Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 22. decembar 2017.

Hronika

a, potraga za egzekutorima

Poznatpoliciji

Mandić je policiji bio poznat

kaobezbjednosnointeresan-

tna osoba, a njegovo ime do-

vodilo se u vezu sa međuna-

rodnim švercom droge

(heroina i paracetamola) i

oružja.

On jeprijepet godinauakciji

„Medvjed“ uhapšen sa dese-

točlanom grupom iz Bara,

Berana i Rožaja, jer su šver-

covali heroin koji su nabav-

ljali naKosovu.

Nabavljali su po nekoliko ki-

lograma heroina koji su pre-

pakivali i miješali sa smje-

som za drogu i prodavali na

ulicama Bara, Rožaja i Bera-

naukoličinamaodpo10gra-

ma.

Mandićsetadateretiozakri-

vično djelo stvaranje krimi-

nalne organizacije i nedo-

zvo l j ena pro i zvodn j a ,

držanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.PresudomVi-

šeg suda u Podgorici osuđen

jenadvijegodineipetmjese-

ci robije.

On jeuBeranamabiovlasnik

lokala „Siti“ koji je zatvoren

prije tri godine.

Uprava policije juče se ogla-

sila saopštenjem u kojem se

navodi da preduzimaju in-

tenzivne aktivnosti na iden-

tifikovanjuosobe koja jeubi-

laMandića.

- Uviđajem je rukovodio dr-

žavni tužilac u Višemdržav-

nom tužilaštvu u Bijelom

Polju, i tom prilikom priku-

pljeni su tragovi sa mjesta

događaja. Policija nastavlja

sa prikupljanjemmaterijal-

nihdokaza kojimoguukaza-

ti na povezanost sa izvrše-

njem ovog krivičnog djela

–navodiseusaopštenjupoli-

cije.

A.G.- M.Ž.

orica

platila da

enu imovinu

šavanja socijalnih problema.

Radonjić navodi da je Zeta-

gradnja udovoljila i ovom za-

htjevudržavi.

Sa druge strane, iako je ugovo-

rombilo precizirano da proda-

vac isprazni prodate objekte 10

dana prije isteka roka primo-

predaje nepokretnosti, u Zeta-

gradnji saznaju da se u halama

DKP-aidaljeproizvodecigare-

te. Svjedoknavodida jemenad-

žmentZetagradnjetražiohitan

sastanak radi naplateeventual-

neštetealisusretsapredstavni-

cimaVlade završio se suprotno

odočekivanog.

Na tom sastanku, kako tvrdi

Radonjić, Zetagradnja je treći

put izašla u susret prodavcu i

prihvatila odgađanje primo-

predaje nekretnina za još deset

mjeseci bez kaznenih posljedi-

ca.

Uslijedio jezahtjevVladeda im

se isplati još 280.000 eura po-

trebnih za privatizaciju DKP-a

i izmještanje fabrike na Će-

movsko polje. Zetagradnja je

platila i ovaj iznos a nekoliko

mjeseci kasnije kada je urađen

konačanobračunuplatili su još

98.000eura,čimejeupotpuno-

sti isplaćena dogovorena cije-

na. Zetagranja dobija pravo

korištenja ali ne u vlasništvo

nad nepokretnostima koje je

platila.

Izvršni direktor Zetagradnje

Željko Vučeković tvrdi da je u

jednom neobaveznom razgo-

voruvlasnikuZetagradnjeBla-

goti Radoviću tada kazao da

smatra da je cijena previsoka i

da posao sa preduzećima u ste-

čajunosiodeđenirizik.Navodi,

da je tada Radoviću sugerisao

da zatraži od države određene

garancije što je on i učinio.

On je kazao da je iznos koji je

Zetagradnja platila DKP-u bila

najvisočijacijenakojusuplatili

za zemljište namjenjeno za iz-

gradnju.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 29. januar naredne godine.

ProcesvodisutkinjaAnaVuko-

vić.

B.R.

