Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Kineska

kompanijaCCECCzavšila je

rekonstrukcijuprugeKola-

šin-Kos, čime jebrzinavo-

žnjevozovanaovomdijelu

prugepovećana sa 50na80

kilometarana sat, saopšteno

je jučenaproslavi koju je

kompanijaorganizovalapo-

vodomzavršetkaprojekta.

Rekonstrukcijadionicepru-

geduge9,8kilometaraCrnu

Goru jekoštala 5,6miliona

eura.

Direktor kompanije CCECC u

Crnoj Gori Tijenžan Džu na-

veo jeda jeovonjihovprvi pro-

jekat vezan za željeznice u

Evropiidajeuspješnozavršen.

- Iako jebilomnogopoteškoća,

zahvaljujući podršci kineske

vlade i drugih partnera uspješ-

no smo priveli kraju započete

radove-kazao jeDžuinaglasio

da

žele da iskoriste mogućnosti

kompanije kako bi doprinijeli

razvoju željeznice i drugih

infrastrukturnih projekata u

Crnoj Gori.

CCECC je državna kompanija

osnovana 1979. godine i kvalifi-

kovana je za željezničke pro-

jekte. Angažovana je u 70 ze-

malja, a u 40 država ima svoje

filijale.

- Obim poslova kompanije

obuhvata izgradnjuželjeznica,

autoputeva, tunela, mostova,

luka, kao i raznih poslovnih

projekata i zgrada - rekao je

Džu.

Generalni direktor za želje-

znički saobraćaj u Ministar-

stvu saobraćaja Milan Banko-

vić podsjetio je da je Vlada

obezbijedila sredstva za gene-

ralni remont te dionice i da je

CCECCdobilaposaonatende-

ru.

- Pratili smo rekonstrukciju

svo vijeme, obzirom na to da

prvi put angažujemo kinesku

kompaniju. Glavno je da su ko-

lege iz Kine sprovele ovaj pro-

jekat u skladu sa evropskim

standardima i povećali brzinu

vozova - kazao je Banković i

dodao da vozovi već nekoliko

dana na ovoj dionici voze 80

kilometara na sat.

Naveo je da Vlada posljednju

godinu intenzivno pregovara

sa predstavnivcima CCECC-a

o daljem angažovanju na pru-

gama.

- Nadam se da će u narednim

godinama ta saradnja biti kru-

nisana većim projektima nego

što je pruga Kolašin-Kos - po-

ručio jeBanković.

S.P.

Kineska kompanija CCECC zavšila rekonstrukciju pruge Kolašin-Kos

Brzina povećana na

80 kilometara na sat

Parlament počeo raspravu o rebalansu državne kas

PODGORICA

Budžet zana-

rednugodinuzavlast je rea-

lan, razvojni i garant isplata

plata, penzija i socijalnihda-

vanja, dok je zaopozicijučista

šminka i nastavakdužničke

spiralekojavodi ubankrot.

Parlament je jučepočeo ra-

spravuobudžetuzanarednu

godinukoji iznosi dvijemili-

jarde eura i rebalansuzaovu

od9,5miliona.

Javnidug

Ministar finansija je, odgovara-

jući poslanicima DF-a koji su

tvrdili da se dogodine zadužu-

jemone za295, negoza800mi-

liona eura, kazao da je tačno da

ima stavka u budžetu da semo-

žemo zadužiti do 400 miliona,

ali da je to samo za refinansira-

nje ranijih obaveza, a ne za po-

većanje duga.

- Za potrebe 2018. potrebno je

zaduženje od 295 miliona - po-

tvrdio je ministar i složio se sa

konstatacijom opozicije da je

javni dug visok, ali je dodao da

semože kontrolisati.

- Na dobrom smo putu da refi-

nansiranjemuz fiskalnukonso-

lidaciju stvorimo pretpostavke

da u potpunosti finansiramo

obavezekakobududospijevale.

Nakon garancije od 80 miliona

eura od Svjetske banke, vjeru-

jem da ćemo ponude dobiti do

kraja januara, a do kraja marta

zaključiti kreditni aranžman.

Novacćemonamjenskikoristiti

za refinansiranje obaveza koje

dospijevaju 2019. 2020. i 2021.

godine.Saovih240miliona,ko-

liko očekujemo kredita po

osnovu ove garancije, pokuša-

ćemodaobezbijedinododatnih

150miliona. Namjenanijenovo

zaduženje nego refinansiranje

obaveza koje dospijevaju u po-

menute tri godine – kazao je

ministaridodaodabirefinansi-

ranje trebalo da bude od 10 do

12 godina sa grejs periodom od

četiri godine i povoljnijom ka-

matomod aktuelne.

