Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Odbor direk-

toraSvjetskebankeCrnoj

Gori jeodobrio jučeuponoć

ponašemvremenugaranci-

juod80miliona eura, kojom

omogućavadržavi nižeka-

matena zaduženjedo240

miliona eura - saopšteno je

izMinistarstva finansija.

Opcije

Uz pomoć ove garancije biće

obezbijeđena sredstva za fi-

nansiranje budžeta naredne

godine, uz razmatranje mo-

gućnosti za otplatu i refinansi-

ranje postojećeg duga.

- Istovremeno, postoji moguć-

nost da se ta sredstva iskoriste

za refinansiranje dijela obave-

za po osnovu euroobveznica

koje dospjevaju od 2019. do

2021. godine - objasnili su iz

ministarstva i naglasili da ovaj

aranžman predstavlja potvrdu

kredibilnosti mjera vladine

ekonomske politike, usmjere-

nih na jačanje makroekonom-

ske stabilnosti i unapređenje

standard.

- Pozdravljamo posvećenost i

aktivnosti Vlade kako bi se Cr-

na Gora vratila na održivuma-

kro-fiskalnu putanju. Siguran

samdaćeCrnaGora, uzpodrš-

kuSvjetske banke i drugihpar-

tnera, prevazići sadašnje iza-

zoveipostićisnažan,postojani

inkluzivni rast na osnovu pri-

vatnih investicija i zaposleno-

sti - kazao je šef kancelarije SB

zaCrnuGoruEmanuelSalinas.

Do kraja programa se očekuje,

kako je saopšteno, povećanje

poreskih prihoda i pad uku-

pnih rashoda države sa previ-

sokog nivoa od 47 odsto BDP-

a. Navodi se takođe da će

učešće radne snage biti pove-

ćano sa manje od 55 odsto, što

jemeđunajnižimmeđuevrop-

skim zemljama. Očekuje se da

će udio nekvalitetnih kredita

dodatno opasti i da će se okvir

za superviziju i sanaciju bana-

ka osnažiti u skladu sa bazel-

skim principima i EU direkti-

vom.

Cilj

Cilj garancije zasnovane na

javnimpolitikama (PBG) jeda

obezbijedi dvado tri puta veći

iznos kroz privatno finansira-

nje i omogući refinansiranje

postojećwg duga komercijal-

nimpovjeriocima.

-PBGpodržavareformepred-

viđene Fioskalnom strategi-

jom do 2020. i nadovezuje se

na program ekonomskih re-

formi Vlade za isti period.

Podržava i reforme finansij-

skog sektora i jačanje sistema

upravljanja javnim finansija-

ma. Neke od reformskihmje-

raodnosesenasmanjenjepla-

ta državnih zvaničnika,

uvođenje centralizovanih na-

bavki, regulisanje supervizije

nebankarskog finansijskog

sektora, kao i reformisanje

farmaceutskog tržišta, sa ci-

ljem osnaživanja pristupa i

priuštivosti. Programpodrža-

va povećanje ciljanih dječjih

dodataka na uštrb eliminisa-

nja doživotnih naknada za

majke troje i više djece. Maj-

kama je data kompenzacija i

očekuje se da će se one vratiti

na tržište rada, koje će imati

koristi od njihovih vještina i

talenta - saopšteno je izMini-

starstva.

Viši ekonomista SB i jedan od

vođa programskog tima Sanja

Madžarević-Šujster ocijenila

je da bi bez reformi koje ovaj

program podržava fiskalno

prilagođavanje bilo oštrije i

vjerovatno dovelo do rasta si-

romaštva.Onasmatradasma-

njenje deficita neće biti lako.

-Smanjenjejehitnosobzirom

na potrebu da se uvjere inve-

stitori i omogući uspješno re-

finansiranje postojećih oba-

veza - upozorila je ona.

Svjetska banka u Crnoj Gori

podržava šest programa, sa

ukupnim iznosomod 225 mi-

lionaameričkihdolarauokvi-

ru energetske efikasnosti, ob-

razovanja, poljoprivrede,

životne sredine i uprave pri-

hoda.

M.P.M.

Svjetska banka odobrila Crnoj Gori garanciju od 80miliona eura

Uslov za je inije

zaduženje do

240miliona

Uz pomoć ove garancije biće obezbijeđena

sredstva za nansiranje budžeta naredne

godine, uz razmatranjemogućnosti za otplatu i

re nansiranje postojećeg duga u sljedećoj godini

za ovu i prijedlogu za 2018. godinu

razvojni,

ta šminka

nika DF-a da su podaci o na-

pretku ekonomije šminka, ka-

zao je da nijedan od podataka

Ministarstvafinansijanijefrizi-

ran i nemapotrebeda se to radi.

Na stav Ervina Ibrahimovića

(BS) da treba ukinuti krizni po-

rez, jer bi to povećalo zarade i

zaposlenost, Radunović je od-

govoriodaVladanećeinesmije

odustati ni od jedne mjere fi-

skalne konsolidacije.

- Moramo se striktno držati

svih mjera i ni od jedne nema

odustajanja - kazao je on.

Efekti

Nebojša Medojević (DF) je

ustvrdio da nema nikakvih efe-

kata na BDP od autoputa. On

tvrdi da je u ugovor o izgradnji

autoputa ugrađeno pola mili-

jarde eura za korupciju.

- Na sajtu Bemaksa piše da je

dobio 100 miliona eura za 1,4

kilometra autoputa. Ako je tač-

no vidjećemo kako – kazao je

Medojević.

Aleksandar Damjanović je oci-

jenio da je budžet za narednu

godinu iskaz ekonomskih od-

nosno političkih prioriteta ak-

tuelne vlasti. Smatra da je

budžet za 2018. isti kao pret-

hodni.