BUDVA

GoranSjekloća

uhapšen je jučekada jeprili-

komracijeurestoranu„Ja-

dran“uBudvi utvrđenoda je

odbaciopištolj koji je imaou

ilegalnomposjedu.

Sjekloća je kontrolisan oko 16

sati dok je bio u društvu be-

zbjednosno interesantnih oso-

ba, a kako policija tvrdi, tjelo-

hranitelj je Budvanina Marka

LjubišeKana.

Policajci budvanske interven-

tne jedinice i inspektori krimi-

nalističke policije pretresli su

Budvane Marka Ljubišu zva-

nog Kan, braću Ognjena i Mla-

denaKažanegru, Gorana Slovi-

nića, Gorana Sjekloću i Dušana

Banovića zvanogCetinski, Nik-

šićaninaMilana Konatara, bra-

ću Milića i Novaka Šakovića i

Bobana Vuksanovića iz Podgo-

rice.

Upali su dok je grupa ručala u

restoranu „Jadran“ na samoj

obali nedaleko od Starog

grada, u trenutku kada je

lokal biopun gostiju.

Prijave

Policajci su odmah došli

do stola gdje su sjedjeli

Šaković i Kan, koji važe

za bjezbjednosno intere-

santne osobe, bliske ška-

ljarskomklanu.

Obojica, kao i njihovi tjelohra-

nitelji spušteni su u ležećem

položaju, gdje su pretresani.

Tokom akcije pronađen je pi-

štolj.

Protiv Ljubiše prije nekoliko

dana podnijeta je prekršajna

prijava jer je, kako je policija

utvrdila, 25. novembrapolomio

inventar restorana „Hemin-

gvej“ i ošamario sugrađanina

Marka Boretu. Njegov prijate-

lja, za kojeg istražitelji tvrde da

mujetjelohranitelj,OgnjenKa-

žanegra prijavomse tereti da je

učestvovaou incidentu.

Kako je Pobjeda pisala, Ljubiša

je pred inspektorima kazao da

je bio u lokalu „Hemingvej“ (u

sklopu hotela ,,Mažestik“) i da

za vrijeme njegovog boravka

nije bilonikakvog incidenta.

Kažanegra nije želioda da

bilo kakvu izjavu policiji

odogađaju.

Ipak, snimci sa kamera

pokazalisudasuLjubiša

i Kažanegra lomili čaše i

flašeuobjektu i da jeLju-

bišafizičkinasrnuonaBo-

retu.

Ljubiša jedugoboraviouBe-

ogradu, a tamošnjimediji su ga

povezivali sa klanom Beogra-

đaninaLukeBojovića.

Podgorička kancelarija Inter-

pola potraživala je Ljubišu po

naredbi Višeg suda u Podgorici

zbogosnovanesumnjedajepo-

činio ubistvo u pokušaju 6. fe-

bruara1997.godineispredkafe-

bara „Foršaze“ u Budvi. On je

tada poslije svađe učestvovao u

pucnjavi, u kojoj je jedna osoba

lakše povrijeđena.

Ljubiša je u Srbiji uhapšen 22.

novembra 2011. godine, a izru-

čenjeuaprilu2012.jersečeka-

lo na završetak krivičnog po-

stupkakoji seprotivnjegavodi

u toj zemlji.

Dosje

U proteklih nekoliko godina

više puta je uspio da preživi

pokušajlikvidacije.NaLjubišu

je prije četiri godine pucano u

Beogradu iz automobila u po-

kretu. Ispaljeno je 15metaka iz

„heklera“ na „golf“ u kojem je

bio.LjekariuHitnojsukonsta-

tovali da ima dvije prostrijelne

raneuvratu, povreduu slabin-

skom dijelu, a jedan metak ga

je pogodio u desnu ključnu

kost.

Ljubiša je ranjavan i 2009. go-

dine, u Beogradu, ispred

sportske hale Arena, poslije

utakmicePartizan -Panatinai-

kos. Tada je zadobio ustrijelnu

ranuuvrat, apolicija je zaklju-

čila da je riječ o nekim njego-

vim neraščišćenim kriminal-

nimračunima.

