Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

CrnomGorom

TivaT:

Skupština usvojila budžet za narednu godinu, zasijedanje trajalo dvanaest sati

Ukasi 20miliona eura

TIVAT

–Sa 18glasova za, tri

protiv i pet uzdržanih juče je

na sjednici Skupštine, koja je

trajala 12 sati, usvojenpri-

jedlogbudžetaopštine za

narednugodinuu iznosuod

20.119.000eura.

U gradsku kasu, kako je poja-

snila sekretarka za finansije i

lokalne javne prihode Rajka

Jovićević, najviše novca,

7.100.000 eura, sliće se napla-

tom poreza, od naknada će se

inkasirati 3.400.000 eura, od

taksi 530.000 eura, dok se iz

ove u narednu godinu prenosi

7.200.000 eura. Za tekuće ras-

hode lokalne uprave u nared-

noj godini planirano je

5.500.000 eura, na transfere

institucijama, pojedincima,

nevladinom i javnom sektoru

treba da se utroši 2.100.000

eura, a kapitalni izdaci plani-

rani su u iznosu od 11.700.000

eura.

Babović umjesto Ane

Matijević sekretar Skupštine

Odbornici su prihvatili ostavku sekretarke Skupštine opšti-

ne Ane Matijević koju je, kako stoji u njenompismenom

obrazloženju, podnijela isključivo iz profesionalnih razloga,

rukovođena namjeromda ukaže na neispravnost donošenja

skupštinskih odluka, njihov kvalitet i valjanost. Zahvalnost na

radu i korektnomodnosu uputili su joj svi opozicioni odborni-

ci, predstavnici NVO sektora i predsjednik Savjeta za lokalnu

upravu Radoš Gospić, odbornici SD-a i DPS-a Igor Petković i

Ljubo Popović i predsjednik SO, Ivan Novosel.

Za novog sekretara imenovan je dipl. pravnik Goran Babović.

Novosel: Uplaćene komunalije za hotel „Regent“

Tokom rasprave o izvještaju o

stanju uređenja prostora Igor

Petković je pitao da li je tačna

informacija, koju su objavili

pojedini mediji, da Porto Mon-

tengro nije uplatio komunalije

za hotel „Regent“ u iznosu od

1,1 milon eura. On je podsjetio

da je prilikom jedne rasprave

tadašnji predsjednik opštine,

a sada predsjednik SO Ivan

Novosel izjavio da je na račun

opštine uplaćena prva rata u

iznosu od 500.000 eura.

- Komunalije za hotel su upla-

ćene i kada samgovorio da je

pola miliona eura na računu

tako je i bilo. Lokalna uprava

je trebalo da reaguje na takve

dezinformacije - kazao je Ivan

Novosel.

To je potvrdio direktor Direk-

cije za razvoj Peđa Obradović

koji je naveo datume uplate

rata.

- Uplate su izvršene u skladu

sa ugovorom, a opština nije

pogriješila prilikomutvrđiva-

nja visine komunalija – kazao

je Obradović.

Opozicioni

odbornici

sumnjaju u

realizaciju

kapitalnog

dijela budžeta,

jer su, tvrde,

te investicije

najavljivane

i prethodnih

godina.

Potpredsjednik

opštine Siniša

Kusovac naglasio

je da su za gotovo

sve projekte

potpisani ugovori

sa izvođačima

radova i da će

Tivat u naredne

dvije godine biti

veliko gradilište

U kapitalnom dijelu budžeta

predviđeno je da se za cjevo-

vod od kružnog toka do Solila

izdvoji 775.000 eura, za zavr-

šetak rekonstrukcije DTV

Partizan 296.000, u objekat

Centra za kulturu uložiće se

100.000, za sportske terene u

Donjoj Lastvi 200.000, za iz-

gradnju šetališta Lungo mare

Krašići planirano je 736.000, a

za šetalište Belane 1.100.000

eura. Izgradnja vatrogasnog

doma u Gradiošnici koštaće

400.000, uizgradnjudruge fa-

ze saobraćajniceMR1 uložiće

se 3.200.000 eura, a za dva

kružna toka opredijeljeno je

900.000 eura.

