Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Predstavni-

ciOEBS/ODIHR-apozitiv-

no suocijenili aktivnosti

Radne grupe i pripremljene

prijedloge zakonao izmje-

nama i dopunama zakonao

biračkomspisku, finansira-

njupolitičkih subjekata i iz-

bornihkampanja, elektron-

skimmedijima i izboru

odbornika i poslanika.

Predsjednik Skupštine Crne

Gore Ivan Brajović primio je

danas šeficuMisijeOEBS-a u

Crnoj Gori Maris Davije i ek-

sternog ekspertaODIHRDo-

naBisona,kojijebiozamjenik

šefaPosmatračkemisijeODI-

HR tokom izbora 2016. godi-

ne uCrnoj Gori.

Sastanku je prisustvovala po-

slanicaMartaŠćepanović, še-

fica Radne grupe za imple-

mentaciju preporuka OEBS/

ODIHR.

- Predstavnici OEBS/ODIHR

su veoma pozitivno ocijenili

dosadašnje aktivnosti Radne

grupe i pripremljene prijed-

logezakonaoizmjenamaido-

punama zakona o biračkom

spisku, finansiranju politič-

kih subjekata i izbornih kam-

panja, elektronskim mediji-

ma i izboru odbornika i

poslanika, kaže se u saopšte-

nju.

Ocjene

Brajović je zahvalio na pozi-

tivnim ocjenama, iznijevši

očekivanje da će cjelokupni

proces razmatranja i usvaja-

nja izmjena i dopuna relevan-

tnog zakonodavstva biti raz-

motren do kraja godine u

otvorenoj i konstruktivnoj

parlamentarnoj diskusiji.

-ŠeficaMisijeOEBS-ajeizra-

zilazadovoljstvospremnošću

koje je crnogorskavlast poka-

zala u namjeri da nastavi sa

dodatnim unapređenjem iz-

bornog zakonodavstva, u

skladu sa preporukama

OEBS/ODIHR-a, kaže se u

saopštenju iz crnogorskog

parlamenta.

Na sastanku članova Radne

grupesaspoljnimekspertomi

zamjenikom šefa Posmatrač-

ke misije ODIHR sa parla-

mentarnih izbora održanih

2016. uCrnoj Gori DonomBi-

sonomišeficomMisijeOEBS-

a u Crnoj Gori Maris Davije

konstatovano je da nacrti za-

konakoje jepripremilaRadna

grupa predstavljaju istinske

pokušaje da se implementira-

ju preporuke OEBS/ODIHR-

a i ukoliko se usvoje dodatno

će unaprijediti zakonodavni

okvir za sprovođenje.

Rad

Predsjednica Radne grupe

MartaŠćepanovićnapočetku

sastanka je zahvalila pred-

stavniku ODIHR na ek-

spertskoj pomoći i efikasnom

radu i upućivanju komentara

u tako kratkomroku.

Sagovornici su u konstruktiv-

nomrazgovorurazmotrili sve

komentare koje je ODIHR

uputio na nacrte zakona kao i

na koji način oni mogu dopri-

nijeti pozitivnim promjena-

ma izbornih uslova i doprini-

jeti ispunjavanjupreporuka.

Tokom sastanka, ocijenjeno

je da je posebno važno da su

ovi nacrti zakona rezultat

konsultativnogprocesakojije

uključivao predstavnike poli-

tičkihpartija, nadležnihinsti-

tucija i zainteresovanog civil-

nog sektora, kako bi se na taj

način postigao široki konsen-

zus omogućimizmjenama.

Radna grupa će u narednim

danima obaviti još jedan krug

konsultacija sa zainteresova-

nim subjektima, nakon čega

će uputiti prijedloge zakona

Skupštini.

R.P.

PODGORICA

-Generalni sekretar SkupštineCrneGore još

nijedobionijedanzahtjevza formiranjenovogposlaničkog

kluba - saznajePobjeda izparlamenta.

Dio opozicije prekinuo je bojkot, ali pojedini nemajuposlanički

klub. Nakon raskola u Demosu, predsjednik Ujedinjene Crne

Gore Goran Danilović najavio je da će se on i Goran Radonjić u

parlament vratiti kao nezavisni poslanici. Sličnu najavu ranije

smo čuli i odbivšeg poslanika SNP-aAleksandraDamjanovića.

Bezposlaničkogklubasuiposlanicidijelaopozicijekojijenasta-

vio bojkot Skupštine - Dritan Abazović, Neđeljko Rudović, Mi-

odragLekić i AnkaVukićević.Mediji su ranijepisali da funkcio-

neri Ure i Demosa planiraju formiranje poslaničkog kluba.