AndrijaPopović (LP) smatrada

jebudžetzanarednugodinure-

alativno dobar kompromis, ali

smatra da je trebalo planirati

veći prihod od naplate pore-

skog duga i povećati prilike za

zapošljavanje.

Predrag Sekulić (DPS) je kazao

da svi mogu biti zadovoljni ma-

kroekonomskim pokazatelji-

ma, s obizrom na četiri odsto

rastaBDP-a više odplana.

- Raduje činjenica da to nije sa-

mo jedna godina, nego da je

trend rasta BDP-a postao uobi-

čajen-naveojeSekulić,anjegov

partijski kolegaMiloradVuletić

smatra da budžet garantuje za-

rade, isplate penzija, redovnost

isplata socijalnih davanja, na-

stavak radova na autoputu...

Parlament danas nastavlja ra-

spravuo budžetu.

M.P.M.

Radunović: Keš u vrećama

nije donošen u Prvu banku

Ministar inansija Darko Radunović je kazao da niko nije donosio

novac u Prvu banku u kesama, odgovarajući na tvrdnju Nebojše

Medojevića (DF). Medojević je tvrdio da je, u vrijeme dok je Radu-

nović bio direktor te banke, keš donošen u crnim kesama.

PODGORICA

Vlada je juče

odlučilada zaključimemo-

randumo razumijevanju i

saradnji zadigitalnuCrnu

Goru saCrnogorskimTele-

komom, kojimće seosigurati

da svaki građanin imamo-

gućnost pristupa internetu

brzinomodnajmanje 30

Mbit/s.

U dokumentu koji je objavljen

nakon sjednice se navodi da je

Vlada ovlastila ministarku

ekonomije Dragicu Sekulić da

potpiše memorandum, čiji je

cilj da se poveća konkuren-

tnost ekonomije i realizacija

strateškihplanova razvoja.

-Cilj jevisokadigitalnapisme-

nost, jednakemogućnosti i po-

boljšanje kvaliteta života u

svim regijama Crne Gore, rea-

lizacija projekta „pametnih

gradova“… navedeno je u do-

kumentu.

Vlada je, u cilju ubrzanja po-

četkarada,,SkijalištaCrneGo-

re“, zadužila Ministarstvo tu-

rizma da prenese 110.000 eura

na račun ove firme kada bude

registrovana. ,,Skijališta“ jeza-

dužila da blagovremeno po-

krenu postupak registracije

kako bi sredstva namijenjena

za osnivački ulog i početakpo-

slovanja bila uplaćena na žiro

računuovoj godini.

Usvojeni suprijedlozi izmjena

zakona o dobrovoljnimpenzi-

onim i o investicionim fondo-

vima. Nadzor nad njihovim

radom će vršiti Komisija za

hartije od vrijednosti.

Usvojena je Informacijaopro-

gramima podrškeEU.

- Od 235 miliona eura za peri-

od 2007-2013, Crna Gora je

Vlada prihvatilamemorandumsa Telekomom, kojimse povećava brzina interneta

Simović na

čelu odbora

za „EXPO

2020 Dubai“

Vlada je formirala Organiza-

cioni odbor za učešće Crne

Gore na Svjetskoj izložbi

„EXPO 2020 Dubai“ na

čijem je čelu potpredsjed-

nik Vlade Milutin Simović.

Imenovan je Branislav

Todorović za državnog

sekretara u Ministarstvu

inansija, dok je Dragan

Kujović razriješen da te

funkcije radi prelaska na

drugu.

Svakomgrađaninu

30megabita najmanje

Bolje saobraćajne veze na ZapadnomBalkanu

Usvojen je prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora

o osnivanju regionalne transportne mreže. Ministar

saobraćaja Osman Nurković je nakon sjednice

kazao da je šest zemalja Zapadnog Balkana

potpisalo ugovor i potvrdilo posvećenost

agendi povezanosti, dobrosusjedskim

odnosima, regionalnoj saradnji i

evropskim integraci-

jama. Ugovor o uspo-

stavljanju transportne

zajednice, kao je

kazao, predstavlja naj-

značajniji dokument

u oblasti saobraćaja

između EU i zemalja regiona. Potpisan je u julu na

samitu lidera EU i Zapadnog Balkana u Trstu, nakon

13 godina saradnje u okvirumemoranduma o razu-

mijevanju za razvoj glavne saobraćajne mreže u

jugoistočnoj Evropi, koji je potpisan 2004. godine.

U Luksemburgu su ugovor potpisali predstavnici

EU, Crne Gore, Hrvatske, BiH, Makedonije, Albanije,

Srbije i Kosova.

- Taj memorandum je do juče predstavljao kamen

temeljac politike djelovanja EU prema zemljama

Zapadnog Balkana u oblasti saobraćajne politike,

čiju će ulogu sada preuzeti ugovor o saobraćajnoj

zajednici, uz mnogo značajnije obavezivanje potpi-

snica i ambiciozniju agendu - objasnio je Nurković.

iskoristila 90 odsto. Od 2014-

2020raspolažemosa270,5mi-

liona, a isprogramirano je 120

miliona - navodi se u informa-

ciji.

Usvojena je i informacijaopri-

jedlogu finansijskog sporazu-

ma između EK, naše i srpske

vlade za prekograničnu sarad-

nju za 2016. uokviru IPAII.

- Procijenjeni troškovi su 1,4

milionaeura,amaksimalnido-

prinosEU1,2miliona.Odkori-

snica IPA II ne zahtijevaju se

finansijski doprinosi – navodi

se udokumentu.

M.P.M.

OsmanNurković

Sa sjedniceVlade

Zasijedanjeparlamenta