Kritike

Opozicioni odbornici iskazali

su sumnju u realizaciju kapi-

talnog dijela budžeta, jer su,

kako su naglašavali, te investi-

cije najavljivane i prethodnih

godina. Odgovarajući na takve

komentare, potpredsjednik

opštine Siniša Kusovac je na-

glasio da su za gotovo sve pro-

jekte potpisani ugovori sa

izvođačima radova i da će Ti-

vat u naredne dvije godine biti

veliko gradilište.

Povećanje plata od 300.000

eura u odnosu na tekuću godi-

nu, kako su naglasili odbornici

Tivatske akcije, Miomir Abo-

vić i Mirko Kovačević, budžet

čini rasipničkim, ali je i potvr-

da da će se nastaviti sa zapo-

šljavanjemuopštini.Odbornik

sa Liste građana „Arsenal za

Tivat“, Budimir Cupara, po-

krenuo je pitanje realizacije

projekta Lukovića barake na

koji se čeka deset i po godina.

Njegovadvaamandmanaona-

činu finansiranja izgradnje

stambeno-poslovnog objekta

odbornici nijesuprihvatili.

Postrojenje

Odgovarajući na pitanja An-

drije Petkovića iz Bokeškog

foruma i predstavnika NVO

Matica Boke Ivana Starčevića

o eksproprijaciji zemljišta u

Klačini, na kome je izgrađeno

zajedničkopostrojenjezapre-

raduotpadnihvodazaopštine

Tivat i Kotor, direktorica Di-

rekcije za nekretnine RitaMi-

trović je naglasila da je u toku

devet sudskih sporova koje su

pokrenuli građani, ali da se još

ne može govoriti o iznosu na-

knadaniovremenuokončanja

procesa. Razgovori o formira-

nju zajedničkog preduzeća

koje će upravljati postroje-

njemsuu toku, a, kako je naja-

vila predsjednica opštine, dr

SnežanaMatijević, onjihovim

rezultatima javnost će biti

obaviještena u januaru.

Marijana Mišić-Škanata,

predsjednica NVO Evropski

domTivat u okviru koje se vo-

Vlada usvojila informaciju o rekonstrukciji bivšeg Ruskog poslanstva na Cetinju

Država da preuzme

upravljanje objektom

PODGORICA/CETINJE

Radovi na rekonstrukciji

Ruskogposlanstva zapo-

trebeMinistarstvavanj-

skihposlova završeni suu

julu, aupotrebnadozvola

izdata jeuoktobru. Potreb-

no je štohitnijedaorgan

državneupravenadležan

zaupravljanjedržavnom

imovinomzvaničnopreuz-

meobjekat, kakobi se

obezbijedilepotrebnemje-

re čuvanja i održavanja–

navedeno jeu informaciji

koju je jučeobjavilaVlada.

U dokumentu je objašnjeno

da se pod neophodnimmje-

rama pored ostalog smatra

grijanjeobjekta,angažovanje

tehničkog lica koje će reguli-

sati sistemgrijanja i hlađenja

akoje ćebiti zaduženozapo-

diznu-pokretnu platformu,

video-nadzor idrugeposlove

uobjektuiokonjega.Takođe,

objekat treba da ima 24-ča-

sovno obezbjeđenje.

Ugovor o rekonstrukciji iz-

među ministarstava finansi-

ja, održivog razvoja i turiz-

ma, prijestonice Cetinje i

UNDP potpisan u oktobru

2014. godine, kaoi aneksugo-

vora u decembru 2016. godi-

ne vrijedan je 2.750.000 eu-

ra.Odugovorenevrijednosti,

nije utrošeno 10.468 eura.

- Ugovorom nijesu bili obu-

hvaćeni radovi koji seodnose

na izradu tehničke doku-

mentacije za dizajn enterije-

ra, niti opremanje objekta.