Teretio se i da je kolima nasr-

nuo na policijskog komandira

Centrabezbjednosti BudvaM.

R. a potommu i prijetio. Ovaj

BudvaninbiojeblizaksaGora-

nomĐuričkovićem,kojijeubi-

jenprošle godine, kao i saĐor-

đemBoretom,kojijelikvidiran

u centru Budve. Šaković je ra-

njen je 8. septembra, a njegov

prijatelj Ivan Nedović (33) iz

Podgorice ubijen je.

Odgovarao jezaubistvosugra-

đanina Miroja Baošića. Šako-

vićjeprijenekolikodanaprija-

vio podgoričkoj policiji da je

primijetio osobu u njegovom

dvorištu na biciklu. Ispričao je

da je tajmuškarac imao ranac i

davjerujeda jeunjemubioek-

sploziv.

A.G.

BUDVA:

Bezbjednosno interesantne osobe pod budnimokompolicije

Uhapšen Sjekloća, Ljubiša

Kan i Šaković pretreseni

Ulicaukojoj jeubijenMandić

DanijelMandić

no iz

tolja

PODGORICA

MarkoŠaković (32) i nje-

gova suprugaNataša (37) uhapšeni suu

srijeduvečenakonpotjerepodgoričke

policije zbog sumnjeda supočinili

krivčnodjelonedozvoljenodržanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

BračniparŠakovićsalušanjesinoćuVišem

državnom tužilaštvu. Marku Šakoviću

određeno je zadržavanje do 72 sata, a nje-

gova suprugaNataša puštena je da se brani

sa slobode.

Kako jesaopšteno izpolicije, uhapšeni suu

22.30časova u sklopupojačanihaktivnosti

koje se preduzimaju na pronalasku nedo-

zvoljenih stvari.

Policija je u Ulici Nikole Tesle u Zagoriču,

probaladazaustavivozilo „BMW“sivebo-

je, podgoričkih registarskih oznaka, čiji se

vozač nije zaustavio na znak „stop“, već je

pobjegao velikombrzinom.

-PatrolakojajezapazilakretanjeM.Š.javi-

la je putem radio veze da treba zaustaviti

ovo vozilo. U neposrednoj blizini kućeM.

Š. jebiopolicajackoji jeodmah javiopatro-

lama da je ovo lice vozilom ušlo u garažu

koja se nalazi u sklopu porodične kuće i da

su se vrata potom spustila - saopštili su iz

policije.

Nakon toga, kako su kazali, Šaković je po-

bjegaoprema brduGorica i kada ga je poli-

cjaprimijetila, odbacio je torbicuukojoj su

bila tri pištolja.

Torbicu je zatim uzela njegova supruga

Nataša u namjeri, kako se sumnja, da je sa-

krije.

-Utorbici supronađena tri pištolja - „glok“

sa okvirom u kojem se nalazilo 17 metaka

kalibra 9mm, marke „USP kompakt“ 9X19

mm sa okvirom od 13 metaka cal. 9 mm i

marke„CZpara“saokviromukojemsena-

lazilo 13 metaka cal. 9 mm i rezervni okvir

sa 13metaka cal.9mm.

Marko Šaković i njegov brat Milić Minja

Šaković od ranije su poznati polciji. Oni su

odslužili kazne za ubistvoMiroja Baošića

koji je ubijen2005. godine.

Marko jeosuđentadana 12godina, aMinja

na 10 pa mu je kazna kaomaloljetniku od-

lukom Apelacionog suda preinačena na

vaspitnumjeruutrajanjuodjednedočetiri

godine zatvora.

M.L.

Marku Šakoviću nakon saslušanja određeno zadržavanje, njegova supruga na slobodi

Bježali od policije,

,,pali“ zbog oružja

PrivođenjeŠakovićana

saslušanjeuTužilaštvo

Oduzetooružje

Policijaumoru

pronašlapištolj

Detalj sa snimka

prilikompretresa