizvodnju cigareta, dva skla-

dištazaduvan i repromaterijal i

fabriku šiše, što je persijski na-

ziv duvana za nargile.

Na pitanje zašto ne planiraju

proizvodnju za crnogorsko tr-

žište Bkairat je odgovorio da se

radi omalomtržištu, kao i o ra-

zličitom ukusu za cigarete u

odnosu na njihovo akteuleno

tržište, a to su Afrika i Srednki

Istok.

- Trenutno smo u fazi ispitiva-

nja šta se traži u Crnoj Gori –

objasnio jeBkairat i naglasioda

ne možemo ni da zamislimo

koliko im se žuri da pokrenu

proizvodnju u novoj fabrici u

Podgorici.

Doniralipolamilona

- Nigdje nijesmo imali proble-

ma kaouCrnoj Gori. Zbog toga

sam vas pozvao u Dubai da vi-

dite kako radimo i koliko smo

ozbiljaninvestiror–rekaojeon

i istakao da mu se sviđa Crna

Gora i da se nada da će se svi

nesporazumi prevazići i da će

krenuti ispočetka. - Da je bilo

ko drugi bio na mom mjestu,

siguran sam da bi zatvorio fa-

briku i pobjegao. Ali, odlučio

samda ostanem i ubijedio par-

tnereda investirajuuCrnuGo-

ru– rekao jeBkairat, koji je ove

godine donirao 50 hiljada eura

za bolesnudjecu, a sa partneri-

ma ukupno polamiliona. Osim

toga, otvorio je restoran u Pod-

gorici,kojiposlujeuokvirunje-

govog brendaMazaya, a kupio

je i plac za kuću.

BMJ imaproizvodnjuupet dr-

žava (UAE; Crna Gora, Paki-

Novi

otva

Očekuju rasplet

Vlasnik BMJ kaže da je interes njegove kompanije da se

okonča sudski postupak u slučaju bivšeg predsjednika borda

direktora NDK Isaka Boljevića, koji se sumnjiči za šverc ciga-

reta u vrijednosti od četiri miliona eura.

- Cigarete koje su pravljene u NDK su lošeg kvaliteta zbog

starihmašina. Održavali smo proizvodnju da bi držali ljude

zaposlenima, kao što je bilo planirano po ugovoru. Kada su

cigarete stigle u Dubai, ispostavilo se da sadrže razno smeće,

uključujući komade celofana i žvakaćih guma - rekao je on.

Fabrika će za

početak zapošljavati

53 radnika u tri smjene

i proizvoditi tri milijarde

cigareta, a priprema duvan

će biti u Ljuboviji. Primarn

proizvodnju u Podgorici

će otvoriti 2020.

godine

AndrijaPešić

Proizvodnja šiše