Da bi se stekli preduslovi za

preseljenje Ministarstva

vanjskih poslova potrebno je

pripremiti tehničku doku-

mentaciju za dizajn enterije-

ra i opremanje objekta, te se

predlaže korišćenje preosta-

lih sredstava u iznosu od

10.468 eura, uz obavezu Mi-

nistarstva vanjskih poslova

da uplati UNDP dodatnih

19.000 eura, kako bi se kom-

pletirala potrebna tehnička

dokumentacija - navedeno je

u informaciji.

C.G.

di briga o djeci sa teškoćama u

razvoju, pitala je da li će

200.000 eura biti dovoljno za

izgradnju dnevnog centra.

Podsjetivši da je odluka o

gradnji centra donesena prije

10 godina, zapitala je i da li će

ponovo doći do promjene

predviđenelokacijeuVelikom

gradskomparku.

Petković i Abović uputili su

kritike na račun odbornika

DPS-akoji seneoglašavajuto-

komrasprava, aPetković jeka-

zao da njihovo ćutanje građa-

ne godišnjekošta60.000eura.

Palme

Veliku brigu o stanju palmi,

koje napada crveni surlaš,

iskazali su čelnici lokalne

uprave i opozicioni odbornici,

koji suanalizirali da li ćepred-

viđenih 100.000 eura biti do-

voljno u borbi protiv insekta i

na koji način se protiv njega

treba boriti.

Odbornici su informisani o

stanju životne sredine u 2016.

godini, izglasali su prijedloge

o planovima rada javnih pre-

duzeća i ustanova kojima je

opština osnivač, aNevena Sta-

ničića i Vlada Đukića imeno-

vali su za direktore Centra za

kulturu i Komunalnog d.o.o.,

koji su do sada bili vršioci tih

dužnosti.

Odbornici SD-a su se odrekli

mjesečnenaknade kakobi po-

mogli liječenje dječaka Sava

Rilija.

S.KRSTOviĆ

PREDSTOJiDizaJnEnTERiJERaiOPREmanJEObJEKTa:

Ruskoposlanstvo

Poklonili

vodu

bolnicama

Sanirana Novosadska plaža

BAR -

Zajedničkom akcijom

,,Port of Adria“ i ,,Mediteran-

ska brodarska kompanija

- MSC Beograd“, poklonile

su flaširanu vodu opštim

bolnicama u Baru, Brezoviku,

Nikšiću, Podgorici, Risnu i na

Cetinju.

Iz ,,Port of Adria“ saopštili su

da je akcija organizovana

u cilju podrške i dobrobiti

zajednice.

- Vizija uspjeha ,,AD Port of

Adria“ temelji se na društve-

no odgovornom poslovanju,

kreiranju vrijednosti kao i

izgradnji dugoročnih i stabil-

Akcija kompanija ,,Port of Adria“ i ,,MSC“

nih odnosa sa zajednicom. To

je put koji vodi ka ravnoteži

između ekonomskog i druš-

tvenog razvoja i dužnost je

svih privrednih subjekata.

Darivanjem doprinosimo

boljoj i ljepšoj budućnosti

naše zajednice i kvalitetu

života građana – navedeno je

u saopštenju.

C.G.

AkcijaMorskog dobra u Herceg Novom

HERCEGNOVI

– Javno preduzeće za upravljanje morskim

dobrom je saniralo štetu na Novosadskoj plaži koja je, kažu,

nastala prije više od godinu usljed velikog nevremena.

- Uklonjeni su svi oštećeni djelovi konstrukcije, izrađen je obalni

zid dužine 14 metara, postavljen je novi sloj tampona i betoni-

ran je sloj plaže debljine 20 centimetara. Radove je izvelo pre-

duzeće „Đokić group“ iz Bara, a koštali su 19.860 eura – stoji u

saopštenju Morskog dobra.

i.T.

naJviŠEĆEPRiHODOvaTiODPOREza:

Sa sjedniceSO