Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Politika

PROMJENASTRATEGIJE:

Đukanovićeva stranka prvi put u

predizbornoj koaliciji na lokalnim izborima nakon četiri godine

DPS uBeranama

sa SD-omi BS-om

Fatić: Neslaganja unutar

koalicije SNP DF

Fatić je istakao da je mandat koalicije „Zdravo Berane“ (DF-

SNP) obilježilo neslaganje unutar koalicije i v.d. stanje u

preduzećima, nefunkcionisanje lokalne samouprave, kao i

nemogućnost donošenja odluka važnih za razvoj grada.

- Rad lokalne uprave karakteriše zapošljavanje 300 novih

radnika, partijskih aktivista, u opštini i preduzećima kojima

je opština osnivač, što je dodatno opteretilo budžet za preko

milion eura na godišnjemnivou. Sve to je uticalo i negativno

se odrazilo na standard građana i povećanje nezaposlenosti

- kazao je Fatić.

Prema njegovim riječima, svi značajni projekti koji se sada

realizuju u Beranama započeti su i za njih obezbijeđena sred-

stva tokommandata prethodne vlasti, odnosno dok je na

čelu lokalne uprave bila koalicija DPS - SDP.

BERANE

–Demokrataska

partija socijalista ćenaped-

stojećimlokalnimizborima

uBeranamanajvjerovatnije

nastupiti ukoaliciji saSoci-

jaldemokratama i Bošnjač-

komstrankom, saznajePo-

bjeda.

Više izvora Pobjede iz vrha

vladajuće koalicije je kazaoda

postoji ,,snažna spemnost i

otvorenost“ centrala sve tri

partije koji su partneri na dr-

žavnomnivou da se u Berana-

ma nastupi sa jednomlistom.

To bi bio prvi koalicioni na-

stupDPS-ananekimlokalnim

izborima nakon skoro četiri

godine.

Naznake

Predsjednik Opštinskog od-

bora DPS-a Berane Bogdan

Fatićkazaojeuizjavi zaPobje-

du da postoje naznake da bi

moglo doći do trojne koalicije

u tomgradu.

- Zvaničnih pregovora o for-

miranjupredizborne koalicije

DPS-a, BS-a i SD-a u Berana-

ma još uvijek nije bilo, mada

Analiza

koja je

predstavljena vrhu

DPS-a, ali i Predsjedništvu

te partije pokazuje da bi,

ukoliko se ponove rezultati sa

prošlih lokalnih izbora, DPS

sa partnerima na državnom

nivou osvojila apsolutnu

vlast u Beranama

postoje naznake da bi do nje

moglo doći - kazao je Fatić, ne

želeći da otkriva više detalja.

Izboriutojopštinizakazanisu

za 4. februar.

Iako tek predstoje razgovori

sa potencijalnim koalicionim

partnerima, Fatić ne sumnja u

uspjeh svoje partije.

- Na februarskim lokalnim iz-

borima ćemo ostvariti ubjed-

ljivu pobjedu, preuzeti vlast i

odgovornostzabudućnostna-

šeg grada. Poboljšavaćemo

kvalitet životagrađana izdana

u dan i to prije svega otvara-

njem novih radnih mjesta u

realnomsektoru.Građanimo-

guočekivatiznačajnaulaganja

uinfrastrukturu, obrazovanje,

kulturu, sport, poljoprivredu i

turizam- dodao jeFatić.

Analiza koja je predstavljena

vrhu DPS-a, ali i Predsjedniš-

tvu te partije, pokazuje da,

ukoliko se ponove rezultati sa

prošlih lokalnih izbora, DPS

sa partnerima na državnom

nivou osvojila bi apsolutnu

vlast u Beranama bez obzira

na rezultatDemokrata.

Cifre

Koalicija SNP-DF koja je na

vlasti od 2013. godine na lokal-

nim izborima u Beranama

osvojila 8.271 glas, a DPS 7.729

glasova. To su bile jedine dvije

liste koje su ušle u parlament

Berana. Tada jedinstvena SDP

nijeušlauparlamentsa476gla-

sova,kaoiBošnjačkastrankaza

koju je glasalo 350građana.

Budući da je Brajovićeva SDu

Beranama preuzela većinu

članstva i funkcionera od Kri-

vokapićevepartije,analizapo-

kazuje značajnuprednost vla-

dajuće koalicije od najmanje

200glasova,štobigarantovalo

apsolutnu vlast.

Neštonepovoljnijapredizbor-

namatematika je kada suupi-

tanju rezultati sa prošlih par-

lamentarnih izbora. DPS je

tada osvojio 7014, Bošnjačka

stranka1630,aSD805glasova,

što u zbiru iznosi 9449 glaso-

va. To je nešto manje od zbir-

nogrezultatasvihopozicionih

stranaka. DF je na prošlim

parlamentarnim izborima u

Beranama osvojio 5.319, koali-

cija Ključ 3.900, a Demokrate

950glasova.

Međutim, DPS računa na si-

nergetski efekat - činjenicu da

će opozicija izaći u najmanje

tri kolone što bimoglo značiti,

makar još jedanmandat, zbog

rasipanja opozicionih rasipa-

nje glasova.

Berane je protekle četiri godi-

ne bio jedan od najsnažnijih

uporišta opozicije na sjeveru.

V.J.-N.Z.

Zvaničnihpregovorao formiranjupredizborne

koalicijeDPS-a, BS-a i SD-auBeranama još uvi-

jeknijebilo,madapostoje naznake dabi donje

moglodoći - kazao je zaPobjedupredsjednik

OODPSBogdan Fatić

BogdanFatić

Berane