SrđanMilić i Danijela Pavićević poslanici su SNP-a, ali se u par-

lament vraćajumimo znanja vrha partije, pa je neizvjesno kako

će ih sankcionisati Glavni odbor partije i kako će oni nastaviti

djelovanje uparlamentu.

Poslovnik Skupštine u članu 31 predviđa daKlub čine najmanje

tri poslanika.

-Klubčineposlanici koji pripadaju istoj političkoj partiji ili koa-

liciji. Poslanici iz jedne političke partije mogu formirati samo

jedan klub. Klub poslanika mogu osnovati udruživanjem i naj-

manje tri poslanika iz različitihpolitičkihpartija, ali koji nemo-

gu formirati klub poslanika u smislu st. 2 i 3 ovog člana – navodi

se uPoslovniku.

I.K.

Predstavnici OEBS/ODIHR razgovarali sa predsjednikom

Skupštine i učestvovali na sastanku Radne grupe

Pozitivne ocjene

o predloženim

izbornimzakonima

Nema zahtjeva

za formiranje

novih klubova

Nezavisni opozicioni poslanici nijesu se još

obraćali generalnomsekretaru Skupštine

PODGORICA

- Izvjestilac

EvropskogparlamentazaCr-

nuGoru,ČarlsTanok, ocijenio

je jučeda jesvoj posaouvijek

obavljaosavjesno i objektivno,

navodećida izvještaj oCrnoj

Gorineodražavanjegovomi-

šljenjevećcijelogEvropskog

parlamenta.

Tanok je reagovao na tvrdnje

poslanikaDemokratskog fronta

NebojšeMedojevića, koji je, na

sastankuParlamentarnogodbo-

raEvropskeunijeiCrneGoreza

stabilizacijuipridruživanje,oci-

jenio da su izvještaji Tanoka o

procesu integracija ,,neobjek-

tivni, tendenciozni i da sadrže

čisteneistineoCrnojGori“.

- Svoj posao izvjestioca EP za

Crnu Goru obavljao samuvijek

savjesnoiobjektivno.Medojević

pokazujesvojeneznanjeukoli-

ko smatra da izvještaj odra-

žava samomojemišljenje.

Godišnji nacrt izvještaja

priprema tehnička

služba od eksperta na

Zapadnom Balkanu,

onda se o njemu dis-

kutuje ispred komi-

teta i podložan je

amandmanima svih

političkih stranaka i gru-

pauParlamentu.Ovapro-

ceduraseondaponavljauzavrš-

nom izvještaju koji ide na

plenum. Stoga, Medojevićevi

potpuno izmišljeni i pogrešni

optužujući komentari o korup-

tivnomponašanju namijenjeni

podrivanju mog integriteta i

objektivnosti kao izvjestioca, bi

morali biti usmjereni na cjelo-

kupni Parlament sastavljen od

751poslanikakojiglasajuofinal-

nomizvještaju- kazao jeTanok.

Evropski parlamentarac je pod-

sjetiodajeIzvjestilacevropskog

parlamenta za Crnu Goru od

2009, godine oštro de-

mantujućiMedojevi-

ćeve navode o ko-

rupciji i da ,,nije

objektivanzbog ve-

zazaDžonomKe-

nedijemGvozdenovićem“.

-PoznajemDžonaKenedijaviše

od 30 godina kao člana Konzer-

vativne stranke, kojoj i sampri-

padam,aliiizdruštvenihkrugo-

va. Nije mi poznato da je

uključen u bilo kakve koruptiv-

neradnje,janisamkorumpirani

smatram svaku insinuaciju ove

vrste veoma uvredljivom i neo-

snovanom- kazao jeTanok.

Prema njegovim riječima Džon

Kenedi i on su jednomrazgova-

rali o pitanju koje se tiče Crne

Gore, i budući da je tada bio iz-

vjestilac EP za CrnuGoru, noti-

rao je taj susret uobaveznomiz-

vještaju koji nalažu pravila

Konzervativne stranke.

-UvrijemesusretaDžonKenedi

bio je i izabrani predstavnik

okruga London u sklopu moje

izborne jedinice. Naš razgovor

nije se ticao pitanja članstva u

EU, već tehničkog pitanja sa ko-

jim su se susreli britanski sta-

novnici u Crnoj Gori, kojima je

bilo potrebno obnavljanje vize.

DžonKenediijanikadanijesmo

razgovarali o biznisu, niti sam

uključen u bilo kakve komerci-

jalne poslove u Crnoj Gori ili sa

VladomCrneGore ili bilo kojim

njenimčlanom- zaključio jeTa-

nok.