Milutin Đukanović (DF) tvrdi

daseneslažupodaciMonstatai

Ministarstva finansija oko jav-

nog duga.

-UjunusenasajtuMinistarstva

pojavio podatak da je ukupni

javni dug 67 odsto BDP, a u ok-

tobru 63,19. Neko je neozbiljan

iliMinistarstvoiliMonstat–ka-

zaojeĐukanović,kojismatrada

su javne finansije posrnule. Pi-

tao je zašto se, ako se već evi-

dentira rast BDP-a, uvode re-

striktivne mjere i povećava

PDVna 21 odsto i akcize.

Ministar Radunović je kazao da

jemogućedasepotkradegreška

u procjenama javnog duga i do-

dao da je samo jednomu godini

potpuno tačan podatak o pro-

centuBDP-a i daje gaMonstat.

- Sve što se radi na mjesečnom

ili kvartalnom nivou ne može

biti apsolutno tačno - objasnio

jeRadunović.

Odgovarajući na tvrdnje posla-

Budžet za vlas

dok je zaDF či

Aleksić: Budžet je antisrpski

Budimir Aleksić (Nova) ocijenio je da je budžet za narednu

godinu antisrpski i diskriminatorski.

- Budžet je antisrpski jer ne planira inansiranje nijedne aktiv-

nosti srpske polupacije. Da je antisrpski i diskriminatorski

pokazuje i podatak da, između ostalog Maticu crnogorsku

inansira sa 240 hiljada eura, kao i Fakultet za crnogorski jezik,

a za Maticu srpsku nije opredijeljen ni cent - kazao je Aleksić.

Podsjetio je da je za RTVCG opredijeljeno 18miliona eura.

- Nama sa srpske strane bilo bi milije da su ovi milioni bačeni u

Moraču, jer je sve što emituje RTVCG usmjereno na sataniza-

ciju Srba - ocjenio je Aleksić i podsjetio da je ANB-u dato više

nego za nauku, što, kako tvrdi, ne treba pojašnjavati.

Šverc i rast akciza

Medojević je kazao da šverc

cigareta godišnje donese

300miliona eura mojko-

vačkom klanu i njima bli-

skim. Ministar Radunović je

odgovorio da ne zna odakle

Medojeviću ti podaci i dodao

da sivo tržište zabrinjava.

- Svako povećanje akciza

dovodi do rasta šverca i

pokušavamo da se zaštiti-

mo oduzimajući robu bez

adekvatne akcizne markice

- rekao je Radunović i dodao

da nije grijeh povećati akcizu

na duvan, jer on pripada grupi

štetnih proizvoda.

Ocijenio je da će povećanje

PDV-a na 21 odsto jednokrat-

no uticati na rast cijena.

- Iskustvo iz 2013. godine

pokazuje da nije bilo in lacije -

dodao je Radunović.

PODGORICA

Akcionari pljevaljskogRudnika

uglja trebalobi danavanrednoj skupštini 22. ja-

nuara razmatrajuodlukuoutvrđivaju smjernica

za zaključenjedugoročnogugovorao isporuci

uglja saElektroprivredom(EPCG) zapotrebe

TermoelektranePljevlja.

Dioničari bi trebalo i da usvoje smjernice odboru

direktora za sačinjavanje obrazloženog mišljenja o

uslovima, vrsti i visini naknade za preuzimanje

Rudnika uglja. Akcionari Rudnika uglja, italijanska

kompanija A2A i biznismen Aco Đukanović, koji

većinskikontrolišuvlasništvoupljevaljskojkompa-

niji, dali su krajem prošle godine ponudu EPCG o

prodajisvojihakcijapoprosječnojcijeniod6,5eura.

EPCG još nije donijela konačnuodlukuo tome.

Skupština akcionara je bila zakazana za 14. decem-

bar, ali je predsjednik bodra rudnika Aleksandar

Mitrović odložio sjednicu. Država posjeduje 31,1

odstoudjela uRudnikuuglja, italijanska kompanija

A2A39,5 odsto, aAcoĐukanović 11,8 odsto.

S.P.

Odložena skupština akcionara Rudnika uglja za 22. januar

Čeka se odluka EPCG

o preuzimanju akcija

Saproslave