R.P.

PODGORICA

- Evropska ko-

misija danas je usvojila prvi iz-

vještaj o funkcionisanju bezvi-

znog režima za osam zemalja

Zapadnog Balkana i istočne

Evrope.

Evropski komesar za unutraš-

njeposlove imigracijeDimitros

Avramopulos rekao je da je

Evropskakomisijaupotpunosti

posvećenaočuvanjurežimapu-

tovanja bez viza za državljane

Zapadnog Balkana i Istočnog

partnerstva.

-PozdravljamnaporekojeCrna

Gora ulaže kako bi osigurala

održivost postignutog napretka

i konkretne rezultate reformi.

Više napora neophodno je da se

održi napredak, posebno na

smanjenjunelegalnihmigracija

i u oblasti borbe protiv organi-

zovanogkriminala. Crnogorske

vlasti treba da nastave efikasnu

primjenu sporazuma o readmi-

sijisaEU,pojačajuinformativne

kampanje koje se tiču obaveza i

uslovazaočuvanjerežimaputo-

vanjabezviza,inastavedapoka-

zuju rezultate u borbi protiv or-

ganizovanog kriminala i

korupcije, kazao je Avramopu-

los.

Redovni izvještaji dio su novog

nadzornog mehanizma za

funkcionisanje bezviznog reži-

ma usvojenog početkom godi-

ne.

R.P.

PODGORICA

- Poslanik

DF-aMilanKnežević juče je

uSkupštini vrijeđaoglav-

nog specijalnog tužiocaMi-

livojaKatnića, nakončega

mu jepotpredsjednikSkup-

štineBranimirGvozdenović

izrekaoopomenu, a sjednica

jebilanakratkoprekinuta.

Tokom rasprave o prijedlogu

zakona o izmjenama i dopu-

nama Zakona o postupanju

prema maloljetnicima u kri-

vičnom postupku, poslanik

Knežević rekao je da su nam

„djeca zlatna kakvi su odrasli,

jer kada bi gledali šta rade sta-

riji,ogrezlibilakoukriminal“.

-Zamislitedijetekome jeuzor

specijalni tužilac Milivoje

Katnić, u šta bi sepretvorilo to

dijete, u čovjeka koji nema

kontrolu, koji je spreman da

zbogličnemržnjepremaDF-u

uništi državu. On koji je svu

prepisku između advokata

Gorana Rodića i mene, kao i

nezakonito snimljene razgo-

vore izmeđuVeselinaMujovi-

ća, AndrijeMandića i Predra-

ga Bulatovića montirane

poslao Hrvatskoj. Dakle, spe-

cijalni državni tužilac poslao

jeHrvatskoj povjerljive doku-

mente.Iondajejedanhrvatski

portal objavio prepisku. Kat-

nić treba krivično da odgova-

ra, očekujemda se izjasnite na

to gospodine Pažin - kazao je

Knežević.

Potpredsjednik Skupštine

Gvozdenović ga je upozoro da

se drži teme.

- Živimza taj dan da mi, Gvoz-

denoviću,oduzmešriječ,znam

zbogčegami nedozvoljavašda

završim diskusiju. Zato što te

Milivoje Katnić drži u fioci, i

javno se hvali time, vi ste jedan

od kapitalaca sa Miomirom

Mugošom. Ja stojim iza svake

moje riječi - rekao jeKnežević.

- Ja za to ne znam - odgovorio

jeGvozdenović.

Sjednica je nastavljena nakon

20 minuta pauze, nakon čega

sešefparlamentaIvanBrajović

vratio na mjesto predsjedava-

jućeg.

Ministar pravde Zoran Pažin

kazaojedaukontinuitetusluša

neosnovaneoptužbenanjegov

račun, ali da poštuje poslanike.

Jučesuuparlamentpoprviput

u ovom sazivu došli nezavisni

poslanici Goran Danilović i

GoranRadonjić,kojisufunkci-

oneri Ujedinjene Crne Gore.

Oni su učestvovali u raspravi o

državnombudžetu.

Iv.P.

Tanok: Medojević izmišlja, svoj

posao samobavljao objektivno

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru reagovao na tvrdnje lidera PzP

Poslanici DF-a ponovo prozivali glavnog SDT

Knežević vrijeđaoKatnića

UEU i dalje

bez viza

Brajović sapredstavnicimaODIHR-a

Poslanici DF-aupralamentu

SkupštinaCrneGore

ČarlsTanok